ČSN EN 60079-0 ed. 4 (332320)

Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

ČSN EN 60079-0 ed. 4 Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky
13 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 947 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 6. 7. 2021. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví obecné požadavky na konstrukci, zkoušení a označování elektrických zařízení a Ex součástí, určených pro použití ve výbušných atmosférách.
Normální atmosférické podmínky (ve vztahu k vlastnostem atmosféry týkajících se výbušnosti), za kterých se může předpokládat, že elektrická zařízení mohou být provozována jsou:
- teplota -20 °C až +60 °C;
- tlak 80 kPa (0,8 bar) až 110 kPa (1,1 bar); a
- vzduch s normálním obsahem kyslíku 21 %.
Tato norma a další normy doplňující tuto normu uvádí dodatečné požadavky na zkoušky pro zařízení, která pracují mimo normální rozsah teplot, mohou však být vyžadovány další úvahy a dodatečné zkoušky pro zařízení, která pracují mimo normální rozsah atmosférického tlaku a normální obsah kyslíku, především s ohledem na typy ochrany, které závisí na zhášení plamene jako je to u "pevného závěru d" (IEC 60079-1) nebo na omezení energie, jako je to u "jiskrové bezpečnosti i" (IEC 60079-11).
POZNÁMKA 1: Ačkoliv výše uvedené atmosférické podmínky uvádí teplotní rozsah atmosféry od -20 °C do +60 °C, normální rozsah okolní teploty pro zařízení je od -20 °C do +40 °C, pokud není stanoveno jinak a vyznačena jiná teplota. Viz 5.1.1. Předpokládá se, že -20 °C až +40 °C je vhodné pro většinu zařízení a že výroba všech zařízení tak, aby byla vhodná pro standardní atmosféru s horní teplotou okolí +60 °C by vytvářelo zbytečné konstrukční překážky.
POZNÁMKA 2: Požadavky uvedené v této normě vyplývají z hodnocení nebezpečí vznícení, provedeného pro elektrická zařízení. Uvažovanými zdroji iniciace jsou ty, které jsou spojeny s tímto typem zařízení, jako jsou horké povrchy, mechanicky vznikající jiskry, mechanické nárazy vedoucí k tepelným reakcím, elektrické oblouky a výboje statické elektřiny v normálním průmyslovém prostředí.
POZNÁMKA 3: Uznává se, že s rozvojem technologie může být možné dosáhnout cílů řady norem IEC 60079 s ohledem na prevenci výbuchu metodami, které ještě nejsou plně definovány. Pokud si výrobce přeje využít výhody tohoto rozvoje, tato mezinárodní norma, stejně jako ostatní norma řady IEC 60079 mohou být použity částečně. Přepokládá se, že výrobce připraví dokumentaci, která jasně definuje, jak byla řada norem IEC 60079 použita, společně s úplným vysvětlením dalších použitých technik. Označení "Ex s" bylo rezervováno pro vyznačení speciálního typu ochrany. Norma pro speciální typ ochrany "s", IEC 60079-33 se připravuje.
POZNÁMKA 4: Pokud výbušná plynná atmosféra a výbušná atmosféra s hořlavým prachem jsou přítomny nebo mohou být přítomny najednou, má být součastná přítomnost obou atmosfér zohledněna a může vyžadovat dodatečná ochranná opatření.
Norma neuvádí požadavky na bezpečnost jiné než ty, které jsou přímo spojeny s nebezpečím výbuchu. Ostatní zdroje iniciace, jako jsou adiabatická komprese, rázové vlny, exotermické chemické reakce, samovznícení prachu, otevřený oheň, horké plyny/kapaliny nejsou touto normou pokryty.
POZNÁMKA 5: Takováto zařízení se mají podrobit analýze nebezpečí, při které se identifikují a zaznamenají všechny potenciální zdroje vznícení, vytvářené elektrickým zařízením a musí být přijata opatření, která zabrání, aby se tyto zdroje staly účinnými.
Tuto normu doplňují nebo modifikují následující normy pro konkrétní typy ochrany:
- IEC 60079-1: Plyn - Pevný závěr "d";
- IEC 60079-2: Plyn - Závěr s vnitřním přetlakem "p";
- IEC 60079-5: Plyn - Pískový závěr "q";
- IEC 60079-6: Plyn - Olejový závěr "o";
- IEC 60079-7: Plyn - Zajištěné provedení "e";
- IEC 60079-11: Plyn - Jiskrová bezpečnost "i";
- IEC 60079-15: Plyn - Typ ochrany "n";
- IEC 60079-18: Plyn a prach - Zalití zalévací hmotou "m";
- IEC 60079-31: Prach - Ochrana krytem "t";
- IEC 61241-4: Prach - Závěr s vnitřním přetlakem "pD"
POZNÁMKA 6: Další informace pro typy ochrany neelektrických zařízení lze najít v ISO/IEC 80079-36 (bude vydána).
Tuto normu doplňují nebo modifikují následující normy pro konkrétní zařízení:
- IEC 60079-13: Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p"
- IEC 60079-25: Výbušné atmosféry - Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy
- IEC 60079-26: Výbušné atmosféry - Část 26: Zařízení s úrovní ochrany zařízení (EPL) Ga
- IEC 60079-28: Výbušné atmosféry - Část 28: Ochrana zařízení a přenosových systémů používajících optické záření
- IEC 62013-1: Přilbové svítilny pro použití v dolech s výskytem metanu - Část 1: Všeobecné požadavky - Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpečí výbuchu
- IEC 60079-30-1: Výbušné atmosféry - Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Všeobecné a zkušební požadavky.
Tato norma, společně s dalšími normami uvedených výše, neplatí pro konstrukci:
- elektrických zdravotnických zařízení;
- odpalovacích strojků;
- zkušebních zařízení pro odpalovací strojky a
- odpalovací obvody.

Označení ČSN EN 60079-0 ed. 4 (332320)
Katalogové číslo 92428
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 3. 2013
Datum účinnosti 1. 4. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 100 stran formátu A4
EAN kód 8590963924281
Změny a opravy Oprava 2 6.14t, A11 8.14t, Z1 12.18t
Norma je platná do 6. 7. 2021
a bude nahrazena ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5 (332320)
Tato norma nahradila ČSN EN 60079-0 ed. 3 (332320) z března 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 60079-17 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací

Další příbuzné normy

ČSN CLC IEC/TS 60079-39 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 39: Jiskrově bezpečné systémy s elektronicky řízenou dobou trvání jiskry

ČSN CLC/TR 60079-32-1 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny

ČSN EN 60079-1 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"

ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

ČSN EN 60079-11 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i"

ČSN EN 60079-13 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p" a místností s nuceným větráním "v"

ČSN EN 60079-14 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

ČSN EN 60079-15 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n”

ČSN EN 60079-17 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací

ČSN EN 60079-18 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou "m"

ČSN EN 60079-19 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovování zařízení

ČSN EN 60079-2 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem "p"

ČSN EN 60079-20-1 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data

ČSN EN 60079-25 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy

ČSN EN 60079-26 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga

ČSN EN 60079-27 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 27: Koncepce jiskrově bezpečného sběrnicového systému (FISCO)

ČSN EN 60079-28 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 28: Ochrana zařízení a přenosových systémů používajících optické záření

ČSN EN 60079-29-1 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů

ČSN EN 60079-29-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 29-2: Detektory plynů - Výběr, instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku

ČSN EN 60079-29-3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 29-3: Detektory plynů - Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů pro detekci plynů

ČSN EN 60079-29-4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 29-4: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů s otevřenou cestou

ČSN EN 60079-30-1 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Obecné a zkušební požadavky

ČSN EN 60079-30-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 30-2: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Návod pro navrhování, instalaci a údržbu

ČSN EN 60079-31 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem "t"

ČSN EN 60079-32-2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 32-2: Nebezpečí od statické elektřiny - Zkoušky

ČSN EN 60079-35-1 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 35-1: Přilbová svítidla pro plynující doly - Všeobecné požadavky - Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpečí výbuchu

ČSN EN 60079-35-2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 35-2: Přilbová svítidla pro plynující doly - Funkční požadavky a požadavky týkající se bezpečnosti

ČSN EN 60079-5 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 5: Zařízení chráněné pískovým závěrem "q˝

ČSN EN 60079-6 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 6: Zařízení chráněné kapalinovým závěrem "o"

ČSN EN 60079-7 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením "e"

ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

ČSN EN IEC 60079-15 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany "n"

ČSN EN IEC 60079-19 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovace zařízení

ČSN IEC/TS 60079-40 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 40: Požadavky na procesní těsnění mezi hořlavými kapalinami v technologii a elektrickými systémy