ČSN (normy i změny) z listopadu 2005

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 5344 (011469) - listopad 2005

Elektrodynamické systémy pro generování vibrací - Výkonnostní charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 7.17t

405 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 7539-7 (038172) - listopad 2005

Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 7: Zkoušení při malé rychlosti deformace

190 Kč

ČSN EN ISO 12944-8/Oprava 1 (038241) - listopad 2005

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15614-10 (050313) - listopad 2005

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 10: Hyperbarické svařování za sucha

190 Kč

ČSN EN ISO 17642-2 (051142) - listopad 2005

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí

340 Kč

ČSN EN ISO 17642-3 (051142) - listopad 2005

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 3: Zkoušky s vynucenou tuhostí

230 Kč

07 Kotle

ČSN EN 1442/změna A2 (078518) - listopad 2005

Znovuplnitelné ocelové svařované lahve určené na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Konstrukce a výroba

Změna byla zrušena k 1. lednu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 14518 (127813) - listopad 2005

Větrání budov - Chladicí trámce - Zkoušení a hodnocení pasivních chladicích trámců

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 1929-3 (269800) - listopad 2005

Nákupní vozíky - Část 3: Požadavky na nákupní vozíky se zařízením(i) pro přepravu dalšího nákladu, se zařízením na přepravu dětí nebo bez něho a jejich zkoušky

230 Kč

ČSN EN 1929-4 (269800) - listopad 2005

Nákupní vozíky - Část 4: Požadavky na nákupní vozíky se zařízením(i) pro přepravu dalšího nákladu, se zařízením na přepravu dětí nebo bez něho, určené pro použití na pohyblivých chodnících a jejich zkoušky

190 Kč

ČSN EN 1929-7 (269800) - listopad 2005

Nákupní vozíky - Část 7: Požadavky na nákupní vozíky se zařízeními na přepravu kojenců a dětí a jejich zkoušky

190 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13243/Oprava 1 (273020) - listopad 2005

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení

Změna byla zrušena k 1. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15016-1 (280305) - listopad 2005 aktuální vydání

Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 1: Všeobecné zásady

230 Kč

ČSN EN 15016-2 (280305) - listopad 2005 aktuální vydání

Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 2: Seznamy částí

230 Kč

ČSN EN 15016-3 (280305) - listopad 2005 aktuální vydání

Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 3: Změny technických dokumentů

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 62061 (332208) - listopad 2005

Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.09t, Oprava 2 4.11t, A1 8.13t, A2 4.16t

1 190 Kč

ČSN EN 50370-1 (333450) - listopad 2005

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Norma skupiny výrobků pro obráběcí a tvářecí stroje - Část 1: Emise

230 Kč

ČSN EN 55020 ed. 2/Oprava 2 (334288) - listopad 2005

Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55020 ed. 2/změna A2 (334288) - listopad 2005

Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55020/změna Z3 (334288) - listopad 2005

Elektromagnetická odolnost rozhlasových a televizních přijímačů a přidružených zařízení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CLC/TS 50136-4 (334596) - listopad 2005

Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 4: Indikační a ovládací zařízení používaná v poplachových přijímacích centrech

340 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60695-2-2/změna Z1 (345615) - listopad 2005

Zkoušení požárního nebezpečí. Část 2: Zkušební metody. Oddíl 2: Zkouška plamenem jehlového hořáku

Změna byla zrušena k 1. únoru 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61857-1/změna Z1 (346220) - listopad 2005

Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 1: Všeobecné požadavky - nízké napětí

Změna byla zrušena k 1. únoru 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61858/změna Z1 (346221) - listopad 2005

Elektrické izolační systémy - Tepelné hodnocení modifikací zavedených EIS vinutí z vodičů kruhového průřezu

Změna byla zrušena k 1. únoru 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60684-3-216 (346553) - listopad 2005

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 216: Teplem smrštitelné trubičky se zpomaleným hořením, s omezeným nebezpečím požáru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 7.14t, Z1 3.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 12. září 2022 (zobrazit náhrady).

507 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60320-2-3/změna A1 (354508) - listopad 2005

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-3: Nástrčky a přívodky se stupněm ochrany krytem vyšším než IPXO

Změna obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál změny.

32 Kč

ČSN 35 4701-3-1 ed. 3/změna Z1 (354701) - listopad 2005

Pojistky nízkého napětí - Část 3-1: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní a podobné použití) - Oddíly I až IV

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 133200/změna Z1 (358281) - listopad 2005

Dílčí specifikace - Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení (Filtry, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60939-2 (358281) - listopad 2005

Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace - Pasivní filtry, pro které jsou vhodné bezpečnostní zkoušky - Zkušební metody a všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.08t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN IEC 939-2/změna Z1 (358281) - listopad 2005

Úplné vysokofrekvenční odrušovací filtry. Část 2: Dílčí specifikace. Výběr zkušebních metod a všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61290-11-2 (359271) - listopad 2005

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 11-2: Polarizační vidová disperze - Metoda analýzy na základě koule Poincarého

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61481/Oprava 1 (359736) - listopad 2005

Práce pod napětím - Přenosné fázovací soupravy pro použití při střídavém napětí od 1 kV do 36 kV

Změna byla zrušena k 28. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61481/změna A2 (359736) - listopad 2005

Práce pod napětím - Přenosné fázovací soupravy pro použití při střídavém napětí od 1 kV do 36 kV

Změna byla zrušena k 28. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60630/změna A5 (360030) - listopad 2005

Maximální obrysy pro žárovky

Změna obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál změny.

32 Kč

ČSN EN 60432-3/změna A1 (360131) - listopad 2005

Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 3: Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla)

Změna byla zrušena k 8. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60983/změna A1 (360182) - listopad 2005

Trpasličí žárovky

125 Kč

ČSN EN 60598-2-10 ed. 2/Oprava 1 (360600) - listopad 2005

Svítidla - Část 2-10: Zvláštní požadavky - Přenosná dětská svítidla

20 Kč

ČSN EN 60598-2-3 ed. 2/Oprava 1 (360600) - listopad 2005

Svítidla - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací

20 Kč

ČSN EN 60335-2-24 ed. 4/změna A1 (361045) - listopad 2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu

Změna byla zrušena k 1. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-34 ed. 3/změna A1 (361045) - listopad 2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory

Změna byla zrušena k 27. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-5 ed. 2/změna A1 (361045) - listopad 2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

Změna byla zrušena k 9. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-60 ed. 2/změna A1 (361045) - listopad 2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-60: Zvláštní požadavky na vířivé vany a na vířivé lázně

125 Kč

ČSN EN 62093 (364622) - listopad 2005

Součástky BOS pro fotovoltaické systémy - Přírodní prostředí pro posuzování způsobilosti návrhu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61675-2/změna A1 (364767) - listopad 2005

Radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a zkušební podmínky - Část 2: Jednofotonové emisní počítačové tomografy

Změna obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál změny.

Změna byla zrušena k 10. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60118-13/změna Z1 (368860) - listopad 2005

Sluchadla - Část 13: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Změna byla zrušena k 1. únoru 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 13821 (389602) - listopad 2005 aktuální vydání

Prostředí s nebezpečím výbuchu - Prevence a ochrana proti výbuchu - Stanovení minimální zápalné energie směsi prachu se vzduchem

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10130 +A1/Oprava 1 (420908) - listopad 2005

Ploché výrobky z hlubokotažných ocelí válcované za studena k tváření za studena - Technické dodací podmínky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10017 (425420) - listopad 2005 aktuální vydání

Válcovaný ocelový drát k tažení a/nebo válcování za studena - Rozměry a mezní úchylky

230 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 1011-13 (461011) - listopad 2005 aktuální vydání

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 13: Zkoušení obilovin - Stanovení klíčivosti sladovnického ječmene

65 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 48 (490696) - listopad 2005 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování likvidačního účinku proti larvám Anobium punctatum (De Geer) (Laboratorní metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 1010-5 (507020) - listopad 2005

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 5: Stroje na výrobu vlnité lepenky a stroje na zpracování ploché a vlnité lepenky

550 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 14546 (560631) - listopad 2005

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení celkového obsahu arsenu atomovou absorpční spektrometrií s generací hydridů (HGAAS) po suchém zpopelnění

190 Kč

ČSN EN 14627 (560632) - listopad 2005

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení celkového obsahu arsenu a selenu atomovou absorpční spektrometrií s generací hydridů (HGAAS) po tlakovém rozkladu

230 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN 63 0002 (630002) - listopad 2005

Gumárenská terminologie

1 270 Kč

64 Plasty

ČSN EN 14447 (647520) - listopad 2005

Plasty vyztužené vlákny - Termoplasty vyztužené skelnými rohožemi (GTM) - Stanovení tekutosti a tuhnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13631-1 (668140) - listopad 2005

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 1: Požadavky

190 Kč

ČSN EN 13630-10 (668211) - listopad 2005

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 10: Stanovení iniciační schopnosti bleskovic

190 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 12285-2 (698235) - listopad 2005

Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 2: Horizontální válcové nádrže s jednoduchou a dvojitou stěnou pro nadzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu

350 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1097-9/změna A1 (721194) - listopad 2005

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 9: Stanovení odolnosti proti obrusu pneumatikami s hroty - Nordická zkouška

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14617-11 (721450) - listopad 2005

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 11: Stanovení součinitele lineární tepelné roztažnosti

190 Kč

ČSN EN 14617-16 (721450) - listopad 2005

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 16: Stanovení rozměrů, geometrických vlastností a kvality povrchu tenkých desek

230 Kč

ČSN EN 14617-9 (721450) - listopad 2005

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 9: Stanovení odolnosti proti nárazu

125 Kč

ČSN EN 12843 (723055) - listopad 2005 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Stožáry a sloupy

340 Kč

ČSN EN 14316-1 (727218) - listopad 2005 aktuální vydání

Tepelně izolační výrobky pro izolace budov -Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného perlitu (EP) - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním

340 Kč

ČSN EN 14317-1 (727219) - listopad 2005 aktuální vydání

Tepelně izolační výrobky pro izolace budov - Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného vermikulitu (EV) - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním

340 Kč

ČSN EN 14063-1 (727220) - listopad 2005 aktuální vydání

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Výrobky vyráběné in-situ z expandovaného jílu - Část 1: Specifikace pro volně sypané výrobky před zabudováním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.07t

370 Kč

ČSN EN 843-3 (727541) - listopad 2005

Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě - Část 3: Stanovení parametrů podkritického růstu trhlin zkouškami v ohybu při konstantní rychlosti zatěžování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 843-4 (727541) - listopad 2005

Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě - Část 4: Povrchové zkoušky tvrdosti podle Vickerse, Knoopa a Rockwella

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0540-3 (730540) - listopad 2005 aktuální vydání

Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

770 Kč

ČSN EN 13286-50 (736185) - listopad 2005 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 50: Metody pro výrobu zkušebních těles pomocí Proctorova zařízení nebo vibračního stolu

190 Kč

ČSN EN 13286-51 (736185) - listopad 2005 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 51: Metody pro výrobu zkušebních těles pomocí vibračního pěchu

125 Kč

ČSN EN 13286-52 (736185) - listopad 2005 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 52: Metody pro výrobu zkušebních těles vibrokompresí

190 Kč

ČSN EN 13286-53 (736185) - listopad 2005 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 53: Metody pro výrobu zkušebních těles pomocí osového tlaku

190 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 14759 (746072) - listopad 2005

Okenice - Vzduchová neprůzvučnost - Vyjádření funkční vlastnosti

190 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 6306 (756306) - listopad 2005

Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému proplachování - Zkouška pohyblivou tryskou

230 Kč

ČSN EN 14486 (757885) - listopad 2005

Jakost vod - Stanovení lidských enterovirů pomocí zkoušky jednovrstvých plaků

230 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 5600/Oprava 1 (795600) - listopad 2005

Obuv - Požadavky a metody zkoušení

20 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 15496/Oprava 1 (800877) - listopad 2005

Textilie - Měření propustnosti vodních par textilií pro účely kontroly kvality

Změna byla zrušena k 1. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

81 Strojní zařízení textilního průmyslu

ČSN EN ISO 11111-2 (810702) - listopad 2005

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.10t, A2 11.16t

730 Kč

ČSN EN ISO 11111-3 (810702) - listopad 2005

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Stroje na netkané textilie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.10t, A2 11.16t

610 Kč

ČSN EN ISO 11111-4 (810702) - listopad 2005

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.10t, A2 11.16t

655 Kč

ČSN EN ISO 11111-5 (810702) - listopad 2005

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.10t, A2 11.16t

545 Kč

ČSN EN ISO 11111-6 (810702) - listopad 2005

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.10t, A2 11.16t

655 Kč

ČSN EN ISO 11111-7 (810702) - listopad 2005

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.10t, A2 11.16t

820 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 404 (832274) - listopad 2005 aktuální vydání

Dýchací sebezáchranné prostředky - Sebezáchranné filtrační dýchací přístroje s ústenkou k ochraně proti oxidu uhelnatému - Požadavky, zkoušení a značení

440 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 11199-2 (841012) - listopad 2005 aktuální vydání

Pomůcky pro chůzi ovládané oběma rukama - Požadavky a zkušební metody - Část 2: Kolečková chodítka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 9187-1/Oprava 1 (856260) - listopad 2005

Injekční přístroje pro lékařské použití - Část 1: Injekční ampule

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 328 V1.5.1 (875021) - listopad 2005 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-28 V1.1.1 (875101) - listopad 2005 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 28: Specifické podmínky pro bezdrátové digitální obrazové spoje

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-2-2 V1.1.3 (878595) - listopad 2005 aktuální vydání

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace

770 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-3 V1.1.3 (878595) - listopad 2005

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde se nepoužívá kmitočtová koordinace

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 797 V1.2.1 (879035) - listopad 2005

Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Distribuční rozhraní - Rozhraní přenosové služby (STI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

93 Výstrojné zboží

ČSN 93 6210-2/změna Z2 (936210) - listopad 2005

Zdrhovadla. Část 2: Technické požadavky

32 Kč

ČSN 93 6210-3/změna Z1 (936210) - listopad 2005

Zdrhovadla. Část 3: Zkušební metody

32 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 1273 (943452) - listopad 2005 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Chodítka pro děti - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN 14372/Oprava 1 (943456) - listopad 2005

Výrobky pro péči o dítě - Příbory a nádobí pro krmení - Bezpečnostní požadavky a zkoušky

20 Kč