ČSN (normy i změny) z června 2023

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 80000-1 (011300) - červen 2023

Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 50015 (011518) - červen 2023 aktuální vydání

Systémy managementu hospodaření s energií - Měření a ověřování energetické hospodárnosti organizací - Obecné zásady a návod

340 Kč

ČSN ISO 362-3 (011686) - červen 2023 aktuální vydání

Akustika - Měření hluku vyzařovaného zrychlujícími silničními vozidly - Technická metoda - Část 3: Zkoušení kategorií M a N ve vnitřním prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN ISO 20270/změna Z1 (011694) - červen 2023

Akustika - Charakterizování zdrojů zvuku a vibrací šířených konstrukcí - Nepřímé měření blokovacích sil

125 Kč

ČSN ISO 21600 (013748) - červen 2023

Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecné požadavky na digitální manuály pro mechanické produkty

340 Kč

ČSN EN ISO 18391 (014111) - červen 2023 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Populační specifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 21920-1 (014450) - červen 2023 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Profil - Část 1: Indikace textury povrchu

550 Kč

ČSN EN ISO 21920-2 (014450) - červen 2023 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Profil - Část 2: Termíny, definice a parametry textury povrchu

590 Kč

ČSN EN ISO 21920-3 (014450) - červen 2023 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Profil - Část 3: Operátory specifikací

350 Kč

ČSN EN ISO 25178-73 (014451) - červen 2023 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 73: Termíny a definice pro povrchové vady na ztělesněných mírách

230 Kč

ČSN EN ISO 14906 (018382) - červen 2023 aktuální vydání

Elektronický výběr mýtného - Stanovení aplikačního rozhraní pro vyhrazenou komunikaci krátkého dosahu (DSRC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN P CEN/TS 17875 (018510) - červen 2023

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Architektura informačního systému podpory při incidentech (ISIS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN 13411-3 (024470) - červen 2023

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 3: Objímky a zajištěné objímky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 9227 (038132) - červen 2023 aktuální vydání

Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou

350 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9455-1 (050051) - červen 2023

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 1: Stanovení netěkavých látek, gravimetrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10447 (051129) - červen 2023

Odporové svařování - Odlupovací a sekáčové zkoušení odporových bodových a výstupkových svarů

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 15615 (052123) - červen 2023 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Bezpečnostní požadavky na vysokotlaké přístroje

340 Kč

ČSN EN ISO 12153 (055507) - červen 2023 aktuální vydání

Svařovací materiály - Plněné elektrody bez a s plynovou ochranou pro obloukové svařování niklu a niklových slitin - Klasifikace

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 12098-1 (060330) - červen 2023 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav - Moduly M3-5, 6, 7, 8

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12098-3 (060330) - červen 2023 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav - Moduly M3-5,6,7,8

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

07 Kotle

ČSN EN 12952-16 (077604) - červen 2023 aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 16: Požadavky na zařízení pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva

340 Kč

ČSN EN 12952-8 (077604) - červen 2023 aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva

350 Kč

ČSN EN 12952-9 (077604) - červen 2023 aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 9: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na prášková paliva

340 Kč

ČSN EN ISO 9809-4 (078521) - červen 2023

Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 4: Lahve z korozivzdorné oceli s hodnotou Rm menší než 1 100 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 14644-4 (125301) - červen 2023 aktuální vydání

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 4: Návrh, konstrukce a uvádění do provozu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1253-6 (136366) - červen 2023

Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 6: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru menší než 50 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. září 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1253-7 (136366) - červen 2023

Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 7: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s mechanickým uzávěrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. září 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 13126-3 (166111) - červen 2023 aktuální vydání

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 3: Půloliva, používaná obzvláště pro sklopněotáčivé/otáčivé kování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 62682/změna Z1 (180041) - červen 2023

Řízení signalizace pro průmyslové procesy

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 12. lednu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62682 ed. 2 (180041) - červen 2023

Řízení signalizace pro průmyslové procesy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 61918 ed. 3/změna A12 (184021) - červen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Instalace komunikačních sítí v průmyslových provozovnách

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN IEC 61406-1 (184029) - červen 2023

Identifikační spoj - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 230-12 (200300) - červen 2023

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 12: Přesnost dokončovaných zkušebních obrobků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN ISO 16090-1 (200710) - červen 2023

Bezpečnost obráběcích strojů - Obráběcí centra, frézky, postupové stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 12179 (252330) - červen 2023 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Profilová metoda - Kalibrace dotykových (hrotových) přístrojů

340 Kč

ČSN EN ISO 748 (259310) - červen 2023 aktuální vydání

Hydrometrie - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech - Metody rychlostního pole s použitím měření bodové rychlosti

440 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 474-10 (277911) - červen 2023 aktuální vydání

Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 10: Požadavky pro rýhovače

350 Kč

ČSN EN 474-10 +A1/změna Z1 (277911) - červen 2023

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 10: Požadavky pro rýhovače

Změna byla zrušena k 31. březnu 2024.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 474-11 (277911) - červen 2023 aktuální vydání

Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu

340 Kč

ČSN EN 474-11 +A1/změna Z1 (277911) - červen 2023

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu

Změna byla zrušena k 31. březnu 2024.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 474-12 (277911) - červen 2023 aktuální vydání

Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla

440 Kč

ČSN EN 474-12 +A1/změna Z1 (277911) - červen 2023

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla

Změna byla zrušena k 31. březnu 2024.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 474-8 (277911) - červen 2023 aktuální vydání

Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry

230 Kč

ČSN EN 474-8 +A1/změna Z1 (277911) - červen 2023

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry

Změna byla zrušena k 31. březnu 2024.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 474-9 (277911) - červen 2023 aktuální vydání

Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí

340 Kč

ČSN EN 474-9 +A1/změna Z1 (277911) - červen 2023

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí

Změna byla zrušena k 31. březnu 2024.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 60071-5/změna Z1 (330419) - červen 2023

Koordinace izolace - Část 5: Postupy pro vysokonapěťové stanice měničů stejnosměrného proudu

Změna bude zrušena k 13. prosinci 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60071-11 (330419) - červen 2023

Koordinace izolace - Část 11: Definice, principy a pravidla pro HVDC soustavu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 60071-12 (330419) - červen 2023

Koordinace izolace - Část 12: Aplikační návody pro (LCC) vysokonapěťové DC konvertorové stanice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 8528-13/Oprava 1 (333140) - červen 2023

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 13: Bezpečnost

20 Kč

ČSN EN 62282-4-102/změna Z1 (336000) - červen 2023

Technologie palivových článků - Část 4-102: Napájecí systémy na palivové články pro průmyslové elektrické vozíky - Zkušební metody pro funkční vlastnosti

Změna bude zrušena k 24. lednu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62282-4-102 ed. 2 (336000) - červen 2023

Technologie palivových článků - Část 4-102: Napájecí systémy na palivové články pro průmyslové elektrické vozíky - Zkušební metody pro funkční vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 62127-3/změna Z1 (340882) - červen 2023

Ultrazvuk - Hydrofony - Část 3: Vlastnosti hydrofonů pro ultrazvuková pole až do 40 MHz

Změna bude zrušena k 23. lednu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62127-3 ed. 2 (340882) - červen 2023

Ultrazvuk - Hydrofony - Část 3: Vlastnosti hydrofonů v ultrazvukových polích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 50122-2 ed. 2/změna Z1 (341520) - červen 2023

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav

Změna bude zrušena k 25. červenci 2025.

32 Kč

ČSN EN 50122-2 ed. 3 (341520) - červen 2023

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav

350 Kč

ČSN EN 50122-3 ed. 2 (341520) - červen 2023 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami

350 Kč

ČSN EN 50122-3/změna Z1 (341520) - červen 2023

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami

Změna bude zrušena k 25. červenci 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 63110-1 (341592) - červen 2023

Protokol pro správu infrastruktury pro nabíjení a vybíjení elektrických vozidel - Část 1: Základní definice, případy použití a architektury

990 Kč

ČSN EN 60867/změna Z1 (346733) - červen 2023

Izolační kapaliny. Specifikace nepoužitých kapalin na bázi syntetických aromatických uhlovodíků

Změna bude zrušena k 2. prosinci 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60867 ed. 2 (346733) - červen 2023

Izolační kapaliny - Specifikace nepoužitých kapalin na bázi syntetických aromatických uhlovodíků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50397-3 ed. 2 (347620) - červen 2023 aktuální vydání

Izolované vodiče pro nadzemní venkovní vedení a související příslušenství pro jmenovité napětí nad 1 kV AC a do 36 kV AC včetně - Část 3: Pokyn pro použití

230 Kč

ČSN EN 50397-3/změna Z1 (347620) - červen 2023

Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC 1 kV a do 36 kV včetně - Část 3: Návod na použití

Změna bude zrušena k 27. červnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62037-7 (347705) - červen 2023

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 7: Měření pasivní intermodulace v terénu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 62037-8 (347705) - červen 2023

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 8: Měření pasivní intermodulace generované předměty vystavenými RF záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 50708-2-3 (351001) - červen 2023

Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 2-3: Střední výkonové transformátory - Příslušenství

190 Kč

ČSN EN 50708-3-4 (351001) - červen 2023

Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 3-4: Velké výkonové transformátory - Zvláštní zkoušky pro nádobu s vlnovci a radiátory

190 Kč

ČSN EN IEC 61169-4 (353811) - červen 2023

Vysokofrekvenční konektory - Část 4: Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem pro vnější vodič 16 mm (0,63 in) a se šroubovým zajištěním - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ 7-16)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62196-1 ed. 3/změna Z1 (354572) - červen 2023

Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 1: Obecné požadavky

Změna bude zrušena k 9. listopadu 2025.

32 Kč

ČSN EN 62196-2 ed. 2/změna Z1 (354572) - červen 2023

Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud

Změna bude zrušena k 23. listopadu 2025.

32 Kč

ČSN EN 62196-3/změna Z1 (354572) - červen 2023

Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 3: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na stejnosměrný a střídavý/stejnosměrný proud

Změna bude zrušena k 23. listopadu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62196-1 ed. 4 (354572) - červen 2023

Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 1: Obecné požadavky

590 Kč

ČSN EN IEC 62196-2 ed. 3 (354572) - červen 2023

Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu pro přístroje s kolíky a dutinkami na AC proud

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN IEC 62196-3 ed. 2 (354572) - červen 2023

Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 3: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na DC a AC/DC proud

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN 35 4701-3 ed. 2/změna Z2 (354701) - červen 2023

Pojistky nízkého napětí - Část 3: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní nebo podobné účely) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až F

190 Kč

ČSN EN IEC 62976/změna A1 (356681) - červen 2023

Průmyslové nedestruktivní zkušební zařízení - Elektronový lineární urychlovač

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN IEC 62372 (356685) - červen 2023

Přístroje jaderné techniky - Zapouzdřené scintilátory - Zkušební metody světelného výkonu a vlastního rozlišení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 62228-6 (358798) - červen 2023

Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 6: Vysílače-přijímače PSl5

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60749-37/změna Z1 (358799) - červen 2023

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 37: Zkouška pádem osazené desky metodou používající měřič zrychlení

Změna bude zrušena k 16. listopadu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60749-37 ed. 2 (358799) - červen 2023

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 37: Zkouška pádem osazené desky metodou používající měřič zrychlení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61300-2-5 ed. 2/změna Z1 (359251) - červen 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-5: Zkoušky - Zkrut

Změna byla zrušena k 19. říjnu 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 61300-2-5 ed. 3 (359251) - červen 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-5: Zkoušky - Zkrut

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-35 ed. 2/změna Z1 (359252) - červen 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-35: Zkoušení a měření - Vizuální kontrola konektorů vláknové optiky a vysílačů-přijímačů s vláknem zakončeným ve feruli

Změna byla zrušena k 21. říjnu 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 61300-3-35 ed. 3 (359252) - červen 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-35: Zkoušení a měření - Vizuální kontrola konektorů vláknové optiky a vysílačů-přijímačů s vláknem zakončeným ve feruli

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61755-1/změna Z1 (359256) - červen 2023

Optická rozhraní optických konektorů - Část 1: Optická rozhraní pro jednovidová konvenční vlákna - Všeobecně a návod

Změna byla zrušena k 19. říjnu 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 61755-1 ed. 2 (359256) - červen 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní konektorů pro jednovidová vlákna - Část 1: Optická rozhraní pro jednovidová konvenční vlákna - Obecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61280-4-1 ed. 3/Oprava 2 (359270) - červen 2023

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN IEC 62496-2-5 (359290) - červen 2023

Desky optických obvodů - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-5: Zkouška ohebnosti pro ohebné opto-elektrické obvody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 62386-101 ed. 2/změna Z1 (360540) - červen 2023

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 101: Obecné požadavky - Komponenty systému

Změna bude zrušena k 21. prosinci 2025.

32 Kč

ČSN EN 62386-102 ed. 2/změna Z1 (360540) - červen 2023

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 102: Obecné požadavky - Ovládací zařízení

Změna bude zrušena k 21. prosinci 2025.

32 Kč

ČSN EN 62386-103/změna Z1 (360540) - červen 2023

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 103: Obecné požadavky - Řídicí zařízení

Změna bude zrušena k 21. prosinci 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62386-101 ed. 3 (360540) - červen 2023

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 101: Obecné požadavky - Komponenty systému

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN IEC 62386-102 ed. 3 (360540) - červen 2023

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 102: Obecné požadavky - Ovládací zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN IEC 62386-103 ed. 2 (360540) - červen 2023

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 103: Obecné požadavky - Řídicí zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60335-2-9 ed. 2/Oprava 2 (361045) - červen 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření

Změna bude zrušena k 12. lednu 2026.

20 Kč

ČSN EN IEC 63115-1/změna A1 (364373) - červen 2023

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné nikl-metalhydridové akumulátorové články a moduly pro použití v průmyslových aplikacích - Část 1: Funkčnost

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN IEC 62109-3 (364651) - červen 2023

Bezpečnost výkonových měničů pro použití ve výkonových fotovoltaických systémech - Část 3: Zvláštní požadavky na elektronická zařízení v kombinaci s fotovoltaickými prvky

350 Kč

ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2 +A11/Oprava 3 (367000) - červen 2023

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky

20 Kč

ČSN EN IEC/IEEE 63195-1 (367931) - červen 2023

Postup měření pro posuzování výkonové hustoty při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z bezdrátových zařízení pracujících v těsné blízkosti hlavy a těla (kmitočtový rozsah 6 GHz až 300 GHz) - Část 1: Postup měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN IEC/IEEE 63195-2 (367931) - červen 2023

Postup měření pro posuzování výkonové hustoty při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z bezdrátových zařízení pracujících v těsné blízkosti hlavy a těla - (kmitočtový rozsah 6 GHz až 300 GHz) - Část 2: Postup výpočtu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN ISO 20729 (385577) - červen 2023

Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin - Stanovení celkového obsahu síry metodou ultrafialové fluorescence

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 23590 (386502) - červen 2023 aktuální vydání

Požadavky na bioplynový systém pro domácnost: návrh, instalace, provoz, údržba a bezpečnost

230 Kč

40 Jaderná technika

ČSN EN ISO 23133 (401400) - červen 2023

Bezpečnost v oblasti kritičnosti jaderných materiálů - Výcvik provozního personálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13304-1 (404320) - červen 2023

Radiační ochrana - Minimální kritéria pro elektronovou paramagnetickou rezonanční (EPR) spektroskopii pro účely retrospektivní dozimetrie ionizujícího záření - Část 1: Obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13304-2 (404320) - červen 2023

Radiační ochrana - Minimální kritéria pro elektronovou paramagnetickou rezonanční (EPR) spektroskopii pro účely retrospektivní dozimetrie ionizujícího záření - Část 2: Dozimetrie ex vivo s využitím lidské zubní skloviny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16640 (404321) - červen 2023

Monitorování radioaktivních plynů ve výpustích ze zařízení vyrábějících radionuklidy a radiofarmaka emitující pozitrony

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 5755 (420457) - červen 2023 aktuální vydání

Spékané kovové materiály - Specifikace

590 Kč

ČSN EN 10025-4 +A1 (420904) - červen 2023 aktuální vydání

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 4: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli

350 Kč

ČSN EN 10025-6 +A1 (420904) - červen 2023 aktuální vydání

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 6: Technické dodací podmínky pro ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu v zušlechtěném stavu

340 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 11681-1 (470195) - červen 2023 aktuální vydání

Lesnická strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 1: Řetězové pily pro lesní práce

350 Kč

ČSN EN ISO 11681-2 (470195) - červen 2023 aktuální vydání

Lesnická strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů

350 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 17735 (511023) - červen 2023

Komerční stroje na mytí nádobí - Hygienické požadavky a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 22003-1 (569611) - červen 2023

Bezpečnost potravin - Část 1: Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 22003-2 (569611) - červen 2023

Bezpečnost potravin - Část 2: Požadavky na orgány provádějící hodnocení a certifikaci produktů, procesů a služeb, včetně auditu systému bezpečnosti potravin

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 8196-3 (570536) - červen 2023 aktuální vydání

Mléko - Definice a hodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 3: Protokol pro hodnocení a validaci alternativních kvantitativních metod pro analýzu mléka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 1675 (640331) - červen 2023 aktuální vydání

Plasty - Kapalné pryskyřice - Stanovení hustoty pyknometrickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1566-1 (643176) - červen 2023 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1455-1 (643187) - červen 2023 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6401 (643251) - červen 2023 aktuální vydání

Plasty - Polyvinylchlorid - Stanovení zbytkového monomeru vinylchloridu metodou plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11296-9 (646420) - červen 2023

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 9: Vyvložkování s pevně ukotvenou plastovo vnitřní vrstvou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 23581 (656027) - červen 2023

Ropné výrobky a příbuzné výrobky - Stanovení kinematické viskozity - Metoda Stabingerovým viskozimetrem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 4628-5 (673071) - červen 2023 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 5: Hodnocení stupně odlupování

190 Kč

ČSN EN ISO 1522 (673076) - červen 2023 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Zkouška tvrdosti nátěru tlumením kyvadla

230 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 16589-1 (704272) - červen 2023

Laboratorní lokální odsávací zařízení - Část 1: Obecné požadavky a metody typových zkoušek pro kloubová odsávací ramena

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 13888-1 (722471) - červen 2023 aktuální vydání

Spárovací hmoty pro keramické obkladové prvky - Část 1: Požadavky, klasifikace, označování a identifikace

230 Kč

ČSN EN 13888-2 (722471) - červen 2023 aktuální vydání

Spárovací hmoty pro keramické obkladové prvky - Část 2: Zkušební metody

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 15725 (730866) - červen 2023 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb: Zásady zpracování EXAP norem a EXAP protokolů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17020-5 (730871) - červen 2023

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání sestav dveří a otevíravých oken - Část 5: Trvanlivost samozavírání závěsových a otočných dřevěných dveřních sestav

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN 73 6121/Oprava 1 (736121) - červen 2023

Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody

20 Kč

ČSN 73 6121/změna Z1 (736121) - červen 2023

Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody

Změna bude zrušena k 30. červnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 12697-26 +A1 (736160) - červen 2023 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 26: Tuhost

440 Kč

ČSN EN 12697-33 +A1 (736160) - červen 2023 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek

230 Kč

76 Služby

ČSN ISO 13810 (761210) - červen 2023

Cestovní ruch a souvisící služby - Návštěvy průmyslových, přírodních, kulturních a historických míst - Požadavky a doporučení

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17500 (763110) - červen 2023

Kvalita péče a podpory poskytované seniorům

550 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 17534 (800816) - červen 2023

Textilie - Fyziologické účinky - Měření převodu a vyrovnávání kapalného potu

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 15238 (836634) - červen 2023 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a pěstební substráty - Stanovení množství pro materiály s velikostí částic větší než 60 mm

230 Kč

ČSN EN 12580 (836637) - červen 2023 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a pěstební substráty - Stanovení množství

230 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 21801-2 (841003) - červen 2023

Kognitivní přístupnost - Část 2: Podávání zpráv

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12184 ed. 2/změna Z1 (841022) - červen 2023

Elektricky poháněné vozíky, skútry a jejich nabíječky - Požadavky a zkušební metody

Změna bude zrušena k 31. květnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 12184 ed. 3 (841022) - červen 2023 aktuální vydání

Elektricky poháněné vozíky, skútry a jejich nabíječky - Požadavky a zkušební metody

570 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10993-2 (855220) - červen 2023 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 2: Požadavky na pohodu zvířat

230 Kč

TNI CEN ISO/TR 24971 (855230) - červen 2023 aktuální vydání

Zdravotnické prostředky - Návod pro použití ISO 14971

590 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 132-3 V2.3.1 (872006) - červen 2023

Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení pro informační a komunikační technologie (ICT) - Část 3: Napájení stejnosměrným napětím do 400 V

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (875101) - červen 2023

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaných na kmitočtech mezi 9 kHz a 246 GHz - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 (875111) - červen 2023

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 1: Úvod a společné požadavky - Vydání 15

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 1335-1 +A1 (911101) - červen 2023 aktuální vydání

Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 1: Rozměry - Stanovení rozměrů

340 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO/IEEE 11073-10404 (980014) - červen 2023

Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 10404: Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Specializované zařízení - Pulsní oxymetr

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO/IEEE 11073-10407 (980014) - červen 2023

Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 10407: Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Specializované zařízení - Monitor krevního tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO/IEEE 11073-10408 (980014) - červen 2023

Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 10408: Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Specializované zařízení - Teploměr

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO/IEEE 11073-10415 (980014) - červen 2023

Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 10415: Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Specializované zařízení - Odstupňování vah

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO/IEEE 11073-10420 (980014) - červen 2023

Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 10420: Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Specializované zařízení - Analyzátor složení těla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO/IEEE 11073-20601 (980014) - červen 2023

Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 20601: Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Profil aplikace - Optimalizovaný protokol výměny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč
foo