Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 253 (383371) Zrušená norma

Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí - Sdružená konstrukce sestavená z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího pláště z polyethylenu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3833 Tepelné sítě. Zásobování teplem

ICS: 23.040.10 Železné a ocelové trubky

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanoví požadavky a zkušební metody pro přímé potrubní úseky (výrobní délky) prefabrikovaných tepelně izolovaných systémů "trubka v trubce" pro bezkanálové vodní tepelné sítě sestávající z ocelové teplonosné trubky DN 20 až DN 1200 s tepelnou izolací z tuhého pěnového polyurethanu a opláštění z polyethylenu.
Tato norma platí jen pro sdružené konstrukce s dlouhodobým kontinuálním provozem s teplou (horkou) vodou při provozních teplotách až do 120 °C a krátkodobě i při špičkových teplotách do 140 °C.
Vyhodnocení očekávané "termické životnosti" při dlouhodobém kontinuálním provozu s rozdílnými provozními teplotami je uvedeno v příloze B.

Při druhém přepracování byly uplatněny zejména následující změny:
- název byl změněn na "potrubní konstrukce tepelných sítí";
- název "underground" v titulu normy byl nahrazen výrazem "directly buried" co je v obou případech překládáno jako "uložené v zemi";
- uvádění výrobního postupu "vstřikováno, odlito" bylo v předmluvě vypuštěno;
- odvolávky na jiné normy byly aktualizovány;
- byly přijaty definice pro pojmy "charge/šarže" "vypočtená teplota trvalého provozu (CCOT), "tečení", "hustota pěnového materiálu", "los" a "termická životnost";
- byly zrušeny definice pojmů "celková těsnost trubky", "těsnost středové trubky", těsnost surového PE-materiálu", "vysokohustotní polyethylen (PE HD)", "lité (vstřikované) sdružené trubky", "tavný index MFR 190/5";
- výraz "plášťová trubka" byl změněn na "opláštění" tak, aby bylo přípustné použití přímého a kontinuálního nastříkávání opláštění z PE na izolaci; návazně k tomu byly i změněny příslušné požadavky a zkoušky;
- požadavky na kvalitu oceli a rozměry ocelové teplonosné trubky byly změněny tak, aby odpovídaly evropské normě; v tom jsou zahrnuty příslušné odkazy na evropské normy EN 10216-2, EN 10217-2 a EN 10217-5;
- byly zavedeny požadavky na tolerance vnějšího průměru Ds na koncích ocelové teplonosné trubky;
- byly zavedeny požadavky na tolerance skutečné tloušťky stěny T u ocelové teplonosné trubky;
- byl rozšířen rozsah jmenovitých průměrů teplonosných trubek z DN 700 až na DN 1 200 včetně, a tomu odpovídajícím způsobem byly pozměněny požadavky;
- byly zavedeny požadavky na certifikáty 3.1.B pro teplonosné trubky;
- byly zavedeny příslušné požadavky a zkušební metody pro užívání disperzní směsi sazí;
- teplota pro zkoušku indukční doby opláštění byla změněna na 210 oC;
- rozsah vnějších průměrů opláštění byl rozšířen z 900 na 1 400 mm včetně; návazně k tomu byly změněny i dotčené požadavky;
- požadavek na minimální dobu trvání do selhání funkcí opláštění byl u zkoušky mechanického dlouhodobého zatížení zvýšen na 2 000 hodin;
- požadavky na strukturu materiálu PUR - tepelné izolace z tuhého pěnového materiálu, byly rozšířeny a byl zaveden jednotný zkušební postup;
- požadavky na "těsnost jádra trubky" a na "celkovou těsnost trubky", byly nahrazeny požadavky na "těsnost pěnového materiálu"; zkušební postup pro "celkovou těsnost trubky" byl vypuštěn; - výpočtová teplota setrvalého (kontinuálního) provozu (CCOT), která byla zavedena, byla zahrnuta do normativní přílohy C;
- požadavky na "odpor proti tečení" byly nahrazeny požadavky na "chování při tečení" a byl přijat postup kontroly "chování při tečení" při 140 oC; to vyvolalo i doplnění další normativní přílohy;
- byly zavedeny požadavky na "odolnost proti vzniku trhlin" a na "vrubovou zkoušku s konstantním zatížením";
- byly přidány požadavky na jakost vnějšího povrchu sdružené konstrukce při dodávce (před montáží);
- byly zavedeny požadavky na značení ocelové teplonosné trubky;
- došlo ke změně značení dřívějších příloh C, D a E na D, E a G;
- byl zaveden nový kontrolní postup pro zkoušení tepelné vodivosti předizolované trubky a zařazen jako příloha H; odpovídající požadavky byly zahrnuty do 4.5.5 a 5.4.5.

Tato norma je součástí řady norem pro bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí, používající jako tepelné izolace mezi ocelovou teplonosnou trubkou a polyethylenovou plášťovou trubkou tuhý pěnový polyuretan, konkrétně ČSN EN 448, ČSN EN 488, ČSN EN 489, ČSN EN 13941 ČSN EN 14419.

