ČSN (normy i změny) z prosince 2007

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 18431-4 (011466) - prosinec 2007

Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 4: Analýza spektra rázové odezvy

230 Kč

ČSN 01 3469 (013469) - prosinec 2007 aktuální vydání

Výkresy inženýrských staveb - Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických staveb - Stavební část

440 Kč

ČSN EN 1330-11 (015005) - prosinec 2007

Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 11: Termíny používané při rentgenové difrakci polykrystalických a amorfních materiálů

550 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 16432 (052641) - prosinec 2007

Odporové svařování - Postup pro výstupkové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí

230 Kč

ČSN EN ISO 16433 (052642) - prosinec 2007

Odporové svařování - Postup pro švové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí

340 Kč

ČSN EN 13705/Oprava 1 (056832) - prosinec 2007

Svařování termoplastů - Stroje a zařízení pro svařování horkým plynem (včetně svařování extruderem)

20 Kč

07 Kotle

ČSN EN ISO 7225 (078501) - prosinec 2007

Lahve na přepravu plynů - Bezpečnostní nálepky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.13t

405 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 12516-1/Oprava 1 (133011) - prosinec 2007

Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur

Změna byla zrušena k 1. září 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14800 (139020) - prosinec 2007

Bezpečnostní vlnovcové sestavy koncových hadic pro vnitřní zařízení používané na plynná paliva

550 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61587-1/změna Z1 (188003) - prosinec 2007

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 1: Klimatické a mechanické zkoušky a bezpečnostní hlediska pro skříně, stojany, zásuvné jednotky a kostry

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 252 (260380) - prosinec 2007

Dopravní pásy - Přilnavost mezi jednotlivými částmi - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 583 (260384) - prosinec 2007

Dopravní pásy s textilní kostrou - Celková tloušťka a tloušťka částí - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 7020 (277020) - prosinec 2007 aktuální vydání

Stroje pro povrchovou těžbu - Ocelová lana pro rýpadla, nakladače, zakladače a zařízení DPD - Navrhování a výpočet

125 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4421 (313109) - prosinec 2007

Letectví a kosmonautika - Závrtné šrouby ze slitiny titanu TI-P64001, mazané MoS2, s ozubeným pojišťovacím kroužkem z korozivzdorné oceli - Třída 1 100 MPa (při obvyklé teplotě)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3712 (313592) - prosinec 2007

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, jednostranné, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, z oceli, kadmiované, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 27-1/změna Z4 (330100) - prosinec 2007

Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně

32 Kč

ČSN 33 0122/Oprava 1 (330122) - prosinec 2007

Pokyn na používání evropské normy EN 50160

Změna byla zrušena k 1. únoru 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 1200-53/Oprava 1 (332010) - prosinec 2007

Pokyn pro elektrické instalace - Část 53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje

20 Kč

ČSN EN 62086-1/změna Z1 (332326) - prosinec 2007

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Část 1: Všeobecné a zkušební požadavky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62086-2/změna Z1 (332326) - prosinec 2007

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Část 2: Návod pro navrhování, instalaci a údržbu

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-12/změna Z3 (333432) - prosinec 2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-12: Zkušební a měřicí technika - Oscilační vlny - Zkouška odolnosti

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-18 (333432) - prosinec 2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-18: Zkušební a měřicí technika - Tlumená oscilační vlna - Zkouška odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.11t, Z1 12.19t

Norma bude zrušena k 20. červnu 2022 (zobrazit náhrady).

537 Kč

ČSN EN 61000-4-34 (333432) - prosinec 2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-34: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti pro zařízení se síťovým fázovým proudem větším než 16 A

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.10t

540 Kč

ČSN EN 62282-2/změna A1 (336000) - prosinec 2007

Technologie palivových článků - Část 2: Moduly palivových článků

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61161/změna Z1 (340884) - prosinec 2007

Měření výkonu ultrazvuku v kapalinách v kmitočtovém rozsahu od 0,5 MHz do 25 MHz

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 2613/změna Z1 (342613) - prosinec 2007

Železniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 2614/změna Z1 (342614) - prosinec 2007

Železniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60068-2-69/změna Z1 (345791) - prosinec 2007

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Te: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek pro technologii povrchové montáže metodou smáčecích vah

Změna byla zrušena k 1. červnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61340-3-1 ed. 2 (346440) - prosinec 2007 aktuální vydání

Elektrostatika - Část 3-1: Metody simulace elektrostatických jevů - Časové průběhy elektrostatického výboje pro model lidského těla (HBM)

190 Kč

ČSN EN 61340-3-1/změna Z1 (346440) - prosinec 2007

Elektrostatika - Část 3-1: Metody simulace elektrostatických jevů - Model lidského těla (HBM) - Zkoušení součástek

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60371-3-8/změna A1 (346610) - prosinec 2007

Elektroizolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Pásky na bázi slídového papíru pro nehořlavé zabezpečovací kabely

125 Kč

ČSN EN 60371-3-9/změna A1 (346610) - prosinec 2007

Elektroizolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 9: Formovací mikanit

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-8/Oprava 1 (350000) - prosinec 2007

Točivé elektrické stroje - Část 8: Značení svorek a smysl točení

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60034-9 ed. 2/změna A1 (350000) - prosinec 2007

Točivé elektrické stroje - Část 9: Mezní hodnoty hluku

125 Kč

ČSN EN 61169-16 (353811) - prosinec 2007

Vysokofrekvenční konektory - Část 16: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 7 mm (0,276 palce) se šroubovým spojením - Charakteristická impedance 50 ohmů (75 ohmů) (typ N)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61169-2 ed. 2 (353811) - prosinec 2007 aktuální vydání

Vysokofrekvenční konektory - Část 2: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory typu 9,52

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61169-2/změna Z1 (353811) - prosinec 2007

Vysokofrekvenční konektory - Část 2: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory typu 9,52

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61169-37 (353811) - prosinec 2007

Vysokofrekvenční konektory - Část 37: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční konektory STWX8

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61169-8 (353811) - prosinec 2007

Vysokofrekvenční konektory - Část 8: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 6,5 mm (0,256 palce) s bajonetovým zámkem - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ BNC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60947-6-2 ed. 2/změna A1 (354101) - prosinec 2007

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 6-2: Spínače s více funkcemi - Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS)

440 Kč

ČSN EN 62271-102/Oprava 1 (354210) - prosinec 2007

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu na napětí 1 000 V

Změna bude zrušena k 19. červnu 2021.

20 Kč

ČSN EN 61557-1 ed. 2 (356230) - prosinec 2007 aktuální vydání

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 1: Všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 61557-1/změna Z1 (356230) - prosinec 2007

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 kV a se stejnosměrným napětím do 1,5 kV - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61557-2 ed. 2 (356230) - prosinec 2007 aktuální vydání

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 2: Izolační odpor

190 Kč

ČSN EN 61557-2/změna Z1 (356230) - prosinec 2007

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 kV a se stejnosměrným napětím do 1,5 kV - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 2: Izolační odpor

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61557-3 ed. 2 (356230) - prosinec 2007 aktuální vydání

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 3: Impedance smyčky

230 Kč

ČSN EN 61557-3/změna Z1 (356230) - prosinec 2007

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 kV a se stejnosměrným napětím do 1,5 kV - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 3: Impedance smyčky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61557-4 ed. 2 (356230) - prosinec 2007 aktuální vydání

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 4: Odpor vodičů uzemnění, ochranného pospojování a vyrovnání potenciálu

190 Kč

ČSN EN 61557-4/změna Z1 (356230) - prosinec 2007

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 kV a se stejnosměrným napětím do 1,5 kV - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 4: Odpor vodičů uzemnění, ochranného spojení a vyrovnání potenciálu

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61557-5 ed. 2 (356230) - prosinec 2007 aktuální vydání

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 5: Zemní odpor

190 Kč

ČSN EN 61557-5/změna Z1 (356230) - prosinec 2007

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 kV a se stejnosměrným napětím do 1,5 kV - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 5: Zemní odpor

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61557-7 ed. 2 (356230) - prosinec 2007 aktuální vydání

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 7: Sled fází

190 Kč

ČSN EN 61557-7/změna Z1 (356230) - prosinec 2007

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 kV a se stejnosměrným napětím do 1,5 kV - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 7: Sled fází

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62339-1 (356542) - prosinec 2007

Modulární komponenty rozhraní pro distribuci komponent na hladině kapaliny - Část 1: Elastomerová těsnění

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 130300/změna Z1 (358291) - prosinec 2007

Dílčí specifikace - Hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým a netuhým elektrolytem

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60384-18-1 (358291) - prosinec 2007

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 18-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem (MnO2) - Úroveň hodnocení EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60384-18-2 (358291) - prosinec 2007

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 18-2: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s netuhým elektrolytem - Úroveň hodnocení EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60384-4-1 (358291) - prosinec 2007

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s netuhým elektrolytem - Úroveň hodnocení EZ

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

360 Kč

ČSN EN 60384-4-2 (358291) - prosinec 2007

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 4-2: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým (MnO2) elektrolytem - Úroveň hodnocení EZ

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

360 Kč

ČSN EN 60679-1/změna Z1 (358430) - prosinec 2007

Oscilátory hodnocené jakosti řízené křemenným krystalem - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-1-42/změna Z1 (359213) - prosinec 2007

Optická vlákna - Část 1-42: Měřicí metody a zkušební postupy - Chromatická disperze

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-26 ed. 2 (359251) - prosinec 2007 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-26: Zkoušky - Solná mlha

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-26/změna Z1 (359251) - prosinec 2007

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-26: Zkoušky - Solná mlha

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-49 (359251) - prosinec 2007

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-49: Zkoušky - Montážní zkouška konektorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-50 (359251) - prosinec 2007

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-50: Zkoušky - Výběrová zkouška staticky namáhaných jednovidových a mnohovidových optických konektorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61290-10-4 (359271) - prosinec 2007

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-4: Mnohokanálové parametry - Metoda interpolace s odečtením šumu zdroje využívající analyzátoru optického spektra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61291-2/změna Z1 (359273) - prosinec 2007

Optické vláknové zesilovače - Část 2: Digitální aplikace - Šablona funkčních specifikací

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60598-1 ed. 4/Oprava 1 (360600) - prosinec 2007

Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50144-2-3/změna Z1 (361570) - prosinec 2007

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, talířové rovinné brusky a leštičky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-2/změna A11 (361575) - prosinec 2007

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na šroubováky a rázové šroubováky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-8/změna A11 (361575) - prosinec 2007

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky pro nůžky na plech a prorážeče

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-1 ed. 2/Oprava 1 (361960) - prosinec 2007

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

20 Kč

ČSN EN 60730-1/Oprava 1 (361960) - prosinec 2007

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

20 Kč

ČSN EN 60904-2/změna Z1 (364604) - prosinec 2007

Fotovoltaické součástky. Část 2: Požadavky na referenční solární články

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60904-6/změna Z1 (364604) - prosinec 2007

Fotovoltaické součástky. Část 6: Požadavky na referenční solární moduly

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61730-2 (364650) - prosinec 2007

Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 2: Požadavky na zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.12t, Z1 9.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 27. dubnu 2021 (zobrazit náhrady).

1 032 Kč

ČSN EN 50248/Oprava 1 (367311) - prosinec 2007

Vlastnosti přijímačů DAB

20 Kč

ČSN EN 61937-8 (367552) - prosinec 2007

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 8: Nelineární bitový tok PCM podle formátu Windows Media Audio Professional (WMA)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 1332-4 (369747) - prosinec 2007 aktuální vydání

Systémy s identifikačními kartami - Rozhraní člověk-stroj - Část 4: Kódování uživatelských požadavků pro osoby se speciálními potřebami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

42 Hutnictví

ČSN ISO 16020 (420013) - prosinec 2007

Ocel pro betonářskou výztuž a předpínání betonu - Slovník

350 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 1376 (441376) - prosinec 2007 aktuální vydání

Hnědá uhlí a lignity - Stanovení maximální nasákavosti

125 Kč

ČSN EN 14591-4 (446440) - prosinec 2007

Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech - Ochranné systémy - Část 4: Automatické hasicí systémy pro razicí stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.08t

250 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 1300-2 (461300) - prosinec 2007 aktuální vydání

Luštěniny - Část 2: Hrách jedlý

125 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 6579/změna A1 (560088) - prosinec 2007

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Salmonella

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 56 9608 (569608) - prosinec 2007

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mražené krémy a zmrzliny

340 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 3976 (570550) - prosinec 2007

Mléčný tuk - Stanovení peroxidového čísla

230 Kč

ČSN ISO 13580 (571422) - prosinec 2007

Jogurt - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)

190 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN 853/Oprava 1 (635430) - prosinec 2007

Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s výztuží drátovým opletem - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

64 Plasty

ČSN EN ISO 15875-1/změna A1 (646413) - prosinec 2007

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 1: Všeobecně

125 Kč

ČSN EN ISO 15875-2/změna A1 (646413) - prosinec 2007

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 2: Trubky

125 Kč

ČSN EN ISO 15874-1/změna A1 (646415) - prosinec 2007

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 15874-2/změna A1 (646415) - prosinec 2007

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 2: Trubky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 15876-1/změna A1 (646416) - prosinec 2007

Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 1. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 15876-2/změna A1 (646416) - prosinec 2007

Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 2: Trubky

Změna byla zrušena k 1. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN/TS 15534-2 (649330) - prosinec 2007

Kompozity plast-dřevo (WPC) - Část 2: Charakteristika WPC materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 6511/změna Z1 (656511) - prosinec 2007

Kvasný líh denaturovaný, určený k použití do automobilových benzinů - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 65 6514 (656514) - prosinec 2007

Motorová paliva - Bioplyn pro zážehové motory - Technické požadavky a metody zkoušení

190 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 12960/Oprava 1 (668566) - prosinec 2007

Lepidla na papír, obalové materiály a hygienické výrobky - Stanovení smykové odolnosti

20 Kč

ČSN EN 1895/Oprava 1 (668567) - prosinec 2007

Lepidla na papír, obalové materiály a hygienické výrobky - T-zkouška v odlupování zkušebních těles z ohebných adherendů pod úhlem 180°

20 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 15181-1 (673049) - prosinec 2007 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 1: Obecná metoda pro extrakci biocidů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15181-2 (673049) - prosinec 2007 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 2: Stanovení koncentrace iontů mědi v extraktu a výpočet rychlosti uvolňování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15181-3 (673049) - prosinec 2007

Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 3: Výpočet rychlosti uvolňování ethylenbis (dithiocarbamatu) zinečnatého (zineb) stanovením koncentrace ethylenmočoviny v extraktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 14398-2/změna A1 (697228) - prosinec 2007

Kryogenické nádoby - Velké přepravní nevakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. únoru 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14125/změna A1 (699125) - prosinec 2007

Termoplastické a pružné kovové potrubí pro podzemní instalace u benzinových čerpacích stanic

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1015-1/změna A1 (722400) - prosinec 2007

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem)

65 Kč

ČSN EN 1015-10/změna A1 (722400) - prosinec 2007

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty

65 Kč

ČSN EN 1015-11/změna A1 (722400) - prosinec 2007

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku

Změna byla zrušena k 1. květnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1015-2/změna A1 (722400) - prosinec 2007

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt

65 Kč

ČSN EN 1015-3/změna A2 (722400) - prosinec 2007

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku)

65 Kč

ČSN EN 1015-6/změna A1 (722400) - prosinec 2007

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty

65 Kč

ČSN EN 1015-9/změna A1 (722400) - prosinec 2007

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty

65 Kč

ČSN EN 12698-1 (726074) - prosinec 2007

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků z karbidu křemíku s nitridovou vazbou - Část 1: Chemické metody

350 Kč

ČSN EN 12698-2 (726074) - prosinec 2007

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků z karbidu křemíku s nitridovou vazbou - Část 2: XRD metody

230 Kč

ČSN EN 15335 (727568) - prosinec 2007

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Stanovení elastických vlastností rezonanční metodou do 2 000 °C

350 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1991-1-7 (730035) - prosinec 2007 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 2.11t, A1 5.15t

852 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN ISO 23631/Oprava 1 (757584) - prosinec 2007

Jakost vod - Stanovení dalaponu, kyseliny trichloroctové a vybraných halogenoctových kyselin - Metoda plynové chromatografie (detekce GC-ECD a/nebo GC-MS) po extrakci kapalina-kapalina a po derivatizaci

20 Kč

ČSN EN ISO 19493 (757890) - prosinec 2007

Jakost vod - Návod pro biologická sledování společenstev na pevných podkladech v mořích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 14848/Oprava 1 (770526) - prosinec 2007

Aerosolové nádobky - Kovové nádobky s hrdlem 25,4 mm - Rozměry krytů ventilu

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 11161 (833210) - prosinec 2007

Bezpečnost strojních zařízení - Integrované výrobní systémy - Základní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.10t

565 Kč

ČSN EN 1088/změna A1 (833315) - prosinec 2007

Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu

Změna byla zrušena k 1. lednu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13921 (833520) - prosinec 2007

Osobní ochranné prostředky - Ergonomické zásady

340 Kč

ČSN EN 13725/Oprava 1 (834781) - prosinec 2007

Kvalita ovzduší - Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií

20 Kč

ČSN EN 14902/Oprava 1 (835621) - prosinec 2007

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení Pb, Cd, As a Ni ve frakci PM10 aerosolových částic

20 Kč

ČSN EN 15309 (838046) - prosinec 2007

Charakterizace odpadů a půd - Stanovení elementárního složení metodou rentgenové fluorescence

440 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 61223-2-6 ed. 2 (854012) - prosinec 2007 aktuální vydání

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-6: Zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61223-2-6/změna Z1 (854012) - prosinec 2007

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-6: Zkoušky stálosti - Rentgenová zařízení pro výpočetní tomografii

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 13295 (856041) - prosinec 2007 aktuální vydání

Stomatologie - Mandrely pro rotační nástroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21606 (856091) - prosinec 2007

Stomatologie - Elastomerové pomůcky pro použití v ortodoncii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 15200 (914112) - prosinec 2007

Sanitární potřeby - Víceúčelové sprchové kabiny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

500 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 12278 (942010) - prosinec 2007 aktuální vydání

Horolezecká výzbroj - Kladky - Bezpečnostní požadavky a zkoušení

190 Kč