ČSN (normy i změny) ze srpna 2003

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 11904-1 (011636) - srpen 2003

Akustika - Stanovení akustické imise ze zdrojů zvuku umístěných v blízkosti ucha - Část 1: Metoda používající mikrofon vložený do ucha (metoda MIRE)

340 Kč

ČSN EN 61286 (013792) - srpen 2003 aktuální vydání

Informační technologie - Kódovaný soubor znaků pro zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice a pro výměnu informací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 13925-1 (015094) - srpen 2003

Nedestruktivní zkoušení - Rentgenová difrakce polykrystalických a amorfních materiálů - Část 1: Všeobecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13925-2 (015094) - srpen 2003

Nedestruktivní zkoušení - Rentgenová difrakce polykrystalických a amorfních materiálů - Část 2: Postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 8205-1 (052031) - srpen 2003 aktuální vydání

Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 1: Rozměry a požadavky pro dvouvodičové spojovací kabely

190 Kč

ČSN EN ISO 8205-2 (052031) - srpen 2003 aktuální vydání

Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 2: Rozměry a požadavky pro jednovodičové spojovací kabely

190 Kč

07 Kotle

ČSN EN 12952-13 (077604) - srpen 2003

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 13: Požadavky na zařízení pro čištění spalin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.04t

315 Kč

ČSN EN 12952-16 (077604) - srpen 2003

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 16: Požadavky na soustavy pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva

340 Kč

ČSN EN 12952-9 (077604) - srpen 2003

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 9: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na prášková paliva

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 12516-3 (133011) - srpen 2003 aktuální vydání

Armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 3: Experimentální metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.04t

210 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 1434-1/změna A1 (258511) - srpen 2003

Měřiče tepla - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1434-2/změna A1 (258511) - srpen 2003

Měřiče tepla - Část 2: Požadavky na konstrukci

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1434-4/změna A1 (258511) - srpen 2003

Měřiče tepla - Část 4: Zkoušky pro schválení typu

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1434-5/změna A1 (258511) - srpen 2003

Měřiče tepla - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1434-6/změna A1 (258511) - srpen 2003

Měřiče tepla - Část 6: Montáž, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 415-4/Oprava 1 (267600) - srpen 2003

Bezpečnost balicích strojů - Část 4: Paletizátory a depaletizátory

20 Kč

ČSN EN ISO 12777-3 (269140) - srpen 2003

Metody zkoušek pro paletové spoje - Část 3: Stanovení pevnosti paletových spojů

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 9386-1/Oprava 1 (274013) - srpen 2003

Poháněné zdvihací plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí - Bezpečnostní předpisy, rozměry a provoz - Část 1: Svislé zdvihací plošiny

Změna byla zrušena k 1. lednu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4550-2 (313903) - srpen 2003

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37° - Konstrukční konfigurace - Palcová řada - Část 2: Spojovací koncovky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4550-3 (313903) - srpen 2003

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37° - Konstrukční konfigurace - Palcová řada - Část 3: Spojovací otvory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50019 ed. 3/Oprava 1 (330375) - srpen 2003

Nevýbušná elektrická zařízení - Zajištěné provedení "e"

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2000-4-41/změna Z2 (332000) - srpen 2003

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Změna byla zrušena k 1. únoru 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50065-2-2 (333435) - srpen 2003

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-2: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v průmyslovém prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.04t, A1 5.06t, Oprava 2 1.07t

395 Kč

ČSN EN 50065-2-3 (333435) - srpen 2003

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-3: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 3 kHz až 95 kHz a určených pro používání dodavateli a distributory elektrické energie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.04t, A1 5.06t

375 Kč

ČSN EN 50065-4-3 (333435) - srpen 2003

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-3: Oddělovací filtry nízkého napětí - Vstupní filtr

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 50065-4-4 (333435) - srpen 2003

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-4: Oddělovací filtry nízkého napětí - Impedanční filtr

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 50065-4-5 (333435) - srpen 2003

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-5: Oddělovací filtry nízkého napětí - Segmentační filtr

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 50130-4/změna A2 (334590) - srpen 2003

Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci

Změna byla zrušena k 13. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50123-1 ed. 2 (341561) - srpen 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 1: Všeobecně

550 Kč

ČSN EN 50123-1/změna Z1 (341561) - srpen 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 1. září 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50123-3 ed. 2 (341561) - srpen 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 3: Odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnitřního provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.14t

355 Kč

ČSN EN 50123-3/změna Z1 (341561) - srpen 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 3: Odpojovače a odpínače DC vnitřního provedení

Změna byla zrušena k 1. září 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50123-7-1 (341561) - srpen 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-1: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Směrnice pro použití

340 Kč

ČSN EN 50123-7-2 ed. 2 (341561) - srpen 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-2: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Oddělovací převodníky proudu a jiná zařízení pro měření proudu

125 Kč

ČSN EN 50123-7-2/změna Z1 (341561) - srpen 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7: Měření, ovládání a ochrana trakčních sítí DC - Oddíl 2: Převodníky proudu

Změna byla zrušena k 1. září 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50123-7-3 ed. 2 (341561) - srpen 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-3: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Oddělovací převodníky napětí a jiná zařízení pro měření napětí

125 Kč

ČSN EN 50123-7-3/změna Z1 (341561) - srpen 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7: Měření, ovládání a ochrana trakčních sítí DC - Oddíl 3: Převodníky napětí

Změna byla zrušena k 1. září 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50362 (347106) - srpen 2003

Zkušební metoda odolnosti při požáru pro nechráněné silové a ovládací kabely velkých průměrů pro použití v nouzových obvodech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.20t

Norma bude zrušena k 19. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN 34 7410-2/změna Z1 (347410) - srpen 2003

Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 2: Zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. červenci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-2/změna Z1 (347470) - srpen 2003

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 2: Zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. červenci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-4/změna Z2 (347470) - srpen 2003

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 4: Šňůry a ohebné kabely

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50307 (347510) - srpen 2003

Olovo a slitiny olova - Pláště z olova a slitin olova a kabelové spojky elektrických kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60137/Oprava 1 (348043) - srpen 2003

Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1 kV

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60076-3/Oprava 1 (351001) - srpen 2003

Výkonové transformátory - Část 3: Izolační hladiny, dielektrické zkoušky a vnější vzdušné vzdálenosti

Změna byla zrušena k 4. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61558-2-7/změna A11 (351330) - srpen 2003

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-7: Zvláštní požadavky pro transformátory pro hračky

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61800-4 (351720) - srpen 2003

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 4: Všeobecné požadavky - Specifikace charakteristik pro systémy střídavých výkonových pohonů 1 kV až 35 kV

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 690 Kč

ČSN EN 60512-23-3/Oprava 1 (354055) - srpen 2003

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 23-3: Zkouška 23c: Účinnost stínění konektorů a příslušenství

Změna bude zrušena k 18. lednu 2022.

20 Kč

ČSN EN 60669-1 ed. 2/změna A1 (354106) - srpen 2003

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 16. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60669-1/změna Z1 (354106) - srpen 2003

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61058-2-1/změna A11 (354107) - srpen 2003

Spínače pro spotřebiče. Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače

Změna byla zrušena k 1. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61058-2-5/změna A11 (354107) - srpen 2003

Spínače pro spotřebiče. Část 2-5: Zvláštní požadavky pro voliče

Změna byla zrušena k 3. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62271-100/změna A1 (354220) - srpen 2003

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu na napětí nad 1000 V

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61076-4-113 (354621) - srpen 2003

Konektory pro elektronická zařízení - Konektory pro desky s plošnými spoji - Část 4-113: Předmětová specifikace pro nepřímé pětiřadé konektory se sítí 2,54 mm pro desky s plošnými spoji a zadní propojovací panely ve sběrnicových aplikacích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60359 (356504) - srpen 2003

Elektrická a elektronická měřicí zařízení - Vyjadřování vlastností

350 Kč

ČSN IEC 359/změna Z1 (356504) - srpen 2003

Vyjadřování vlastností elektrického a elektronického měřicího zařízení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61839 (356660) - srpen 2003

Jaderné elektrárny - Navrhování dozoren - Funkční analýza a přidělení funkcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.15t

295 Kč

ČSN EN 60286-2/změna A1 (358292) - srpen 2003

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 2: Balení součástek s jednostrannými vývody do nekonečných pásek

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60749-18 (358799) - srpen 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 18: Ionizující záření (celková dávka)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 15. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 60794-2 (359223) - srpen 2003

Optické kabely - Část 2: Vnitřní kabely - Dílčí specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 27. říjnu 2020 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 61300-3-16 (359252) - srpen 2003 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-16: Zkoušení a měření - Poloměr sféricky leštěného čela ferule

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-3-30 (359252) - srpen 2003

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-30: Zkoušení a měření - Úhel leštění a poloha vláken v jednoduché feruli mnohovláknových konektorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60064/změna A2 (360130) - srpen 2003

Žárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely - Požadavky na provedení

230 Kč

ČSN EN 60357 ed. 2 (360160) - srpen 2003

Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla) - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.03t, A1 1.09t, A2 6.09t, A3 10.11t, A11 3.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 954 Kč

ČSN IEC 357/změna Z7 (360160) - srpen 2003

Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60238 ed. 3/změna A2 (360383) - srpen 2003

Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60838-1/změna A2 (360385) - srpen 2003

Různé objímky - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-17/změna Z1 (361040) - srpen 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky a podobné ohebné tepelné spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-34 ed. 2/změna Z1 (361040) - srpen 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-35/změna Z2 (361040) - srpen 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-44/změna Z1 (361040) - srpen 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na elektrické žehliče

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-69/změna A11 (361040) - srpen 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-69: Zvláštní požadavky na vysavače pro mokré a suché čištění, včetně elektrického kartáče, pro průmyslové a komerční použití

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-44 ed. 2 (361045) - srpen 2003 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-44: Zvláštní požadavky na žehliče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.08t, A2 6.12t

480 Kč

ČSN EN 60456/změna A13 (361060) - srpen 2003

Pračky pro domácnost - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-10/změna A2 (361950) - srpen 2003

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2-10: Zvláštní požadavky na motorová spouštěcí relé

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-4/změna A2 (361950) - srpen 2003

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické motorkompresory

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61056-1/změna Z1 (364338) - srpen 2003

Přenosné olověné články a baterie (Ventilem řízené typy). Část 1: Základní požadavky, funkční charakteristiky. Metody zkoušek

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61056-2/změna Z1 (364338) - srpen 2003

Přenosné olověné články a baterie (Ventilem řízené typy) - Část 2: Rozměry, vývody a značení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61676 (364768) - srpen 2003

Zdravotnické elektrické přístroje - Měřiče ionizujícího záření používané pro neinvazivní měření napětí rentgenky v diagnostické radiologii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.09t

475 Kč

ČSN EN 60601-2-44 ed. 2/změna A1 (364800) - srpen 2003

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-44: Zvláštní požadavky na bezpečnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 20968 (369012) - srpen 2003

Softwarové inženýrství - Analýza funkčních bodů Mk II - Příručka pro praktiky počítání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 50091-1-1/změna Z1 (369065) - srpen 2003

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1-1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS používané v prostorách přístupných obsluze

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50091-1-2/změna Z1 (369065) - srpen 2003

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1-2: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS používané v prostorách s omezeným přístupem

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC TR 10171 (369284) - srpen 2003

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Seznam standardních protokolů datové vrstvy, které používají třídy procedur vysokoúrovňového řízení datového spoje (HDLC), seznam identifikátorů standardních formátů XID, seznam identifikátorů standardních formátů informačního pole nastavení režimu a seznam identifikačních hodnot standardní množiny parametrů definovaných uživatelem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10036/Oprava 2 (369820) - srpen 2003

Informační technologie - Výměna informací o fontech - Procedury pro registraci identifikátorů týkajících se fontů

20 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 12094-9 (389231) - srpen 2003

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 9: Požadavky a zkušební metody pro speciální hlásiče požáru

