ČSN (normy i změny) z května 2000

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 11453/Oprava 1 (010238) - květen 2000

Statistická interpretace údajů - Testy a konfidenční intervaly pro podíly

20 Kč

ČSN ISO 5479/Oprava 1 (010239) - květen 2000

Statistická interpretace údajů - Testy odchýlení od normálního rozdělení

20 Kč

ČSN ISO 5805 (011402) - květen 2000 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Expozice člověka - Slovník

350 Kč

ČSN ISO 10817-1 (011418) - květen 2000

Zařízení pro měření vibrací rotujících hřídelů - Část 1: Relativní a absolutní snímání radiálních vibrací

340 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 12224-1 (055607) - květen 2000

Plný a tavidlem plněný pájecí drát - Specifikace a zkušební metody - Část 1: Klasifikace a požadavky na provedení

230 Kč

ČSN EN ISO 12224-2 (055607) - květen 2000

Tavidlem plněný pájecí drát - Specifikace a zkušební metody - Část 2: Stanovení obsahu tavidla

125 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 461 (061458) - květen 2000

Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění do 10 kW, bez připojení ke kouřovodu, pro všeobecné použití vyjma domácností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.04t

740 Kč

ČSN EN 1319/změna A2 (061915) - květen 2000

Ohřívače vzduchu na plynná paliva s nucenou konvekcí a s hořáky s ventilátorem, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW, pro vytápění bytových prostorů

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN 12483 (110039) - květen 2000

Kapalinová čerpadla - Čerpací soustrojí s měničem kmitočtu - Zkoušky zaručovaných parametrů a slučitelnosti

190 Kč

ČSN EN 12157 (117902) - květen 2000

Hydrodynamická čerpadla - Čerpací jednotky chladicí kapaliny pro obráběcí stroje - Jmenovitý průtok, rozměry

190 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 772/změna Z1 (259300) - květen 2000

Hydrometrická měření - Terminologie

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN ISO 445/změna Z1 (269006) - květen 2000

Palety pro manipulaci s materiálem - Slovník

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 2860/změna Z1 (277515) - květen 2000

Stroje pro zemní práce. Minimální přístupové rozměry

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 6683/změna Z1 (277539) - květen 2000

Stroje pro zemní práce. Bezpečnostní sedadlové pásy a jejich kotevní úchytky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 3051/změna Z1 (333051) - květen 2000

Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení

32 Kč

ČSN EN 61000-4-14 (333432) - květen 2000

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-14: Zkušební a měřicí technika - Kolísání napětí - Zkouška odolnosti pro zařízení se vstupním fázovým proudem nepřekračujícím 16 A

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.05t, A2 3.10t

485 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60068-2-13 (345791) - květen 2000

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška M: Nízký tlak vzduchu

190 Kč

ČSN EN 60966-1 (347720) - květen 2000

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 1: Kmenová specifikace - Všeobecné požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.19t

Norma bude zrušena k 15. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 61854 (348176) - květen 2000 aktuální vydání

Venkovní vedení - Požadavky a zkoušky pro rozpěrky

440 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60127-1/změna A1 (354730) - květen 2000

Miniaturní pojistky. Část 1: Definice miniaturních pojistek a všeobecné požadavky na miniaturní tavné vložky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61747-1 (358787) - květen 2000

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly a polovodičové - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.03t

580 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN IEC 357/změna Z5 (360160) - květen 2000

Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60968 +A1/změna A2 (360290) - květen 2000

Zdroje světla s integrovanými předřadníky určené pro všeobecné osvětlování. Bezpečnostní požadavky (obsahuje změnu A1:1992)

Změna byla zrušena k 31. říjnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-73/Oprava 1 (361040) - květen 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na stabilní ponorné ohřívače

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-25 +A51/změna Z1 (361055) - květen 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro mikrovlnné trouby (obsahuje změnu A51:1992)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-25 ed. 2/změna A1 (361055) - květen 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby

Změna byla zrušena k 1. červnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-25 ed. 2/změna Z1 (361055) - květen 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby

Změna byla zrušena k 1. červnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50083-10/Oprava 1 (367211) - květen 2000

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 10: Vlastnosti systému pro zpětnou cestu

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50049-1/Oprava 1 (367517) - květen 2000

Požadavky na propojení domácích a podobných elektronických zařízení - Peritelevizní konektor

20 Kč

ČSN EN 61993-1 (367826) - květen 2000

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Část 1: Instalace systému palubního automatického odpovídače používajícího techniku VHF digitálního selektivního volání (DSC) - Požadavky na provoz a výkonnost, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61595-3 (368455) - květen 2000

Vícekanálový digitální cívkový magnetofon (DATR) pro profesionální použití - Část 3: 24bitový provoz na 16bitovém médiu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61599 (368505) - květen 2000

Přehrávače videodisku - Metody měření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 2022/Oprava 1 (369114) - květen 2000

Informační technologie - Struktura znakových kódů a metody rozšiřování

20 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-15/Oprava 1 (369679) - květen 2000

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce plánování

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 10164-17/Oprava 1 (369679) - květen 2000

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce výměny

20 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-18/Oprava 1 (369679) - květen 2000

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce managementu softwaru

20 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10048 (420037) - květen 2000

Ocelové úzké pásy válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.00t, Oprava 2 12.04t

380 Kč

ČSN ISO 7438/změna Z1 (420401) - květen 2000

Kovové materiály. Zkouška lámavosti

Změna byla zrušena k 1. lednu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 7799/změna Z1 (420405) - květen 2000

Kovové materiály. Zkouška plechů a pásů tloušťky 3 mm a méně střídavým ohýbáním

32 Kč

ČSN EN 1652 (421316) - květen 2000

Měď a slitiny mědi - Desky, plechy, pásy a kotouče pro všeobecné použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.04t

460 Kč

ČSN EN 1654 (421506) - květen 2000

Měď a slitiny mědi - Pásy pro pružiny a konektory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.03t, Oprava 2 1.04t

480 Kč

ČSN EN 1653 (421550) - květen 2000

Měď a slitiny mědi - Desky, plechy a kotouče pro bojlery, tlakové nádoby a zásobníky teplé vody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.01t

405 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 3110/změna Z1 (463110) - květen 2000

Zelenina čerstvá. Košťálová zelenina

Změna byla zrušena k 1. květnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 46 3114 (463114) - květen 2000

Kapusta růžičková

125 Kč

ČSN 46 3120/změna Z1 (463120) - květen 2000

Zelenina čerstvá. Kořenová zelenina

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 46 3130/změna Z1 (463130) - květen 2000

Zelenina čerstvá. Listová zelenina

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 46 3131 (463131) - květen 2000

Celer řapíkatý

125 Kč

ČSN 46 3134 (463134) - květen 2000

Rychlené puky čekanky salátové

125 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 12856 (560044) - květen 2000

Potraviny - Stanovení acesulfamu-K, aspartamu a sacharinu - Stanovení pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie

340 Kč

ČSN EN 12857 (560045) - květen 2000

Potraviny - Stanovení cyklamátu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 3915 (640131) - květen 2000

Plasty - Měření odporu vodivých plastů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 7822 (647622) - květen 2000

Textilní sklo - Vyztužené plasty - Stanovení obsahu dutin - Zvýšení odolnosti proti vznícení, mechanický rozpad, statistické výpočetní metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 228/změna Z1 (656505) - květen 2000

Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 3262-8 (670560) - květen 2000

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 8: Přírodní kaolin ("hlinka")

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12877-1 (671412) - květen 2000

Barviva v plastech - Stanovení stálosti barevného odstínu vůči teplu během zpracování barviv v plastech - Část 1: Všeobecný úvod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12877-2 (671412) - květen 2000

Barviva v plastech - Stanovení stálosti barevného odstínu vůči teplu během zpracování barviv v plastech - Část 2: Stanovení vstřikovacím tvářením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 12877-3 (671412) - květen 2000

Barviva v plastech - Stanovení stálosti barevného odstínu vůči teplu během zpracování barviv v plastech - Část 3: Stanovení zkouškou v termostatu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 12877-4 (671412) - květen 2000

Barviva v plastech - Stanovení stálosti barevného odstínu vůči teplu během zpracování barviv v plastech - Část 4: Stanovení mletím mezi dvěma válci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN 69 0010-4-10/změna Z2 (690010) - květen 2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná vyztužená kruhová dna a víka

32 Kč

ČSN 69 0010-4-11/změna Z2 (690010) - květen 2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná obdélníková a eliptická dna a víka

32 Kč

ČSN 69 0010-4-12/změna Z1 (690010) - květen 2000

Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výpočet pevnosti - Část 4-12: Vyztužování otvorů

65 Kč

ČSN 69 0010-4-13/změna Z2 (690010) - květen 2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Trubkové výměníky tepla

125 Kč

ČSN 69 0010-4-14/změna Z1 (690010) - květen 2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Sférická dna a víka bez lemu

32 Kč

ČSN 69 0010-4-15/změna Z2 (690010) - květen 2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Vrchlíkové víko a dělený zámek plovoucí hlavy

32 Kč

ČSN 69 0010-4-17/změna Z1 (690010) - květen 2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Duplikátorové pláště

125 Kč

ČSN 69 0010-4-18/změna Z2 (690010) - květen 2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Přírubové spoje

125 Kč

ČSN 69 0010-4-19/změna Z1 (690010) - květen 2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Vlnové kompenzátory

32 Kč

ČSN 69 0010-4-2/změna Z1 (690010) - květen 2000

Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výpočet pevnosti - Část 4.2: Všeobecná část pro nádoby z oceli

32 Kč

ČSN 69 0010-4-20/změna Z1 (690010) - květen 2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Nízkocyklová únava částí nádob

32 Kč

ČSN 69 0010-4-21/změna Z1 (690010) - květen 2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Opěrné uzly nádob

65 Kč

ČSN 69 0010-4-23/změna Z2 (690010) - květen 2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Nosné části vysokých svislých nádob

32 Kč

ČSN 69 0010-4-25/změna Z1 (690010) - květen 2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.25: Vysokotlaké nádoby

32 Kč

ČSN 69 0010-4-26/změna Z1 (690010) - květen 2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.26: Závěsné čepy

32 Kč

ČSN 69 0010-4-27/změna Z1 (690010) - květen 2000

Tlakové nádoby stabilní technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.27: Určování dovoleného přetlaku tlakovou zkouškou

65 Kč

ČSN 69 0010-4-3/změna Z1 (690010) - květen 2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z barevných kovů

32 Kč

ČSN 69 0010-4-5/změna Z3 (690010) - květen 2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Válcové části nádob

32 Kč

ČSN 69 0010-4-6/změna Z1 (690010) - květen 2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kuželové části nádob

32 Kč

ČSN 69 0010-4-7/změna Z2 (690010) - květen 2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Klenutá dna nádob

32 Kč

ČSN 69 0010-4-8/změna Z2 (690010) - květen 2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kulové pláště

32 Kč

ČSN 69 0010-4-9/změna Z2 (690010) - květen 2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná nevyztužená kruhová dna a víka

32 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 8025/změna Z1 (708025) - květen 2000

Boritokřemičité foukané varné sklo pro domácnost

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 70 8026/změna Z1 (708026) - květen 2000

Boritokřemičité lisované varné sklo pro domácnost

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN ISO 3382/změna Z1 (730534) - květen 2000

Akustika - Měření doby dozvuku místností a sálů s uvedením jiných akustických parametrů

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1365-3 (730854) - květen 2000

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 3: Nosníky

230 Kč

ČSN EN 1365-4 (730854) - květen 2000

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 4: Sloupy

190 Kč

ČSN 73 0855/změna Z2 (730855) - květen 2000

Stanovení požární odolnosti obvodových stěn

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1767 (732117) - květen 2000

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Infračervená analýza

190 Kč

ČSN EN 12188 (732118) - květen 2000

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Charakterizace adheziv stanovením soudržnosti oceli s ocelí

190 Kč

ČSN EN 12189 (732119) - květen 2000

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení doby zpracovatelnosti

190 Kč

ČSN EN 12615 (732120) - květen 2000

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení pevnosti v šikmém smyku

190 Kč

ČSN EN 12636 (732121) - květen 2000

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení soudržnosti spoje betonu s betonem

230 Kč

ČSN EN 12192-2 (732122) - květen 2000

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Granulometrická analýza - Část 2: Zkušební metoda pro plniva polymerních adheziv

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN 73 6161 (736161) - květen 2000

Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu

190 Kč

ČSN P ENV 1991-3/změna Z1 (736203) - květen 2000

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení mostů dopravou

Změna byla zrušena k 1. lednu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-A04 (800178) - květen 2000

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A04: Metoda pro přístrojové hodnocení stupně zapouštění doprovodných tkanin

125 Kč

ČSN EN ISO 105-B08 (800179) - květen 2000

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B08: Kontrola kvality modrých vlněných referenčních materiálů 1 až 7

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.10t

315 Kč

ČSN EN 1624 (800802) - květen 2000

Textilie a textilní výrobky - Chování průmyslových a technických textilií při hoření - Postup pro stanovení šíření plamene svisle umístěných vzorků

125 Kč

ČSN EN 1625 (800803) - květen 2000

Textilie a textilní výrobky - Chování průmyslových a technických textilií při hoření - Postup pro stanovení zápalnosti svisle umístěných vzorků

125 Kč

ČSN EN ISO 5080 (808615) - květen 2000

Sisálové motouzy pro zemědělství

190 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 980/změna A1 (850005) - květen 2000

Značky pro označování zdravotnických prostředků

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 556/Oprava 1 (855255) - květen 2000

Sterilizace zdravotnických prostředků - Požadavky na balené sterilizované zdravotnické prostředky označené jako "Sterilní"

Změna byla zrušena k 1. září 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN EN 300 904 V6.1.1 (872673) - květen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Přenosové služby (BS) podporované veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 02.02 verze 6.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 907 ed. 5 (872676) - květen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozhraní člověk-stroj (MMI) pohyblivé stanice (MS) (GSM 02.30 verze 5.7.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 919 V6.1.1 (872678) - květen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Druhy pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.06 verze 6.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 919 ed. 3 (872678) - květen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Druhy pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.06 verze 5.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 908 V6.4.1 (872693) - květen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 6.4.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 908 ed. 6 (872693) - květen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 5.8.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 909 V6.2.1 (872694) - květen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Kódování kanálů (GSM 05.03 verze 6.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 910 V6.4.1 (872695) - květen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 6.4.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 940 V6.3.1 (872701) - květen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 6.3.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 948 ed. 3 (872702) - květen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení skupinového volání (GCC) (GSM 04.68 verze 5.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 949 ed. 3 (872703) - květen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení oběžníkového volání (BCC) (GSM 04.69 verze 5.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 911 V6.4.1 (872709) - květen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 6.4.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 912 V6.4.1 (872710) - květen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10 verze 6.4.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 912 ed. 2 (872710) - květen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10 verze 5.2.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 974 ed. 8 (872740) - květen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02 verze 5.12.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 976 ed. 8 (872742) - květen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07 verze 5.9.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 065 ed. 1 (875001) - květen 2000 aktuální vydání

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických a navigačních informací (NAVTEX) - Technické vlastnosti a metody měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.00t

355 Kč

ČSN EN 300 330 V1.2.2 (875026) - květen 2000

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Technické vlastnosti a zkušební metody pro rádiová zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz

550 Kč

ČSN EN 301 091 V1.1.1 (875089) - květen 2000 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Technické vlastnosti a zkušební metody radarových zařízení pracujících v pásmu 76 GHz až 77 GHz

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 060-4 V1.1.4 (877126) - květen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Řízení základního volání - Rozšíření ve vstupním bodě "b" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 301 128 V1.1.1 (878566) - květen 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální radioreléové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 301 655 V1.1.1 (879552) - květen 2000

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Přerušení prioritního volání a zamezení přerušení prioritního volání - doplňkové služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 301 656 V1.1.1 (879553) - květen 2000

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Přerušení prioritního volání a zamezení přerušení prioritního volání - doplňkové služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč