ČSN (normy i změny) z listopadu 2022

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 690 (010197) - listopad 2022 aktuální vydání

Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů

990 Kč

ČSN ISO 37002 (010395) - listopad 2022

Systémy managementu oznamování protiprávního jednání - Směrnice

550 Kč

ČSN ISO 14016 (010916) - listopad 2022

Environmentální management - Směrnice pro ověřování environmentálních zpráv

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 14033 (010933) - listopad 2022

Environmentální management - Kvantitativní environmentální informace - Směrnice a příklady

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 14053 (010953) - listopad 2022

Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků - Návod pro fázovou implementaci v organizacích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN P ISO/TS 14092 (010992) - listopad 2022

Adaptace na změnu klimatu - Požadavky a návod pro plánování adaptace pro místní samosprávy a komunity

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN ISO 26101-1/změna Z1 (011644) - listopad 2022

Akustika - Zkušební metody určování způsobilosti akustického prostředí - Část 1: Určování způsobilosti prostředí volného pole

65 Kč

ČSN EN ISO 17201-6 (011690) - listopad 2022

Akustika - Hluk ze střelnic - Část 6: Měření akustického tlaku v blízkosti zdroje pro určení expozice zvuku

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. březnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO/ASTM 52925 (011822) - listopad 2022

Aditivní výroba polymerů - Výchozí materiály - Kvalifikace materiálů pro laserové tavení dílů v práškovém loži

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 2692 (014123) - listopad 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Požadavek maxima materiálu (MMR), požadavek minima materiálu (LMR) a požadavek reciprocity (RPR)

570 Kč

ČSN EN ISO 17405 (015065) - listopad 2022

Nedestruktivní zkoušení - Ultrazvukové zkoušení - Technika zkoušení plátování zhotoveného navařováním, válcováním a výbuchem

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. březnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 15112 (038377) - listopad 2022 aktuální vydání

Vnější katodická ochrana pažnic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9016 (051125) - listopad 2022

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rázem v ohybu - Umístění zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. lednu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 17639 (051128) - listopad 2022 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Makroskopická a mikroskopická kontrola svarů

230 Kč

ČSN EN ISO 10675-1/Oprava 1 (051178) - listopad 2022

Nedestruktivní zkoušení svarů - Stupně přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny

20 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 746-3 (065011) - listopad 2022 aktuální vydání

Průmyslová tepelná zařízení - Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér

570 Kč

07 Kotle

ČSN EN 12245 (078535) - listopad 2022 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Plně ovinuté kompozitové lahve

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 22434 (078640) - listopad 2022 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Kontrola a údržba ventilů lahví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 29463-5 (125002) - listopad 2022 aktuální vydání

Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 5: Zkušební metoda pro filtrační prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14644-10 (125301) - listopad 2022 aktuální vydání

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 10: Klasifikace čistoty povrchů podle koncentrace chemických látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14644-9 (125301) - listopad 2022 aktuální vydání

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 9: Třídění čistoty povrchu podle koncentrace částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 10253-2/Oprava 1 (132200) - listopad 2022

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 2: Nelegované a feritické oceli se stanovením požadavků pro kontrolu

20 Kč

ČSN EN 10253-4/Oprava 3 (132200) - listopad 2022

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 4: Austenitické a austeniticko-feritické (duplex) oceli k tváření se stanovením požadavků pro kontrolu

20 Kč

ČSN EN ISO 28921-1 (133045) - listopad 2022 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách - Část 1: Konstrukce, výroba a výrobní zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15714-5 (133096) - listopad 2022

Průmyslové armatury - Pohony - Část 5: Pneumatické lineární pohony pro průmyslové armatury - Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN IEC 62714-5 (184021) - listopad 2022

Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro řízení - Část 5: Komunikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 60751/změna Z1 (258340) - listopad 2022

Průmyslové platinové odporové teploměry a platinové teplotní senzory

Změna bude zrušena k 3. březnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60751 ed. 2 (258340) - listopad 2022

Průmyslové platinové odporové teploměry a platinové teplotní senzory

340 Kč

ČSN EN ISO 4373 (259382) - listopad 2022 aktuální vydání

Hydrometrie - Zařízení na měření výšky vodní hladiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 3691-4 (268812) - listopad 2022

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 4: Průmyslové vozíky bez řidiče a jejich systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.23t

Norma byla zrušena k 1. únoru 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1757 (268865) - listopad 2022

Bezpečnost manipulačních vozíků - Průmyslové plošinové vozíky s ručním pohonem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 6346 (269342) - listopad 2022 aktuální vydání

Nákladní kontejnery - Kódování, identifikace a značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13001-2 (270105) - listopad 2022 aktuální vydání

Jeřáby - Návrh obecně - Část 2: Účinky zatížení

570 Kč

ČSN EN 13001-3-5 +A1 (270105) - listopad 2022 aktuální vydání

Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných a odlévaných háků

590 Kč

ČSN EN 13001-3-6 +A1 (270105) - listopad 2022 aktuální vydání

Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Hydraulické válce

550 Kč

ČSN EN 81-21 ed. 2 (274003) - listopad 2022

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 81-58 ed. 2 (274003) - listopad 2022

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 81-71 (274003) - listopad 2022

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a výtahů na dopravu nákladů - Část 71: Výtahy odolné vandalům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 81-77 ed. 2 (274003) - listopad 2022

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 474-13 (277911) - listopad 2022

Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 13: Požadavky pro válce

550 Kč

ČSN EN 500-4/změna Z1 (278311) - listopad 2022

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 4: Specifické požadavky na stroje pro zhutňování

Změna byla zrušena k 31. březnu 2024.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

28 Kolejová vozidla

ČSN 28 0318/změna Z1 (280318) - listopad 2022

Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách

32 Kč

ČSN EN 15427-2-1 (280555) - listopad 2022

Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 2-1: Vlastnosti a charakteristiky - Maziva okolku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16186-8 (281551) - listopad 2022 aktuální vydání

Drážní aplikace - Kabina řidiče - Část 8: Uspořádání a přístup u tramvajových vozidel

340 Kč

ČSN EN 17530 (281571) - listopad 2022

Železniční aplikace - Vnitřní zasklení drážních vozidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. březnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14198 +A2 (284021) - listopad 2022 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Požadavky na brzdový systém vlaků tažených lokomotivou

590 Kč

ČSN EN 16185-2 +A1 (284022) - listopad 2022 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 2: Zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 16334-1 +A1 (284045) - listopad 2022

Železniční aplikace - Systém nouzové signalizace pro cestující - Část 1: Systémové požadavky pro železnici

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16207 +A1 (284065) - listopad 2022 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Funkční a výkonnostní požadavky na systémy magnetické kolejnicové brzdy pro použití na železničních kolejových vozidlech

350 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN ISO 15118-20 (300559) - listopad 2022

Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 20: Požadavky na síťovou vrstvu a aplikační vrstvu 2. generace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 550 Kč

ČSN EN 17404 (309080) - listopad 2022

Jízdní kola - Elektricky poháněná kola - Horská kola EPAC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3838 (311708) - listopad 2022 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkoušky uživatelsky aplikovaných značení leteckých elektrických kabelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6059-401 (311712) - listopad 2022

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 401: Oblast rozšíření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3155-075 (311809) - listopad 2022 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 075: Elektrické kontakty Quadrax, velikost 8, s dutinkami, typ E, mačkané, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3660-062 (311822) - listopad 2022 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 062: Kabelový vývod, typ K, 90°, pro vyhřívací kabely, stíněné, utěsněné, samosvorné - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3660-063 (311822) - listopad 2022 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 063: Kabelový vývod, typ K, přímý, pro vyhřívací kabely, stíněné, utěsněné, samosvorné - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3660-064 (311822) - listopad 2022 aktuální vydání

Letectví kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 064: Kabelový vývod, typ K, přímý, pro vyhřívací kabely, stíněné, utěsněné, samosvorné - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3660-065 (311822) - listopad 2022 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 065: Kabelový vývod, typ K, 90°, pro vyhřívací kabely, stíněné, utěsněné, samosvorné - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3373-001 (311834) - listopad 2022 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Kabelová oka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3745-412 (311925) - listopad 2022 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 412: Odolnost proti vlhkosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4260 (312053) - listopad 2022

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro návrh a prezentaci technických specifikací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4261 (312054) - listopad 2022

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro vypracování a provedení norem, které popisují zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4259 (312055) - listopad 2022

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Definice obecných termínů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4890 (312126) - listopad 2022

Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 - Tavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Plechy - 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1050 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4900 (312393) - listopad 2022

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 5086 - H111 - Tyče lisované - 10 mm ≤ D ≤ 300 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4387 (317010) - listopad 2022

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Pravidla pro návrh a prezentaci technických specifikaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4385 (317011) - listopad 2022

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Obecný přehled norem - Vazby mezi druhy norem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3792 (317531) - listopad 2022

Letectví a kosmonautika - Anaerobní polymerovatelné směsi - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2535 (318235) - listopad 2022 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Kadmiování ve vakuu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 12215-7 (321160) - listopad 2022 aktuální vydání

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 7: Stanovení zatížení pro multitrupy a stanovení jejich místních rozměrů s použitím ISO 12215-5

550 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-5-53 ed. 2/změna Z2 (332000) - listopad 2022

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje

Změna bude zrušena k 13. květnu 2025.

32 Kč

ČSN 33 2000-5-53 ed. 3 (332000) - listopad 2022

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje

770 Kč

ČSN 33 2000-5-534 ed. 2/změna Z1 (332000) - listopad 2022

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

Změna bude zrušena k 13. květnu 2025.

32 Kč

ČSN 33 2000-5-537 ed. 2/změna Z2 (332000) - listopad 2022

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání

Změna bude zrušena k 13. květnu 2025.

32 Kč

ČSN CLC IEC/TS 60079-47/Oprava 1 (332320) - listopad 2022

Výbušné atmosféry - Část 47: Zařízení chráněné dvouvodičovým jiskrově bezpečným Ethernet systémem

20 Kč

ČSN EN 60079-29-1 ed. 2/změna A1 (332320) - listopad 2022

Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů

125 Kč

ČSN EN 60079-29-1 ed. 2/změna A11 (332320) - listopad 2022

Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů

125 Kč

ČSN EN 61000-4-20 ed. 2/změna Z1 (333432) - listopad 2022

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-20: Zkušební a měřicí technika - Zkoušky emise a odolnosti ve vlnovodech s příčným elektromagnetickým polem (TEM)

Změna bude zrušena k 25. březnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 61000-4-20 ed. 3 (333432) - listopad 2022

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-20: Zkušební a měřicí technika - Zkoušky emise a odolnosti ve vlnovodech s příčným elektromagnetickým polem (TEM)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 62631-2-2 (346462) - listopad 2022

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 2-2: Relativní permitiva a ztrátový činitel - Vysoké frekvence (1 MHz až 300 MHz), střídavé metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60587/změna Z1 (346472) - listopad 2022

Elektroizolační materiály používané v různých podmínkách prostředí - Zkušební metody pro hodnocení odolnosti proti vytváření vodivých cest a erozi

Změna bude zrušena k 4. dubnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60587 ed. 2 (346472) - listopad 2022

Elektroizolační materiály používané ve ztížených podmínkách prostředí - Zkušební metody pro hodnocení odolnosti proti vytváření vodivých cest a erozi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 60034-33 (350000) - listopad 2022

Točivé elektrické stroje - Část 33: Synchronní hydrogenerátory včetně motorgenerátorů - Zvláštní požadavky

550 Kč

ČSN EN 62751-1/změna A2 (351545) - listopad 2022

Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 1: Obecné požadavky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60477-2/změna Z1 (356404) - listopad 2022

Laboratorní rezistory - Část 2: Laboratorní rezistory na střídavý proud

Změna bude zrušena k 4. květnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60477-1 (356404) - listopad 2022

Laboratorní rezistory - Část 1: Laboratorní rezistory na stejnosměrný proud

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 60477-2 ed. 2 (356404) - listopad 2022

Laboratorní rezistory - Část 2: Laboratorní rezistory na střídavý proud

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN IEC 477/změna Z3 (356404) - listopad 2022

Laboratorní rezistory na stejnosměrný proud

Změna bude zrušena k 4. květnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 61010-2-012/změna Z1 (356502) - listopad 2022

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-012: Zvláštní požadavky na klimatické zkoušky, zkoušky prostředí a ostatní zařízení pro úpravy teploty

Změna bude zrušena k 29. dubnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-012 ed. 2 (356502) - listopad 2022

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-012: Zvláštní požadavky na klimatické zkoušky, zkoušky prostředí a ostatní zařízení pro úpravy teploty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 11.22t

820 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-012 ed. 2/změna A11 (356502) - listopad 2022

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-012: Zvláštní požadavky na klimatické zkoušky, zkoušky prostředí a ostatní zařízení pro úpravy teploty

230 Kč

ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3/Oprava 1 (357107) - listopad 2022

Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení

20 Kč

ČSN EN 60749-28/změna Z1 (358799) - listopad 2022

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 28: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Model nabité součástky (CDM) - úroveň součástky

Změna bude zrušena k 5. dubnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60749-28 ed. 2 (358799) - listopad 2022

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 28: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Model nabité součástky (CDM) - úroveň součástky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-220 (359223) - listopad 2022

Optické vláknové kabely - Část 1-220: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Environmentální zkušební metody - Korozní zkouška solnou mlhou, metoda F20

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61754-4 ed. 2/změna Z1 (359244) - listopad 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 4: Druh optických konektorů typu SC

Změna byla zrušena k 4. dubnu 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61754-6 ed. 2/změna Z1 (359244) - listopad 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 6: Druh optických konektorů typu MU

Změna byla zrušena k 4. dubnu 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 61754-4 ed. 3 (359244) - listopad 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 4: Druh optických konektorů typu SC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61754-6 ed. 3 (359244) - listopad 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 6: Druh optických konektorů typu MU

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 61300-1 ed. 4/změna Z1 (359250) - listopad 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 1: Obecně a návod

Změna byla zrušena k 9. květnu 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 61300-1 ed. 5 (359250) - listopad 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 1: Obecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61757-4-3/Oprava 1 (359275) - listopad 2022

Vláknové optické senzory - Část 4-3: Měření elektrického proudu - Polarimetrická metoda

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 60598-1 ed. 7/změna A11 (360600) - listopad 2022

Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

125 Kč

ČSN EN 60730-1 ed. 4/změna A2 (361960) - listopad 2022

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 50318 ed. 2/změna A1 (362314) - listopad 2022

Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Ověřování simulace dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením

230 Kč

ČSN EN IEC 60086-1 ed. 6/Oprava 1 (364110) - listopad 2022

Primární baterie - Část 1: Obecně

20 Kč

ČSN EN IEC 60086-2 ed. 6/Oprava 1 (364110) - listopad 2022

Primární baterie - Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN IEC 60086-5 ed. 5/Oprava 1 (364110) - listopad 2022

Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem

20 Kč

ČSN EN 62660-3/změna Z1 (364328) - listopad 2022

Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 3: Bezpečnostní požadavky

Změna bude zrušena k 5. dubnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62660-3 ed. 2 (364328) - listopad 2022

Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 3: Bezpečnostní požadavky

350 Kč

ČSN EN IEC 63033-1 (368609) - listopad 2022

Vozidlové multimediální systémy a zařízení - Řídicí systém monitorování - Část 1: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 63033-2 ed. 2 (368609) - listopad 2022 aktuální vydání

Vozidlové multimediální systémy a zařízení - Řídicí systém monitorování - Část 2: Metody záznamu řídicího systému monitorování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 63033-2/změna Z1 (368609) - listopad 2022

Vozidlové multimediální systémy - Řídicí systém monitorování - Část 2: Kamerové rozhraní a metody záznamu

Změna bude zrušena k 25. květnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 63033-3 ed. 2 (368609) - listopad 2022 aktuální vydání

Vozidlové multimediální systémy a zařízení - Řídicí systém monitorování - Část 3: Metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63033-3/změna Z1 (368609) - listopad 2022

Vozidlové multimediální systémy a zařízení - Řídicí systém monitorování - Část 3: Metody měření

Změna bude zrušena k 25. květnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 63033-4 (368609) - listopad 2022

Vozidlové multimediální systémy a zařízení - Řídicí systém monitorování - Část 4: Aplikace pro kamerové monitorovací systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60318-8 (368820) - listopad 2022

Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 8: Akustická spojka pro měření sluchadel a sluchátek spojených s uchem pomocí ušních vložek v rozsahu vysokých kmitočtů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 24760-1 (369716) - listopad 2022

Bezpečnost IT a soukromí - Rámec pro řízení identit - Část 1: Terminologie a pojmy

340 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 20765-5 (385511) - listopad 2022

Zemní plyn - Výpočet termodynamických vlastností - Část 5: Výpočet viskozity, Joule-Thomsonova koeficientu a izentropického exponentu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17649 (386431) - listopad 2022

Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti (SMS) a systém řízení integrity (PIMS) pro přepravní plynovody - Funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 20519 (386640) - listopad 2022 aktuální vydání

Lodě a lodní technika - Specifikace pro doplňování paliva plavidlům poháněným na zkapalněný zemní plyn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 17348 (389663) - listopad 2022

Požadavky na konstrukci a zkoušení vysavačů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

ČSN P CEN/TS 12101-11 (389700) - listopad 2022

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 11: Větrací systémy s nuceným horizontálním prouděním pro uzavřená parkoviště

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10250-1 (420286) - listopad 2022 aktuální vydání

Ocelové výkovky volně kované pro obecné použití - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 10250-2 (420286) - listopad 2022 aktuální vydání

Ocelové výkovky volně kované pro obecné použití - Část 2: Nelegované a ušlechtilé oceli

190 Kč

ČSN EN 10250-3 (420286) - listopad 2022 aktuální vydání

Ocelové výkovky volně kované pro obecné použití - Část 3: Legované ušlechtilé oceli

190 Kč

ČSN EN ISO 16808 (420412) - listopad 2022

Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení závislosti dvojosé napětí-deformace zkouškou vyboulením s optickými měřicími systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. březnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 18203 (420446) - listopad 2022 aktuální vydání

Ocel - Stanovení tloušťky povrchově kalených vrstev

230 Kč

43 Hutnictví - strojní zařízení

ČSN EN 15094 (433011) - listopad 2022

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za studena

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. květnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

44 Hornictví

ČSN ISO 1018 (441365) - listopad 2022

Černá uhlí - Stanovení maximální nasákavosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO 1014 (441387) - listopad 2022

Koks - Stanovení skutečné relativní hustoty, zdánlivé relativní hustoty a pórozity

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 13503-3 (451402) - listopad 2022 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 3: Zkoušení hustých solných roztoků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24200 (451652) - listopad 2022

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Sypký materiál pro příbřežní projekty - Podpora potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 11850/změna A2 (476001) - listopad 2022

Lesnické stroje - Obecné bezpečnostní požadavky

230 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 17545 (501991) - listopad 2022

Papír a lepenka - Stanovení složení papíru a lepenky pro recyklaci gravimetrickou analýzou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 12863 (569521) - listopad 2022 aktuální vydání

Standardní metoda zkoušení pro posouzení náchylnosti cigaret ke vznícení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN EN ISO 18064 (621490) - listopad 2022 aktuální vydání

Termoplastické elastomery - Názvosloví a zkratky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 11358-1 (640740) - listopad 2022 aktuální vydání

Plasty - Termogravimetrie (TG) polymerů - Část 1: Obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 1555-7 (646412) - listopad 2022 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 7: Návod pro posuzování shody

440 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN P CEN/TS 17803 (654912) - listopad 2022

Organická a organominerální hnojiva - Detekce specifických patogenů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17804 (654913) - listopad 2022

Organická, organominerální a anorganická hnojiva - Detekce Enterococcaceae

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17712 (655013) - listopad 2022

Rostlinné biostimulanty - Průkaz Staphylococcus aureus

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17713 (655014) - listopad 2022

Rostlinné biostimulanty - Průkaz bakterií rodu Azospirillum

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17714 (655015) - listopad 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení koncentrace mikroorganismů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17715 (655016) - listopad 2022

Rostlinné biostimulanty - Průkaz bakterií rodu Shigella

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17716 (655017) - listopad 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení Escherichia coli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17717 (655018) - listopad 2022

Rostlinné biostimulanty - Průkaz bakterií rodu Salmonella

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17718 (655019) - listopad 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení bakterií rodu Rhizobium

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17719 (655020) - listopad 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení počtu anaerobních mikroorganismů plotnovou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17720 (655021) - listopad 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení Enterococcaceae

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17721 (655022) - listopad 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení pH pro kapalné mikrobiální rostlinné biostimulanty / pH v mikrobiálních výrobcích - Stanovení pH

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17722 (655023) - listopad 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení mykorhizních hub

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 17723 (655024) - listopad 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení chloridu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17724 (655025) - listopad 2022

Rostlinné biostimulanty - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17725 (655026) - listopad 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení množství (vyjádřeno jako hmotnost nebo objem)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17481 (657064) - listopad 2022

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu soli - Metoda elektrické vodivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17482 (657065) - listopad 2022

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení čísla kyselosti - Potenciometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13094 +A1 (699004) - listopad 2022 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové gravitačně vypouštěcí nádrže - Konstrukce a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN ISO 8655-1 (704255) - listopad 2022 aktuální vydání

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 1: Terminologie, obecné požadavky a doporučení pro uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8655-2 (704255) - listopad 2022 aktuální vydání

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 2: Pipety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8655-3 (704255) - listopad 2022 aktuální vydání

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 3: Byrety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8655-4 (704255) - listopad 2022 aktuální vydání

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 4: Zařízení ke zřeďování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8655-5 (704255) - listopad 2022 aktuální vydání

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 5: Dávkovače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8655-6 (704255) - listopad 2022 aktuální vydání

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 6: Gravimetrický referenční postup měření pro stanovení objemu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8655-7 (704255) - listopad 2022 aktuální vydání

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 7: Alternativní postupy měření pro stanovení objemu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 8655-8 (704255) - listopad 2022

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 8: Fotometrický referenční postup měření pro stanovení objemu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8655-9 (704255) - listopad 2022

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 9: Ručně ovládané přesné laboratorní stříkačky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 12372 (721145) - listopad 2022 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení

230 Kč

ČSN EN 17468-1 (723404) - listopad 2022

Vláknocementové výrobky - Stanovení odolnosti proti protažení, smykové odolnosti a výpočet pevnosti v tahu za ohybu - Část 1: Ploché desky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10545-18 (725110) - listopad 2022

Keramické obkladové prvky - Část 18: Stanovení hodnoty odrazu světla (LRV)

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN/TS 17659 (727661) - listopad 2022

Směrnice pro navrhování mechanicky kotvených hydroizolačních systémů střech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 9488 (730300) - listopad 2022

Solární energie - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 3382-3 (730534) - listopad 2022 aktuální vydání

Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 3: Otevřené kanceláře

340 Kč

ČSN EN ISO 22057 (730930) - listopad 2022

Udržitelnost ve výstavbě - Datové šablony pro použití environmentálních prohlášení o produktu (EPD) pro stavební produkty v informačním modelu budovy (BIM)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 1996-1-1 (731101) - listopad 2022

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 52120-1 (738532) - listopad 2022

Energetická náročnost budov - Přínos automatizace, řízení a správy budov - Část 1: Obecný rámec a postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 13830 +A1 (747209) - listopad 2022 aktuální vydání

Lehké obvodové pláště - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 13830 ed. 2/změna Z2 (747209) - listopad 2022

Lehké obvodové pláště - Norma výrobku

Změna byla zrušena k 28. únoru 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 16370 (755848) - listopad 2022 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro elektrochemickou výrobu chloru prováděnou na místě s použitím membrán

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1421 (755852) - listopad 2022 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid amonný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12120 (755874) - listopad 2022 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogensiřičitan sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12121 (755875) - listopad 2022 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Disiřičitan sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12123 (755877) - listopad 2022 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran amonný

230 Kč

ČSN EN 12124 (755878) - listopad 2022 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Siřičitan sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12125 (755879) - listopad 2022 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Thiosíran sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12126 (755880) - listopad 2022 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kapalný amoniak

230 Kč

ČSN EN 12174 (755884) - listopad 2022 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hexafluorokřemičitan sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12175 (755885) - listopad 2022 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina hexafluorokřemičitá

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14805 (755897) - listopad 2022 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný k elektrochloraci prováděné na místě bezmembránovou technologií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 75 7840 (757840) - listopad 2022

Kvalita vod - Stanovení atypických mykobakterií ve vodě

340 Kč

76 Služby

ČSN EN 15602 (761701) - listopad 2022 aktuální vydání

Soukromé bezpečnostní služby - Terminologie

230 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 5402-1 (793855) - listopad 2022 aktuální vydání

Usně - Stanovení ohybové odolnosti - Část 1: Flexometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 166/změna Z1 (832401) - listopad 2022

Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení

Změna bude zrušena k 30. dubnu 2025.

32 Kč

ČSN EN ISO 16321-1 (832416) - listopad 2022

Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 16321-3 (832416) - listopad 2022

Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití - Část 3: Dodatečné požadavky na prostředky na ochranu z pletiva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18527-1 (832417) - listopad 2022

Ochrana očí a obličeje pro použití při sportu - Část 1: Požadavky na brýle pro sjezdové lyžování a snowbording

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 379 +A1/změna Z1 (832431) - listopad 2022

Prostředky k ochraně očí - Automatické svářečské filtry

Změna bude zrušena k 30. dubnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 170/změna Z1 (832432) - listopad 2022

Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry proti ultrafialovému záření - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití

Změna bude zrušena k 30. dubnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 171/změna Z1 (832433) - listopad 2022

Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry proti infračervenému záření - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití

Změna bude zrušena k 30. dubnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 169/změna Z1 (832434) - listopad 2022

Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry pro svařování a podobné technologie - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití

Změna bude zrušena k 30. dubnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 172/změna Z1 (832435) - listopad 2022

Osobní prostředky pro ochranu očí. Protisluneční filtry pro profesionální použití

Změna bude zrušena k 30. dubnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 174/změna Z1 (832453) - listopad 2022

Prostředky k ochraně očí - Brýle pro sjezdové lyžování

Změna bude zrušena k 31. květnu 2025.

32 Kč

ČSN EN ISO 20344 (832500) - listopad 2022 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky - Zkušební metody pro obuv

770 Kč

ČSN EN ISO 23320 (833632) - listopad 2022

Ovzduší na pracovišti - Plyny a páry - Požadavky na vyhodnocení měřicích postupů pomocí difuzních vzorkovacích zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 15216 (838027) - listopad 2022

Environmentální pevné matrice - Stanovení celkového obsahu rozpuštěných látek ve vodách a výluzích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 16559 (838200) - listopad 2022 aktuální vydání

Tuhá biopaliva - Slovník

440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 20049-2 (838233) - listopad 2022

Tuhá biopaliva - Stanovení samozahřívání peletizovaných biopaliv - Část 2: Zkoušky zahřívání v drátěném koši

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 20048-1 (838235) - listopad 2022

Tuhá biopaliva - Stanovení charakteristik odplynění a úbytku kyslíku - Část 1: Laboratorní metoda pro stanovení odplynění a úbytku kyslíku v uzavřených nádobách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21646 (838317) - listopad 2022

Tuhá alternativní paliva - Příprava vzorku

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 9713 (852913) - listopad 2022 aktuální vydání

Neurochirurgické implantáty - Samosvěrné svorky pro intrakraniální aneuryzma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16775 (855281) - listopad 2022 aktuální vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Návod pro použití ISO 11607-1 a ISO 11607-2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN ISO 11608-1 ed. 2 (855930) - listopad 2022 aktuální vydání

Jehlové injekční systémy pro zdravotnické použití - Požadavky a metody zkoušení - Část 1: Jehlové injekční systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11608-1/změna Z1 (855930) - listopad 2022

Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 1: Jehlové injekční systémy

Změna bude zrušena k 31. květnu 2025.

32 Kč

ČSN EN ISO 11608-2 (855930) - listopad 2022 aktuální vydání

Jehlové injekční systémy pro zdravotnické použití - Požadavky a metody zkoušení - Část 2: Oboustranná jehlová pera

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11608-3 (855930) - listopad 2022 aktuální vydání

Jehlové injekční systémy pro zdravotnické použití - Požadavky a metody zkoušení - Část 3: Zásobníky a integrované průtokové cesty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11608-4 (855930) - listopad 2022 aktuální vydání

Jehlové injekční systémy pro zdravotnické použití - Požadavky a metody zkoušení - Část 4: Jehlové injekční systémy obsahující elektroniku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 7711-1 (856036) - listopad 2022 aktuální vydání

Stomatologie - Diamantové rotační nástroje - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17747 (857044) - listopad 2022

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro exozomy a další extracelulární vezikuly v plné žilní krvi - DNA, RNA a proteiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 319 532-4 V1.2.1 (874019) - listopad 2022

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 4: Profily interoperability

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 300 176-2 V2.4.1 (875012) - listopad 2022

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 2: Zvuk a řeč

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 150 Kč

ČSN ETSI EN 302 245 V2.2.1 (875122) - listopad 2022

Přenosové zařízení pro službu celosvětového digitálního rozhlasového systému (DRM) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 71-13 +A1 (943095) - listopad 2022

Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy

350 Kč

ČSN EN ISO 4531 (945056) - listopad 2022 aktuální vydání

Smalty - Uvolňování iontů kovů ze smaltovaných výrobků ve styku s potravinami - Metody zkoušení a mezní hodnoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč
foo