230 Kč

ČSN EN ISO 14557 (389502) - srpen 2003

Požární hadice - Pryžové a plastové sací hadice a hadice s koncovkami

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.08t

465 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10132-2 (420167) - srpen 2003 aktuální vydání

Ocelové úzké pásy válcované za studena k tepelnému zpracování - Technické dodací podmínky - Část 2: Oceli k cementování

190 Kč

ČSN EN 10132-3 (420168) - srpen 2003 aktuální vydání

Ocelové úzké pásy válcované za studena k tepelnému zpracování - Technické dodací podmínky - Část 3: Oceli k zušlechťování

230 Kč

ČSN EN 10132-4 (420169) - srpen 2003 aktuální vydání

Ocelové úzké pásy válcované za studena k tepelnému zpracování - Technické dodací podmínky - Část 4: Oceli na pružiny a další použití

230 Kč

ČSN EN 12441-4 (420630) - srpen 2003

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 4: Stanovení železa ve slitinách zinku - Spektrofotometrická metoda

125 Kč

ČSN EN 12441-5 (420630) - srpen 2003

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 5: Stanovení železa v primárním zinku - Spektrofotometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 12441-6 (420630) - srpen 2003

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 6: Stanovení hliníku a železa - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

190 Kč

ČSN 42 1658 (421658) - srpen 2003

Screeningové zkoušky uvolňování niklu z předmětů ze slitin a z předmětů potažených ochrannými povlaky, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s pokožkou

190 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 3977-5 (451500) - srpen 2003

Plynové turbíny - Dodávání - Část 5: Využití v naftovém a plynárenském průmyslu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15761 (451610) - srpen 2003

Ocelové uzávěry, uzavírací kulové ventily a jednosměrné ventily pro velikosti potrubí DN 100 a menší, pro naftový a plynárenský průmysl

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN ISO 5681 (470011) - srpen 2003

Zařízení na ochranu rostlin - Slovník

440 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 1783/změna A1 (494705) - srpen 2003

Zápalky - Základní požadavky, bezpečnost a klasifikace

65 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 1230-2/Oprava 1 (500483) - srpen 2003

Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami - Senzorické zkoušky - Část 2: Cizorodá příchuť

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 15592-1 (569510) - srpen 2003

Jemně řezaný tabák a kusové tabákové výrobky určené ke kouření z něho vyrobené - Metody vzorkování, kondicionování a analýzy - Část 1: Vzorkování

230 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 5001 (575001) - srpen 2003

Směrnice pro senzorické posuzování ryb a ostatních mořských živočichů v laboratořích

340 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN 682 (633003) - srpen 2003 aktuální vydání

Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku plynu a uhlovodíkových kapalin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.05t

295 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 2039-1 (640619) - srpen 2003 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tvrdosti - Část 1: Metoda vtlačením kuličky

190 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 0201 (650201) - srpen 2003 aktuální vydání

Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.06t

740 Kč

ČSN ISO 1998-6 (656000) - srpen 2003

Ropný průmysl - Terminologie - Část 6: Měření

440 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 542 (668543) - srpen 2003 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení hustoty

125 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13308 (699008) - srpen 2003

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Netlakový souměrný patní ventil

230 Kč

ČSN EN 13314 (699014) - srpen 2003 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Víko plnicího otvoru

230 Kč

ČSN EN 13316 (699016) - srpen 2003

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Tlakový souměrný patní ventil

230 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 12600 (700588) - srpen 2003

Sklo ve stavebnictví - Kyvadlová zkouška - Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo

570 Kč

ČSN EN 673 +A1/změna A2 (701024) - srpen 2003

Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Výpočtová metoda

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1051-1 (701601) - srpen 2003

Sklo ve stavebnictví - Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice - Část 1: Definice a popis

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 5010/změna Z4 (725010) - srpen 2003

Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, pórovitosti, objemové hmotnosti a zdánlivé hustoty vypálených keramických směsí a výrobků

65 Kč

ČSN EN 993-18 (726020) - srpen 2003

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 18: Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů vodní vakuovou metodou

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 6006 (736006) - srpen 2003 aktuální vydání

Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení

125 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 12400 (746025) - srpen 2003

Okna a dveře - Mechanická trvanlivost - Požadavky a klasifikace

125 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 12729 (755415) - srpen 2003

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem - Skupina B - Druh A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN ISO 2875 (770671) - srpen 2003

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška skrápěním vodou

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-C09 (800170) - srpen 2003

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C09: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní - Chování při oxidačním bělení s použitím bezfosfátového standardního detergentu za přítomnosti aktivátoru bělení při nízké teplotě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.08t

315 Kč

ČSN EN 13773 (806313) - srpen 2003

Textilie a textilní výrobky - Chování při hoření - Záclony a závěsy - Klasifikační systém

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 13819-1 (832101) - srpen 2003

Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 1: Fyzikální metody zkoušení

440 Kč

ČSN EN 13819-2 (832101) - srpen 2003

Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 2: Akustické metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 352-5 (832121) - srpen 2003

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 5: Mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.06t

355 Kč

ČSN EN 352-6 (832121) - srpen 2003

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 6: Mušlové chrániče sluchu s elektrickým dorozumívacím zařízením

230 Kč

ČSN EN 352-7 (832121) - srpen 2003

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 7: Zátkové chrániče sluchu s hladinovou závislostí

230 Kč

ČSN EN 13274-8 (832205) - srpen 2003

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 8: Stanovení zanášení dolomitovým prachem u filtrů proti částicím

230 Kč

ČSN EN 13949 (832243) - srpen 2003

Dýchací přístroje - Potápěčské autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový Nitrox a kyslík - Požadavky, zkoušení a značení

190 Kč

ČSN EN 13794 (832270) - srpen 2003

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Únikový autonomní dýchací přístroj s uzavřeným okruhem - Požadavky, zkoušení a značení

350 Kč

ČSN EN 144-3 (832280) - srpen 2003

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily lahví na plyny - Část 3: Závitové spojení na výstupu pro plyny Nitrox a kyslík určené k potápění

190 Kč

ČSN EN 170 (832432) - srpen 2003 aktuální vydání

Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry proti ultrafialovému záření - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití

230 Kč

ČSN EN 169 (832434) - srpen 2003 aktuální vydání

Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry pro svařování a podobné technologie - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití

230 Kč

ČSN P ENV 13287/Oprava 1 (832571) - srpen 2003

Bezpečnostní, ochranná a pracovní obuv pro profesionální použití - Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti proti uklouznutí

Změna byla zrušena k 1. lednu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 13998 (832771) - srpen 2003

Ochranné oděvy - Zástěry, kalhoty a vesty chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži

350 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 689 (871532) - srpen 2003

Podnikové telekomunikace (BTC) - Digitální pronajaté okruhy 34 Mbit/s (D34U a D34S) - Rozhraní koncového zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 573 ed. 2 (872572) - srpen 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Fyzická vrstva rádiové cesty - Všeobecný popis (GSM 05.01)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 577 ed. 3 (872576) - srpen 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 579 ed. 2 (872577) - srpen 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 590 ed. 2 (872585) - srpen 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (MSC-BSS) - Specifikace vrstvy 3 (GSM 08.08)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 593 ed. 2 (872588) - srpen 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní řídící stupeň základnové stanice - základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS) - Principy rozhraní (GSM 08.52)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 596 ed. 2 (872591) - srpen 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní řídící stupeň základnové stanice - základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS) - Specifikace vrstvy 3 (GSM 08.58)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 562 ed. 2 (872604) - srpen 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Přizpůsobení rychlosti na rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 582 ed. 2 (872605) - srpen 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecně k funkcím pro přizpůsobení terminálů (TAF) pro pohyblivé stanice (GSM 07.01)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 604 ed. 2 (872607) - srpen 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 540 ed. 7 (872609) - srpen 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) systému GSM (GSM 03.50)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 578 ed. 2 (872610) - srpen 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 578 ed. 3 (872610) - srpen 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 535 ed. 5 (872612) - srpen 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Funkce pohyblivé stanice (MS) v klidovém stavu (GSM 03.22)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 608 (872614) - srpen 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME) (GSM 11.11)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETS 300 559 ed. 3 (872617) - srpen 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Podpora služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) na rádiovém rozhraní (GSM 04.11)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 559 ed. 5 (872617) - srpen 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Podpora služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) na rádiovém rozhraní (GSM 04.11)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 560 ed. 4 (872618) - srpen 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Podpora služby krátkých zpráv pro buňku (SMSCB) na rádiovém rozhraní (GSM 04.12)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 557 (872628) - srpen 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 557 ed. 2 (872628) - srpen 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 529 ed. 4 (872634) - srpen 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Technické provedení doplňkových služeb (GSM 03.11)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 607-1 ed. 10 (872648) - srpen 2003

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 4.23.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 823 (873625) - srpen 2003

Univerzální osobní telekomunikace (UPT) - UPT fáze 2 - Funkční specifikace rozhraní karty UPT s integrovaným obvodem (ICC) a koncových zařízení veřejné komutované telefonní sítě (PSTN), digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) a globálního systému pro mobilní komunikace (GSM) (ověřování jednorázového a vícenásobného přístupu)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (875101) - srpen 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (875101) - srpen 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující na kmitočtech mezi 9 kHz a 40 GHz

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-5 V1.3.1 (875101) - srpen 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 5: Specifické podmínky pro soukromá pozemní pohyblivá rádiová (PMR) a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová)

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 649 V1.3.1 (875532) - srpen 2003

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Paketová rádiová služba DECT (DPRS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 927 V1.1.1 (876045) - srpen 2003

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Evropská spolupráce pro normalizaci v oblasti kosmických spojů (ECSS) - Rozhraní pro zpracování dat družicového programového vybavení (SSDHI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 078 V1.1.1 (878594) - srpen 2003

Pevné rádiové systémy - Antény mezi více body - Antény s kruhovou polarizací pro pevné rádiové systémy mezi více body v pásmu 1 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 790 V1.3.1 (879042) - srpen 2003

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro družicové distribuční systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 905 V1.1.1 (879565) - srpen 2003

Sdružené soukromé telekomunikační sítě (CN) - Signalizační spolupráce mezi QSIG a H.323 - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb [mod ISO/IEC 21409:2001]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 906 V1.1.1 (879566) - srpen 2003

Sdružené soukromé telekomunikační sítě (CN) - Signalizační spolupráce mezi QSIG a H.323 - Doplňkové služby - přesměrování volání [mod ISO/IEC 21411:2001]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 989 V1.1.1 (879567) - srpen 2003

Sdružené soukromé telekomunikační sítě (CN) - Signalizační spolupráce mezi QSIG a H.323 - Doplňkové služby - dokončení volání [mod ISO/IEC 21991:2002]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 13893 (917882) - srpen 2003

Pružné, laminátové a textilní podlahové krytiny - Měření dynamického koeficientu tření na suchém povrchu podlah

190 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 12196 (940344) - srpen 2003 aktuální vydání

Gymnastické nářadí - Kůň a koza - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13899 (942842) - srpen 2003

Kolečková sportovní zařízení - Kolečkové brusle - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 71-1/změna A8 (943095) - srpen 2003

Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 8442-2/Oprava 1 (944805) - srpen 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 2: Požadavky na příbory z korozivzdorné oceli a postříbřené příbory

20 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO 10303-34 (974101) - srpen 2003

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 34: Metodika a rámec pro testování shody: Metody abstraktních testů pro implementaci aplikačního protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 10303-507 (974101) - srpen 2003

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 507: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometricky ohraničený povrch

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 10303-510 (974101) - srpen 2003

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 510: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometricky ohraničená drátová konstrukce

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 10303-511 (974101) - srpen 2003

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 511: Aplikace konstrukčního vyjádření: Topologicky ohraničený povrch

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 10303-514 (974101) - srpen 2003

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 514: Aplikace konstrukčního vyjádření: Rozvinuté hraniční zobrazení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/TS 10303-304 (974101) - srpen 2003

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 304: Soubory abstraktních testů: Mechanický návrh využívající hraniční zobrazení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč