ČSN (normy i změny) z března 2013

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 61124 ed. 2 (010644) - březen 2013 aktuální vydání

Zkoušení bezporuchovosti - Ověřovací zkoušky pro konstantní intenzitu poruch a konstantní parametr proudu poruch

945 Kč

ČSN EN 61124/změna Z1 (010644) - březen 2013

Zkoušení bezporuchovosti - Ověřovací zkoušky pro konstantní intenzitu poruch a konstantní parametr proudu poruch

Změna byla zrušena k 27. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 80000-1/Oprava 1 (011300) - březen 2013

Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně

20 Kč

ČSN IEC 62648 (013766) - březen 2013

Grafické značky pro použití na předmětech - Pokyny pro začlenění grafických značek do publikací IEC

230 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17065 (015256) - březen 2013

Posuzování shody - Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby

440 Kč

ČSN ISO 17724/Oprava 1 (018012) - březen 2013

Grafické značky - Slovník

20 Kč

ČSN P CEN/TS 15531-5/Oprava 1 (018234) - březen 2013

Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 4: Provozní služební rozhraní: Výměna dat situací

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

TNI CEN/TR 16152 (018394) - březen 2013

Elektronický výběr poplatků - Personalizace a montáž předinstalovaných OBE

440 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 17653 (051136) - březen 2013 aktuální vydání

Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška krutem odporových bodových svarů

190 Kč

ČSN EN ISO 8205-3 (052031) - březen 2013 aktuální vydání

Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 3: Požadavky na zkoušení

190 Kč

ČSN EN ISO 21952 (055313) - březen 2013 aktuální vydání

Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování v ochranném plynu žáropevných ocelí a jejich svarové kovy - Klasifikace

340 Kč

ČSN EN ISO 16834 (055315) - březen 2013 aktuální vydání

Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(811)/změna Z1 (330050) - březen 2013

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 811: Elektrická trakce

Změna byla zrušena k 1. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2000-5-559 ed. 2 (332000) - březen 2013 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t

405 Kč

ČSN 33 2000-5-559/změna Z1 (332000) - březen 2013

Elektrické instalace budov - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace

Změna byla zrušena k 14. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2000-7-709/změna Z1 (332000) - březen 2013

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy a obdobné lokality

125 Kč

ČSN EN 60079-0 ed. 3/změna Z1 (332320) - březen 2013

Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 2. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-0 ed. 4 (332320) - březen 2013

Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 2 6.14t, A11 8.14t, Z1 12.18t

Norma bude zrušena k 6. červenci 2021 (zobrazit náhrady).

947 Kč

ČSN EN 61400-25-1 (333160) - březen 2013

Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.18t

Norma bude zrušena k 1. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 61400-25-5 (333160) - březen 2013

Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.18t

Norma bude zrušena k 25. říjnu 2020 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 61000-4-4 ed. 2/změna Z1 (333432) - březen 2013

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-4: Zkušební a měřicí technika - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů - Zkouška odolnosti

Změna byla zrušena k 4. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-4 ed. 3 (333432) - březen 2013

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-4: Zkušební a měřicí technika - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů - Zkouška odolnosti

440 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60695-4 ed. 2/změna Z1 (345615) - březen 2013

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků

Změna byla zrušena k 13. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60695-4 ed. 3 (345615) - březen 2013

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků

190 Kč

ČSN EN 61788-13 ed. 2 (345685) - březen 2013 aktuální vydání

Supravodivost - Část 13: Měření ztrát střídavého proudu - Magnetometrické metody měření hysterezních ztrát v supravodivých multifilamentárních kompozitech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61788-13/změna Z1 (345685) - březen 2013

Supravodivost - Část 13: Měření ztrát střídavého proudu - Magnetometrické metody měření hysterezních ztrát v multifilamentárních kompozitech Cu/Nb-Ti

Změna byla zrušena k 29. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60893-3-4 ed. 2/změna A1 (346572) - březen 2013

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-4: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi fenolických pryskyřic

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60317-60 (347307) - březen 2013

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 60: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, minimální třída 155, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, nebo neimpregnovaný, teplotní index 155

190 Kč

ČSN EN 62037-1 (347705) - březen 2013

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 1: Obecné požadavky a měřicí metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62037/změna Z1 (347705) - březen 2013

Vysokofrekvenční konektory, sestavy kabelů s konektory a kabely - Měření intermodulační úrovně

Změna byla zrušena k 20. únoru 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN CLC/TS 60034-18-34/změna Z1 (350000) - březen 2013

Točivé elektrické stroje - Část 18-34: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro vinutí s tvarovanými cívkami - Hodnocení termomechanické odolnosti izolačních systémů

Změna byla zrušena k 19. červenci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60034-18-34 (350000) - březen 2013

Točivé elektrické stroje - Část 18-34: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Hodnocení termomechanické odolnosti izolačních systémů

230 Kč

ČSN EN 60269-4 ed. 3/změna A1 (354701) - březen 2013

Pojistky nízkého napětí - Část 4: Doplňující požadavky pro tavné pojistkové vložky pro ochranu polovodičových prvků

190 Kč

ČSN EN 61010-2-033/Oprava 1 (356502) - březen 2013

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry a další měřidla pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí

20 Kč

ČSN CLC/TS 62271-304 (357185) - březen 2013

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 304: Třídy provedení rozváděčů pro vnitřní použití na jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV pro ztížené klimatické podmínky

230 Kč

ČSN EN 60440 (358015) - březen 2013

Metody měření nelinearity rezistorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61747-30-1 (358787) - březen 2013

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 30-1: Metody měření zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly - Typ transmisivní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61747-6/změna Z1 (358787) - březen 2013

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly a polovodičové - Část 6: Měřicí metody pro moduly s kapalnými krystaly - Typ transmisní

Změna byla zrušena k 30. červenci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60794-1-2 ed. 2/změna Z1 (359223) - březen 2013

Optické kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů

Změna byla zrušena k 14. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60794-1-22 (359223) - březen 2013

Optické vláknové kabely - Část 1-22: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Environmentální zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 9. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 61754-26 (359244) - březen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 26: Druh optických konektorů typu SF

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60876-1/změna Z1 (359246) - březen 2013

Optické vláknové prostorové přepínače - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 17. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50411-3-1 (359249) - březen 2013

Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-1: Systém vláknového managementu, spojovací nástěnné schránky (krabice) pro kategorii C & G

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61300-2-33 ed. 2/změna Z1 (359251) - březen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-33: Zkoušky - Montáž a demontáž krytí

Změna byla zrušena k 28. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-33 ed. 3 (359251) - březen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-33: Zkoušky - Montáž a demontáž mechanických spojů, systémů vláknových managementů a krytí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60900 ed. 2/změna Z1 (359704) - březen 2013

Práce pod napětím - Ruční nářadí používané do AC 1 000 V a DC 1 500 V

Změna byla zrušena k 19. červenci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60900 ed. 3 (359704) - březen 2013

Práce pod napětím - Ruční nářadí používané do AC 1 000 V a DC 1 500 V

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.19t

Norma bude zrušena k 25. červenci 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60809/změna A5 (360180) - březen 2013

Žárovky pro silniční vozidla - Rozměrové, elektrické a světelné požadavky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 20. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62035/změna A2 (360220) - březen 2013

Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) - Požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 15. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-67 ed. 3/změna Z1 (361045) - březen 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-67: Zvláštní požadavky na stroje pro ošetřování a čištění podlah pro komerční použití

Změna byla zrušena k 3. květnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-68 ed. 3/změna Z1 (361045) - březen 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-68: Zvláštní požadavky na extrakční čisticí stroje s rozprašováním pro komerční použití

Změna byla zrušena k 3. květnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-72/změna Z1 (361045) - březen 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-72: Zvláštní požadavky na automatické stroje pro ošetřování podlah pro komerční použití

Změna byla zrušena k 3. květnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-67 ed. 4 (361050) - březen 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-67: Zvláštní požadavky na stroje pro ošetřování podlah pro komerční použití

440 Kč

ČSN EN 60335-2-68 ed. 4 (361050) - březen 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-68: Zvláštní požadavky na extrakční čisticí stroje s rozprašováním pro komerční použití

440 Kč

ČSN EN 60335-2-72 ed. 2 (361050) - březen 2013 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-72: Zvláštní požadavky na stroje pro ošetřování podlah s trakčním pohonem nebo bez něj pro komerční použití

550 Kč

ČSN EN 50367 ed. 2 (362315) - březen 2013 aktuální vydání

Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Technická kriteria pro interakci mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením (pro dosažení volného přístupu)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.14t, A1 6.17t

585 Kč

ČSN EN 50367/změna Z1 (362315) - březen 2013

Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Technická kriteria pro interakci mezi pantografem a nadzemním trolejovým vedením (pro dosažení volného přístupu)

Změna byla zrušena k 19. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62616/Oprava 1 (367829) - březen 2013

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Signalizace selhání výkonu strážní služby na můstku (BNWAS)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 62729 (367832) - březen 2013

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní zařízení pro identifikaci a sledování plavidel na velké vzdálenosti (LRIT) - Funkční požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50291-1/změna A1 (378372) - březen 2013

Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech - Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky

Změna bude zrušena k 26. únoru 2021.

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN ISO 4965-1 (420370) - březen 2013

Kovové materiály - Kalibrace jednoosého dynamického zatížení pro zkoušení únavy - Část 1: Zkušební systémy

230 Kč

ČSN ISO 4965-2 (420370) - březen 2013

Kovové materiály - Kalibrace jednoosého dynamického zatížení pro zkoušení únavy - Část 2: Měřicí vybavení dynamického kalibračního přístroje

230 Kč

ČSN ISO 12107 (420393) - březen 2013

Kovové materiály - Zkoušení únavy - Statistické plánování a analýza údajů

440 Kč

ČSN EN ISO 5755 (420457) - březen 2013

Spékané kovové materiály - Specifikace

440 Kč

ČSN EN 12258-1 (421403) - březen 2013 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 1: Obecné termíny

945 Kč

48 Lesnictví

ČSN 48 2115/Oprava 1 (482115) - březen 2013

Sadební materiál lesních dřevin

20 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 228/změna Z2 (656505) - březen 2013

Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16300 (656575) - březen 2013

Motorová paliva - Stanovení jodového čísla v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda výpočtu z výsledků plynové chromatografie

190 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16261-1 (668301) - březen 2013

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 1: Terminologie

340 Kč

ČSN EN 16261-4 (668301) - březen 2013

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 4: Minimální požadavky na označování štítkem a návody k použití

190 Kč

ČSN EN 16256-1 (668302) - březen 2013

Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 1: Terminologie

230 Kč

ČSN EN 16256-2 (668302) - březen 2013

Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 2: Kategorie divadelních pyrotechnických výrobků

190 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 9117-4 (673057) - březen 2013

Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 4: Metoda s použitím mechanického záznamu průběhu zasychání

190 Kč

ČSN EN ISO 9117-5 (673057) - březen 2013

Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 5: Modifikovaná Bandowova-Wolffova metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 9117-6 (673057) - březen 2013

Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 6: Zkouška zasychání do stavu bez otisku

190 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13575 (698045) - březen 2013 aktuální vydání

Termoplastické nádrže vyráběné z polyethylenu tvářeného ve vyfukovací nebo rotační formě - Nadzemní nádrže pro skladování chemikálií - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13352 (698052) - březen 2013 aktuální vydání

Technické požadavky pro automatická měřidla objemu nádrží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13617-1 (699117) - březen 2013 aktuální vydání

Benzinové čerpací stanice - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čerpacích jednotek

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN 13617-2 (699117) - březen 2013 aktuální vydání

Benzinové čerpací stanice - Část 2: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení bezpečnostních spojek používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 13617-3 (699117) - březen 2013 aktuální vydání

Benzinové čerpací stanice - Část 3: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení odlamovacích armatur

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 13617-4 (699117) - březen 2013 aktuální vydání

Benzinové čerpací stanice - Část 4: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení otočných čepů používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 934-3 +A1 (722326) - březen 2013 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady do malty pro zdění - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

230 Kč

ČSN EN 934-3/změna Z1 (722326) - březen 2013

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady do malty pro zdění - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 6927 (722330) - březen 2013

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Názvosloví

340 Kč

ČSN EN 13469 (727214) - březen 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení propustnosti vodní páry předem tvarované izolace potrubí

230 Kč

ČSN EN 13472 (727217) - březen 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení krátkodobé nasákavosti předem tvarované izolace potrubí při částečném ponoření

230 Kč

ČSN EN 14706 (727221) - březen 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty

340 Kč

ČSN EN 14707 (727222) - březen 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty předem tvarované izolace potrubí

230 Kč

ČSN EN 15732 (727238) - březen 2013

Lehké výplňové a tepelněizolační výrobky pro použití v inženýrských stavbách - Výrobky z lehkého kameniva z expandovaného jílu (LWA)

350 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 15927-6 (730315) - březen 2013 aktuální vydání

Tepelně-vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Kumulované teplotní rozdíly (denostupně)

440 Kč

ČSN EN 1365-1 (730854) - březen 2013 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.13t

360 Kč

ČSN EN 13321-1 (738511) - březen 2013 aktuální vydání

Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Část 1: Požadavky na výrobky a systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN ISO 27108 (757579) - březen 2013

Kvalita vod - Stanovení vybraných herbicidů a biocidů - Metoda mikroextrakce tuhou fází (SPME) a plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.14t

505 Kč

ČSN ISO 21338 (757735) - březen 2013

Kvalita vod - Kinetické stanovení inhibičních účinků sedimentů, dalších pevných látek a zbarvených vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (kinetická zkouška s luminiscenčními bakteriemi)

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 10776 (806119) - březen 2013

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Stanovení charakteristik propustnosti vody kolmo k rovině při zatížení

230 Kč

ČSN EN ISO 10772 (806130) - březen 2013

Geotextilie - Zkušební metoda pro stanovení filtračních vlastností geotextilií za podmínek turbulentního proudění vody

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 14625 (835723) - březen 2013 aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení ozonu ultrafialovou spektrometrií

590 Kč

ČSN EN 14626 (835724) - březen 2013 aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu uhelnatého nedisperzní infračervenou spektrometrií

590 Kč

ČSN EN 16086-1 (836455) - březen 2013 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení odezvy rostlin - Část 1: Zkouška růstu s čínským zelím

340 Kč

ČSN EN 16086-2 (836455) - březen 2013 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení odezvy rostlin - Část 2: Zkouška s řeřichou na Petriho miskách

230 Kč

ČSN EN 15933 (838120) - březen 2013

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení pH

190 Kč

ČSN EN 15934 (838125) - březen 2013

Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Výpočet podílu sušiny po stanovení zbytku po sušení nebo obsahu vody

230 Kč

ČSN EN 15935 (838126) - březen 2013

Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Stanovení ztráty žíháním

230 Kč

ČSN EN 15936 (838151) - březen 2013

Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) suchým spalováním

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 502 V10.2.1 (872781) - březen 2013

Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Harmonizovaná EN pro zařízení základnové stanice pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 16122 (910413) - březen 2013

Bytový a nebytový úložný nábytek - Zkušební metody pro stanovení pevnosti, trvanlivosti a stability

350 Kč