Struktura ČSN EN 253 je následující:
Úvod, předmět normy, normativní odkazy, termíny a definice, požadavky, všeobecná ustanovení, ocelová teplonosná trubka, jakost, průměr, tloušťka stěny, jakost povrchu, plášťová trubka, vlastnosti materiálu, vlastnosti plášťové trubky, tepelná izolace tuhým pěnovým polyurethanem (PUR), složení PUR, struktura pěnového PUR, hustota pěnového PUR, pevnost v tlaku, nasákavost při zvýšené teplotě, sdružená konstrukce, úprava konců trubek, zvětšení průměru plášťové trubky, odchylka souososti, očekávaná termická životnost a dlouhodobá odolnost vůči tepelnému zatížení, tepelná vodivost před vyčerpáním životnosti, odolnost proti nárazu, odolnost proti tečení, jakost vnějšího povrchu sdružené konstrukce při dodávce (před montáží), zkušební metody, všeobecná ustanovení, zkušební vzorky, plášťová trubka, hustota materiálu, rozměry, vzhled a povrchová úprava, změny po tepelném zpracování, dlouhodobé mechanické chování, zkouška tahem při rovnoměrném zatížení (CLT), lomová dilatace/tažnost, disperzní složení sazí, homogenita, zkouška stálým vrubovým zatížením, tuhý pěnový polyurethan (PUR), složení PUR, struktura pórů PUR, hustota pěnového PUR, pevnost v tlaku, nasákavost, sdružená konstrukce, zvětšení průměru plášťové trubky, pevnost ve smyku v axiálním směru, pevnost ve smyku v příčném tangenciálním směru, pevnost ve smyku sdružené konstrukce po stárnutí, tepelná vodivost, odolnost proti nárazu, odolnost proti tečení při 140oC, značení, všeobecná ustanovení, ocelová teplonosná trubka, plášťová trubka, sdružená konstrukce, vztah mezi skutečnými provozními podmínkami trvalého provozu a zkušebními podmínkami při urychleném stárnutí, výpočet očekávané minimální termické životnosti za různých provozních teplot při zohlednění trvanlivosti pěnového PUR, výpočtová teplota setrvalého provozu (CCOT), všeobecná ustanovení, použité značky, stárnutí a směrnice pro pevnost ve smyku, výpočty, určení termické životnosti při různých teplotách stárnutí, porovnání s využitím Arrheniusova vztahu, výpočtová teplota trvalého provozu (CCOT), směrnice pro zkoušky, typová zkouška výrobce, zabezpečování jakosti u výrobce, externí inspekce u výrobce, odpovědnost výrobce, jiná pěnidla a jejich vliv na tepelně chemické a tepelně mechanické vlastnosti tuhého pěnového polyurethanu (PUR), odolnost pěnového polyurethanu (PUR) proti tečení v radiálním směru, tepelná vodivost sdružených konstrukcí vedení tepelných sítí, zkušební postup, předmět normativní přílohy a oblast jejího užití, požadavky (EN ISO 8497:1994; kapitola 5), zkušební vzorky (EN ISO 8497:1994; 5.1), provozní teplota (EN ISO 8497:1994; 5.2), druhy zkušebních trubek (EN ISO 8497:1994; 5.5), zkušební trubka (EN ISO 8497:1994; kapitola 7), zkušební trubka s vyhřívanými ochrannými válci, zkušební trubka s nevyhřívanými ochrannými válci, rozměry (EN ISO 8497:1994; 7.2), povrchová teplota teplonosné trubky, zkušební vzorky (EN ISO 8497:1994; kapitola 8), předběžná úprava (EN ISO 8497:1994; 8.4), u rčení rozměrů (EN ISO 8497:1994; 8.5), měření povrchové teploty, provedení zkoušky (EN ISO 8497:1994; kapitola 9), zkušební délka (EN ISO 8497:1994; 9.1.1) , průměr (EN ISO 8497:1994; 8.5), tloušťka stěny plášťové trubky, požadavky na parametry prostředí prováděné zkoušky (EN ISO 8497:1994; 9.2), povrchová teplota zkušební trubky (EN ISO 8497:1994; 9.3), tepelný příkon (EN ISO 8497:1994; 7.9), tepelné ztráty v axiálním směru (EN ISO 8497:1994; 5.7), doba trvání (cyklus) zkoušky a stabilita zkoušky (EN ISO 8497:1994; 9.5.3), výpočty (EN ISO 8497:1994; kapitola 11), tepelná vodivost (EN ISO 8497:1994; 3.5), národní odchylka A, odchylky pro ocelové teplonosné trubky podle švédské národní legislativy, odkazy na literaturu.

Označení ČSN EN 253 (383371)
Katalogové číslo 73795
Cena 440 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 8. 2005
Datum účinnosti 1. 9. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963737959
Změny a opravy A1 3.06t, A2 3.07t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2009
a nahrazena ČSN EN 253 (383371)
Tato norma nahradila ČSN EN 253 (383371) z listopadu 2003
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy