ČSN (normy i změny) z července 2018

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 20816-2 (011412) - červenec 2018

Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 2: Plynové turbíny, parní turbíny a generátory nad 40 MW s kluznými ložisky, na pozemních základech a jmenovitými otáčkami 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min a 3 600 r/min

340 Kč

ČSN ISO 532-1 (011602) - červenec 2018

Akustika - Metody výpočtu hlasitosti - Část 1: Zwickerova metoda

550 Kč

ČSN ISO 9296 (011657) - červenec 2018 aktuální vydání

Akustika - Deklarované hodnoty emise hluku zařízení informační technologie a telekomunikací

230 Kč

ČSN EN ISO 16371-2/Oprava 1 (015097) - červenec 2018

Nedestruktivní zkoušení - Průmyslová počítačová radiografie s paměťovými fosforovými deskami - Část 2: Obecné zásady pro zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021-1/Oprava 3 (015257) - červenec 2018

Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky

20 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 12944-4 (038241) - červenec 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 12944-8 (038241) - červenec 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16866 (038522) - červenec 2018

Kovové a jiné anorganické povlaky - Současné stanovení tloušťky a potenciálu jednotlivých vrstev ve vícevrstvých povlacích niklu (zkouška STEP)

230 Kč

ČSN EN ISO 17836 (038705) - červenec 2018 aktuální vydání

Žárové stříkání - Stanovení účinnosti nástřiku při žárovém stříkání

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15296 (050015) - červenec 2018

Zařízení pro plamenové svařování - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 9692-1/Oprava 1 (050025) - červenec 2018

Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním svazkem paprsků

20 Kč

ČSN EN ISO 9455-13 (050063) - červenec 2018 aktuální vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 13: Stanovení rozstřiku tavidla

125 Kč

ČSN EN ISO 9455-14 (050063) - červenec 2018 aktuální vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 14: Stanovení přilnavosti zbytků tavidel

190 Kč

ČSN EN IEC 62822-3 (050694) - červenec 2018

Elektrická svařovací zařízení - Posuzování omezení v souvislosti s expozicí člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) - Část 3: Odporová svařovací zařízení

550 Kč

ČSN EN 50505/změna Z1 (050695) - červenec 2018

Základní norma pro hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pro odporové svařování a příbuzné procesy

Změna bude zrušena k 16. únoru 2021.

32 Kč

ČSN EN ISO 544 (055001) - červenec 2018 aktuální vydání

Svařovací materiály - Technické dodací podmínky přídavných materiálů a tavidel - Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

07 Kotle

ČSN EN ISO 11363-2 (078605) - červenec 2018 aktuální vydání

Lahve na plyny - Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 2: Kontrolní kalibry

230 Kč

ČSN EN ISO 10297/Oprava 2 (078649) - červenec 2018

Lahve na plyny - Ventily lahví - Specifikace a zkoušky typu

20 Kč

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN EN ISO 28927-2/změna A1 (106010) - červenec 2018

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 2: Utahováky šroubů a matic a šroubováky

230 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 16864 (165194) - červenec 2018 aktuální vydání

Stavební kování - Mechatronické visací zámky - Požadavky a zkušební metody

440 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 8596 (195002) - červenec 2018 aktuální vydání

Oční optika - Zkoušení zrakové ostrosti - Normalizované a klinické optotypy a jejich zobrazení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

530 Kč

ČSN EN ISO 11981 (195208) - červenec 2018 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Stanovení fyzikální kompatibility prostředků pro ošetřování kontaktních čoček s kontaktními čočkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11986 (195226) - červenec 2018 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Stanovení pohlcování a uvolňování konzervačních prostředků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN ISO 16001 (278016) - červenec 2018

Stroje pro zemní práce - Systémy detekce předmětů a pomůcky pro viditelnost - Technické požadavky a zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 1648-1 (304020) - červenec 2018 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Elektrická instalace malého stejnosměrného napětí 12 V - Část 1: Obytné přívěsy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1648-2 (304020) - červenec 2018 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Elektrická instalace malého stejnosměrného napětí 12 V - Část 2: Obytné automobily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3475-604 (311725) - červenec 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 604: Odolnost proti šíření oblouku v suchém prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3475-605 (311725) - červenec 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 605: Zkouška zkratu ve vlhku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4652-221/Oprava 1 (311828) - červenec 2018

Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysofrekvenční - Část 221: Typ 2, rozhraní TNC - Verze k zalisování - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 4533-002 (311910) - červenec 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy optických vláken - Příručka - Část 002: Zkoušky a měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 4533-003 (311910) - červenec 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy optických vláken - Příručka - Část 003: Způsoby spojování a montáže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4533-004 (311910) - červenec 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy optických vláken - Příručka - Část 004: Oprava, údržba, čištění a inspekce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 4691-2 (313080) - červenec 2018

Letectví a kosmonautika - Spojovací tyč s integrovanými šrouby - Část 2: Přehled montážních sestav

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2667-2 (317540) - červenec 2018

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Vypěňovací konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 2: Stříhání trubek tlakovou silou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6064 (318054) - červenec 2018

Letectví a kosmonautika - Analýza nekovových materiálů (vytvrzených) pro stanovení rozsahu vytvrzení pomocí diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6041 (318055) - červenec 2018

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Zkušební metody - Analýza nekovových materiálů (nevytvrzených) diferenciální skenovací kalorimetrií (DSC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 8099-1 (325532) - červenec 2018

Malá plavidla - Kanalizační soustavy - Část 1: Retence odpadních vod

230 Kč

ČSN EN ISO 15085/změna A2 (328660) - červenec 2018

Malá plavidla - Ochrana proti pádu osoby přes palubu a prostředky pro zpětné vstoupení na palubu

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 0165 ed. 2/Oprava 1 (330165) - červenec 2018

Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení

20 Kč

ČSN EN 60519-12/změna Z1 (335002) - červenec 2018

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervená elektrotepelná zařízení

Změna bude zrušena k 2. březnu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 60519-12 ed. 2 (335002) - červenec 2018

Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervený elektroohřev

350 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50343 ed. 2/změna A1 (341570) - červenec 2018

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Pravidla pro instalace kabelů

65 Kč

ČSN EN 62024-1 ed. 2/změna Z1 (345861) - červenec 2018

Vysokofrekvenční indukční součástky - Elektrické charakteristiky a metody měření - Část 1: Čipové induktory pro oblast indukčnosti v nanohenry

Změna bude zrušena k 17. lednu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 62024-1 ed. 3 (345861) - červenec 2018

Vysokofrekvenční indukční součástky - Elektrické charakteristiky a metody měření - Část 1: Čipové induktory pro oblast indukčnosti v nanohenry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60370 (346415) - červenec 2018

Zkušební postup pro hodnocení tepelné odolnosti elektroizolačních pryskyřic a laků pro impregnační účely - Metody elektrického průrazu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN IEC 370/změna Z1 (346415) - červenec 2018

Zkušební postup pro hodnocení dlouhodobé tepelné odolnosti elektroizolačních laků podle snížení elektrické pevnosti

Změna bude zrušena k 17. lednu 2021.

32 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 61076-2-111 (354621) - červenec 2018

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-111: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro napájecí konektory se závitovou aretací M12

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 61076-3-119 (354621) - červenec 2018

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 3-119: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro nestíněné, volné a pevné 10pólové konektory se západkovým spojením pro průmyslové prostředí s frekvencemi do 100 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60099-4 ed. 3 (354870) - červenec 2018 aktuální vydání

Svodiče přepětí - Část 4: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro sítě střídavého napětí

945 Kč

ČSN EN 61190-1-3 ed. 2/změna Z1 (359320) - červenec 2018

Připojovací materiály pro elektronickou montáž - Část 1-3: Požadavky na pájecí slitiny pro elektroniku a na tavidlové a beztavidlové tuhé pájky pro pájení v elektronice

Změna bude zrušena k 17. lednu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 61190-1-3 ed. 3 (359320) - červenec 2018

Připojovací materiály pro montáž elektroniky - Část 1-3: Požadavky na pájecí slitiny pro elektroniku a na tavidlové a beztavidlové tuhé pájky pro pájení v elektronice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61230 ed. 2/Oprava 1 (359722) - červenec 2018

Práce pod napětím - Přenosné uzemňovací nebo uzemňovací a zkratovací soupravy

20 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN CLC/TS 50083-3-3/změna Z1 (367211) - červenec 2018

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 3-3: Aktivní širokopásmové zařízení pro kabelové sítě - Metody měření maximální provozní úrovně výstupu pro zpětnou cestu

Změna bude zrušena k 1. lednu 2021.

32 Kč

ČSN EN 60728-3-1/změna Z1 (367211) - červenec 2018

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 3-1: Metody měření nelinearity pro plně digitální kanál zatížený DVB-C signály

Změna bude zrušena k 1. lednu 2021.

32 Kč

ČSN EN 60728-3/změna Z1 (367211) - červenec 2018

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 3: Aktivní širokopásmové díly pro koaxiální kabelové sítě

Změna bude zrušena k 1. lednu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 60728-3 ed. 2 (367211) - červenec 2018

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 3: Aktivní širokopásmové díly pro koaxiální kabelové sítě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 50663 (367928) - červenec 2018

Kmenová norma pro posuzování nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (10 MHz až 300 GHz)

190 Kč

ČSN ISO/IEC 27007 (369790) - červenec 2018

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro audit systémů řízení bezpečnosti informací

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

440 Kč

ČSN EN 419212-4 (369890) - červenec 2018

Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 4: Protokoly pro ochranu osobních údajů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 419212-5 (369890) - červenec 2018

Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 5: Důvěryhodné elektronické služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 694 (389501) - červenec 2018 aktuální vydání

Požární hadice - Tvarově stálé hadice pro stabilní zařízení

230 Kč

ČSN EN 1947 (389502) - červenec 2018 aktuální vydání

Požární hadice - Tvarově stálé hadice a hadice s koncovkami pro čerpadla a automobily

230 Kč

ČSN EN 14540 (389504) - červenec 2018 aktuální vydání

Požární hadice - Izolované zploštitelné hadice pro stabilní zařízení

230 Kč

TNI CEN/TR 16793 (389672) - červenec 2018 aktuální vydání

Návod pro výběr, aplikaci a použití protiexplozních pojistek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.19t

370 Kč

39 Zbraně pro civilní potřebu

ČSN 39 5360 (395360) - červenec 2018 aktuální vydání

Zkoušky odolnosti ochranných prostředků - Zkoušky odolnosti proti střelám, střepinám a bodným zbraním - Technické požadavky a zkoušky

230 Kč

44 Hornictví

ČSN EN ISO 19225 (444202) - červenec 2018

Důlní stroje - Mobilní porubové dobývací stroje - Bezpečnostní požadavky na důlní kombajny a pluhovací systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

670 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 21809-5 (450060) - červenec 2018 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 5: Vnější opláštění z betonu

350 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 4254-7 (470601) - červenec 2018 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 7: Sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky, sklízeče bavlny a sklízeče cukrové třtiny

440 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN P CEN/TS 15119-1 (490094) - červenec 2018 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Část 1: Dřevo a dřevěné části výrobků ošetřené a uložené ve venkovním prostředí, zařazené do třídy 3 (nezakryté, bez kontaktu se zemí) - Laboratorní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 847-1 (496122) - červenec 2018 aktuální vydání

Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 847-2 (496122) - červenec 2018 aktuální vydání

Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Požadavky na stopkové frézovací nástroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 6571/změna A1 (580196) - červenec 2018

Koření, kořenící látky a byliny - Stanovení obsahu těkavých olejů (silic) (metoda destilace s vodní parou)

125 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN ISO 6943 (621437) - červenec 2018

Pryž - Stanovení únavy v tahu

340 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 1825 (635450) - červenec 2018 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro pozemní tankování letadel a odčerpávání paliva - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 899-1 (640621) - červenec 2018 aktuální vydání

Plasty - Stanovení krípového chování - Část 1: Kríp v tahu

230 Kč

ČSN EN 1852-1 (643168) - červenec 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

350 Kč

ČSN EN 1451-1 (643181) - červenec 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.19t

460 Kč

ČSN EN 14932 (646006) - červenec 2018 aktuální vydání

Plasty - Napínací fólie z termoplastů pro balení silážních balíků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17098-1 (646045) - červenec 2018

Plasty - Bariérové fólie pro dezinfekci půdy fumigací v zemědělství a zahradnictví - Část 1: Specifikace pro bariérové fólie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17098-2 (646045) - červenec 2018

Plasty - Bariérové fólie pro dezinfekci půdy fumigací v zemědělství a zahradnictví - Část 2: Metoda pro stanovení propustnosti fólií použitím statické metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17033 (646046) - červenec 2018

Plasty - Biodegradabilní mulčovací fólie pro použití v zemědělství a zahradnictví - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 438-9 (647501) - červenec 2018 aktuální vydání

Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 9: Klasifikace a specifikace pro alternativní lamináty s jádrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 23900-1 (670555) - červenec 2018

Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 1: Obecný úvod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23900-2 (670555) - červenec 2018

Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 2: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace v měkčeném polyvinylchloridu mletím ve dvouválci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23900-3 (670555) - červenec 2018

Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 3: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace černých a barevných pigmentů v polyethylenu mletím ve dvouválci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 17892-9 (721007) - červenec 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 9: Konsolidovaná triaxiální zkouška v tlaku vodou nasycených zemin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22477-4 (721008) - červenec 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 4: Zkoušení pilot: zkoušení dynamickým zatížením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 12004-2 (722469) - červenec 2018 aktuální vydání

Lepidla pro keramické obkladové prvky - Část 2: Zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 16516 (728012) - červenec 2018 aktuální vydání

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší

550 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

TNI CEN ISO/TR 52010-2 (730335) - červenec 2018

Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52010-1

440 Kč

ČSN EN 13848-5 (736359) - červenec 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 5: Hladiny kvality geometrie koleje - Běžná kolej a kolejová rozvětvení

340 Kč

74 Části staveb

ČSN 74 3305/Oprava 1 (743305) - červenec 2018

Ochranná zábradlí

20 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-B03 (800136) - červenec 2018 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B03: Stálobarevnost v povětrnosti: expozice venku

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 13634 (832504) - červenec 2018 aktuální vydání

Ochranná obuv pro řidiče motocyklů - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 83 8032 (838032) - červenec 2018 aktuální vydání

Skládkování odpadů - Těsnění skládek

230 Kč

ČSN 83 8033 (838033) - červenec 2018 aktuální vydání

Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek

190 Kč

ČSN 83 8035 (838035) - červenec 2018 aktuální vydání

Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek

230 Kč

ČSN 83 8036 (838036) - červenec 2018 aktuální vydání

Skládkování odpadů - Monitorování skládek

125 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 303 980 V1.1.1 (876057) - červenec 2018

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro pevně instalované pozemské stanice a za pohybu provozované pozemské stanice komunikující s negeostacionárními družicovými systémy (NEST) v kmitočtových pásmech 11 GHz až 14 GHz, pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 16579 (940501) - červenec 2018

Zařízení hracích ploch - Přenosné a trvale instalované branky - Funkční a bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1176-1 ed. 2 (940515) - červenec 2018 aktuální vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

770 Kč

ČSN EN 1176-1/změna Z1 (940515) - červenec 2018

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 31. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1651 (942811) - červenec 2018

Zařízení pro padákové létání - Postroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušky konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

350 Kč

96 Kulturní dědictví

ČSN EN 15759-1/Oprava 1 (961508) - červenec 2018

Ochrana kulturního dědictví - Vnitřní prostředí - Pokyny pro vytápění kostelů a kaplí

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 15759-2 (961508) - červenec 2018

Ochrana kulturního dědictví - Vnitřní prostředí - Část 2: Řízení větrání za účelem ochrany budov a sbírek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

97 Výměna dat

ČSN CEN/TR 16931-6 (979901) - červenec 2018

Elektronická fakturace - Část 6: Výsledek testování normy EN 16931-1 z hlediska její praktické použitelnosti pro konečného uživatele

570 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-2 (979901) - červenec 2018

Elektronická fakturace - Část 3-2: Syntaktická vazba pro ISO/IEC 19845 (UBL 2.1), faktura a dobropis

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.19t

1 290 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-3 (979901) - červenec 2018

Elektronická fakturace - Část 3-3: Syntaktická vazba pro UN/CEFACT XML, meziodvětvová faktura D16B

990 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-4 (979901) - červenec 2018

Elektronická fakturace - Část 3-4: Syntaktická vazba pro UN/EDIFACT INVOIC D16B

945 Kč