ČSN (normy i změny) z dubna 2006

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 2108 (010189) - duben 2006 aktuální vydání

Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN)

340 Kč

ČSN ISO 15261 (011471) - duben 2006

Systémy generující vibrace a rázy - Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 7.17t

405 Kč

ČSN EN 10226-2/Oprava 1 (014032) - duben 2006

Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 2: Vnější kuželové závity a vnitřní kuželové závity - Rozměry, tolerance a označování

20 Kč

ČSN ISO 2768-1/změna Z1 (014240) - duben 2006

Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů

32 Kč

ČSN EN 473/změna A1 (015004) - duben 2006

Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení - Všeobecné zásady

Změna byla zrušena k 1. únoru 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 01 8003/Oprava 1 (018003) - duben 2006

Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

Změna byla zrušena k 1. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

02 Strojní součásti

ČSN EN 13414-2/změna A1 (024472) - duben 2006

Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 2: Informace pro používání a údržbu poskytované výrobcem

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15614-4 (050313) - duben 2006

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 4: Konečná úprava hliníkových odlitků svařováním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.08t

250 Kč

ČSN EN 50240/Oprava 1 (052013) - duben 2006

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Výrobková norma pro odporová svařovací zařízení

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60974-12/změna Z1 (052205) - duben 2006

Zařízení pro obloukové svařování - Část 12: Spojovací zařízení pro svařovací vodiče

Změna byla zrušena k 1. červenci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12534/Oprava 1 (055315) - duben 2006

Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyčinky pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 203-2-6 (061901) - duben 2006

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Ohřívače vody pro přípravu nápojů

190 Kč

ČSN EN 203-2-8 (061901) - duben 2006

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-8: Zvláštní požadavky - Smažicí pánve a smažicí nádoby pro tepelnou úpravu pokrmů z rýže (paella)

230 Kč

ČSN EN 203-2-9 (061901) - duben 2006

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-9: Zvláštní požadavky - Plotnové varné jednotky, varné plotny a kontaktní opékače

190 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1515-3 (131501) - duben 2006

Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 3: Klasifikace materiálů šroubů pro příruby z oceli s označením Class

190 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 1935/Oprava 2 (165763) - duben 2006

Stavební kování - Jednoosé závěsy - Požadavky a zkušební metody

20 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 62194 (188004) - duben 2006

Metoda hodnocení tepelné funkce krytů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13557/změna A1 (270135) - duben 2006

Jeřáby - Ovládání a ovládací místa obsluhy

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 6405-2/změna Amd.2 (277508) - duben 2006

Stroje pro zemní práce. Značky ovládačů řidiče a jiné sdělovače. Část 2: Značky pro pracovní zařízení a příslušenství

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 14946/Oprava 1 (320022) - duben 2006

Malá plavidla - Maximální nosnost

20 Kč

ČSN EN ISO 14945/Oprava 1 (321021) - duben 2006

Malá plavidla - Štítek plavidla

20 Kč

ČSN EN ISO 8847/Oprava 1 (323204) - duben 2006

Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Systémy lan a kladek

Změna byla zrušena k 1. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 0124 (330124) - duben 2006

Normalizace a liberalizace energetického trhu

190 Kč

ČSN 33 0371/změna Z1 (330371) - duben 2006

Nevýbušná elektrická zařízení. Výbušné směsi. Klasifikace a metody zkoušek

Změna byla zrušena k 1. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50381/Oprava 1 (332322) - duben 2006

Přemístitelné větrané domky s nebo bez vnitřního zdroje úniku

20 Kč

ČSN EN 55016-1-1/změna A1 (334210) - duben 2006

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Měřicí přístroje

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60216-2 (346416) - duben 2006

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 2: Určení vlastností tepelné odolnosti - Volba kritérií zkoušek

230 Kč

ČSN IEC 216-2/změna Z1 (346416) - duben 2006

Pokyn pro stanovení vlastností tepelné odolnosti elektroizolačních materiálů. Část 2: Volba kritérií zkoušek

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-12/změna Z3 (347307) - duben 2006

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 12: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyvinylacetalem, třída 120

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60740-1 (351921) - duben 2006

Plechy pro transformátory a induktory - Část 1: Mechanické a elektrické charakteristiky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61169-29 (353811) - duben 2006

Vysokofrekvenční konektory - Část 29: Dílčí specifikace - Miniaturní vysokofrekvenční koaxiální konektory se šroubovým, západkovým, zasouvacím-vysouvacím nebo rychlým zámkovým, zásuvným spojením (stojanová a panelová použití) - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ 1,0/2,3) - Aplikace 50 ohmů a 75 ohmů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60947-4-1 ed. 2/změna A2 (354101) - duben 2006

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60898-1/změna A11 (354170) - duben 2006

Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC)

Změna bude zrušena k 28. květnu 2024.

125 Kč

ČSN 35 4701-2-1 ed. 7/změna Z1 (354701) - duben 2006

Pojistky nízkého napětí - Část 2-1: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Oddíly I až VI: Příklady typů normalizovaných pojistek

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P IEC/PAS 60099-7 (354870) - duben 2006

Svodiče přepětí - Část 7: Rejstřík termínů a definic z IEC publikací 60099-1, 60099-4, 60099-6, 61643-1, 61643-12, 61643-21, 61643-311, 61643-321, 61643-331 a 61643-341

550 Kč

ČSN EN 132400/změna Z1 (358282) - duben 2006

Dílčí specifikace: Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti (Úroveň hodnocení D)

Změna byla zrušena k 1. červenci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 132401/změna Z1 (358282) - duben 2006

Vzorová předmětová specifikace: Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti - (Úroveň hodnocení D)

Změna byla zrušena k 1. červenci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61967-2 (358798) - duben 2006

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 2: Měření vyzařovaných emisí - Metoda dutiny TEM

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 186100/změna Z1 (359241) - duben 2006

Dílčí specifikace - Soubory konektorů pro optická vlákna a kabely - Typ F-SMA

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61754-22 (359244) - duben 2006

Rozhraní optických konektorů - Část 22: Druh optických konektorů typu F-SMA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-18 ed. 2 (359251) - duben 2006 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-18: Zkoušky - Suché teplo - Odolnost při vysoké teplotě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-18/změna Z1 (359251) - duben 2006

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-18: Zkoušky - Suché teplo - Odolnost při vysoké teplotě

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-19/změna Z1 (359251) - duben 2006

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-19: Zkoušky - Vlhké teplo (konstantní)

Změna byla zrušena k 1. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-42/změna Z1 (359251) - duben 2006

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-42: Zkoušky - Statické boční zatížení konektorů

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60704-2-3 ed. 2/změna A1 (361008) - duben 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-3: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

Změna bude zrušena k 19. červenci 2022.

125 Kč

ČSN EN 60335-1 ed. 2/Oprava 2 (361045) - duben 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

20 Kč

ČSN EN 61937-7 ed. 2 (367552) - duben 2006 aktuální vydání

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 7: Nelineární bitový tok PCM podle formátů ATRAC, ATRAC2/3 a ATRAC-X

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

420 Kč

ČSN EN 61937-7/změna Z1 (367552) - duben 2006

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitových tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 7: Nelineární bitový tok PCM podle formátu ATRAC a ATRAC 2/3

Změna byla zrušena k 1. červenci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50369 (370000) - duben 2006

Vodotěsné zapouzdřené systémy pro vedení kabelů

340 Kč

ČSN EN 50085-1 ed. 2 (370010) - duben 2006

Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.14t

630 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 14522 (389665) - duben 2006

Stanovení teploty vznícení plynů a par

340 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10294-1 (421016) - duben 2006

Duté ocelové tyče určené k obrábění - Technické dodací podmínky - Část 1: Nelegované a legované oceli

350 Kč

ČSN EN 10298 (421018) - duben 2006

Ocelové trubky a armatury pro potrubí uložené v zemi a ve vodě - Vnitřní izolační výstelka cementovou maltou

340 Kč

44 Hornictví

ČSN EN 14591-1/Oprava 1 (446440) - duben 2006

Ochrana a prevence proti výbuchu v podzemních dolech - Ochranné systémy - Část 1: Větrní objekty odolné výbuchovému tlaku do 2 barů

20 Kč

48 Lesnictví

ČSN 48 1211 (481211) - duben 2006 aktuální vydání

Lesní semenářství - Sběr, kvalita a zkoušky kvality semenného materiálu lesních dřevin

550 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 1001-2 (490001) - duben 2006

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Terminologie - Část 2: Slovník

550 Kč

ČSN P CEN/TS 15083-1 (490083) - duben 2006

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Stanovení přirozené trvanlivosti rostlého dřeva proti dřevokazným houbám, metody zkoušení - Část 1: Basidiomycetes

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15083-2 (490083) - duben 2006

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Stanovení přirozené trvanlivosti rostlého dřeva proti dřevokazným houbám, metody zkoušení - Část 2: Houby způsobující měkkou hnilobu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15082 (490671) - duben 2006

Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivní účinnosti proti dřevozbarvujícím houbám a plísním na čerstvém řezivu - Provozní zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 9602 (569602) - duben 2006

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Ryby, vodní živočichové a výrobky z nich

340 Kč

ČSN 56 9604 (569604) - duben 2006

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Sterilovaná zelenina a ovoce

340 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 660/změna Amd.1 (588756) - duben 2006

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla kyselosti a kyselosti

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 9311-1 (668692) - duben 2006

Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů - Část 1: Stanovení vlastností filmu

190 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 14398-3/změna A1 (697228) - duben 2006

Kryogenické nádoby - Velké přepravní nevakuově izolované nádoby - Část 3: Provozní požadavky

65 Kč

ČSN EN 13530-3/změna A1 (697230) - duben 2006

Kryogenické nádoby - Velké přepravní vakuově izolované nádoby - Část 3: Provozní požadavky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14197-3/změna A1 (697257) - duben 2006

Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 3: Provozní požadavky

65 Kč

ČSN EN 13458-3/změna A1 (697258) - duben 2006

Kryogenické nádoby - Stabilní vakuově izolované nádoby - Část 3: Provozní požadavky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN ISO 8655-7 (704255) - duben 2006

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 7: Negravimetrické metody pro hodnocení charakteristik přístroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 13450/změna Z1 (721506) - duben 2006

Kamenivo pro kolejové lože

32 Kč

ČSN EN 480-11 (722325) - duben 2006 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 11: Stanovení charakteristik vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu

340 Kč

ČSN EN 480-12 (722325) - duben 2006 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 12: Stanovení obsahu alkálií v přísadách

190 Kč

ČSN EN 480-4 (722325) - duben 2006 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odlučování vody z betonu

125 Kč

ČSN EN 480-5 (722325) - duben 2006 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 5: Stanovení kapilární absorpce

125 Kč

ČSN EN 480-6 (722325) - duben 2006 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 6: Infračervená analýza

125 Kč

ČSN P CEN/TS 15087 (722686) - duben 2006

Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených a betonových střešních tašek - Zkušební metoda pro mechanické připevňovací prostředky

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0835 (730835) - duben 2006 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Z2 2.20t, Z3 9.20t

529 Kč

ČSN EN 14731 (731078) - duben 2006 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zhutňování zemin vibrováním

340 Kč

ČSN EN 1052-5 (732320) - duben 2006 aktuální vydání

Zkušební metody pro zdivo - Část 5: Stanovení přídržnosti malty v ložné spáře v tahu za ohybu

230 Kč

ČSN 73 6660/změna Z2 (736660) - duben 2006

Vnitřní vodovody

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 5411 (755411) - duben 2006 aktuální vydání

Vodovodní přípojky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.17t

190 Kč

ČSN EN ISO 17353 (757585) - duben 2006

Jakost vod - Stanovení vybraných organocíničitých sloučenin - Metoda plynové chromatografie

350 Kč

ČSN EN ISO 18856 (757587) - duben 2006

Jakost vod - Stanovení vybraných ftalátů plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií

440 Kč

ČSN EN ISO 16558/změna Z1 (757590) - duben 2006

Jakost vod - Stanovení šesti komplexotvorných látek - Metoda plynové chromatografie

32 Kč

ČSN EN 14672 (758022) - duben 2006

Charakterizace kalů - Stanovení celkového fosforu

190 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 14375/Oprava 1 (770412) - duben 2006

Opakovaně neuzavíratelné obaly odolné dětem určené pro farmaceutické výrobky - Požadavky a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. únoru 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13025-1 (770524) - duben 2006

Obaly - Jemné kovové obaly - Část 1: Jmenovité plnicí objemy pro válcové a kuželové kruhové kovové nádoby pro všeobecné použití do 40 000 ml

190 Kč

ČSN EN 13025-2 (770524) - duben 2006

Obaly - Jemné kovové nádoby - Část 2: Ocelové a plechové kruhové nádoby s neodnímatelným víkem se jmenovitými objemy 20 000 ml, 25 000 ml a 30 000 ml

190 Kč

ČSN EN 13025-3 (770524) - duben 2006

Obaly - Jemné kovové nádoby - Část 3: Ocelové a plechové kruhové nádoby s odnímatelným víkem se jmenovitými objemy 20 000 ml, 25 000 ml a 30 000 ml

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 14882 (804633) - duben 2006

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování koeficientu statického a dynamického tření

190 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10651-4/Oprava 1 (852103) - duben 2006

Plicní ventilátory - Část 4: Zvláštní požadavky na ruční resuscitátory

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 6360-3 (856032) - duben 2006

Stomatologie - Systém číselného kódování rotačních nástrojů - Část 3: Specifické charakteristiky vrtáčků a řezných nástrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 893 V1.3.1 (874604) - duben 2006

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 091-1 V1.2.1 (875089) - duben 2006 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody pro radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-25 V2.3.2 (875101) - duben 2006

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 25: Specifické podmínky pro pohyblivé stanice a přidružené zařízení CDMA s 1x rozprostřeným spektrem

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-26 V2.3.2 (875101) - duben 2006

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 26: Specifické podmínky pro základnové stanice, opakovače a přidružené zařízení CDMA s 1x rozprostřeným spektrem

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 064-1 V1.1.2 (875120) - duben 2006 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezdrátové obrazové spoje (WVL) pracující v kmitočtovém pásmu 1,3 GHz až 50 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 245-1 V1.1.1 (875122) - duben 2006 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro vysílací službu celosvětového digitálního rozhlasového systému (DRM) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 077-1 V1.1.1 (875123) - duben 2006 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro službu zemského digitálního rozhlasového vysílání (T-DAB) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 291-2 V1.1.1 (875127) - duben 2006

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení datových komunikací blízkého dosahu s induktivním přenosem, pracující na 13,56 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 0100 (910100) - duben 2006

Nábytek - Bezpečnostní požadavky

230 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 1888/změna A1 (943412) - duben 2006

Výrobky pro péči o dítě - Dětské kočárky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1888/změna A2 (943412) - duben 2006

Výrobky pro péči o dítě - Dětské kočárky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1888/změna A3 (943412) - duben 2006

Výrobky pro péči o dítě - Dětské kočárky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 11073-10101 (980014) - duben 2006

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 10101: Nomenklatura

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

4 095 Kč

ČSN EN ISO 11073-10201 (980014) - duben 2006

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 10201: Informační model domény

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN ISO 11073-20101 (980014) - duben 2006

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 20101: Aplikační profily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 11073-30200 (980014) - duben 2006

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 30200: Transportní profil - Propojení kabelem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 495 Kč

ČSN EN ISO 11073-30300 (980014) - duben 2006

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 30300: Transportní profil - Infračervené bezdrátové propojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 12264 (981003) - duben 2006

Zdravotnická informatika - Struktury kategorií pro pojmové systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1068 (982009) - duben 2006

Zdravotnická informatika - Registrace kódovacích systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč