ČSN (normy i změny) z března 2000

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN EN 1666/Oprava 1 (021476) - březen 2000

Samojistné šestihranné matice s přírubou, (s nekovovou vložkou), s jemným metrickým závitem

20 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 3651-1 (038175) - březen 2000

Stanovení odolnosti korozivzdorných ocelí mezikrystalové korozi - Část 1: Korozivzdorné austenitické a feriticko-austenitické (dvoufázové) oceli - Zkouška koroze v kyselině dusičné měřením úbytku hmotnosti (Huey-test)

190 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 0021-3/změna Z1 (130021) - březen 2000

Potrubí - Technická pravidla - Část 3: Materiál

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1123-1 (132201) - březen 2000

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pozinkovaných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 1: Požadavky, zkoušení, řízení jakosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.05t

460 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN IEC 770-2/změna Z1 (181078) - březen 2000

Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 2: Návod pro inspekční a kusové zkoušky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(321) (330050) - březen 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 321: Přístrojové transformátory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN IEC 60050(723) (330050) - březen 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 723: Rozhlasové a televizní vysílání: zvuk, televize, data

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.01t, A2 7.17t, A3 3.18t, A4 4.19t, A5 5.20t

2 665 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 5791-2-11/změna Z1 (345791) - březen 2000

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-11: Zkouška Ka: Solná mlha

32 Kč

ČSN IEC 68-2-38/změna Z1 (345791) - březen 2000

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-38: Zkouška Z/AD: Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 68-2-39/změna Z1 (345791) - březen 2000

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-39: Zkouška Z/AMD: Kombinovaná postupná zkouška chladem, nízkým tlakem vzduchu a vlhkým teplem

Změna byla zrušena k 22. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 68-3-1/změna Z1 (345791) - březen 2000

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-1: Návod a informace ke zkouškám chladem a suchým teplem

Změna byla zrušena k 23. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 68-3-2/změna Z1 (345791) - březen 2000

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným zkouškám teplota/nízký tlak vzduchu

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60626-3/změna A1 (346575) - březen 2000

Kombinované ohebné elektroizolační materiály - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7660-5D (347660) - březen 2000

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5D: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry a stíněním

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 50286 (359725) - březen 2000

Elektricky izolační ochranné obleky pro instalace nízkého napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t

250 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN ISO/IEC 8882-1 (369230) - březen 2000

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Zkoušení shody DTE X.25 - Část 1: Obecné principy

190 Kč

ČSN ISO/IEC 14700 (369250) - březen 2000

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Síťový rychlý bytový protokol

350 Kč

ČSN ISO/IEC 14699 (369251) - březen 2000

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Transportní rychlý bytový protokol

350 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 4491-2 (420768) - březen 2000

Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 2: Úbytek hmotnosti při redukci vodíkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3325 (420865) - březen 2000

Spékané kovové materiály mimo slinuté karbidy - Stanovení pevnosti v ohybu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 10267 (420945) - březen 2000

Feriticko-perlitické oceli vytvrditelné z teploty tváření

230 Kč

ČSN EN 1758 (421507) - březen 2000

Měď a slitiny mědi - Pásy pro soubory přívodů

340 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 10565 (461040) - březen 2000

Olejnatá semena - Souběžné stanovení obsahu oleje a vody - Metoda pulzní jaderné magnetické rezonanční spektroskopie

230 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 0801 (570801) - březen 2000 aktuální vydání

Sušené mléko a sušená smetana - Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 57 1121 (571121) - březen 2000 aktuální vydání

Tvaroh - Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 57 1300 (571300) - březen 2000 aktuální vydání

Tavené sýry a tavené sýrové výrobky - Společná ustanovení

125 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 58 0310 (580310) - březen 2000 aktuální vydání

Mlékárenské máslo - Společná ustanovení

125 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 4613-2/změna Z1 (640217) - březen 2000

Plasty - Materiály z ethylén-vinylacetátu (E/VAC) pro tváření a vytlačování - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Změna byla zrušena k 1. září 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 182-2 (643209) - březen 2000

Plasty - Stanovení tendence sloučenin a produktů založených na homopolymerech a kopolymerech vinylchloridu uvolňovat chlorovodík a další kyselé produkty při zvýšené teplotě - Část 2: pH - metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 932-2 (721192) - březen 2000

Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 2: Metody zmenšování laboratorních vzorků

230 Kč

ČSN EN 932-6 (721192) - březen 2000

Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 6: Definice opakovatelnosti a reprodukovatelnosti

230 Kč

ČSN EN 1015-3 (722400) - březen 2000

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.04t, A2 12.07t

320 Kč

ČSN 72 2601/změna Z3 (722601) - březen 2000

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia

65 Kč

ČSN EN 1169 (723411) - březen 2000

Prefabrikované betonové výrobky - Všeobecná pravidla pro výrobní kontrolu sklovláknobetonu

190 Kč

ČSN EN ISO 10545-7 (725110) - březen 2000

Keramické obkladové prvky - Část 7: Stanovení odolnosti proti povrchovému opotřebení - Glazované obkladové prvky

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 12063 (731041) - březen 2000

Provádění speciálních geotechnických prací - Štětové stěny

590 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 4030 (754030) - březen 2000

Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

230 Kč

ČSN EN 1302 (755816) - březen 2000

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi hliníku - Analytické metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.10t, Oprava 2 9.10t

480 Kč

ČSN EN ISO 10304-4 (757391) - březen 2000

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 4: Stanovení chlorečnanů, chloridů a chloritanů v málo znečištěných vodách

340 Kč

ČSN EN ISO 9888 (757772) - březen 2000

Jakost vod - Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Statická zkouška (Zahn-Wellensova metoda)

230 Kč

ČSN EN ISO 6222 (757821) - březen 2000

Jakost vod - Stanovení kultivovatelných mikroorganismů - Stanovení počtu kolonií očkováním do živného agarového kultivačního média

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 12461 (831032) - březen 2000

Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Pokyny pro manipulaci, inaktivaci a zkoušení odpadu

230 Kč

ČSN EN 12885 (831040) - březen 2000

Biotechnologie - Kritéria účinnosti zařízení na rozrušování buněk

230 Kč

ČSN EN 12884 (831041) - březen 2000

Biotechnologie - Kritéria účinnosti odstředivek

230 Kč

ČSN EN 12690 (831042) - březen 2000

Biotechnologie - Kritéria účinnosti hřídelových těsnění

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 552/změna A1 (855253) - březen 2000

Sterilizace zdravotnických prostředků - Validace a průběžná kontrola sterilizace zářením

Změna byla zrušena k 1. únoru 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 540 ed. 6 (872609) - březen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) systému GSM (GSM 03.50 verze 4.6.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 726 ed. 2 (872668) - březen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Transkódování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.60 verze 5.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 422 V1.2.1 (875032) - březen 2000

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a zkušební metody pro bezšňůrové mikrofony pracující v pásmu 25 MHz až 3 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-10-3 ed. 2 (875042) - březen 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 3: Identifikace konferenčního volání (TPI)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-11-3 ed. 1 (875042) - březen 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - stupeň 2 - Podčást 3: Identifikace konferenčního volání (TPI)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-4-3 ed. 1 (875042) - březen 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 4: Základní činnost bran - Podčást 3: Brána datových sítí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 393-10 ed. 1 (875046) - březen 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Optimalizovaný paketový přenos dat (PDO) - Část 10: Model jazyka SDL rádiového rozhraní (AI)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 301 357 V1.1.1 (875097) - březen 2000

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a zkušební metody pro analogová bezšňůrová širokopásmová zvuková zařízení s vestavěnou anténou pracující v kmitočtovém pásmu 863 MHz až 865 MHz doporučeném CEPT

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 040 V2.0.0 (875302) - březen 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Bezpečnost - Rozhraní zákonného odposlechu (LI)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 721 V1.2.2 (876022) - březen 2000

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pohyblivé pozemské stanice (MES) zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí (LBRDC), používající družic na nízké oběžné dráze (LEO) a pracující v pásmech nižších než 1 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 207-3 V1.3.2 (877059) - březen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 833 ed. 1 (878565) - březen 2000

Pevné rádiové systémy - Antény mezi dvěma body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 3 GHz až 60 GHz mezi dvěma body

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 744 V1.2.1 (879016) - březen 2000

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro pozemní digitální televizi

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 192 V1.2.1 (879028) - březen 2000

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 301 222 V1.1.1 (879038) - březen 2000

Digitální televizní vysílání (DVB) - Přiřazené koordinační kanály digitálních zpravodajských družicových přenosů (DSNG)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč