Třída 6730 - Nátěrové hmoty a elektroizolační laky, všeobecně a zkoušení

Zobrazit obsah třídy 67 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13300 (673000) - duben 2023 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty pro nátěry stěn a stropů v interiéru - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23321 (673001) - červen 2021

Rozpouštědla pro nátěrové hmoty - Demineralizovaná voda pro průmyslové použití - Specifikace a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16773-1 (673006) - říjen 2016 aktuální vydání

Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 1: Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16773-2 (673006) - říjen 2016 aktuální vydání

Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 2: Sběr dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16773-3 (673006) - říjen 2016 aktuální vydání

Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 3: Zpracování a analýza dat získaných z testovacích cel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16773-4 (673006) - říjen 2017 aktuální vydání

Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 4: Příklady spekter vzorků s povlaky polymerů a vzorků bez povlaků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15528 (673007) - květen 2021 aktuální vydání

Nátěrové hmoty a jejich suroviny - Vzorkování

230 Kč

ČSN EN 23270 (673008) - březen 1994

Nátěrové hmoty a jejich suroviny. Teploty a vlhkosti vzduchu pro kondicionování a zkoušení

125 Kč

ČSN EN ISO 1514 (673009) - duben 2017 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Normalizované podklady pro zkušební nátěry

230 Kč

ČSN EN ISO 1513 (673010) - prosinec 2010 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Prohlídka a příprava zkušebních vzorků

125 Kč

ČSN EN ISO 13076 (673011) - květen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů

230 Kč

ČSN EN ISO 2811-1 (673012) - září 2023 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 1: Pyknometrická metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 2811-2 (673012) - září 2011 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 2: Metoda ponořeného tělesa (Mohrovy vážky)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2811-3 (673012) - květen 2024 nové vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 3: Metoda oscilační

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2811-4 (673012) - září 2011 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 4: Metoda tlakového válce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2431 (673013) - leden 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky

230 Kč

ČSN EN ISO 6504-1 (673014) - prosinec 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení krycí schopnosti - Část 1: Metoda Kubelka-Munk pro bílé a světlé odstíny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 6504-3 (673014) - červen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení kryvosti - Část 3: Stanovení kryvosti nátěrů pro zdivo, beton a vnitřní použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21545 (673015) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Stanovení sedimentace

190 Kč

ČSN EN ISO 1524 (673017) - únor 2021 aktuální vydání

Nátěrové hmoty a tiskové barvy - Stanovení jemnosti tření

190 Kč

ČSN EN ISO 15091 (673019) - srpen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení konduktivity a elektrického odporu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16862 (673021) - leden 2007

Nátěrové hmoty - Hodnocení odolnosti proti stékání

230 Kč

ČSN EN ISO 19396-1 (673022) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Stanovení hodnoty pH - Část 1: pH elektrody se skleněnou membránou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19396-2 (673022) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Stanovení hodnoty pH - Část 2: pH elektrody s technologií ISFET

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23322 (673023) - červen 2022

Nátěrové hmoty - Stanovení rozpouštědel v nátěrových hmotách obsahujících pouze organická rozpouštědla - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23168 (673024) - červen 2021

Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu vody - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4630 (673025) - červenec 2016

Čiré kapaliny - Hodnocení barev pomocí Gardnerovy barevné stupnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6271 (673026) - červenec 2016

Čiré kapaliny - Hodnocení barev pomocí platino-kobaltové barevné stupnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16074 (673027) - březen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a vydatnosti nátěrové hmoty při kontinuálním lakování kovových pásů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17895 (673028) - prosinec 2005

Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu organických těkavých sloučenin ve vodou ředitelných emulzních nátěrových hmotách s nízkým obsahem VOC (VOC v nátěrových hmotách)

230 Kč

ČSN EN ISO 11890-1 (673029) - leden 2008 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) - Část 1: Diferenční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11890-2 (673029) - leden 2021 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) a/nebo částečně těkavých organických látek (SVOC) - Část 2: Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 3233-1 (673030) - srpen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 1: Metoda s použitím zkušebního tělesa s nátěrem ke stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a ke stanovení hustoty suchého nátěru pomocí Archimedova zákona

