ČSN (normy i změny) z ledna 2005

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 11843-4 (010240) - leden 2005

Detekční schopnost - Část 4: Metodologie pro porovnání minimální detekovatelné hodnoty s danou hodnotou

190 Kč

ČSN ISO 16642 (010507) - leden 2005

Počítačové aplikace v terminologii - Systém pro značkování terminologie

550 Kč

ČSN EN 61164 (010647) - leden 2005

Růst bezporuchovosti - Metody statistických testů a odhadů

440 Kč

ČSN EN ISO 389-8 (011630) - leden 2005

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 8: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku slyšení pro čisté tóny a sluchátka s uzavřeným objemem (cirkumaurální)

230 Kč

ČSN EN ISO 3952-1/změna A1 (013226) - leden 2005

Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 1

125 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 8900-4-4/změna Z1 (038900) - leden 2005

Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-4: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

340 Kč

ČSN 03 8900-4-5/změna Z1 (038900) - leden 2005

Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-5: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Zařízení pozemních vozidel

340 Kč

ČSN 03 8900-4-6/změna Z1 (038900) - leden 2005

Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-6: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Lodní prostředí

230 Kč

ČSN 03 8900-4-7/změna Z1 (038900) - leden 2005

Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-7: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Přenosné a nestacionární použití

230 Kč

07 Kotle

ČSN 07 0703 (070703) - leden 2005 aktuální vydání

Kotelny se zařízeními na plynná paliva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.06t

262 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 12560-7 (131580) - leden 2005

Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 7: Těsnění obalovaná kovovou fólií pro ocelové příruby

230 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 15236-4 (260398) - leden 2005

Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 4: Vulkanizované pásové spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13853 (269391) - leden 2005

Výměnné nástavby pro kombinovanou dopravu - Stohovatelné výměnné nástavby typu C 745-S16 - Rozměry, konstrukční požadavky a zkoušení

340 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 81-1/změna A2 (274003) - leden 2005

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 81-2/změna A2 (274003) - leden 2005

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 2: Hydraulické výtahy

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 115/změna A2 (274802) - leden 2005

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

Změna byla zrušena k 1. únoru 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 280/změna A1 (275004) - leden 2005

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Přezkoušení a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1570/změna A1 (275011) - leden 2005

Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly

Změna byla zrušena k 1. únoru 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 14777 (310536) - leden 2005

Kosmické inženýrství - Konstrukce a zkouška vícenásobného přenosu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-131 (330050) - leden 2005

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.11t, A2 9.14t, A3 4.20t

2 475 Kč

ČSN EN 50028/změna Z1 (330377) - leden 2005

Nevýbušná elektrická zařízení. Zalití zalévací hmotou "m"

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61496-1/změna Z1 (332206) - leden 2005

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 88528-11 (333140) - leden 2005

Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 11: Rotační zdroje nepřerušovaného napájení - Požadavky na vlastnosti a metody zkoušení

550 Kč

ČSN EN 50374 (333330) - leden 2005

Montážní vozíky zavěšené na vodičích

190 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60450 (346480) - leden 2005

Měření průměrného viskozimetrického polymeračního stupně nových a zestárlých celulózových elektroizolačních materiálů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.08t

465 Kč

ČSN EN 60684-3-165 (346553) - leden 2005

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 165: Vytlačované polyolefinové trubičky se zpomaleným hořením, s omezeným nebezpečím požáru

190 Kč

ČSN EN 60247 (346719) - leden 2005

Izolační kapaliny - Měření relativní permitivity, dielektrického ztrátového činitele (tan δ) a rezistivity při stejnosměrném napětí

340 Kč

ČSN 34 7010-82/změna Z4 (347010) - leden 2005

Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-3/změna Z2 (347470) - leden 2005

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 3: Tepelně odolné vodiče izolované silikonovou pryží

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-4/změna Z3 (347470) - leden 2005

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 4: Šňůry a ohebné kabely

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-6/změna Z2 (347470) - leden 2005

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 6: Svařovací vodiče

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50387 (348157) - leden 2005 aktuální vydání

Přípojnicové průchodky pro transformátory plněné kapalinou pro napětí do 1 kV a proudy od 1,25 kA do 5 kA

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60947-1 ed. 2/změna Z1 (354101) - leden 2005

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 1: Všeobecná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 175101-809 ed. 2 (354610) - leden 2005 aktuální vydání

Předmětová specifikace - Nepřímé konektory s hodnocenou jakostí pro desky s plošnými spoji se sítí 2,54 mm, krátká verze v souladu s CECC 75 101-801

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

ČSN EN 175101-809/změna Z1 (354610) - leden 2005

Předmětová specifikace - Nepřímé konektory pro desky s plošnými spoji se základní sítí 2,54 mm, krátká verze v souladu s CECC 75101-801 s hodnocenou jakostí

Změna byla zrušena k 1. únoru 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60900/změna Z2 (359704) - leden 2005

Ruční nářadí pro práce pod napětím do 1 000 V AC a do 1 500 V DC

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60598-2-20/změna A2 (360600) - leden 2005

Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 20: Světelné řetězy

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-79/změna Z2 (361040) - leden 2005

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-79: Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a čističe parou pro průmyslové a komerční použití

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-11 ed. 3/změna A1 (361045) - leden 2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-24 ed. 4/změna A11 (361045) - leden 2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu

Změna byla zrušena k 1. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-40 ed. 2/změna A11 (361045) - leden 2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

125 Kč

ČSN EN 60335-2-89/změna A11 (361045) - leden 2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo kompresorem pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50342 +A1/změna Z2 (364310) - leden 2005

Olověné startovací baterie - Všeobecné požadavky, metody zkoušek a číselné označování

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60806 (364743) - leden 2005

Stanovení maximálního symetrického pole záření rentgenek s rotační anodou používaných pro lékařskou diagnostiku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60526 (364771) - leden 2005

Vysokonapěťové konektory lékařských rentgenových přístrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60825-12 (367750) - leden 2005

Bezpečnost laserových zařízení - Část 12: Bezpečnost systémů prostorové optické komunikace užívaných pro přenos informací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma bude zrušena k 15. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

582 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 671-2/změna A1 (389201) - leden 2005

Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí

Změna byla zrušena k 1. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12416-1/změna A1 (389240) - leden 2005

Stabilní hasicí zařízení - Prášková zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty

Změna byla zrušena k 1. březnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 4934 (420541) - leden 2005

Ocel a litina - Stanovení obsahu síry - Vážková metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14290 (421389) - leden 2005

Zinek a slitiny zinku - Druhotné suroviny

230 Kč

ČSN EN 13981-2 (421447) - leden 2005

Hliník a slitiny hliníku - Výrobky pro konstrukce používané na železnici - Technické dodací předpisy - Část 2: Desky a plechy

190 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 1358 (441358) - leden 2005 aktuální vydání

Tuhá paliva - Stanovení složení popela

340 Kč

ČSN 44 1406 (441406) - leden 2005 aktuální vydání

Uhlí a koks - Technické požadavky na třídy zrnění vyráběných druhů

125 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 14267 (474070) - leden 2005

Zavlažovací technika - Zavlažovací hydranty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 622-2 (492612) - leden 2005 aktuální vydání

Vláknité desky - Požadavky - Část 2: Požadavky na tvrdé desky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.06t

250 Kč

ČSN EN 622-3 (492612) - leden 2005 aktuální vydání

Vláknité desky - Požadavky - Část 3: Požadavky na polotvrdé desky

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 14332 (560106) - leden 2005

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení arsenu v mořských produktech pomocí atomové absorpční spektrometrie v grafitové pícce (GFAAS) po mikrovlnném rozkladu

230 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 14673-2 (570544) - leden 2005 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 2: Metoda s užitím segmentové průtokové analýzy (Rutinní metoda)

230 Kč

ČSN EN ISO 14673-3 (570544) - leden 2005 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 3: Metoda s užitím redukce kadmiem a průtokové injekční analýzy s in-line dialýzou (Rutinní metoda)

230 Kč

ČSN EN ISO 5537 (570832) - leden 2005

Sušené mléko - Stanovení obsahu vlhkosti (Referenční metoda)

190 Kč

ČSN EN ISO 5534 (571003) - leden 2005

Sýry a tavené sýry - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)

190 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 75-3 (640753) - leden 2005 aktuální vydání

Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 3: Reaktoplastové lamináty s vysokou pevností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.06t

210 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 14274/Oprava 1 (656502) - leden 2005

Motorová paliva - Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty - Systém monitorování kvality paliv

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13445-6/změna A1 (695245) - leden 2005

Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN ISO 8362-3 (703360) - leden 2005 aktuální vydání

Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 3: Hliníkové lemovací uzávěry pro injekční lahvičky

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 13295 (732142) - leden 2005

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení odolnosti proti karbonataci

230 Kč

ČSN EN 13396 (732143) - leden 2005

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Měření průniku chloridových iontů

190 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 14202 (746035) - leden 2005

Clony a okenice - Způsobilost pro použití trubkových a (pravoúhlých nebo přímých) pohonů - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN ISO 5667-19 (757051) - leden 2005

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 19: Návod pro odběr vzorků v mořských sedimentech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 5600 (795600) - leden 2005

Obuv - Požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.05t, Z1 8.06t, Oprava 2 5.08t

512 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 403 (832273) - leden 2005 aktuální vydání

Dýchací sebezáchranné prostředky - Únikové filtrační dýchací přístroje s kuklou proti ohni - Požadavky, zkoušení a značení

340 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 21530 (856003) - leden 2005

Stomatologie - Materiály používané na povrchy stomatologického vybavení - Stanovení odolnosti proti chemickým dezinfekčním prostředkům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6360-4 (856031) - leden 2005

Stomatologie - Systém číselného kódování rotačních nástrojů - Část 4: Specifické charakteristiky diamantových nástrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6360-6 (856031) - leden 2005

Stomatologie - Systém číselného kódování rotačních nástrojů - Část 6: Specifické charakteristiky brousicích nástrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 908-10 V2.1.1 (875111) - leden 2005 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 10: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT)

945 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-5 V2.2.1 (875111) - leden 2005 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 5: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (BS a opakovače)

550 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 1273/Oprava 1 (943452) - leden 2005

Výrobky pro péči o dítě - Chodítka pro děti - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14350-1 (943455) - leden 2005

Výrobky pro péči o dítě - Vybavení pro pití - Část 1: Všeobecné a mechanické požadavky a zkoušky

340 Kč

ČSN EN 14350-2 (943455) - leden 2005

Výrobky pro péči o dítě - Vybavení pro pití - Část 2: Chemické požadavky a zkoušky

340 Kč

ČSN EN 14372 (943456) - leden 2005

Výrobky pro péči o dítě - Příbory a nádobí pro krmení - Bezpečnostní požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.05t

370 Kč

ČSN EN 14344 (943457) - leden 2005

Výrobky pro péči o dítě - Cyklosedačky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

350 Kč