ČSN (normy i změny) ze srpna 2012

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 16269-4 (010233) - srpen 2012

Statistická interpretace dat - Část 4: Detekce a ošetření odlehlých hodnot

550 Kč

ČSN ISO 21748 (010290) - srpen 2012

Návod pro použití odhadů opakovatelnosti, reprodukovatelnosti a pravdivosti při odhadování nejistoty měření

440 Kč

ČSN EN ISO 22867 (011437) - srpen 2012 aktuální vydání

Lesnické a zahradní stroje - Zkušební předpis pro vibrace přenosných ručních strojů se zabudovaným spalovacím motorem - Vibrace na rukojetích

350 Kč

ČSN EN ISO 8253-3 (011635) - srpen 2012

Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 3: Audiometrie řečí

350 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 8503-1 (038223) - srpen 2012 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 1: Specifikace a definice pro hodnocení otryskaných povrchů s pomocí ISO komparátorů profilu povrchu

230 Kč

ČSN EN ISO 8503-2 (038223) - srpen 2012 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 2: Hodnocení profilu povrchu otryskané oceli komparátorem

190 Kč

ČSN EN ISO 8503-3 (038223) - srpen 2012 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 3: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení profilu povrchu mikroskopem

230 Kč

ČSN EN ISO 8503-4 (038223) - srpen 2012 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 4: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení profilu povrchu profilometrem

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 498 ed. 2 (061454) - srpen 2012 aktuální vydání

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Rožně pro venkovní použití včetně kontaktních grilů

550 Kč

ČSN EN 498/změna Z1 (061454) - srpen 2012

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Rožně pro venkovní použití

Změna byla zrušena k 31. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 12952-3 (077604) - srpen 2012 aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 3: Konstrukce a výpočet částí kotle namáhaných tlakem

945 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN ISO 29464 (125300) - srpen 2012

Zařízení pro čištění vzduchu a jiných plynů - Terminologie

440 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1267 (133010) - srpen 2012 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Měření průtokových ztrát s použitím vody jako zkušební tekutiny

350 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN ISO 23953-1/změna A1 (142741) - srpen 2012

Distribuční chlazený nábytek - Část 1: Slovník

Změna byla zrušena k 1. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN ISO 3846 (259332) - srpen 2012 aktuální vydání

Hydrometrie - Měření průtoku v otevřených korytech pomocí přelivů pravoúhlého průřezu se širokou korunou

350 Kč

ČSN ISO 4360 (259334) - srpen 2012 aktuální vydání

Hydrometrie - Měření průtoku v otevřených korytech pomocí přelivů trojúhelníkového průřezu

340 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 474-4 +A2 (277911) - srpen 2012

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače

340 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4608-003 (311733) - srpen 2012

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené) s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 003: DN řada - Lehké - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4608-005 (311733) - srpen 2012

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené) s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 005: DW řada - Lehké dvoužilové 24 pro datový přenos - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4611-008 (311778) - srpen 2012

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 008: BP - Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace s přídavnou ochranou v oblastech vysokých vibrací, ohýbání kabelu a znečištění kapalinou - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4611-009 (311778) - srpen 2012

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 009: BJ - Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá lisovaná stěna pro použití na kabelové žíly nebo uvnitř vybavení v oblastech vysokých vibrací, ohýbání kabelu a znečištění kapalinou - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3312 (312577) - srpen 2012

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu Ti-6Al-4V - Žíhaná - Výkovky De ≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4704 (318242) - srpen 2012

Letectví a kosmonautika - Eloxování hliníku a tvářených slitin hliníku v kyselině vínové a sírové (TSA) na ochranu proti korozi a úprava před nátěrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 0120/změna Z1 (330120) - srpen 2012

Elektrotechnické předpisy - Normalizovaná napětí IEC

Změna byla zrušena k 5. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60038 (330120) - srpen 2012

Jmenovitá napětí CENELEC

230 Kč

ČSN 33 0121/změna Z1 (330121) - srpen 2012

Elektrotechnické předpisy - Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn

Změna byla zrušena k 5. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60865-1 ed. 2 (333040) - srpen 2012 aktuální vydání

Zkratové proudy - Výpočet účinků - Část 1: Definice a výpočetní metody

440 Kč

ČSN EN 60865-1/změna Z1 (333040) - srpen 2012

Zkratové proudy - Výpočet účinků - Část 1: Definice a výpočetní metody

Změna byla zrušena k 28. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12601/Oprava 1 (333130) - srpen 2012

Zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

TNI 33 4591-1 (334591) - srpen 2012 aktuální vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Návrh systému PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011

230 Kč

TNI 33 4591-2 (334591) - srpen 2012 aktuální vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2: Montáž PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011

125 Kč

TNI 33 4591-3 (334591) - srpen 2012 aktuální vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 3: Uvedení PZTS do provozu a jeho následný provoz, údržba a servis - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011

190 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60626-1 (346575) - srpen 2012 aktuální vydání

Kombinované ohebné materiály pro elektrické izolace - Část 1: Definice a obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60626-1 +A1/změna Z1 (346575) - srpen 2012

Kombinované ohebné materiály pro elektrické izolace - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 23. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 50464-4/změna A1 (351121) - srpen 2012

Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 4: Požadavky a zkoušky týkající se tlakových nádob z vlnitého plechu

65 Kč

ČSN EN 61558-2-15 ed. 2 (351330) - srpen 2012 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-15: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely

230 Kč

ČSN EN 61558-2-15/změna Z1 (351330) - srpen 2012

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-15: Zvláštní požadavky pro oddělovací ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely

Změna byla zrušena k 27. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61800-3 ed. 2/změna A1 (351720) - srpen 2012

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody

Změna bude zrušena k 9. červenci 2021.

230 Kč

ČSN EN 50550/Oprava 1 (354195) - srpen 2012

Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné použití (POP)

20 Kč

ČSN EN 62047-5/Oprava 1 (358775) - srpen 2012

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 5: Spínače RF MEMS

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 62047-9/Oprava 1 (358775) - srpen 2012

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 9: Měření pevnosti spojení dvou destiček pro MEMS

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 61988-2-1 ed. 2 (358788) - srpen 2012 aktuální vydání

Plazmové zobrazovací panely - Část 2-1: Metody měření - Optické a optoelektrické

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61988-2-1/změna Z1 (358788) - srpen 2012

Plazmové zobrazovací panely - Část 2-1: Metody měření - Optické

Změna byla zrušena k 28. únoru 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61988-2-2/změna Z1 (358788) - srpen 2012

Plazmové zobrazovací panely - Část 2-2: Metody měření - Optoelektrické

Změna byla zrušena k 28. únoru 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60747-15 ed. 2 (358797) - srpen 2012 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Diskrétní součástky - Část 15: Polovodičové výkonové součástky s izolovaným pouzdrem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60747-15/změna Z1 (358797) - srpen 2012

Diskrétní polovodičové součástky - Část 15: Izolované výkonové polovodičové součástky

Změna byla zrušena k 20. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61274-1 ed. 2/změna Z1 (359236) - srpen 2012

Adaptéry pro optické konektory - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 29. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61274-1 ed. 3 (359236) - srpen 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Adaptéry pro optické konektory - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61274-1-1 ed. 2/změna Z1 (359236) - srpen 2012

Optické vláknové konektorové adaptéry - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace

Změna byla zrušena k 22. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61274-1-1 ed. 3 (359236) - srpen 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Adaptéry pro optické konektory - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61314-1 ed. 3/změna Z1 (359237) - srpen 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové vějířové rozbočovače - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 29. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61314-1 ed. 4 (359237) - srpen 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové vějířové rozbočovače - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61314-1-1 ed. 2 (359237) - srpen 2012 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové vějířové rozbočovače - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61314-1-1/změna Z1 (359237) - srpen 2012

Optické vláknové vějířové rozbočovače - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace

Změna byla zrušena k 22. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50377-16-1 (359242) - srpen 2012

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 16-1: Typ LF3 APC simplex ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem pro kategorii C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60874-1 ed. 2/změna Z1 (359243) - srpen 2012

Optické konektory - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 29. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60874-1 ed. 3 (359243) - srpen 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Konektory pro optická vlákna a kabely - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60874-1-1 ed. 2 (359243) - srpen 2012 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Konektory pro optická vlákna a kabely - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60874-1-1/změna Z1 (359243) - srpen 2012

Optické konektory - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace

Změna byla zrušena k 22. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-3-5/změna Z1 (359252) - srpen 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-5: Zkoušení a měření - Závislost útlumu na vlnové délce

Změna byla zrušena k 7. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-3-7 ed. 2 (359252) - srpen 2012 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-7: Zkoušení a měření - Závislost útlumu a útlumu odrazu na vlnové délce u jednovidových součástek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61300-3-7/změna Z1 (359252) - srpen 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-7: Zkoušení a měření - Závislost útlumu a útlumu odrazu na vlnové délce

Změna byla zrušena k 7. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61755-3-6/změna A1 (359256) - srpen 2012

Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-6: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní úhlová 8 stupňová ferule APC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm se slitinou Cu-Ni kolem vlákna, jednovidové vlákno

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 61291-2 ed. 2/změna Z1 (359273) - srpen 2012

Optické zesilovače - Část 2: Digitální aplikace - Šablona funkčních specifikací

Změna byla zrušena k 14. únoru 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62149-1 ed. 2 (359276) - srpen 2012 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 1: Obecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62149-1/změna Z1 (359276) - srpen 2012

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Funkčnost - Část 1: Všeobecně a návod

Změna byla zrušena k 11. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60432-1 ed. 2/změna A2 (360131) - srpen 2012

Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Žárovky pro všeobecné osvětlení pro domácnost a obdobné osvětlovací účely

125 Kč

ČSN EN 60598-2-13/změna A1 (360600) - srpen 2012

Svítidla - Část 2-13: Zvláštní požadavky - Svítidla zapuštěná v terénu

125 Kč

ČSN EN 60598-2-18/změna A1 (360600) - srpen 2012

Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 18: Svítidla pro plavecké bazény a podobné účely

125 Kč

ČSN EN 60598-2-2 ed. 2 (360600) - srpen 2012 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Zápustná svítidla

190 Kč

ČSN EN 60598-2-2/změna Z1 (360600) - srpen 2012

Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 2: Zápustná svítidla

Změna byla zrušena k 13. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-25 ed. 4/změna Z1 (361045) - srpen 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub

Změna byla zrušena k 28. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-25 ed. 5 (361050) - srpen 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.16t, A2 8.16t

665 Kč

ČSN EN 61701 ed. 2 (364611) - srpen 2012 aktuální vydání

Zkoušení koroze fotovoltaických (PV) modulů solnou mlhou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61701/změna Z1 (364611) - srpen 2012

Zkoušení koroze fotovoltaických (FV) modulů solnou mlhou

Změna byla zrušena k 19. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61730-1/změna A1 (364650) - srpen 2012

Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 1: Požadavky na konstrukci

Změna bude zrušena k 27. dubnu 2021.

125 Kč

ČSN EN 61730-2/změna A1 (364650) - srpen 2012

Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 2: Požadavky na zkoušení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 27. dubnu 2021.

230 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-1 (369205) - srpen 2012

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 1: Karty s kontakty - Fyzikální charakteristiky

190 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 62549 (370001) - srpen 2012

Kloubové systémy a pružné systémy pro vedení kabelů

440 Kč

ČSN EN 50085-2-1/změna A1 (370010) - srpen 2012

Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-1: Úložné a protahovací elektroinstalační kanály určené pro montáž na stěny a stropy

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10218-1 (420418) - srpen 2012 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu - Obecně - Část 1: Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 10218-2 (420418) - srpen 2012 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu - Obecně - Část 2: Rozměry drátu, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

190 Kč

ČSN EN 10088-3/Oprava 1 (420929) - srpen 2012

Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, dráty, tvarovou ocel a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití

Změna byla zrušena k 1. květnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10294-2 (421042) - srpen 2012

Duté tyče k obrábění - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli a niklové slitiny se zvláštními vlastnostmi obrobitelnosti

340 Kč

ČSN EN 10264-1 (421072) - srpen 2012 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 10264-2 (421072) - srpen 2012 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 2: Dráty z nelegovaných ocelí tažené za studena na výrobu lan pro všeobecné použití

190 Kč

ČSN EN 10264-3 (421072) - srpen 2012 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 3: Kruhové a tvarové dráty z nelegovaných ocelí pro vysoké namáhání

230 Kč

ČSN EN 10264-4 (421072) - srpen 2012 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 4: Dráty z korozivzdorných ocelí

190 Kč

ČSN EN 1811/Oprava 1 (421656) - srpen 2012

Referenční zkušební metoda pro uvolňování niklu ze souprav, které se vkládají do propíchnutých částí lidského těla a z předmětů určených k přímému a dlouhodobému styku s pokožkou

Změna byla zrušena k 1. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

43 Hutnictví - strojní zařízení

ČSN EN 15949 (433002) - srpen 2012

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě pro válcování tyčového materiálu, ocelových profilů a drátů

570 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 11681-1 (470195) - srpen 2012 aktuální vydání

Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 1: Řetězové pily pro lesní práce

340 Kč

ČSN EN ISO 11681-2 (470195) - srpen 2012 aktuální vydání

Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.17t

475 Kč

ČSN EN ISO 11806-1 (470620) - srpen 2012

Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů - Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem

350 Kč

ČSN EN ISO 11806-2 (470620) - srpen 2012

Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů - Část 2: Stroje s pohonnou jednotkou nesenou na zádech

190 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 325 (490183) - srpen 2012 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Stanovení rozměrů zkušebních těles

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 940 +A1 (496129) - srpen 2012

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kombinované obráběcí stroje na dřevo

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

440 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 1034-16 (507010) - srpen 2012

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 16: Stroje na výrobu papíru a lepenky

440 Kč

ČSN EN 1034-8 (507010) - srpen 2012

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 8: Rafinační zařízení

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16144 (656186) - srpen 2012

Kapalné ropné výrobky - Stanovení prodlevy vznícení a odvozeného cetanového čísla paliv na bázi středních destilátů - Metoda pevného rozmezí doby nástřiku ve spalovací komoře s konstantním objemem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 58 (657003) - srpen 2012 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Vzorkování asfaltových pojiv

340 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 764-2 (690004) - srpen 2012 aktuální vydání

Tlaková zařízení - Část 2: Veličiny, značky a jednotky

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 12839 ed. 2 (723049) - srpen 2012 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Prvky pro ploty

440 Kč

ČSN EN 12839/změna Z1 (723170) - srpen 2012

Prefabrikované betonové výrobky - Prvky pro ploty

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10545-16 (725110) - srpen 2012 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 16: Stanovení malých odchylek v barvě

190 Kč

ČSN EN ISO 10545-6 (725110) - srpen 2012 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 6: Stanovení odolnosti proti opotřebení pro neglazované obkladové prvky

190 Kč

ČSN EN 295-3 ed. 2 (725201) - srpen 2012 aktuální vydání

Kameninové potrubí pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 3: Zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 295-3/změna Z2 (725201) - srpen 2012

Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci. Část 3: Zkušební postupy

Změna byla zrušena k 11. lednu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 10140-1/změna A1 (730511) - srpen 2012

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 3382-3 (730534) - srpen 2012

Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 3: Otevřené kanceláře

230 Kč

ČSN EN 15643-3 (730901) - srpen 2012

Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 3: Rámec pro posuzování sociálních vlastností

440 Kč

ČSN EN 15643-4 (730901) - srpen 2012

Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 4: Rámec pro posuzování ekonomických vlastností

440 Kč

ČSN EN 1457-1 (734202) - srpen 2012

Komíny - Keramické komínové vložky - Část 1: Komínové vložky pro suchý provoz - Požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 1457-2 (734202) - srpen 2012

Komíny - Keramické komínové vložky - Část 2: Komínové vložky pro vlhký provoz - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.14t

570 Kč

ČSN EN 13848-4 (736359) - srpen 2012

Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 4: Měřicí systémy - Lehké kolejové prostředky a ruční zařízení

340 Kč

ČSN EN 1423 (737011) - srpen 2012 aktuální vydání

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Dodatečný posyp - Balotina, protismykové přísady a jejich směsi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.15t

570 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN ISO 18857-2 (757568) - srpen 2012 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 2: Stanovení alkylfenolů, jejich ethoxylátů a bisfenolu A v nefiltrovaných vzorcích plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí po extrakci tuhou fází a derivatizaci

340 Kč

ČSN EN ISO 8692 (757740) - srpen 2012 aktuální vydání

Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas

340 Kč

ČSN ISO 14380 (757754) - srpen 2012

Kvalita vod - Stanovení akutní toxicity pro Thamnocephalus platyurus (Crustacea, Anostraca)

340 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 2419 (793802) - srpen 2012 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Příprava vzorků a kondicionování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14088 (793885) - srpen 2012

Usně - Chemické zkoušky - Kvantitativní analýza činicích látek filtrační metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 13087-2 (832142) - srpen 2012 aktuální vydání

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 2: Tlumení nárazu

230 Kč

ČSN EN 13087-4 (832142) - srpen 2012 aktuální vydání

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 4: Účinnost upevňovacího systému

190 Kč

ČSN EN 13484 (832171) - srpen 2012 aktuální vydání

Přilby pro sáňkaře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13781 (832172) - srpen 2012 aktuální vydání

Ochranné přilby pro řidiče a spolujezdce motorových saní a sportovních bobů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20344 (832500) - srpen 2012 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky - Metody zkoušení obuvi

590 Kč

ČSN EN ISO 20345 (832501) - srpen 2012 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv

350 Kč

ČSN EN ISO 13138 (833636) - srpen 2012

Kvalita ovzduší - Pravidla pro odběr vzorku usazenin polétavých částic v lidském dýchacím systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 16177 (836800) - srpen 2012

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Vyluhování pro stanovení vyluhovatelných amonných iontů, dusičnanů a dusitanů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16188 (836801) - srpen 2012

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků ve výluzích lučavkou královskou a kyselinou dusičnou - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16182 (836802) - srpen 2012

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení nonylfenolů (NP) a nonylfenol mono- a diethoxylátů s použitím plynové chromatografie s hmotnostně selektivní detekcí (GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16189 (836803) - srpen 2012

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení lineárních alkylbenzensulfonátů (LAS) vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC) s fluorescenční detekcí (FLD) nebo s hmotnostně selektivní detekcí (MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16183 (836804) - srpen 2012

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení vybraných ftalátů s použitím kapilární plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15234-2 (838204) - srpen 2012

Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 2: Dřevní pelety pro maloodběratele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15234-3 (838204) - srpen 2012

Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 3: Dřevní brikety pro maloodběratele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15234-4 (838204) - srpen 2012

Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 4: Dřevní štěpka pro maloodběratele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15234-5 (838204) - srpen 2012

Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 5: Palivové dřevo pro maloodběratele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15234-6 (838204) - srpen 2012

Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 6: Nedřevní pelety pro maloodběratele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 20126 (856012) - srpen 2012 aktuální vydání

Stomatologie - Ruční zubní kartáčky - Obecné požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

530 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 019-2-2 V2.2.1 (872001) - srpen 2012

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-2: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přeprava

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.4.6 (872006) - srpen 2012

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím -48 V

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 132-3-0 V2.1.1 (872006) - srpen 2012

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 3: Napájení z usměrňovače, ze střídavého zdroje nebo stejnosměrného zdroje o napětí do 400 V - Podčást 0: Přehled

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 132-3-1 V2.1.1 (872006) - srpen 2012

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 3: Napájení z usměrňovače, ze střídavého zdroje nebo stejnosměrného zdroje o napětí do 400 V - Podčást 1: Stejnosměrný zdroj o napětí do 400 V

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 300 753 V1.3.1 (872008) - srpen 2012

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Akustický hluk vytvářený telekomunikačním zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 567 V1.2.1 (874608) - srpen 2012

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Systémy WAS/RLAN pracující při přenosových rychlostech násobku gigabitů v pásmu 60 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 300 396-1 V1.2.1 (875086) - srpen 2012

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 1: Obecný návrh sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 300 396-2 V1.4.1 (875086) - srpen 2012

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 2: Rádiová hlediska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

525 Kč

ČSN ETSI EN 300 396-3 V1.4.1 (875086) - srpen 2012

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 3: Protokol rádiového rozhraní (Al) z pohyblivé stanice do pohyblivé stanice (MS-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN ETSI EN 300 396-4 V1.4.1 (875086) - srpen 2012

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 4: Rádiové rozhraní opakovače typu 1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 300 396-5 V1.3.1 (875086) - srpen 2012

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 5: Spádové rádiové rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč

ČSN ETSI EN 301 545-2 V1.1.1 (879050) - srpen 2012

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní družicový systém DVB druhé generace (DVB-RCS2) - Část 2: Norma nižších vrstev pro družice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 530 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO/IEC 19762-3 (977126) - srpen 2012

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Harmonizovaný slovník - Část 3: Radiofrekvenční identifikace (RFID)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 19131/změna A1 (979851) - srpen 2012

Geografická informace - Data specifikace produktu

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19148 (979868) - srpen 2012

Geografická informace - Lineární odkazy (ISO/DIS 19148:2009)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč