ČSN EN 60950 +A1+A2+A3 (369060) Zrušená norma

Informační technika - Bezpečnost zařízení informační techniky včetně elektrických kancelářských zařízení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 60950:1992 včetně jejích změn EN 60950:1992/A1:1993, EN 60950:1992/A2:1993, EN 60950:1992/A3:1995, a opravy EN 60950:1992/A3:1995 z ledna 1996. Evropská norma EN 60950:1992 včetně jejích změn EN 60950:1992/A1:1993, EN 60950:1992/A2:1993, EN 60950:1992/A3:1995, a opravy EN 60950:1992/A3:1995 z ledna 1996 má status české technické normy. Za pozornost stojí již rozsáhlý (2,5 strany) úvod, který podrobně rozvíjí principy bezpečnosti. Především podrobně definuje možná nebezpečí (úraz elektrickým proudem, energetická nebezpečí, oheň, mechanická a tepelná nebezpečí, radiace a chemická nebezpečí), uvádí jejich příklady a také základy prevence. Jde o zcela obecné zhodnocení situace, které je možno uplatnit v mnoha jiných technických normách. Tato ČSN EN 60950 se vztahuje na zařízení informační techniky včetně elektrických kancelářských a dalších zařízení pro podobné účely s jmenovitým napětím max. 600 V. Tato norma se též vztahuje na zařízení navržená a určená k přímému připojení na telekomunikační síť a tvořící část účastnického rozvodu bez ohledu na vlastnictví a na odpovědnost za instalaci a údržbu. Tato norma stanoví požadavky jejichž splnění má zaručit bezpečnost operátora nebo neodborníka, kteří mohou přijít do styku se zařízením a v případech, kde je to zvlášť stanoveno, i pracovníků technické obsluhy. Tato norma je určena k zajištění bezpečnosti instalovaného zařízení, ať se jedná o systém vzájemně propojených jednotek nebo o samostatné jednotky, jejichž způsob instalace, obsluhy a údržby je předepsán výrobcem. Příklady zařízení, na něž se vztahuje tato norma (dále je uvedeno celkem 33 příkladů, a to): automatické pobočkové telefonní ústředny, děrné pásky, diktafony, elektrická ořezávátka na tužky, elektrické kresliče (plotry), kalkulátory, kancelářská zařízení pro čtení mikrofiší, kartotéková zařízení poháněná elektromotory, koncová datová zařízení (např. modemy), koncová zařízení přenosu dat, kopírovací stroje, manipulátory magnetické pásky, mincovní přístroje, osobní počítače, prodejní pokladny, přístroje pro úpravu papíru (děrování, ořezávání a třídění), přístroje pro vymazávání textu, psací stroje, registrační pokladny, rozmnožovací stroje, sešívačky, skartačky dokumentů, snímače a děrovače, stohovačky papíru, telefonní klíčové systémy, telefonní spojovací zařízení, účtovací stroje a tabelátory, zařízení na faksimile, zařízení pro přípravu dat, zařízení pro zpracování pošty, zařízení pro zpracování dat a textů, známkovací a adresovací přístroje a dálnopisy, zobrazovací jednotky. Výše uvedený soupis není míněn jako úplný výčet, to znamená, že tuto normu je možno vztahovat i na zařízení, která v něm nejsou uvedena. Zařízení, která splňují zásadní požadavky této normy jsou považována za vyhovující pro použití v zařízeních pro řízení procesů, v automatických zkušebních zařízeních a v podobných systémech vyžadujících zařízení na zpracování informací. Tato norma ale nestanoví požadavky na výkonnostní a funkční charakteristiky zařízení. Norma dělí zařízení podle třídy ochrany do tří skupin, které definuje takto: Čl.1.2.4.1 Zařízení třídy ochrany I (class I equipment): Zařízení u něhož je ochrana před úrazem elektrickým proudem zabezpečena: a) použitím základní izolace a rovněž b) tím, že je vybaveno prostředky pro připojení těch vodivých částí k ochrannému vodiči elektrického rozvodu v budově na něž se mohou v případě poruchy základní izolace dostat nebezpečná napětí. Čl.1.2.4.2 Zařízení třídy ochrany II (class II equipment): Zařízení v němž je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna nejen základní izolací, ale i doplňkovými bezpečnostními opatřeními, jako je dvojitá nebo zesílená izolace, avšak není vybaveno pro ochranné uzemnění u kterého nelze ani spoléhat na způsob instalace. Čl.1.2.4.3 Zařízení třídy ochrany III (class III equipment): Zařízení u něhož je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna způsobem napájení z obvodů SELV a v němž nejsou generována nebezpečná napětí. Norma dále na několika místech upozorňuje na různá nebezpečí a obsahuje i požadavky na jejich odstranění. Z tohoto hlediska z normy vyjímáme z čl.1.3 - Všeobecné požadavky např. čl.1.3.1: "Zařízení musí být navrženo a zkonstruováno tak, aby ve smyslu této normy za všech podmínek normálního použití a při pravděpodobných poškozeních poskytovalo ochranu proti nebezpečí úrazu osob elektrickým proudem a ostatními nebezpečími i proti vzniku ohně uvnitř zařízení. Jestliže zařízení obsahuje technologie a materiály nebo konstrukční metody, které nejsou specificky uvedeny, musí zařízení zajistit úroveň bezpečnosti ne nižší, než obecně poskytuje tato norma a v ní obsažené principy bezpečnosti." A dále čl.1.3.2: "Uživateli musí být poskytnuta dostatečná informace o podmínkách, které - je-li zařízení používáno podle předpisu jeho výrobce - musí být zajištěny, aby zařízení nepředstavovalo nebezpečí ve smyslu této normy." Zvláštní ustanovení je v čl.1.7. 17: Lithiové baterie. Uvádí se: Jestliže je zařízení vybaveno výměnnou lithiovou baterií, platí následující: - je-li baterie umístěna v oblasti přístupné operátorovi, musí být těsně u baterie nebo v návodu k použití a v návodu k technické obsluze umístěno upozornění: - je-li baterie umístěna kdekoliv v zařízení, musí být upozornění těsně u baterie nebo v návodu k technické obsluze. Toto upozornění má obsahovat tento nebo podobný text: Pozor! Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Nahradit pouze stejným, nebo rovnocenným typem podle doporučení výrobce. S použitými bateriemi zacházet podle pokynů výrobce. Za pozornost stojí dále kapitola 2 - Základní požadavky na návrh zařízení čl.2.1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem a před energetickým nebezpečím. Dále kapitola 3 - Vodiče, spoje a napájení, kapitola 4 - Fyzikální požadavky a v ní čl.4.1 Stabilita a mechanické nebezpečí, čl.4.4 Odolnost proti ohni. Konečně zvláštní pozornost je v čl.4.4.8 věnována hořlavým kapalinám. Je stanoveno: "Je-li v zařízení použita hořlavá kapalina, musí být uložena v uzavřené nádržce s výjimkou minimálního množství kapaliny potřebného pro okamžitou činnost zařízení. Maximální množství hořlavé kapaliny uložené v zařízení může být 5 litrů. Nicméně, je-li spotřeba kapaliny taková, že převyšuje 5 l za 8 h povoluje se uložené množství zvětšit na spotřebu pro osmihodinový provoz." Velmi rozsáhlá norma (cca 165 stran) se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Všeobecně, kapitola 2 - Základní požadavky na návrh zařízení, kapitola 3 - Vodiče, spoje a napájení, kapitola 4 - Fyzikální požadavky, kapitola 5 - Požadavky na tepelnou a elektrickou odolnost, kapitola 6 - Připojení k telekomunikačním sítím. Dále obsahuje Přílohy A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N a P (normativní), Přílohy Q, R, S a T (informativní), Přílohy U, ZA a ZB (normativní) a konečně Přílohu ZC (informativní). Norma obsahuje též četné Tabulky a Obrázky. ČSN EN 60950 + A1 + A2 + A3 (36 9060) byla vydána v červenci 2000. Nahradila ČSN EN 60950 + A1 + A2 (třídící znak 36 9060) z května 1995.

Označení ČSN EN 60950 +A1+A2+A3 (369060)
Katalogové číslo 52061
Cena 1 270 Kč1270
Datum schválení 1. 5. 2000
Datum účinnosti 1. 8. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 166 stran formátu A4
EAN kód 8590963520612
Změny a opravy Z1 8.00t, Z2 8.00t, Z3 7.01t, Z4 4.03t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2005
a nahrazena ČSN EN 60950 (369060)
Tato norma nahradila ČSN EN 60950 +A1+A2 (369060) z května 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)