ČSN EN 60950 +A1+A2 (369060) Zrušená norma

Informační technika. Bezpečnost zařízení informační techniky včetně elektrických kancelářských zařízení (obsahuje změnu A1, A2)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60950:1992 (IEC 950:1991) a změny A1:1992, A2:1993. Tato norma se vztahuje na zařízení informační techniky včetně elektrických kancelářských a dalších zařízení pro podobné účely s jmenovitým napětím max. 600 V. Tato norma se též vztahuje na zařízení navržená a určená k přímému připojení na telekomunikační síť a tvořící část účastnického rozvodu bez ohledu na vlastnictví a na odpovědnost za instalaci a údržbu. Tato norma stanoví požadavky jejichž splnění má zaručit bezpečnost operátora nebo neodborníka, kteří mohou přijít do styku se zařízením a v případech, kde je to zvlášť stanoveno, i pracovníků technické obsluhy. Tato norma je určena k zajištění bezpečnosti instalovaného zařízení, ať se jedná o systém vzájemně propojených jednotek nebo o samostatné jednotky, jejichž způsob instalace, obsluhy a údržby je předepsán výrobcem. Příklady zařízení, na něž se vztahuje tato norma: zařízení pro zpracování dat a textů, osobní počítače, zobrazovací jednotky, zařízení pro přípravu dat, koncová zařízení přenosu dat, koncová datová zařízení (např. modemy), automatické pobočkové telefonní ústředny, telefonní klíčové systémy, telefonní spojovací zařízení, zařízení na faksimile, psací stroje, kalkulátory, účtovací stroje a tabelátory, registrační pokladny, prodejní pokladny, snímače a děrovače děrné pásky, sešívačky, rozmnožovací stroje, kopírovací stroje, přístroje pro vymazávání textu, elektrická ořezávátka na tužky, zařízení pro zpracování počty, skartaci dokumentů, manipulátory magnetické pásky, kartotéková zařízení poháněná elektromotory, diktafony, kancelářská zařízení pro čtení mikrofiší, mincovní přístroje, elektrické kresliče (plotry), přístroje pro úpravu papíru (děrování, ořezávání a třídění), stohovačky papíru, známkovací a adresovací přístroje a dálnopisy. Výše uvedený soupis není míněn jako úplný výčet, to znamená, že tuto normu je možno vztahovat i na zařízení, která v něm nejsou uvedena. Zařízení, která splňují zásadní požadavky této normy jsou považována za vyhovující pro použití v zařízeních pro řízení procesů, v automatických zkušebních zařízeních a v podobných systémech vyžadujících zařízení na zpracování informací. Tato norma ale nestanoví požadavky na výkonnostní a funkční charakteristiky zařízení. Velmi rozsáhlá norma (cca 155 stran) dělí zařízení podle třídy ochrany do tří skupin, které definuje: Čl.1.2.4.1 Zařízení třídy ochrany I: Zařízení u něhož je ochrana před úrazem elektrickým proudem zabezpečena: a) použitím základní izolace a rovněž b) tím, že je vybaveno prostředky pro připojení těch částí k ochrannému vodiči elektrického rozvodu v budově na něž se mohou v případě poruchy základní izolace dostat nebezpečná napětí. Čl.1.2.4.2 Zařízení třídy ochrany II: Zařízení v němž je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna nejen základní izolací, ale i doplňkovými bezpečnostními opatřeními, jako je dvojitá nebo zesílená izolace, avšak není vybaveno pro ochranné uzemnění u kterého nelze ani spoléhat na způsob instalace. Čl.1.2.4.3 Zařízení třídy ochrany III: Zařízení u něhož je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna způsobem napájení z obvodů SELV a v němž nejsou generována nebezpečná napětí. Z normy vyjímáme např: "Zařízení musí být navrženo a zkonstruováno tak, aby ve smyslu této normy za všech podmínek normálního použití a při pravděpodobných poškozeních poskytovalo ochranu proti nebezpečí úrazu osob elektrickým proudem a ostatními nebezpečími i proti vzniku ohně uvnitř zařízení. Jestliže zařízení obsahuje technologie a materiály nebo konstrukční metody, které nejsou specificky uvedeny, musí zařízení zajistit úroveň bezpečnosti ne nižší, než obecně poskytuje tato norma a v ní obsažené principy bezpečnosti." A dále: "Uživateli musí být poskytnuta dostatečná informace o podmínkách, které - je-li zařízení používáno podle předpisu jeho výrobce - musí být zajištěny, aby zařízení nepředstavovalo nebezpečí ve smyslu této normy." Zvláštní ustanovení je v čl.1.7. 17: Lithiové baterie. Uvádí se: Jestliže je zařízení vybaveno výměnnou lithiovou baterií, je třeba umístit návod k použití či obsluze spolu se zvláštním upozorněním, těsně u baterie. Toto upozornění má obsahovat tento nebo podobný text: Pozor! Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Nahradit pouze stejným, nebo rovnocenným typem podle doporučení výrobce. S použitými bateriemi zacházet podle pokynů výrobce. Za pozornost stojí kap. 2 Základní požadavky na návrh zařízení a čl.2.1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem a před energetickým nebezpečím. Dále kap. 3 Vodiče, spoje a napájení, kap. 4 Fyzikální požadavky a v ní čl.4.1 Stabilita a mechanické nebezpečí, čl.4.4 Odolnost proti ohni. Konečně zvláštní pozornost je věnována hořlavým kapalinám. Je stanoveno: "Je-li v zařízení použita hořlavá kapalina, musí být uložena v uzavřené nádržce s vyjímkou minimálního množství kapaliny potřebného pro okamžitou činnost zařízení. Maximální množství hořlavé kapaliny uložené v zařízení může být 5 litrů. Nicméně, je-li spotřeba kapaliny taková, že převyšuje 5 l za 8 h povoluje se uložené množství zvětšit na spotřebu pro osmihodinový provoz." ČSN EN 60950 + A1, A2 (36 9060) byla vydána v květnu 1995. Nahradila ČSN 36 9060 ze září 1993.

Označení ČSN EN 60950 +A1+A2 (369060)
Katalogové číslo 17312
Cena 990 Kč990
Datum schválení 1. 5. 1995
Datum účinnosti 1. 6. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 156 stran
EAN kód 8590963173122
Norma byla zrušena k 1. 8. 2000
a nahrazena ČSN EN 60950 +A1+A2+A3 (369060)
Tato norma nahradila ČSN 36 9060 (369060) z září 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)