ČSN (normy i změny) z dubna 2009

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 2017-2 (011473) - duben 2009

Vibrace a rázy - Pružné systémy uložení - Část 2: Technická data pro provádění vibroizolace kolejových systémů

230 Kč

ČSN EN 62491 (013733) - duben 2009

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Popisné označování kabelů a žil

340 Kč

ČSN EN ISO 15548-3 (015086) - duben 2009

Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Část 3: Charakteristiky a ověřování systému

190 Kč

ČSN EN 15305 (015094) - duben 2009

Nedestruktivní zkoušení - Zkušební metoda pro analýzu zbytkového pnutí pomocí rentgenové difrakce

590 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 4521 (038516) - duben 2009

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky stříbra a slitin stříbra pro technické účely - Specifikace a metody zkoušek

340 Kč

ČSN EN ISO 27874 (038518) - duben 2009

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a slitin zlata pro elektrotechnické, elektronické a technické účely - Specifikace a metody zkoušek

340 Kč

07 Kotle

ČSN EN 676 +A2 (075802) - duben 2009

Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 31. lednu 2023 (zobrazit náhrady).

622 Kč

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN EN ISO 15744 (106009) - duben 2009 aktuální vydání

Neelektrická ruční nářadí - Předpis pro měření hluku - Technická metoda (třída přesnosti 2)

350 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 14846 (165192) - duben 2009

Stavební kování - Zámky a střelkové zámky - Elektromechanicky ovládané zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61512-3 (182001) - duben 2009

Dávkové řízení - Část 3: Předpisy pro celkové a místní systémy a prezentace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN EN 1550 +A1 (200800) - duben 2009 aktuální vydání

Bezpečnost obráběcích strojů - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu obrobkových sklíčidel

190 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 62460 (258333) - duben 2009

Teplota - Tabulky elektromotorického napětí (EMF) pro kombinace termočlánků z čistých prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 15000 (268866) - duben 2009

Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s proměnným vyložením a vlastním pohonem - Specifikace, provedení a požadavky na zkoušení pro indikátory a omezovače podélného zatěžovacího momentu

230 Kč

ČSN EN 15620 (269633) - duben 2009

Ocelové statické skladovací systémy - Přestavitelné paletové regály - Tolerance, deformace a vůle

570 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 81-40/Oprava 1 (274003) - duben 2009

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí

20 Kč

ČSN 27 7015/změna Z1 (277015) - duben 2009

Stroje pro povrchové dobývání - Technické požadavky

32 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 60204-32 ed. 2 (332200) - duben 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů

945 Kč

ČSN EN 60204-32/změna Z1 (332200) - duben 2009

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Zvláštní požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-1 ed. 2/Oprava 1 (332320) - duben 2009

Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-14 ed. 2/změna Z1 (332320) - duben 2009

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 14: Elektrické instalace v nebezpečných prostorech (jiných než důlních)

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CLC/TS 50131-2-3/změna Z1 (334591) - duben 2009

Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CLC/TS 50131-2-5/změna Z1 (334591) - duben 2009

Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 2-5: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CLC/TS 50131-2-6/změna Z1 (334591) - duben 2009

Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 2-6: Požadavky na kontakty otevření (magnetické)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50131-2-3 (334591) - duben 2009

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.14t

415 Kč

ČSN EN 50131-2-5 (334591) - duben 2009

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-5: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.14t

505 Kč

ČSN EN 50131-2-6 (334591) - duben 2009

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.14t

405 Kč

ČSN EN 50131-5-3/změna A1 (334591) - duben 2009

Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení

Změna byla zrušena k 17. březnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60519-4 ed. 2/Oprava 1 (335002) - duben 2009

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece

Změna byla zrušena k 24. červenci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60068-2-31 (345791) - duben 2009

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-31: Zkoušky - Zkouška Ec: Rázy při hrubém zacházení, přednostně pro vzorky typu zařízení

230 Kč

ČSN EN 60068-2-64 ed. 2 (345791) - duben 2009 aktuální vydání

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-64: Zkoušky - Zkouška Fh: Širokopásmové náhodné vibrace a návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.20t

540 Kč

ČSN EN 60068-2-64/změna Z1 (345791) - duben 2009

Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: zkušební metody. Zkouška Fh: Náhodné širokopásmové vibrace (číslicově řízené) a návod

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 68-2-31/změna Z2 (345791) - duben 2009

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-31: Zkouška Ec: Pád a překlopení, přednostně pro vzorky typu zařízení

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 68-2-32/změna Z2 (345791) - duben 2009

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-32: Zkouška Ed: Volný pád

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7010-82 (347010) - duben 2009 aktuální vydání

Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody

1 100 Kč

ČSN EN 50117-4-1 (347740) - duben 2009

Koaxiální kabely - Část 4-1: Dílčí specifikace kabelů pro kabeláž BCT podle EN 50173 - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3 000 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.14t, Z1 9.19t

Norma bude zrušena k 29. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

287 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-4 ed. 2 (350000) - duben 2009

Točivé elektrické stroje - Část 4: Metody určování veličin synchronních strojů ze zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t

Norma bude zrušena k 1. červnu 2021 (zobrazit náhrady).

602 Kč

ČSN EN 60034-4/změna Z1 (350000) - duben 2009

Točivé elektrické stroje - Část 4: Metody určování veličin synchronního stroje ze zkoušek

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62310-3 (351810) - duben 2009

Statické přepínací systémy (STS) - Část 3: Metody specifikování funkce a požadavky na zkoušení

440 Kč

ČSN EN 60512-26-100 (354055) - duben 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 26-100: Uspořádání měření, zkoušky a doporučené zapojení a měření na konektorech série IEC 60603-7 - Zkoušky 26a až 26g

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 135 Kč

ČSN EN 62317-14 (358475) - duben 2009

Feritová jádra - Rozměry - Část 14: EFD-jádra pro napájecí zdroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 9. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 60794-2-41 (359223) - duben 2009

Optické kabely - Část 2-41: Vnitřní kabely - Výrobní specifikace pro simplexní a duplexní A4 vlákna s ochranným pláštěm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61291-4/změna Z1 (359273) - duben 2009

Optické zesilovače - Část 4: Mnohokanálové využití - Šablona funkčních specifikací

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61291-6-1 (359273) - duben 2009

Optické zesilovače - Část 6-1: Styková rozhraní - Soubor instrukcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60810 ed. 2/změna A1 (360181) - duben 2009

Světelné zdroje pro silniční vozidla - Požadavky na provedení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 20. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z30 (360340) - duben 2009

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

350 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z29 (360340) - duben 2009

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

350 Kč

ČSN EN 62031 (360701) - duben 2009

Moduly LED pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.13t, A2 6.15t, Z1 9.20t

Norma bude zrušena k 18. prosinci 2022 (zobrazit náhrady).

577 Kč

ČSN EN 60335-2-27 ed. 2/změna A1 (361045) - duben 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-32 ed. 2/změna A1 (361045) - duben 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-32: Zvláštní požadavky na masážní spotřebiče

125 Kč

ČSN EN 60335-2-39 ed. 3/změna A2 (361045) - duben 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-39: Zvláštní požadavky na elektrické víceúčelové varné pánve pro komerční účely

125 Kč

ČSN EN 60335-2-42 ed. 3/změna A1 (361045) - duben 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-42: Zvláštní požadavky na elektrické pece s nucenou konvekcí, parní spotřebiče a paro-konvekční pece pro komerční účely

125 Kč

ČSN EN 60335-2-49 ed. 3/změna A1 (361045) - duben 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-49: Zvláštní požadavky na elektrické vyhřívací spotřebiče pro komerční účely

190 Kč

ČSN EN 60779/Oprava 1 (361113) - duben 2009

Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro elektrostruskové přetavovací pece

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 62220-1-3 (364730) - duben 2009

Zdravotnické elektrické přístroje - Vlastnosti digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení - Část 1-3: Stanovení detekční kvantové účinnosti - Detektory používané u dynamického zobrazování

350 Kč

ČSN EN 62227 (368635) - duben 2009

Systémy domácího multimediálního serveru - Kód povolení digitálních práv

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

820 Kč

ČSN EN 62503 (368636) - duben 2009

Kvalita multimédií - Metoda hodnocení synchronizace zvuku a obrazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO/IEC 19785-2 (369864) - duben 2009

Informační technologie - Společný rámec formátů biometrické výměny - Část 2: Postupy pro činnost Biometrické registrační autority

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 1.12t

420 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 15632-4 (383376) - duben 2009

Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 4: Sdružený systém s kovovými teplonosnými trubkami; požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10216-5/Oprava 1 (420265) - duben 2009

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 5: Trubky z korozivzdorných ocelí

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10083-3/Oprava 1 (420931) - duben 2009

Oceli k zušlechťování - Část 3: Technické dodací podmínky pro legované oceli

Změna byla zrušena k 1. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10269/Oprava 1 (420947) - duben 2009

Oceli a niklové slitiny na upevňovací prvky pro použití při zvýšených a/nebo nízkých teplotách

Změna byla zrušena k 1. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10217-7/Oprava 1 (421049) - duben 2009

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí

Změna byla zrušena k 1. květnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13957 (421426) - duben 2009 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Lisované kruhové trubky v kruzích pro všeobecné použití - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 13958 (421428) - duben 2009 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Trubky kruhové tažené za studena v kruzích pro všeobecné použití - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 10324/Oprava 1 (426418) - duben 2009

Ocelový drát a výrobky z drátu - Drát pro výztuž hadic

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

44 Hornictví

ČSN EN 14591-2/Oprava 1 (446440) - duben 2009

Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech - Ochranné systémy - Část 2: Pasivní vodní korýtkové uzávěry

20 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 15637 (560011) - duben 2009

Potraviny rostlinného původu - Stanovení reziduí pesticidů pomocí LC-MS/MS po methanolové extrakci a přečištění na křemelině

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ISO 4387/změna Amd.1 (569512) - duben 2009

Cigarety - Stanovení surového a beznikotinového bezvodého kondenzátu kouře za použití rutinního analytického nakuřovacího přístroje

Změna byla zrušena k 1. květnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 15303 (588775) - duben 2009

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Detekce a identifikace těkavých organických nečistot pomocí GC/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23275-2 (588823) - duben 2009

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Ekvivalenty kakaového másla v kakaovém másle a hořké čokoládě - Část 2: Kvantitativní vyjádření ekvivalentů kakaového másla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 5771 (635413) - duben 2009 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro dopravu bezvodého amoniaku - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 13968 (643132) - duben 2009

Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové pružnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6401 (643251) - duben 2009 aktuální vydání

Plasty - Polyvinylchlorid - Stanovení zbytkového monomeru vinylchloridu - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TR 15438 (646408) - duben 2009

Plastové potrubní systémy - Pokyny pro kódování výrobků a jejich určené použití

190 Kč

ČSN EN ISO 21003-1 (646423) - duben 2009

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 1: Všeobecně

230 Kč

ČSN EN ISO 21003-2 (646423) - duben 2009

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 2: Trubky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.11t

405 Kč

ČSN EN ISO 21003-3 (646423) - duben 2009

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 3: Tvarovky

230 Kč

ČSN EN ISO 21003-5 (646423) - duben 2009

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 5: Vhodnost použití systému

230 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN ISO 648 (704122) - duben 2009

Laboratorní sklo - Nedělené pipety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 2301/změna Z3 (722301) - duben 2009

Sádrová pojiva. Klasifikace. Všeobecné technické požadavky. Zkušební metody

32 Kč

ČSN EN 13279-1 (722486) - duben 2009 aktuální vydání

Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 1: Definice a požadavky

340 Kč

ČSN EN 15435 (723065) - duben 2009

Betonové prefabrikáty - Bednicí tvárnice z obyčejného a lehkého betonu - Vlastnosti výrobku

440 Kč

ČSN EN 15498 (723066) - duben 2009

Betonové prefabrikáty - Bednicí tvárnice ze štěpkobetonu - Vlastnosti výrobku

440 Kč

ČSN EN 15422 (723413) - duben 2009

Betonové prefabrikáty - Specifikace skleněných vláken pro výztuž malt a betonů

190 Kč

ČSN EN 15037-1 (723414) - duben 2009

Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 1: Trámy

590 Kč

ČSN EN ISO 21068-1 (726076) - duben 2009

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků a surovin obsahujících karbid křemíku - Část 1: Základní informace a příprava vzorku

190 Kč

ČSN EN ISO 21068-2 (726076) - duben 2009

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků a surovin obsahujících karbid křemíku - Část 2: Stanovení ztráty žíháním, obsahu celkového uhlíku, volného uhlíku a karbidu křemíku, celkového a volného oxidu křemičitého a celkového a volného křemíku

440 Kč

ČSN EN ISO 21068-3 (726076) - duben 2009

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků a surovin obsahujících karbid křemíku - Část 3: Stanovení obsahu dusíku, kyslíku, kovových a oxidických složek

440 Kč

ČSN EN ISO 12241 (727006) - duben 2009 aktuální vydání

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Pravidla výpočtu

440 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN ISO 17123-1 (730220) - duben 2009 aktuální vydání

Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 1: Teorie

230 Kč

ČSN EN 13363-1 +A1/Oprava 1 (730303) - duben 2009

Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením - Výpočet propustnosti sluneční energie a světla - Část 1: Zjednodušená metoda

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

TNI 73 0329/Oprava 1 (730329) - duben 2009

Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 0842/změna Z2 (730842) - duben 2009

Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou výrobu

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 0843/změna Z1 (730843) - duben 2009

Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů

32 Kč

ČSN 73 0848 (730848) - duben 2009

Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Z2 6.17t

497 Kč

ČSN 73 4959 (734959) - duben 2009 aktuální vydání

Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.12t

360 Kč

ČSN EN 12273 (736146) - duben 2009 aktuální vydání

Kalové vrstvy - Specifikace

350 Kč

ČSN EN 13286-45/změna Z1 (736185) - duben 2009

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 45: Zkušební metoda pro stanovení doby zpracovatelnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy

65 Kč

ČSN 73 6220/změna Z1 (736220) - duben 2009

Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 0000 (750000) - duben 2009 aktuální vydání

Vodní hospodářství - Soustava norem ve vodním hospodářství - Základní ustanovení

125 Kč

ČSN 75 0101/změna Z1 (750101) - duben 2009

Vodní hospodářství - Základní terminologie

65 Kč

ČSN ISO 6107-2 (750175) - duben 2009 aktuální vydání

Jakost vod - Slovník - Část 2

440 Kč

ČSN 75 2101 (752101) - duben 2009 aktuální vydání

Ekologizace úprav vodních toků

190 Kč

ČSN 75 7347 (757347) - duben 2009

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po filtraci filtrem ze skleněných vláken

190 Kč

ČSN 75 7440 (757440) - duben 2009

Jakost vod - Stanovení celkové rtuti termickým rozkladem, amalgamací a atomovou absorpční spektrometrií

190 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN ISO 4651/změna Amd.1 (770811) - duben 2009

Lehčené pryže a plasty. Stanovení dynamické tlumicí účinnosti

65 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 9073-5 (806135) - duben 2009

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 5: Zjišťování odolnosti proti mechanickému pronikání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9073-16 (806193) - duben 2009

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 16: Zjišťování odolnosti proti pronikání vody (hydrostatický tlak)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

81 Strojní zařízení textilního průmyslu

ČSN EN ISO 8230-1 (819504) - duben 2009

Bezpečnostní požadavky na chemicky čisticí stroje - Část 1: Společné bezpečnostní požadavky

350 Kč

ČSN EN ISO 8230-2 (819504) - duben 2009

Bezpečnostní požadavky na chemicky čisticí stroje - Část 2: Stroje používající perchlorethylen

190 Kč

ČSN EN ISO 8230-3 (819504) - duben 2009

Bezpečnostní požadavky na chemicky čisticí stroje - Část 3: Stroje používající hořlavá rozpouštědla

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 13274-7/Oprava 1 (832205) - duben 2009

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení průniku aerosolu filtrem proti částicím

Změna byla zrušena k 1. březnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 813 (832629) - duben 2009 aktuální vydání

Prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje

230 Kč

ČSN EN ISO 15025/Oprava 1 (832750) - duben 2009

Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene

Změna byla zrušena k 1. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1005-1 +A1 (833503) - duben 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 1: Termíny a definice

230 Kč

ČSN EN 1005-2 +A1 (833503) - duben 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí

340 Kč

ČSN EN 1005-3 +A1 (833503) - duben 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení

340 Kč

ČSN EN 1005-4 +A1 (833503) - duben 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 4: Hodnocení pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.10t

250 Kč

ČSN EN ISO 14738 (833505) - duben 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Antropometrické požadavky na uspořádání pracovního místa u strojního zařízení

350 Kč

ČSN EN ISO 15536-1 (833511) - duben 2009 aktuální vydání

Ergonomie - Počítačové modely lidského těla a tělesné šablony - Část 1: Všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO 13732-1 (833557) - duben 2009 aktuální vydání

Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 1: Horké povrchy

440 Kč

ČSN EN ISO 13732-3 (833557) - duben 2009 aktuální vydání

Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 3: Chladné povrchy

340 Kč

ČSN EN ISO 7731 (833591) - duben 2009 aktuální vydání

Ergonomie - Výstražné signály pro veřejné a pracovní prostory - Sluchové výstražné signály

340 Kč

ČSN EN 15445 (834786) - duben 2009 aktuální vydání

Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Vymezení zdrojů fugitivních emisí prachu metodou obráceného modelování rozptylu (RDM)

230 Kč

ČSN EN 15446 (834787) - duben 2009 aktuální vydání

Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Měření úniků par netěsnostmi technologického zařízení a potrubí

230 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 198 (914104) - duben 2009

Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Koupací vany vyrobené z odlévaných tenkých zesíťovaných akrylátových desek - Požadavky a zkušební metody

340 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 914 (940341) - duben 2009 aktuální vydání

Gymnastické nářadí - Bradla paralelní a bradla o nestejné výšce žerdí - Požadavky a metody zkoušení včetně bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 915 (940342) - duben 2009 aktuální vydání

Gymnastické nářadí - Bradla o nestejné výšce žerdí - Požadavky a metody zkoušení včetně bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13219 (940350) - duben 2009 aktuální vydání

Gymnastické nářadí - Trampolíny - Funkční a bezpečnostní požadavky, metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1509 (940514) - duben 2009 aktuální vydání

Zařízení hracích ploch - Zařízení pro badminton - Funkční a bezpečnostní požadavky, metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO 19092 (979123) - duben 2009

Finanční služby - Biometrika - Struktura bezpečnosti

570 Kč