230 Kč

ČSN EN ISO 3233-2 (673030) - květen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 2: Metoda s použitím stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek podle ISO 3251 a stanovení hustoty suchého nátěru na zkušebních tělesech pomocí Archimedova zákona

230 Kč

ČSN EN ISO 3233-3 (673030) - listopad 2015

Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 3: Stanovení výpočtem z hmotnostního podílu netěkavých látek stanoveného podle ISO 3251, hustoty nátěrové hmoty a hustoty rozpouštědel v nátěrové hmotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3251 (673031) - prosinec 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty a plasty - Stanovení obsahu netěkavých látek

230 Kč

ČSN EN ISO 22516 (673032) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Praktické stanovení obsahu netěkavých a těkavých látek během nanášení

230 Kč

ČSN EN ISO 9514 (673033) - leden 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení doby zpracovatelnosti vícesložkových nátěrových hmot - Příprava a kondicionování vzorků a směrnice pro zkoušení

190 Kč

ČSN EN ISO 22518 (673034) - červen 2021

Nátěrové hmoty - Stanovení rozpouštědel ve vodou ředitelných nátěrových hmotách - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 3856-1 (673035) - duben 1993

Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 1: Stanovení olova. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a spektrofotometrická metoda s dithizonem

190 Kč

ČSN ISO 3856-2 (673035) - prosinec 1995

Nátěrové hmoty. Stanovení obsahu "rozpustných" kovů. Část 2: Stanovení antimonu. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a spektrometrická metoda s Rhodaminem B

190 Kč

ČSN ISO 3856-3 (673035) - březen 1992

Nátěrové hmoty. Stanovení obsahu rozpustných kovů. Část 3: Stanovení obsahu barya. Metoda plamenové atomové emisní spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 3856-4 (673035) - únor 1994

Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 4: Stanovení kadmia. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a polarografická metoda

190 Kč

ČSN ISO 3856-6 (673035) - březen 1994

Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 6: Stanovení celkového obsahu chromu v kapalné části nátěrové hmoty plamenovou atomovou absorpční spektrometrickou metodou

125 Kč

ČSN ISO 7252 (673036) - srpen 1994

Nátěrové hmoty. Stanovení celkového obsahu rtuti. Bezplamenová atomová absorpční spektrometrická metoda

190 Kč

ČSN ISO 6503 (673037) - červen 1994

Nátěrové hmoty. Stanovení celkového olova. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

190 Kč

ČSN EN ISO 13885-1 (673038) - březen 2022

Gelová permeační chromatografie (GPC) - Část 1: Tetrahydrofuran (THF) jako mobilní fáze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13885-2 (673038) - březen 2022

Gelová permeační chromatografie (GPC) - Část 2: N,N-dimethylacetamid (DMAC) jako mobilní fáze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13885-3 (673038) - březen 2022

Gelová permeační chromatografie (GPC) - Část 3: Voda jako mobilní fáze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 67 3039 (673039) - květen 1991

Stanovení nasákavosti volných filmů disperzních nátěrových hmot

65 Kč

ČSN EN ISO 4629-1 (673041) - leden 2017

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hydroxylového čísla - Část 1: Titrační metoda bez použití katalyzátoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4629-2 (673041) - leden 2017

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hydroxylového čísla - Část 2: Metoda s použitím katalyzátoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4629-3 (673041) - březen 2021

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hydroxylového čísla - Část 3: Rychlá zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3681 (673042) - červenec 2019 aktuální vydání

Pojiva nátěrových hmot - Stanovení čísla zmýdelnění - Odměrná metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15234 (673043) - duben 2011

Nátěrové hmoty - Zkoušení povlaků a melaminových pěnových hmot uvolňujících formaldehyd - Stanovení rovnovážné koncentrace formaldehydu v malé zkušební komoře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11908 (673045) - listopad 1998

Pojiva nátěrových hmot - Aminoplasty - Všeobecné zkušební metody (ISO 11908: 1996)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11909 (673046) - září 2007 aktuální vydání

Pojiva pro nátěrové hmoty - Polyisokyanátové pryskyřice - Všeobecné zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11668 (673047) - květen 2002

Pojiva pro nátěrové hmoty - Chlorované polymerační pryskyřice - Obecné zkušební metody

190 Kč

ČSN EN ISO 15880 (673048) - únor 2005

Nátěrové hmoty a pojiva - Stanovení hodnoty MEQ povlakových materiálů

190 Kč

ČSN EN ISO 15181-1 (673049) - prosinec 2007 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 1: Obecná metoda pro extrakci biocidů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15181-2 (673049) - prosinec 2007 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 2: Stanovení koncentrace iontů mědi v extraktu a výpočet rychlosti uvolňování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15181-3 (673049) - prosinec 2007

Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 3: Výpočet rychlosti uvolňování ethylenbis (dithiocarbamatu) zinečnatého (zineb) stanovením koncentrace ethylenmočoviny v extraktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15181-4 (673049) - únor 2009

Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 4: Stanovení koncentrace pyridin-trifenylboranu (PTPB) v extraktu a výpočet rychlosti uvolňování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15181-5 (673049) - únor 2009

Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 5: Výpočet rychlosti uvolňování tolylfluanidu a dichlofluanidu stanovením koncentrace dimethyltolylsulfamidu (DMST) a dimethylfenylsulfamidu (DMSA) v extraktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15181-6 (673049) - listopad 2014

Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 6: Stanovení uvolňování tralopyrilu stanovením koncentrace produktu jeho degradace v extraktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16805 (673049) - prosinec 2005

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení teploty skelného přechodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6744-1 (673050) - prosinec 2004

Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 1: Všeobecné metody zkoušení

190 Kč

ČSN EN ISO 6744-2 (673050) - prosinec 2004

Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 2: Stanovení obsahu ftalanhydridu

125 Kč

ČSN EN ISO 6744-3 (673050) - prosinec 2004

Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 3: Stanovení obsahu nezmýdelnitelných látek

125 Kč

ČSN EN ISO 6744-4 (673050) - prosinec 2004

Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 4: Stanovení obsahu mastných kyselin

125 Kč

ČSN EN ISO 10890 (673051) - únor 2011

Nátěrové hmoty - Modelový výpočet rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů založený na hmotnostní bilanci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16105 (673052) - červenec 2023 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda stanovení uvolňování regulovaných nebezpečných látek z nátěrů při přerušovaném kontaktu s vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 23973 (673053) - červen 2022

Kapalinová chromatografie v kritických podmínkách (LCCC) - Chemická heterogenita polyethylenoxidů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 9117-1 (673057) - prosinec 2009

Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 1: Stanovení stavu proschnutí a doby proschnutí

190 Kč

ČSN EN ISO 9117-2 (673057) - říjen 2010

Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 2: Tlaková zkouška stohovatelnosti

190 Kč

ČSN EN ISO 9117-3 (673057) - říjen 2010

Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 3: Zkouška povrchového zasychání s balotinou

125 Kč

ČSN EN ISO 9117-4 (673057) - březen 2013

Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 4: Metoda s použitím mechanického záznamu průběhu zasychání

190 Kč

ČSN EN ISO 9117-5 (673057) - březen 2013

Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 5: Modifikovaná Bandowova-Wolffova metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 9117-6 (673057) - březen 2013

Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 6: Zkouška zasychání do stavu bez otisku

190 Kč

ČSN EN ISO 19403-1 (673058) - prosinec 2022 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 1: Slovník a obecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19403-2 (673058) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 2: Stanovení povrchové volné energie u pevných povrchů měřením kontaktního úhlu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19403-3 (673058) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 3: Stanovení povrchového napětí kapalin metodou visící kapky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19403-4 (673058) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 4: Stanovení polární složky a disperzní složky povrchového napětí kapalin z mezifázového napětí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19403-5 (673058) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 5: Stanovení polární složky a disperzní složky povrchového napětí kapalin z měření kontaktního úhlu na pevné látce, jestliže povrchová energie má pouze disperzní složku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19403-6 (673058) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 6: Měření dynamického kontaktního úhlu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19403-7 (673058) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 7: Měření kontaktního úhlu na nakloněné desce (úhlu sklouznutí kapky)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19399 (673060) - říjen 2018

Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěru metodou klínového vrypu (řezáním a vrtáním)

340 Kč

ČSN EN ISO 2808 (673061) - květen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěru

550 Kč

ČSN EN ISO 16927 (673062) - září 2014

Nátěrové hmoty - Stanovení přetíratelnosti nátěrů

190 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19397 (673063) - říjen 2018

Stanovení tloušťky nátěrového filmu ultrazvukem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20266 (673064) - červen 2021

Nátěrové hmoty - Stanovení čistoty obrazu (stupeň ostrosti po odrazu nebo průchodu světla)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13803 (673065) - březen 2015 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení snížení odrazu zákalem v nátěrovém filmu měřením při 20°

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2813 (673066) - únor 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení čísla lesku při úhlu 20°, 60° a 85°

340 Kč

ČSN EN ISO 16925 (673067) - září 2022 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů proti tryskání tlakovou vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22969 (673068) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Stanovení odrazivosti slunečního záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16492 (673069) - leden 2015

Nátěrové hmoty - Hodnocení povrchových změn vyvolaných působením plísní a řas na nátěry

190 Kč

ČSN EN ISO 1248 (673070) - únor 2009

Pigmenty na bázi oxidů železa - Specifikace a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN ISO 21227-1 (673070) - březen 2004

Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 1: Všeobecný návod

230 Kč

ČSN EN ISO 21227-2 (673070) - červenec 2007

Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 2: Postup pro hodnocení zkoušky mnohonásobným úderem odlétávajícími kamínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21227-3 (673070) - říjen 2007

Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 3: Hodnocení delaminace a koroze podél řezu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21227-4 (673070) - únor 2009

Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 4: Vyhodnocení nitkové koroze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 4628-1 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 1: Obecný úvod a systém označování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.19t

210 Kč

ČSN EN ISO 4628-10 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 10: Hodnocení stupně nitkové koroze

190 Kč

ČSN EN ISO 4628-2 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 2: Hodnocení stupně puchýřkování

230 Kč

ČSN EN ISO 4628-3 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 3: Hodnocení stupně prorezavění

230 Kč

ČSN EN ISO 4628-4 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 4: Hodnocení stupně praskání

230 Kč

ČSN EN ISO 4628-5 (673071) - červen 2023 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 5: Hodnocení stupně odlupování

190 Kč

ČSN EN ISO 4628-6 (673071) - květen 2024 nové vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 6: Hodnocení stupně křídování metodou samolepicí pásky

190 Kč

ČSN EN ISO 4628-7 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 7: Hodnocení stupně křídování metodou sametu

190 Kč

ČSN EN ISO 4628-8 (673071) - červen 2013 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 8: Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu nebo jiného umělého defektu

230 Kč

ČSN EN ISO 2815 (673072) - prosinec 2003

Nátěrové hmoty - Buchholzova vrypová zkouška

230 Kč

ČSN EN 16402 (673073) - září 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Posuzování emisí z nátěrů do vnitřního ovzduší - Vzorkování, kondicionování a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 17132 (673074) - červen 2013 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (T-ohyb)

230 Kč

ČSN EN ISO 15184 (673075) - srpen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení tvrdosti nátěru zkouškou tužkami

190 Kč

ČSN EN ISO 1522 (673076) - červen 2023 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Zkouška tvrdosti nátěru tlumením kyvadla

230 Kč

ČSN EN ISO 4624 (673077) - leden 2024 nové vydání

Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti

230 Kč

ČSN EN ISO 22557 (673078) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Zkouška vrypem s použitím pružinového pera

340 Kč

ČSN EN ISO 1519 (673079) - září 2011 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (na válcovém trnu)

230 Kč

ČSN EN ISO 6860 (673080) - listopad 2006 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (na kónickém trnu)

190 Kč

ČSN EN ISO 1520 (673081) - červenec 2007 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Zkouška hloubením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7784-1 (673082) - srpen 2023 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 1: Metoda s kotouči potaženými brusným papírem a s rotujícím zkušebním vzorkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7784-2 (673082) - srpen 2023 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 2: Metoda s pryžovými brusnými kotouči a s rotujícím zkušebním vzorkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7784-3 (673082) - duben 2023 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 3: Metoda s kotoučem potaženým brusným papírem a s lineárním vratným pohybem zkušebního vzorku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 67 3083 (673083) - červen 1989

Stanovení odolnosti nátěrů proti oděru padajícím oděrovým materiálem

125 Kč

ČSN EN ISO 2409 (673085) - květen 2021 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Mřížková zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.21t

250 Kč

ČSN EN ISO 1518-1 (673086) - září 2023 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vrypu - Část 1: Zkouška při konstantním zatížení

230 Kč

ČSN EN ISO 1518-2 (673086) - leden 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vrypu - Část 2: Zkouška při proměnném zatížení

230 Kč

ČSN EN ISO 12137 (673087) - duben 2012

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti poškrábání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6272-1 (673088) - únor 2012 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Zkoušky rychlou deformací (odolnost proti úderu) - Část 1: Zkouška padajícím závažím, velká plocha úderníku

190 Kč

ČSN EN ISO 6272-2 (673088) - únor 2012 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Zkoušky rychlou deformací (odolnost proti úderu) - Část 2: Zkouška padajícím závažím, malá plocha úderníku

190 Kč

ČSN EN ISO 20566 (673089) - září 2021 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrového systému proti poškrábání v laboratorní myčce aut

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2810 (673090) - květen 2021 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Přirozené stárnutí nátěrů - Expozice a hodnocení

230 Kč

ČSN EN 12206-1 (673091) - prosinec 2021 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Povlaky na hliníku a slitinách hliníku pro stavební účely - Část 1: Povlaky zhotovené z reaktoplastických práškových nátěrových hmot

340 Kč

ČSN EN ISO 7783 (673093) - červenec 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Misková metoda

340 Kč

ČSN 67 3095-1 (673095) - duben 1988

Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost dispersních hmot. Obecné zásady zkoušek

190 Kč

ČSN 67 3095-2 (673095) - duben 1988

Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost dispersních hmot. Zkouška bakteriemi La

65 Kč

ČSN 67 3095-3 (673095) - duben 1988

Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost dispersních hmot. Zkouška plísněmi Lb

65 Kč

ČSN 67 3095-4 (673095) - duben 1988

Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost aplikovaných dispersních hmot. Zkouška bakteriemi Lc

65 Kč

ČSN 67 3095-5 (673095) - duben 1988

Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost aplikovaných dispersních hmot. Zkouška plísněmi Ld

125 Kč

ČSN 67 3098 (673098) - prosinec 1986

Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti proti střídání teplot

65 Kč

ČSN EN ISO 2812-1 (673099) - srpen 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 1: Ponor do jiných kapalin než vody

190 Kč

ČSN EN ISO 2812-2 (673099) - červenec 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 2: Ponor do vody

190 Kč

ČSN EN ISO 2812-3 (673099) - listopad 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 3: Metoda s použitím savého materiálu

190 Kč

ČSN EN ISO 2812-4 (673099) - srpen 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 4: Kapkové metody

190 Kč

ČSN EN ISO 2812-5 (673099) - březen 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 5: Metoda s použitím teplotního gradientu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč
foo