Třída 7313 - Beton a betonové konstrukce, zkoušení

Zobrazit obsah třídy 73 - Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 12350-1 (731301) - duben 2020 aktuální vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků a zkušební zařízení

190 Kč

ČSN EN 12350-10 (731301) - říjen 2010

Zkouška čerstvého betonu - Část 10: Samozhutnitelný beton - Zkouška L-truhlíkem

190 Kč

ČSN EN 12350-11 (731301) - říjen 2010

Zkouška čerstvého betonu - Část 11: Samozhutnitelný beton - Zkouška segregace při prosévání

190 Kč

ČSN EN 12350-12 (731301) - říjen 2010

Zkouška čerstvého betonu - Část 12: Samozhutnitelný beton - Zkouška J-kroužkem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.18t

222 Kč

ČSN EN 12350-2 (731301) - duben 2020 aktuální vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím

190 Kč

ČSN EN 12350-3 (731301) - duben 2020 aktuální vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe

190 Kč

ČSN EN 12350-4 (731301) - duben 2020 aktuální vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti

190 Kč

ČSN EN 12350-5 (731301) - duben 2020 aktuální vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím

190 Kč

ČSN EN 12350-6 (731301) - červenec 2020 aktuální vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost

190 Kč

ČSN EN 12350-7 (731301) - duben 2020 aktuální vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody

340 Kč

ČSN EN 12350-8 (731301) - duben 2020 aktuální vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 8: Samozhutnitelný beton - Zkouška sednutí-rozlitím

190 Kč

ČSN EN 12350-9 (731301) - říjen 2010

Zkoušení čerstvého betonu - Část 9: Samozhutnitelný beton - Zkouška V-nálevkou

125 Kč

ČSN EN 12390-1 (731302) - únor 2013 aktuální vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy

190 Kč

ČSN EN 12390-10 (731302) - duben 2019

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 10: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci při atmosférické koncentraci oxidu uhličitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12390-11 (731302) - říjen 2015

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 11: Stanovení odolnosti betonu proti chloridům, jednosměrná difuze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12390-12 (731302) - květen 2020

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 12: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci - Metoda zrychlené karbonatace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12390-13 (731302) - únor 2014

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 13: Stanovení sečnového modulu pružnosti v tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12390-14 (731302) - říjen 2018

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 14: Semiadiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během tvrdnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12390-15 (731302) - říjen 2019

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 15: Adiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během jeho tvrdnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12390-16 (731302) - únor 2020

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 16: Stanovení smrštění betonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12390-17 (731302) - únor 2020

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 17: Stanovení dotvarování betonu tlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12390-18 (731302) - červenec 2021

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 18: Stanovení koeficientu migrace chloridů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12390-2 (731302) - červenec 2020 aktuální vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti

190 Kč

ČSN EN 12390-3 (731302) - duben 2020 aktuální vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles

230 Kč

ČSN EN 12390-4 (731302) - duben 2020 aktuální vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 4: Pevnost v tlaku - Požadavky na zkušební lisy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12390-5 (731302) - červenec 2020 aktuální vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles

190 Kč

ČSN EN 12390-6 (731302) - červen 2010 aktuální vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 6: Pevnost v příčném tahu zkušebních těles

190 Kč

ČSN EN 12390-7 (731302) - červenec 2020 aktuální vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.21t

210 Kč

ČSN EN 12390-8 (731302) - červenec 2020 aktuální vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou

125 Kč

ČSN P CEN/TS 12390-9 (731302) - leden 2007

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 9: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování - Odlupování

340 Kč

ČSN EN 12504-1 (731303) - březen 2021 nové vydání

Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku

190 Kč

ČSN EN 12504-2 (731303) - únor 2013 aktuální vydání

Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem

190 Kč

ČSN EN 12504-3 (731303) - září 2005

Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 3: Stanovení síly na vytržení

190 Kč

ČSN EN 12504-4 (731303) - březen 2005

Zkoušení betonu - Část 4: Stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulsu

230 Kč

ČSN EN 13791 (731303) - únor 2020 aktuální vydání

Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14488-1 (731304) - únor 2006

Zkoušení stříkaného betonu - Část 1: Odběr vzorků čerstvého a ztvrdlého betonu

125 Kč

ČSN EN 14488-2 (731304) - březen 2007

Zkoušení stříkaného betonu - Část 2: Pevnost v tlaku mladého stříkaného betonu

190 Kč

ČSN EN 14488-3 (731304) - listopad 2006

Zkoušení stříkaného betonu - Část 3: Ohybová únosnost (při vzniku trhliny, mezní a zbytková) vláknobetonových trámcových zkušebních těles

190 Kč

ČSN EN 14488-4 +A1 (731304) - říjen 2008 aktuální vydání

Zkoušení stříkaného betonu - Část 4: Pevnost spojení u vývrtů v prostém tahu

125 Kč

ČSN EN 14488-5 (731304) - listopad 2006

Zkoušení stříkaného betonu - Část 5: Stanovení kapacity absorbované energie vláknobetonových deskových zkušebních těles

190 Kč

ČSN EN 14488-6 (731304) - únor 2007

Zkoušení stříkaného betonu - Část 6: Tloušťka betonu na podkladu

125 Kč

ČSN EN 14488-7 (731304) - listopad 2006

Zkoušení stříkaného betonu - Část 7: Obsah vláken ve vláknobetonu

125 Kč

ČSN P 73 1309 (731309) - září 2002

Použití koncepce souboru betonů při řízení výroby a kontrole shody betonu

440 Kč

TNI CEN/TR 17172 (731310) - květen 2019

Program testů za účelem validace standardizovaných metod stanovení průniku chloridů a karbonatace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN 73 1314 (731314) - únor 2002 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení vodního součinitele čerstvého betonu

125 Kč

ČSN EN 1354 (731316) - březen 2006 aktuální vydání

Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

230 Kč

ČSN 73 1318 (731318) - červen 1986

Stanovení pevnosti betonu v tahu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.94, Z2 11.03t

222 Kč

ČSN EN 1521 (731318) - červenec 1998

Stanovení pevnosti v ohybu mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

190 Kč

ČSN ISO 1920-10 (731319) - červenec 2016 aktuální vydání

Zkoušení betonu - Část 10: Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku

190 Kč

ČSN 73 1320 (731320) - září 1987

Stanovení objemových změn betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.03t

157 Kč

ČSN 73 1322 (731322) - leden 1968

Stanovení mrazuvzdornosti betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.03t

157 Kč

ČSN 73 1323 (731323) - červen 1989

Stanovenie hmotnosti zložiek betónu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.05t

262 Kč

ČSN 73 1324 (731324) - září 1971

Stanovení obrusnosti betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.03t

97 Kč

ČSN 73 1326 (731326) - prosinec 1984

Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.03t

380 Kč

ČSN 73 1327 (731327) - září 1971

Stanovení sorbčních vlastností betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.03t

97 Kč

ČSN 73 1328 (731328) - září 1971

Stanovení soudržnosti oceli s betonem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.78, Z2 11.03t

222 Kč

ČSN 73 1332 (731332) - únor 1985

Stanovení tuhnutí betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.03t

157 Kč

ČSN 73 1333 (731333) - červen 1989

Zkoušení soudržnosti předpínací výztuže s betonem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.03t

262 Kč

ČSN EN 13577 (731345) - říjen 2007

Chemické působení na beton - Stanovení obsahu agresivního oxidu uhličitého ve vodě

190 Kč

ČSN P CEN/TS 14754-1 (731346) - listopad 2007

Ošetřovací prostředky - Zkušební metody - Část 1: Stanovení účinnosti zadržení vody běžnými ošetřovacími prostředky

190 Kč

TNI CEN/TR 15678 (731349) - květen 2009

Beton - Uvolňování sledovaných nebezpečných látek do půdy, podzemních a povrchových vod - Zkušební metody pro nové nebo neověřené složky betonu a pro výrobu betonů

340 Kč

ČSN 73 1350 (731350) - srpen 2010

Zkoušení pórobetonu

230 Kč

ČSN EN 678 (731351) - září 1995

Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu autoklávovaného pórobetonu

125 Kč

ČSN EN 1351 (731352) - červenec 1998

Stanovení pevnosti v tahu za ohybu autoklávovaného pórobetonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.14t

360 Kč

ČSN EN 679 (731352) - březen 2006

Stanovení pevnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu

125 Kč

ČSN 73 1353 (731353) - srpen 2010

Stanovení součinitele tepelné vodivosti pórobetonu

125 Kč

ČSN EN 1353 (731354) - červenec 1998

Stanovení vlhkosti autoklávovaného pórobetonu

125 Kč

ČSN 73 1355 (731355) - srpen 2010

Stanovení trvanlivosti pórobetonu

230 Kč

ČSN 73 1356 (731356) - srpen 2010

Stanovení délkových změn pórobetonu

190 Kč

ČSN EN 680 (731356) - srpen 2006 aktuální vydání

Stanovení smrštění autoklávovaného pórobetonu při vysychání

190 Kč

ČSN 73 1357 (731357) - srpen 2010

Stanovení kapilárních vlastností pórobetonu

230 Kč

ČSN 73 1358 (731358) - srpen 2010

Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů

190 Kč

ČSN EN 989 (731359) - leden 1997

Stanovení soudržnosti mezi výztuží a autoklávovaným pórobetonem vytlačovací zkouškou

190 Kč

ČSN EN 990 (731360) - červen 2003 aktuální vydání

Zkušební metody pro ověření protikorozní ochrany výztuže v autoklávovaném pórobetonu a v mezerovitém betonu z pórovitého kameniva

190 Kč

ČSN EN 991 (731361) - leden 1997

Stanovení rozměrů prefabrikovaných vyztužených stavebních dílců vyrobených z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

125 Kč

ČSN EN 992 (731362) - leden 1997

Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

125 Kč

ČSN EN 12269-1 (731363) - listopad 2000

Stanovení soudržnosti ocelové výztuže s autoklávovaným pórobetonem trámcovou zkouškou - Část 1: Krátkodobá zkouška

190 Kč

ČSN EN 12269-2 (731363) - srpen 2010 aktuální vydání

Stanovení soudržnosti ocelové výztuže s autoklávovaným pórobetonem trámcovou zkouškou - Část 2: Dlouhodobá zkouška

190 Kč

ČSN EN 1737 (731364) - květen 1999

Stanovení pevnosti ve smyku svařovaných spojů výztužných sítí nebo armokošů prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 1352 (731365) - červenec 1998

Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu a mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

340 Kč

ČSN EN 1738 (731365) - květen 1999

Stanovení napětí v oceli nezatížených vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 1355 (731366) - červenec 1998

Stanovení dotvarování tlakem autoklávovaného pórobetonu a mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

340 Kč

ČSN EN 1739 (731366) - září 2007 aktuální vydání

Stanovení pevnosti ve smyku spár prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při zatížení v rovině dílce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15304 (731367) - srpen 2010 aktuální vydání

Stanovení odolnosti autoklávovaného pórobetonu proti zmrazování a rozmrazování

230 Kč

ČSN EN 1741 (731368) - květen 1999

Stanovení pevnosti ve smyku spár prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při zatížení kolmém k rovině dílce

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 1742 (731369) - květen 1999

Stanovení pevnosti ve smyku mezi vrstvami vícevrstvých dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN 73 1370 (731370) - září 2011 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení betonu - Společná ustanovení

190 Kč

ČSN 73 1371 (731371) - září 2011 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení betonu - Ultrazvuková impulzová metoda zkoušení betonu

190 Kč

ČSN 73 1372 (731372) - květen 2012 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení betonu - Rezonanční metoda zkoušení betonu

230 Kč

ČSN 73 1373 (731373) - září 2011 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu

230 Kč

ČSN EN 15361 (731374) - leden 2008

Určení vlivu ochranného protikorozního nátěru na kotevní únosnost příčného kotevního prutu u prefabrikovaných vyztužených stavebních dílců z autoklávovaného pórobetonu

230 Kč

ČSN 73 1375 (731375) - prosinec 1971

Radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a vlhkosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.05t

382 Kč

ČSN 73 1376 (731376) - prosinec 1975

Radiografie betonových konstrukcí a dílců

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.03t

372 Kč

ČSN 73 1380 (731380) - leden 2007

Zkoušení odolnosti betonu proti zmrazování a rozmrazování - Porušení vnitřní struktury

350 Kč