ČSN (normy i změny) z července 2021

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 2922 (011665) - červenec 2021

Akustika - Měření zvuku šířeného vzduchem vyzařovaného plavidly na vnitrozemských vodních cestách a v přístavech

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. lednu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 81346-2/změna Z2 (013710) - červenec 2021

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd

Změna byla zrušena k 23. červenci 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 81346-2 ed. 2 (013710) - červenec 2021 aktuální vydání

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd

770 Kč

ČSN ISO 81346-12 (013710) - červenec 2021

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 12: Stavby a technická zařízení budov

550 Kč

ČSN EN ISO 22232-3 (015026) - červenec 2021 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 3: Kompletní zkušební zařízení

230 Kč

ČSN EN ISO 24014-1 (018240) - červenec 2021 aktuální vydání

Veřejná přeprava osob - Interoperabilní systém managementu jízdného - Část 1: Architektura

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 14819-3 (018253) - červenec 2021 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 3: Odkazy na polohu pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 16157-4 (018295) - červenec 2021

Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 4: Publikace VMS

770 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 18086 (038369) - červenec 2021 aktuální vydání

Koroze kovů a slitin - Stanovení koroze střídavými proudy - Kritéria ochrany

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9454-2 (050047) - červenec 2021 aktuální vydání

Tavidla pro měkké pájení - Klasifikace a požadavky - Část 2: Požadavky na provedení

230 Kč

ČSN EN ISO 9455-5 (050055) - červenec 2021 aktuální vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 5: Zkouška na měděném zrcadle

190 Kč

ČSN EN ISO 9455-9 (050059) - červenec 2021 aktuální vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 9: Stanovení obsahu amoniaku

190 Kč

ČSN EN ISO 9453 (055605) - červenec 2021 aktuální vydání

Slitiny pro měkké pájení - Chemické složení a tvary

230 Kč

07 Kotle

ČSN EN ISO 9809-2/Oprava 1 (078521) - červenec 2021

Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 2: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu 1 100 MPa nebo větší

20 Kč

ČSN EN ISO 7866/změna A1 (078524) - červenec 2021

Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé lahve na plyny z hliníkových slitin - Návrh, konstrukce a zkoušení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 20475 (078537) - červenec 2021

Lahve na plyn - Svazky lahví - Periodická kontrola a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23088 (078537) - červenec 2021

Lahve na plyny - Periodická kontrola a zkoušení svařovaných ocelových tlakových sudů - Objem do 1 000 l

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN IEC 62832-1 (184022) - červenec 2021

Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Rámec digitálního podniku - Část 1: Obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62832-2 (184022) - červenec 2021

Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Rámec digitálního podniku - Část 2: Modelové prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 62832-3 (184022) - červenec 2021

Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Rámec digitálního podniku - Část 3: Aplikace digitálního podniku pro management životního cyklu výrobních systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN ISO 3310-1 (259610) - červenec 2021

Zkušební síta - Technické požadavky a zkoušení - Část 1: Zkušební síta z kovové tkaniny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 1459-4 (268804) - červenec 2021

Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 4: Dodatečné požadavky na manipulační vozíky s proměnným vyložením manipulující s volně zavěšenými břemeny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1459-5 (268804) - červenec 2021

Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Rozhraní pro připojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN P CEN/TS 115-4 (274802) - červenec 2021 aktuální vydání

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 4: Interpretace týkající se souboru norem EN 115

590 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15746-1 (281007) - červenec 2021 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 15746-2 (281007) - červenec 2021 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 2: Obecné bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 15746-3 (281007) - červenec 2021

Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 3: Technické požadavky na jízdu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15746-4 (281007) - červenec 2021

Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 4: Technické požadavky na jízdu, převážení a pracovní nasazení na městských kolejových systémech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15328 (284033) - červenec 2021 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové destičky

590 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 12312-7 (319321) - červenec 2021 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 7: Zařízení k přemísťování letadel

340 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 10240 (320021) - červenec 2021 aktuální vydání

Malá plavidla - Příručka uživatele

340 Kč

ČSN EN ISO 15083 (325141) - červenec 2021 aktuální vydání

Malá plavidla - Drenážní čerpací soustavy

230 Kč

ČSN EN ISO 11105 (325910) - červenec 2021 aktuální vydání

Malá plavidla - Větrání úseků benzínových motorů a/nebo úseků benzínových nádrží

230 Kč

ČSN EN ISO 25197 (326614) - červenec 2021 aktuální vydání

Malá plavidla - Elektrické/elektronické ovládací systémy řízení směru, řazení vpřed/vzad a rychlosti plavidla

340 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN CLC/TS 50136-9 (334596) - červenec 2021 aktuální vydání

Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 9: Požadavky na obecný protokol pro přenos poplachu s využitím internetového protokolu (IP)

550 Kč

ČSN EN 61850-4 ed. 2/změna A1 (334850) - červenec 2021

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 4: Systémové a projektové řízení

230 Kč

ČSN EN IEC 62325-451-10 (335000) - červenec 2021

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-10: Profily pro data týkající se spotřeby energie ("Moje data týkající se energie")

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 54-5 +A1 (342710) - červenec 2021 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot

550 Kč

ČSN EN 54-5 ed. 2/změna Z2 (342710) - červenec 2021

Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot

Změna byla zrušena k 31. srpnu 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60172 ed. 2/změna Z1 (347304) - červenec 2021

Zkušební postup pro určení teplotního indexu lakovaných a páskou ovinutých vodičů pro vinutí

Změna bude zrušena k 28. prosinci 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60172 ed. 3 (347304) - červenec 2021

Zkušební postup pro určení teplotního indexu lakovaných a páskou ovinutých vodičů pro vinutí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60799/změna Z1 (347502) - červenec 2021

Elektrická příslušenství - Odpojitelné přívody a propojovací odpojitelné přívody

Změna bude zrušena k 19. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60799 ed. 2 (347502) - červenec 2021

Elektrická příslušenství - Odpojitelné přívody a propojovací odpojitelné přívody

230 Kč

TNI IEC/TR 62222 (347833) - červenec 2021

Požární vlastnosti komunikačních kabelů instalovaných v budovách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 63185 (353012) - červenec 2021

Metoda vyváženého kruhového rezonátoru k měření komplexní permitivity nízkodrátových dielektrických substrátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 61810-4 (353412) - červenec 2021

Elektromechanická elementární relé - Část 4: Obecné a bezpečnostní požadavky pro jazýčková relé

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61169-15 (353811) - červenec 2021

Vysokofrekvenční konektory - Část 15: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 4,13 mm (0,163 palce) se závitovým spojením - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ SMA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61169-65 (353811) - červenec 2021

Vysokofrekvenční konektory - Část 65: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 1,35 mm, se šroubovým spojením, charakteristická impedance 50 ohm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 63138-2 (353813) - červenec 2021

Konektory s multi-radiovými frekvenčními kanály - Část 2: Dílčí specifikace pro kruhový konektor série MQ4

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61058-2-5 ed. 2/změna Z1 (354107) - červenec 2021

Spínače pro spotřebiče - Část 2-5: Zvláštní požadavky pro voliče

Změna bude zrušena k 5. únoru 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61058-2-5 ed. 3 (354107) - červenec 2021

Spínače pro spotřebiče - Část 2-5: Zvláštní požadavky pro voliče

190 Kč

ČSN EN 60320-2-4/změna Z1 (354508) - červenec 2021

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-4: Nástrčky a přívodky závislé na hmotnosti spotřebičů

Změna bude zrušena k 19. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60320-2-4 ed. 2 (354508) - červenec 2021

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-4: Nástrčky a přívodky závislé na hmotnosti spotřebičů

350 Kč

ČSN EN 60603-7 ed. 2/změna Z1 (354620) - červenec 2021

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné volné a pevné konektory

Změna bude zrušena k 13. listopadu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60603-7 ed. 3 (354620) - červenec 2021

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné volné a pevné konektory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN IEC 61563 (356576) - červenec 2021

Přístroje pro ochranu před zářením - Přístroje k měření měrné aktivity koncentrace radionuklidů emitujících záření gama v potravinách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62566-2 (356675) - červenec 2021

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Vývoj integrovaných obvodů programovatelných pomocí HDL - Část 2: Integrované obvody programované pomocí HDL pro systémy vykonávající funkce kategorie B, nebo C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 62793 ed. 2 (357605) - červenec 2021 aktuální vydání

Výstražné systémy před bouřkou - Ochrana před bleskem

440 Kč

ČSN EN IEC 62793/změna Z1 (357605) - červenec 2021

Ochrana před bleskem - Výstražné systémy před bouřkou

Změna bude zrušena k 26. říjnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60384-16 ed. 2/Oprava 1 (358291) - červenec 2021

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 16: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro stejnosměrný proud

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN IEC 60384-17 ed. 2/Oprava 1 (358291) - červenec 2021

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 17: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro střídavý proud a pulzy

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN IEC 62435-7 (358793) - červenec 2021

Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 7: Mikroelektromechanické součástky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60794-1-2 ed. 4/změna Z1 (359223) - červenec 2021

Optické vláknové kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Obecný návod

Změna bude zrušena k 19. únoru 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-2 ed. 5 (359223) - červenec 2021

Optické vláknové kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Obecný návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-30/změna Z1 (359252) - červenec 2021

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-30: Zkoušení a měření - Úhel leštění a poloha vláken v jednoduché feruli mnohovláknových konektorů

Změna bude zrušena k 18. lednu 2024.

32 Kč

ČSN EN 61300-3-53/změna Z1 (359252) - červenec 2021

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-53: Zkoušení a měření - Měřicí metoda obklopeného úhlového toku (EAF) založená na dvourozměrných datech vzdáleného pole mnohovidového vlnovodu se skokovou změnou indexu lomu (včetně vláknového)

Změna bude zrušena k 19. lednu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-30 ed. 2 (359252) - červenec 2021

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-30: Zkoušení a měření - Geometrie čela pravoúhlé ferule

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-53 ed. 2 (359252) - červenec 2021

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-53: Zkoušení a měření - Měřicí metoda obklopeného úhlového toku (EAF) založená na dvourozměrných datech vzdáleného pole mnohovidového vlnovodu (včetně vláknového)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62149-3 ed. 3/Oprava 1 (359276) - červenec 2021

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 3: Vysílače s laserovou diodou a integrovaným modulátorem pro optické vláknové přenosové systémy 40 Gbit/s

20 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z51 (360340) - červenec 2021

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

550 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z49 (360340) - červenec 2021

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

440 Kč

ČSN EN 60598-2-1/změna Z1 (360600) - červenec 2021

Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 1: Stacionární svítidla

Změna bude zrušena k 7. květnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60598-2-1 ed. 2 (360600) - červenec 2021

Svítidla - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Stacionární svítidla

230 Kč

ČSN EN IEC 63193 (364328) - červenec 2021

Olověné baterie pro pohon lehkých vozidel - Obecné požadavky a metody zkoušek

550 Kč

ČSN EN IEC 62485-5 (364380) - červenec 2021

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 5: Bezpečný provoz staničních Lithium-ion baterií

440 Kč

ČSN EN 60904-1 ed. 2/změna Z1 (364604) - červenec 2021

Fotovoltaické součástky - Část 1: Měření fotovoltaických voltampérových charakteristik

Změna bude zrušena k 30. říjnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 60904-10 ed. 2/změna Z1 (364604) - červenec 2021

Fotovoltaické součástky - Část 10: Metody měření linearity

Změna bude zrušena k 23. říjnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 60904-9/změna Z1 (364604) - červenec 2021

Fotovoltaické součástky - Část 9: Požadavky na výkon solárního simulátoru

Změna bude zrušena k 23. říjnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60904-1 ed. 3 (364604) - červenec 2021

Fotovoltaické součástky - Část 1: Měření fotovoltaických voltampérových charakteristik

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60904-10 ed. 3 (364604) - červenec 2021

Fotovoltaické součástky - Část 10: Metody měření lineární závislosti a linearity

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60904-9 ed. 2 (364604) - červenec 2021

Fotovoltaické součástky - Část 9: Klasifikace charakteristik solárního simulátoru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62788-1-4/změna A1 (364660) - červenec 2021

Materiály používané ve fotovoltaických modulech - Měřicí postupy - Část 1-4: Zapouzdřovací materiály - Měření optické prostupnosti a výpočet solárního fotonového prostupu, indexu žloutnutí a mezního kmitočtu UV

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60522-1 (364729) - červenec 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Diagnostické rentgenové zařízení - Část 1: Stanovení ekvivalentní filtrace a trvalé filtrace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60336 ed. 2/změna Z1 (364744) - červenec 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Rentgenové zářiče pro lékařskou diagnostiku - Charakteristiky ohnisek

Změna bude zrušena k 21. lednu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60336 ed. 3 (364744) - červenec 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Rentgenové zářiče pro lékařkou diagnostiku - Rozměry ohniska a související charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60601-1-2 ed. 3/změna A1 (364801) - červenec 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-2: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Elektromagnetická rušení - Požadavky a zkoušky

350 Kč

ČSN EN 61828/změna Z1 (364904) - červenec 2021

Ultrazvuk - Fokusované měniče - Definice a metody měření přenášených polí

Změna bude zrušena k 19. lednu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61828 ed. 2 (364904) - červenec 2021

Ultrazvuk - Měniče - Definice a měřicí metody týkající se zaostření vyzařovaných polí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 60268-22 (368305) - červenec 2021

Elektroakustická zařízení - Část 22: Elektrická a mechanická měření na snímačích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27017/změna Z1 (369710) - červenec 2021

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací pro cloudové služby založený na ISO/IEC 27002

65 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50291-1 ed. 2/Oprava 1 (378372) - červenec 2021

Detektory plynů - Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách - Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky

20 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN P CEN/TS 12007-6 (386413) - červenec 2021

Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 6: Specifické požadavky pro neměkčený polyamid (PA-U)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17551 (389212) - červenec 2021

Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Pokyny pro ochranu před zemětřesením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17450-1 (389261) - červenec 2021

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty mlhových hasicích zařízení - Část 1: Charakteristiky výrobku a zkušební metody pro síta a filtry

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

190 Kč

ČSN EN 15188 (389605) - červenec 2021

Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. září 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 7438 (420401) - červenec 2021 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška ohybem

230 Kč

ČSN EN ISO 12004-1 (420434) - červenec 2021 aktuální vydání

Kovové materiály - Stanovení křivek mezní tvařitelnosti pro plechy a pásy - Část 1: Měření a aplikace diagramů mezní tvařitelnosti v lisovně

230 Kč

44 Hornictví

ČSN EN 1804-1 (444421) - červenec 2021 aktuální vydání

Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 1: Sekce výztuží a obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1804-2 (444421) - červenec 2021 aktuální vydání

Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 2: Stojky a válce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1804-3 (444421) - červenec 2021 aktuální vydání

Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 3: Hydraulické a elektrohydraulické ovládací systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN ISO 25119-1 (470068) - červenec 2021

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 8.21t

405 Kč

ČSN ISO 25119-3 (470068) - červenec 2021

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 3: Sériový vývoj, hardware a software

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 8.21t

675 Kč

ČSN ISO 25119-4 (470068) - červenec 2021

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 8.21t

465 Kč

ČSN EN ISO 16122-5 (470413) - červenec 2021

Zemědělské a lesnické stroje - Kontrola používaných postřikovačů - Část 5: Letecké postřikovací systémy

230 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 113-1 (490670) - červenec 2021

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Zkušební metoda proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Část 1: Posouzení biocidní účinnosti ochranných prostředků na dřevo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 113-2 (490670) - červenec 2021

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Zkušební metoda proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Část 2: Posouzení inherentní nebo zvýšené trvanlivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 1672-2 (512000) - červenec 2021

Potravinářské stroje - Základní pojmy - Část 2: Hygienické a čisticí požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 14105 (588812) - červenec 2021 aktuální vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení obsahu volného a celkového glycerolu a mono-, di- a triglyceridů

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 899-1/Oprava 1 (640621) - červenec 2021

Plasty - Stanovení krípového chování - Část 1: Kríp v tahu

20 Kč

ČSN ISO 22196 (640782) - červenec 2021

Měření antibakteriální aktivity na plastech a jiných neporézních površích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 21702 (640783) - červenec 2021

Měření antivirové aktivity na plastech a jiných neporézních površích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 1329-1 (643180) - červenec 2021 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

440 Kč

ČSN EN ISO 3385/Oprava 1 (645451) - červenec 2021

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení únavy při konstantním zatížení

20 Kč

ČSN EN ISO 15494/změna A1 (646403) - červenec 2021

Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polybuten (PB), polyethylen (PE), polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyethylen (PE-X), polypropylen (PP) - Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém

125 Kč

ČSN EN ISO 15875-2/změna A2 (646413) - červenec 2021

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 2: Trubky

190 Kč

ČSN EN ISO 15875-3/změna A1 (646413) - červenec 2021

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 3: Tvarovky

125 Kč

ČSN EN ISO 15875-5/změna A1 (646413) - červenec 2021

Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 5: Vhodnost použití systému

125 Kč

ČSN EN ISO 15877-2/změna A2 (646414) - červenec 2021

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 2: Trubky

125 Kč

ČSN EN ISO 15877-5/změna A2 (646414) - červenec 2021

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 5: Vhodnost použití systému

125 Kč

ČSN EN ISO 15876-3/změna A1 (646416) - červenec 2021

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 3: Tvarovky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 22391-3/změna A1 (646425) - červenec 2021

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 3: Tvarovky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 4259-1 +A1 +A2 (656003) - červenec 2021 aktuální vydání

Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 1: Stanovení preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám

590 Kč

ČSN EN 15199-1 (656116) - červenec 2021 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 1: Střední destiláty a mazací oleje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15199-2 (656116) - červenec 2021 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 2: Těžké destiláty a zbytková paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15199-3 (656116) - červenec 2021 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 3: Ropa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 6614/změna Amd. 1 (656229) - červenec 2021

Ropné výrobky - Stanovení schopnosti ropných a syntetických olejů oddělovat vodu (deemulgační schopnost)

65 Kč

ČSN ISO 9120/změna Amd. 1 (656260) - červenec 2021

Ropa a ropné výrobky - Stanovení odlučivosti vzduchu turbinových a dalších olejů - Metoda skleněného impingeru

65 Kč

ČSN ISO 2176/změna Amd. 1 (656305) - červenec 2021

Ropné výrobky - Plastická maziva - Stanovení bodu skápnutí

65 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 22636 (668632) - červenec 2021

Lepidla - Lepidla na podlahové krytiny - Požadavky na mechanické a elektrické charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 21545 (673015) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Stanovení sedimentace

190 Kč

ČSN EN ISO 22516 (673032) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Praktické stanovení obsahu netěkavých a těkavých látek během nanášení

230 Kč

ČSN EN ISO 22969 (673068) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Stanovení odrazivosti slunečního záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22557 (673078) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Zkouška vrypem s použitím pružinového pera

340 Kč

ČSN EN ISO 21546 (673112) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti oděru pomocí lineárního abrazivního zkušebního zařízení (crockmetru)

340 Kč

ČSN EN ISO 22553-1 (673161) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22553-2 (673161) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 2: Rovnoměrnost pokrytí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22553-3 (673161) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 3: Kompatibilita elektroforeticky nanášených nátěrových hmot s referenčním olejem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22553-4 (673161) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 4: Kompatibilita elektroforeticky nanášených nátěrových hmot s kapalnými, pastovitými a pevnými znečišťujícími látkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22553-5 (673161) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 5: Stanovení zbytku na sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22553-6 (673161) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 6: Stopy po ponoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 12301 (691286) - červenec 2021 aktuální vydání

Stroje na zpracování plastů a pryže - Kalandry - Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.22t

570 Kč

ČSN EN 1612 (691287) - červenec 2021 aktuální vydání

Stroje na zpracování plastů a pryže - Reakční tvářecí stroje a zařízení - Bezpečnostní požadavky

350 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 2609/změna Z1 (722609) - červenec 2021

Zkušební metody pro zdicí prvky - Specifické vlastnosti pálených zdicích prvků

32 Kč

ČSN EN 772-22 (722635) - červenec 2021 aktuální vydání

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 22: Stanovení mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků

230 Kč

ČSN EN 12086/Oprava 1 (727055) - červenec 2021

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení propustnosti vodní páry

20 Kč

ČSN EN 13497 +A1 (727106) - červenec 2021 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) proti rázu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14705 (727595) - červenec 2021

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda tvrdosti monolitické keramiky při pokojové teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17172 (727596) - červenec 2021

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení zhutňovacích vlastností keramických prášků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18610 (727597) - červenec 2021

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při teplotě okolí v atmosferickém tlaku vzduchu - Stanovení elastických vlastností pomocí ultrazvukové techniky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 21597-2 (730123) - červenec 2021

Informační kontejner pro předávání propojených dokumentů - Specifikace výměny - Část 2: Typy vazeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17412-1 (730141) - červenec 2021

Informační modelování staveb - Úroveň potřeby informací - Pojmy a principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 12999-1 (730511) - červenec 2021 aktuální vydání

Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1: Zvuková izolace

340 Kč

ČSN EN 12390-18 (731302) - červenec 2021

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 18: Stanovení koeficientu migrace chloridů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 206 +A2 (732403) - červenec 2021

Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16351 ed. 2 (732832) - červenec 2021 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Křížem vrstvené dřevo - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16351/změna Z1 (732832) - červenec 2021

Dřevěné konstrukce - Křížem vrstvené dřevo - Požadavky

Změna bude zrušena k 31. prosinci 2022.

32 Kč

ČSN EN 12414 (737080) - červenec 2021 aktuální vydání

Zařízení ke kontrole parkování vozidel - Požadavky a zkušební metody pro parkovací terminály

570 Kč

ČSN EN 1004-1 (738112) - červenec 2021

Pojízdná pracovní dílcová lešení - Část 1: Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na provedení a bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 12604 +A1 (747018) - červenec 2021 aktuální vydání

Vrata - Mechanické vlastnosti - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 14654-1 (756902) - červenec 2021

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola provozu - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14654-2 (756902) - červenec 2021

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola provozu - Část 2: Sanace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14654-3 (756902) - červenec 2021

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola provozu - Část 3: Čištění odvodňovacích a stokových systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14654-4 (756902) - červenec 2021

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola provozu - Část 4: Kontrola vstupů od uživatelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 5667-10 (757051) - červenec 2021 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 10: Návod pro odběr vzorků odpadních vod

440 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 0021 (800021) - červenec 2021 aktuální vydání

Textilie - Terminologie a charakteristika tkanin

350 Kč

ČSN EN ISO 1833-3 (800216) - červenec 2021 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 3: Směsi acetátu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím acetonu)

125 Kč

ČSN EN ISO 8559-1 (807036) - červenec 2021

Označování velikosti oblečení - Část 1: Antropometrické definice tělesných rozměrů

590 Kč

ČSN EN ISO 8559-2 (807036) - červenec 2021

Označování velikosti oblečení - Část 2: Ukazatele primárních a sekundárních rozměrů

350 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 13594/Oprava 1 (832302) - červenec 2021

Ochranné rukavice pro profesionální řidiče motocyklů - Požadavky a zkušební metody

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN ISO 7250-1 (833506) - červenec 2021 aktuální vydání

Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování - Část 1: Definice a orientační body tělesných rozměrů

550 Kč

ČSN EN 17289-1 (833643) - červenec 2021

Charakterizace sypkých materiálů - Stanovení hmotnosti jemné frakce a obsahu krystalického oxidu křemičitého v závislosti na velikosti částic - Část 1: Obecné informace a výběr zkušebních metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17289-2 (833643) - červenec 2021

Charakterizace sypkých materiálů - Stanovení hmotnosti jemné frakce a obsahu krystalického oxidu křemičitého v závislosti na velikosti částic - Část 2: Metoda výpočtu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17289-3 (833643) - červenec 2021

Charakterizace sypkých materiálů - Stanovení hmotnosti jemné frakce a obsahu krystalického oxidu křemičitého v závislosti na velikosti částic - Část 3: Sedimentační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 21637 (838300) - červenec 2021

Tuhá alternativní paliva - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červenci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 22442-2 (857501) - červenec 2021 aktuální vydání

Zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Část 2: Kontrola původu, odběru a manipulace

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 303 276 V1.2.1 (870024) - červenec 2021

Námořní širokopásmový rádiový spoj provozovaný v pásmech 5 852 MHz až 5 872 MHz a/nebo 5 880 MHz až 5 900 MHz pro lodní a pobřežní instalace provádějící koordinované činnosti - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 302 099 V2.2.1 (872010) - červenec 2021

Environmentální inženýrství (EE) - Napájení zařízení v přístupové síti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-4 V3.3.1 (875101) - červenec 2021

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 1130/Oprava 1 (911020) - červenec 2021

Dětský nábytek - Koše - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

20 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 13451-1 (940915) - červenec 2021 aktuální vydání

Vybavení plaveckých bazénů - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vybavení instalovaná v bazénech pro veřejné užívání

350 Kč

ČSN ISO 6005 (941864) - červenec 2021 aktuální vydání

Lyže pro sjezdové lyžování - Šrouby pro lyžařské vázání - Zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 71-2 (943095) - červenec 2021 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost

350 Kč

ČSN EN 71-2 +A1/změna Z1 (943095) - červenec 2021

Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2021.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1273 ed. 2 (943452) - červenec 2021 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Chodítka pro děti - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

440 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19115-1/změna A2 (979834) - červenec 2021

Geografická informace - Metadata - Část 1: Základy

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč