ČSN (normy i změny) z listopadu 2014

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 18436-2 (011445) - listopad 2014 aktuální vydání

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 2: Monitorování stavu a diagnostika vibrací

350 Kč

ČSN ISO 18431-3 (011466) - listopad 2014

Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 3: Metody časově-frekvenční analýzy

190 Kč

ČSN EN 16247-2 (011505) - listopad 2014

Energetické audity - Část 2: Budovy

550 Kč

ČSN EN 16247-3 (011505) - listopad 2014

Energetické audity - Část 3: Procesy

340 Kč

TNI ISO/TR 11219 (013715) - listopad 2014

Informace a dokumentace - Kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven - Plocha, funkčnost a design

1 270 Kč

ČSN EN ISO 25178-605 (014451) - listopad 2014

Geometrické specifikace produktu (GPS) – Textura povrchu: Plocha – Část 605: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (bodová samozaostřovací sonda)

440 Kč

ČSN EN ISO 25178-70 (014451) - listopad 2014

Geometrické specifikace produktu (GPS) – Textura povrchu: Plocha – Část 70: Ztělesněné míry

440 Kč

TNI ISO/TR 10064-5 (014671) - listopad 2014

Praktické předpisy pro přejímku - Část 5: Doporučení pro hodnocení měřidel ozubených kol

770 Kč

TNI ISO/TR 15144-1 (014694) - listopad 2014

Výpočet mikropittingové únosnosti čelních kol s přímými a šikmými zuby – Část 1: Úvod a základní principy

570 Kč

ČSN P CEN/TS 16614-2 (018237) - listopad 2014

Veřejná doprava osob - Formát pro výměnu informací o síti a jízdních řádech (NeTEx) - Část 2: Formát pro výměnu informací o jízdních řádech veřejné dopravy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 690 Kč

ČSN ISO 21217 (018400) - listopad 2014 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Architektura

550 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 17081 (038152) - listopad 2014 aktuální vydání

Metoda měření průniku vodíku a stanovení jeho záchytu a difuze v kovech elektrochemickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 12671 (038704) - listopad 2014

Žárové stříkání - Žárově stříkané povlaky - Symbolické zobrazování na výkresech

190 Kč

ČSN EN 60721-2-3 (038900) - listopad 2014

Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-3: Podmínky vyskytující se v přírodě - Tlak vzduchu

190 Kč

ČSN IEC 721-2-3/změna Z1 (038900) - listopad 2014

Klasifikace podmínek prostředí. Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě. Tlak vzduchu

Změna byla zrušena k 24. červenci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 14554-1 (050332) - listopad 2014 aktuální vydání

Požadavky na jakost při svařování - Odporové svařování kovových materiálů - Část 1: Vyšší požadavky na jakost

230 Kč

ČSN EN ISO 14554-2 (050332) - listopad 2014 aktuální vydání

Požadavky na jakost při svařování - Odporové svařování kovových materiálů - Část 2: Základní požadavky na jakost

190 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 12828 +A1 (060205) - listopad 2014 aktuální vydání

Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav

550 Kč

ČSN 06 0830/změna Z1 (060830) - listopad 2014

Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

32 Kč

07 Kotle

ČSN EN 14893 (078458) - listopad 2014 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové sudy k přepravě zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) o objemu od 150 litrů do 1 000 litrů

550 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13555 (131510) - listopad 2014 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Parametry těsnění a postupy zkoušení vztahující se k pravidlům pro navrhování přírubových spojů s kruhovými přírubami a těsněním

350 Kč

ČSN EN ISO 4126-1 (134310) - listopad 2014 aktuální vydání

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.17t, A2 1.20t

480 Kč

ČSN EN ISO 4126-4 (134310) - listopad 2014 aktuální vydání

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 4: Pojistné ventily s řídicí jednotkou

230 Kč

ČSN EN ISO 4126-5 (134310) - listopad 2014 aktuální vydání

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.17t

465 Kč

ČSN EN ISO 4126-6 (134310) - listopad 2014 aktuální vydání

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 6: Použití, výběr a montáž bezpečnostního zařízení s průtržnou membránou

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

TNI CEN/CLC/ETSI/TR 50572 (250020) - listopad 2014

Funkční referenční architektura pro komunikace v inteligentních měřicích systémech

550 Kč

ČSN EN ISO 10360-9 (252011) - listopad 2014 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích systémů (CMS) - Část 9: Souřadnicové měřicí stroje s vícenásobnými snímacími systémy

230 Kč

ČSN ISO 3966 (257722) - listopad 2014

Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech - Metoda měření rychlostního pole pomocí Prandtlových trubic

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

TNI CEN/TR 16061 (257823) - listopad 2014

Plynoměry - Inteligentní plynoměry

350 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 16203 (268880) - listopad 2014

Bezpečnost manipulačních vozíků - Dynamické zkoušky pro ověření příčné stability - Vozíky s protiváhou

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 115-1 +A1/Oprava 1 (274802) - listopad 2014

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

30 Silniční vozidla

ČSN ISO 11270 (300645) - listopad 2014

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Asistenční systémy pro udržení vozidla v jízdním pruhu (LKAS) - Funkční požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 12312-14 (319321) - listopad 2014 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 14: Nástupní zařízení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující

350 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

TNI IEC/TR 61200-52 (332010) - listopad 2014

Pokyny pro elektrické instalace - Část 52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

230 Kč

ČSN EN 61936-1/změna A1 (333201) - listopad 2014

Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla

230 Kč

ČSN EN 55016-4-2 ed. 2/změna A1 (334210) - listopad 2014

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí - Nejistota měřicího zařízení

125 Kč

ČSN EN 50132-1/změna Z1 (334592) - listopad 2014

Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky

Změna byla zrušena k 2. prosinci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62676-1-1/Oprava 1 (334592) - listopad 2014

Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně

20 Kč

ČSN EN 61970-453 ed. 2 (334910) - listopad 2014 aktuální vydání

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 453: Profil rozvržení schématu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.19t

475 Kč

ČSN EN 61970-453/změna Z1 (334910) - listopad 2014

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 453: Grafická výměna založená na CIM

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61858 ed. 3/změna Z1 (346221) - listopad 2014

Elektrické izolační systémy - Tepelné hodnocení modifikací zavedených EIS vinutí z vodičů kruhového průřezu

Změna byla zrušena k 19. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61858-1 (346221) - listopad 2014

Elektroizolační systémy - Tepelné hodnocení modifikací zavedených EIS - Část 1: EIS vinutí z vodičů kruhového průřezu

350 Kč

ČSN EN 61858-2 (346221) - listopad 2014

Elektroizolační systémy - Tepelné hodnocení modifikací zavedených EIS - Část 2: EIS s tvarovanými cívkami

340 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-18-41 (350000) - listopad 2014

Elektrické točivé stroje - Část 18-41: Elektroizolační systémy bez částečných výbojů typu I používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky a zkoušky kontroly kvality

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.20t

565 Kč

ČSN EN 60034-8 ed. 2/změna A1 (350000) - listopad 2014

Točivé elektrické stroje - Část 8: Značení svorek a smysl točení

65 Kč

ČSN EN 60255-121 (353510) - listopad 2014

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 121: Funkční požadavky na distanční ochranu

945 Kč

ČSN EN 62626-1 (354104) - listopad 2014

Spínací a řídicí krytá zařízení nízkého napětí - Část 1: Kryté odpínače mimo rozsah platnosti IEC 60947-3 zajišťující bezpečné odpojení během opravy a údržby

190 Kč

ČSN EN 61557-15 (356230) - listopad 2014

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 15: Požadavky funkční bezpečnosti pro zařízení sledující izolaci a pro zařízení pro nalezení poruchy izolace v sítích IT

590 Kč

ČSN EN 62271-202 ed. 2/Oprava 1 (357181) - listopad 2014

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové transformovny vn/nn

20 Kč

ČSN EN 62271-211 (357192) - listopad 2014

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 211: Přímé spojení mezi výkonovými transformátory a plynem izolovanými kovově krytými rozváděči pro jmenovitá napětí nad 52 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.18t

360 Kč

ČSN EN 60831-1 ed. 2 (358202) - listopad 2014 aktuální vydání

Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 1: Obecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.15t

370 Kč

ČSN EN 60831-1/změna Z1 (358202) - listopad 2014

Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz

Změna byla zrušena k 18. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60831-2 ed. 2 (358202) - listopad 2014 aktuální vydání

Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 2: Zkouška stárnutí, zkouška samoregenerace a zkouška destrukce

190 Kč

ČSN EN 60831-2/změna Z1 (358202) - listopad 2014

Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 2: Zkouška trvanlivosti, zkouška samoregenerace a destrukční zkouška

Změna byla zrušena k 19. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61754-30 (359244) - listopad 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 30: Řada konektorů typu CLIK

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-35 ed. 2 (359251) - listopad 2014 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-35: Zkoušky - Kabelové nutace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-35/změna Z1 (359251) - listopad 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-35: Zkoušky - Kabelové nutace

Změna byla zrušena k 11. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-42 ed. 2/změna Z1 (359251) - listopad 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-42: Zkoušky - Statické boční zatížení konektorů

Změna byla zrušena k 13. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-42 ed. 3 (359251) - listopad 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-42: Zkoušky - Odlehčení namáhání při statickém bočním zatížení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-3-29 ed. 2 (359252) - listopad 2014 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-29: Zkoušení a měření - Spektrální přenosové charakteristiky součástek DWDM

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61300-3-29/změna Z1 (359252) - listopad 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-29: Zkoušení a měření - Měřicí metody pro stanovení amplitudy spektrální přenosové funkce součástek DWDM

Změna byla zrušena k 23. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-3-52 (359252) - listopad 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-52: Zkoušení a měření - Deformační konstanta vodicího otvoru a polohovacího kolíku, CD pro pravoúhlou 8 stupňovou PC feruli, jednovidová vlákna

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61753-053-2 (359255) - listopad 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 053-2: Nekonektorovaný jednovidový vláknový elektricky řízený proměnný optický atenuátor pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50516-3-1 (359259) - listopad 2014

Průmyslové konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové řídicí a komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 3-1: Typ ODVA APC, ukončený na jednovidovém vlákně EN 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, splňující požadavky kategorie l (průmyslová prostředí) specifikované v EN 50173-1 a IEC 61753-1-3

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62149-8 (359276) - listopad 2014

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 8: Nasazená zařízení reflexních polovodičových optických zesilovačů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62074-1 ed. 2 (359285) - listopad 2014 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická vláknová zařízení WDM - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62074-1/změna Z1 (359285) - listopad 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická vláknová zařízení WDM - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 13. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61112/Oprava 1 (359739) - listopad 2014

Práce pod napětím - Elektricky izolační přikrývky

20 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60968/změna A11 (360290) - listopad 2014

Světelné zdroje s integrovanými předřadníky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 30. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z40 (360340) - listopad 2014

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

350 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z39 (360340) - listopad 2014

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

550 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z40 (360340) - listopad 2014

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

590 Kč

ČSN EN 60598-1 ed. 5/Oprava 1 (360600) - listopad 2014

Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 20. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-1 ed. 2/změna Z3 (361045) - listopad 2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

32 Kč

ČSN EN 60335-2-91/změna Z1 (361045) - listopad 2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-91: Zvláštní požadavky na vyžínače trávy a začišťovače okrajů trávníků ručně vedené a v ruce držené

Změna byla zrušena k 2. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-92/změna Z1 (361045) - listopad 2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-92: Zvláštní požadavky na ručně vedené prořezávače a provzdušňovače trávníku napájené ze sítě

Změna byla zrušena k 2. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50636-2-100 (361050) - listopad 2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-100: Zvláštní požadavky na ruční zahradní foukače, vysavače a vysavače s foukáním napájené ze sítě

440 Kč

ČSN EN 50636-2-91 (361050) - listopad 2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-91: Zvláštní požadavky na vyžínače trávy a začišťovače okrajů trávníků ručně vedené a v ruce držené

550 Kč

ČSN EN 50636-2-92 (361050) - listopad 2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-92: Zvláštní požadavky na ručně vedené prořezávače a provzdušňovače trávníku napájené ze sítě

550 Kč

ČSN EN 50636-2-94 (361050) - listopad 2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-94: Zvláštní požadavky na nůžkové střihače trávy

440 Kč

ČSN EN 60335-1 ed. 3/změna A11 (361050) - listopad 2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

65 Kč

ČSN EN 60335-1 ed. 3/změna Z1 (361050) - listopad 2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

32 Kč

ČSN EN 60661 ed. 2 (361060) - listopad 2014 aktuální vydání

Metody měření funkce elektrických kávovarů pro domácnost

350 Kč

ČSN EN 60661/změna Z1 (361060) - listopad 2014

Metody měření funkce elektrických kávovarů pro domácnost

Změna byla zrušena k 25. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62670-1 (364606) - listopad 2014

Zkoušení výkonnosti fotovoltaických koncentrátorů (CPV) - Část 1: Normální podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 61675-1 ed. 2 (364767) - listopad 2014 aktuální vydání

Radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a zkušební podmínky - Část 1: Pozitronové emisní tomografy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61675-1/změna Z1 (364767) - listopad 2014

Radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a zkušební podmínky - Část 1: Pozitronové emisní tomografy

Změna byla zrušena k 30. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-34 ed. 2/změna Z1 (364800) - listopad 2014

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-34: Zvláštní požadavky na bezpečnost a základní vlastnosti invazivních monitorů krevního tlaku

Změna byla zrušena k 27. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-34 ed. 3 (364801) - listopad 2014

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-34: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro invazivní monitorování krevního tlaku

570 Kč

ČSN EN 62379-5-2 (367009) - listopad 2014

Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 5-2: Přenos sítěmi - Signalizace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60728-1-1 ed. 2 (367211) - listopad 2014 aktuální vydání

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 1-1: Vysokofrekvenční kabeláž pro dvoucestné domácí sítě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60728-1-1/změna Z1 (367211) - listopad 2014

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 1-1: Vysokofrekvenční kabeláž pro dvoucestné domácí sítě

Změna byla zrušena k 11. dubnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60728-1-2 ed. 2 (367211) - listopad 2014 aktuální vydání

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 1-2: Požadované vlastnosti pro signály dodávané při činnosti do účastnické zásuvky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60728-1-2/změna Z1 (367211) - listopad 2014

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 1-2: Požadované vlastnosti pro signály dodávané při činnosti do účastnické zásuvky

Změna byla zrušena k 11. dubnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50492/změna A1 (367918) - listopad 2014

Základní norma pro měření intenzity elektromagnetického pole in situ ve vztahu k vystavení člověka v blízkosti základnových stanic

Změna byla zrušena k 27. září 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 7810/změna Amd. 1 (369725) - listopad 2014

Identifikační karty - Fyzikální charakteristiky

65 Kč

ČSN ISO/IEC 7810/změna Amd. 2 (369725) - listopad 2014

Identifikační karty - Fyzikální charakteristiky

65 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 941 (421423) - listopad 2014 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Kotouče a přířezy pro kotouče pro všeobecné použití - Specifikace

190 Kč

ČSN EN 851 (421424) - listopad 2014 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Kotouče a přířezy pro kotouče pro výrobu kuchyňského nádobí - Specifikace

190 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 535 (500335) - listopad 2014

Papír a lepenka - Stanovení absorpce vody podle Cobba

230 Kč

ČSN EN ISO 12625-7 (500371) - listopad 2014 aktuální vydání

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 7: Stanovení optických vlastností - Měření jasu a barvy pomocí D65/10° (venkovní denní světlo)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 643 (501990) - listopad 2014 aktuální vydání

Papír a lepenka - Evropský seznam normalizovaných druhů papíru a lepenky pro recyklaci

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 14164 (560056) - listopad 2014 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení vitaminu B6 metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 29841 (588828) - listopad 2014

Rostlinné tuky a oleje - Stanovení produktů rozkladu chlorofylu a, a' (feofytiny a, a' a pyrofeofytiny)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

530 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 6427 (640240) - listopad 2014

Plasty - Stanovení látek extrahovatelných organickými rozpouštědly (konvenční metody)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 5164 (656161) - listopad 2014 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení detonačních charakteristik motorových paliv - Výzkumná metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 5163 (656197) - listopad 2014 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení detonačních charakteristik motorových a leteckých paliv - Motorová metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 15181-6 (673049) - listopad 2014

Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 6: Stanovení uvolňování tralopyrilu stanovením koncentrace produktu jeho degradace v extraktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16566 (673154) - listopad 2014

Nátěrové hmoty - Plniče pro vnitřní a/nebo venkovní použití - Požadavky na plniče podle evropských norem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 289 (691289) - listopad 2014 aktuální vydání

Stroje na zpracování plastů a pryže - Lisovací tvářecí a přetlačovací stroje - Bezpečnostní požadavky

440 Kč

ČSN EN 16522 (699009) - listopad 2014

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Protiexplozivní pojistky pro odvzdušňovací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

190 Kč

ČSN EN 15208 (699040) - listopad 2014 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zapečetěné soubory zásobovacích systémů - Principy činnosti a specifikace propojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 2518 (722518) - listopad 2014 aktuální vydání

Kamenné prvky ke značení

340 Kč

ČSN EN ISO 10545-8 (725110) - listopad 2014 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 8: Stanovení délkové teplotní roztažnosti

125 Kč

ČSN EN ISO 9229/změna Z1 (727000) - listopad 2014

Tepelné izolace - Terminologie

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 15758 (730312) - listopad 2014

Tepelně-vlhkostní chování zařízení budov a průmyslových instalací - Výpočet difuze vodní páry - Izolace potrubí pro vedení chladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10140-1/změna A2 (730511) - listopad 2014

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10140-5/změna A1 (730511) - listopad 2014

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 5: Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení

190 Kč

ČSN P CEN/TS 16272-5 (736342) - listopad 2014

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 5: Inherentní charakteristiky - Na místě zjištěné hodnoty odrazu zvuku v přímém zvukovém poli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

74 Části staveb

ČSN 74 3282 (743282) - listopad 2014 aktuální vydání

Pevné kovové žebříky pro stavby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.17t

415 Kč

76 Služby

ČSN 76 1702 (761702) - listopad 2014

Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Fyzická ostraha - Požadavky

230 Kč

ČSN EN 16489-1/Oprava 1 (763502) - listopad 2014

Služby profesionálních solárií - Část 1: Požadavky na zajištění výcviku

20 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 16287-1 (771031) - listopad 2014

Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 1: Závitové ústí pro vratné lahve MCA 1

190 Kč

ČSN EN 16287-2 (771031) - listopad 2014

Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí pro jednocestné lahve MCA 1

190 Kč

ČSN EN 16288-1 (771032) - listopad 2014

Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 1: Závitové ústí pro vratné lahve MCA 3

190 Kč

ČSN EN 16288-2 (771032) - listopad 2014

Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí pro jednocestné lahve MCA 3

190 Kč

ČSN EN 16290-1 (771037) - listopad 2014

Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 1: Závitové ústí pro vratné lahve MCA 7,5 R

190 Kč

ČSN EN 16290-2 (771037) - listopad 2014

Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí pro jednocestné lahve MCA 7,5 R

190 Kč

ČSN EN 16291-2/Oprava 1 (771038) - listopad 2014

Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí nevratných skleněných lahví MCA 2

20 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 10306 (800236) - listopad 2014 aktuální vydání

Textilie - Bavlněná vlákna - Hodnocení zralosti metodou průtoku vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13935-1 (800841) - listopad 2014 aktuální vydání

Textilie - Tahové vlastnosti švů plošných textilií a konfekčních výrobků - Část 1: Zjišťování maximální síly do přetrhu švu metodou Strip

190 Kč

ČSN EN ISO 13935-2 (800841) - listopad 2014 aktuální vydání

Textilie - Tahové vlastnosti švů plošných textilií a konfekčních výrobků - Část 2: Zjišťování maximální síly do přetrhu švu metodou Grab

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 12021 (832282) - listopad 2014 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Stlačené plyny pro dýchací přístroje

230 Kč

ČSN EN 12341 (835612) - listopad 2014 aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Referenční gravimetrická metoda stanovení hmotnostní koncentrace frakcí aerosolových částic PM10 a PM2,5

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN ISO 17184 (836709) - listopad 2014

Kvalita půdy - Stanovení uhlíku a dusíku blízkou infračervenou spektrometrií (NIRS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 1060-4/změna Z1 (852701) - listopad 2014

Neinvazivní tonometry - Část 4: Zkušební postupy k určení celkové přesnosti systému automatických neinvazivních tonometrů

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 81060-2 (852701) - listopad 2014

Neinvazivní tonometry - Část 2: Klinická zkouška typu s automatizovaným měřením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.20t

Norma bude zrušena k 30. listopadu 2022 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN ISO 8871-2/změna A1 (855226) - listopad 2014

Díly z elastomerů pro prostředky pro parenterální a farmaceutické použití - Část 2: Indikace a charakterizace

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11499 (856179) - listopad 2014 aktuální vydání

Stomatologie - Náplně pro lokální anestezii pro jedno použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 502 V11.1.1 (872781) - listopad 2014

Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Harmonizovaná EN pro zařízení základnové stanice pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 065-1 V1.3.1 (875141) - listopad 2014

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Požadavky na generické aplikace UWB

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 065-2 V1.1.1 (875141) - listopad 2014

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Požadavky na sledování polohy prostřednictvím UWB

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 302 065-3 V1.1.1 (875141) - listopad 2014

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 3: Požadavky na zařízení UWB pro silniční a kolejová vozidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 636-1 V1.2.1 (875166) - listopad 2014

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 1: Požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 468 V1.14.1 (879012) - listopad 2014

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN ETSI EN 301 545-2 V1.2.1 (879050) - listopad 2014

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní družicový systém DVB druhé generace (DVB-RCS2) - Část 2: Norma nižších vrstev pro družice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 957-6 +A1 (940201) - listopad 2014 aktuální vydání

Stacionární tréninková zařízení - Část 6: Běžecké trenažéry, další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN 12270 (942012) - listopad 2014 aktuální vydání

Horolezecká výzbroj - Vklíněnce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 71-13 (943095) - listopad 2014

Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy

340 Kč

ČSN EN 71-2 +A1 (943095) - listopad 2014 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost

230 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN 16656 (977127) - listopad 2014

Informační technologie - Radiofrekvenční identifikace pro management - Znaky RFID

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16571 (977128) - listopad 2014

Informační technologie - Postup posouzení ochrany osobních údajů v RFID

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 19133 (979847) - listopad 2014 aktuální vydání

Geografická informace - Služby založené na místě - Sledování a navigace

945 Kč