ČSN (normy i změny) z ledna 2006

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 10226-2 (014032) - leden 2006

Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 2: Vnější kuželové závity a vnitřní kuželové závity - Rozměry, tolerance a označování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.06t

250 Kč

ČSN CEN ISO/TS 21432 (015095) - leden 2006

Nedestruktivní zkoušení - Standardní zkušební metody pro stanovení vnitřního pnutí neutronovou difrakcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN/TS 15053 (015096) - leden 2006

Nedestruktivní zkoušení - Doporučení na typy vad u zkušebních vzorků pro zkoušky

230 Kč

ČSN EN ISO 14815 (018337) - leden 2006

Dopravní telematika - Automatická identifikace vozidel a nákladů - Systémová specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN 13414-1/změna A1 (024472) - leden 2006

Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN ISO 9591 (038176) - leden 2006

Koroze slitin hliníku - Stanovení odolnosti proti koroznímu praskání

230 Kč

ČSN EN 14505 (038359) - leden 2006

Katodická ochrana složitých konstrukcí

340 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15614-2 (050314) - leden 2006

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 2: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin

350 Kč

ČSN EN 14532-1 (055521) - leden 2006 aktuální vydání

Svařovací materiály - Zkušební metody a požadavky na jakost - Část 1: Základní metody a posuzování shody přídavných materiálů pro ocel, nikl a niklové slitiny

440 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 30-1-1/změna A3 (061410) - leden 2006

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 13769/změna A1 (078551) - leden 2006

Lahve na přepravu plynů - Lahve ve svazcích - Konstrukce, výroba, identifikace a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 60534-1 (134510) - leden 2006 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 1: Terminologie pro regulační armatury a všeobecné požadavky

230 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN 13136/změna A1 (142006) - leden 2006

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí - Výpočtové postupy

Změna byla zrušena k 1. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 772/změna A2 (259300) - leden 2006

Hydrometrická měření - Terminologie

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13135-2/Oprava 1 (270136) - leden 2006

Jeřáby - Vybavení - Část 2: Neelektrotechnické vybavení

Změna byla zrušena k 1. lednu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 81-80/změna Z1 (274003) - leden 2006

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů

Změna bude zrušena k 31. srpnu 2021.

65 Kč

ČSN 27 4007/změna Z1 (274007) - leden 2006

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu

Změna byla zrušena k 1. únoru 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-7-708/změna Z1 (332000) - leden 2006

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 708: Elektrická zařízení v karavanech a jejich parkovacích místech v kempech

Změna byla zrušena k 1. červenci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50281-1-2/změna Z2 (332330) - leden 2006

Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 1-2: Elektrická zařízení chráněná krytem - Výběr, instalace a údržba

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50065-4-7 (333435) - leden 2006

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz a 1,6 MHz až 30 MHz - Část 4-7: Přenosné oddělovací filtry nízkého napětí - Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.07t

460 Kč

ČSN EN 55016-1-4/změna A1 (334210) - leden 2006

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušení šířené zářením

Změna byla zrušena k 1. červnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55016-2-3/změna A1 (334210) - leden 2006

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60870-6-802 ed. 2/změna A1 (334660) - leden 2006

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-802: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Modely objektů TASE.2

Změna byla zrušena k 19. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60519-3 ed. 2 (335002) - leden 2006 aktuální vydání

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na instalace pro indukční a kondukční ohřev a pro indukční tavení

230 Kč

ČSN EN 60519-3/změna Z1 (335002) - leden 2006

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na indukční a kondukční ohřívací zařízení a indukční tavicí zařízení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50107-2 (341370) - leden 2006

Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV - Část 2: Požadavky na ochranná zařízení proti zemnímu svodu a proti přerušení obvodu

230 Kč

ČSN IEC 836/změna Z1 (346731) - leden 2006

Specifikace silikonových kapalin pro elektrotechnické účely

Změna byla zrušena k 1. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50268-1/změna Z1 (347020) - leden 2006

Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru - Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 1: Zkušební zařízení

Změna byla zrušena k 1. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50268-2/změna Z1 (347020) - leden 2006

Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru - Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 2: Zkušební postup

Změna byla zrušena k 1. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61034-1 (347020) - leden 2006

Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 1: Zkušební zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.14t, A2 8.20t

480 Kč

ČSN EN 61034-2 (347020) - leden 2006

Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 2: Zkušební postup a požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.14t, A2 8.20t

420 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60603-2/změna A1 (354620) - leden 2006

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 2: Předmětová specifikace pro nepřímé konektory s hodnocenou jakostí pro desky s plošnými spoji se základní sítí 2,54 mm (0,1 palce) se společnými montážními vlastnostmi

Změna obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál změny.

32 Kč

ČSN ES 59008-6-1/změna Z1 (358759) - leden 2006

Požadavky na data pro polovodičový čip - Část 6-1: Výměna formátů dat a slovník dat - Výměna dat - Formát souborů DDX

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61243-1 (359724) - leden 2006 aktuální vydání

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 1: Kapacitního typu pro použití při střídavém napětí nad 1 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.10t

780 Kč

ČSN EN 61243-1 +A1/změna Z1 (359724) - leden 2006

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 1: Kapacitní zkoušečky pro střídavá napětí nad 1 kV

Změna byla zrušena k 1. lednu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 50172/Oprava 1 (360631) - leden 2006

Systémy nouzového únikového osvětlení

20 Kč

ČSN EN 60335-2-49 ed. 3/Oprava 1 (361045) - leden 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-49: Zvláštní požadavky na elektrické vyhřívací spotřebiče pro komerční účely

20 Kč

ČSN EN 60335-2-61 ed. 2/změna A1 (361045) - leden 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-61: Zvláštní požadavky na akumulační topidla pro vytápění místností

125 Kč

ČSN EN 60335-2-86 ed. 2/změna A1 (361045) - leden 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-86: Zvláštní požadavky na elektrická rybářská zařízení

125 Kč

ČSN EN 50088 +A1/změna Z1 (361338) - leden 2006

Bezpečnost elektrických hraček

Změna byla zrušena k 1. lednu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62115 (361338) - leden 2006

Elektrické hračky - Bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.11t, A2 12.11t, A11 5.13t, A12 6.15t, Z2 7.20t

Norma bude zrušena k 21. únoru 2022 (zobrazit náhrady).

1 274 Kč

ČSN EN 60086-5/změna Z1 (364110) - leden 2006

Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60254-1 ed. 2 (364320) - leden 2006 aktuální vydání

Olověné trakční baterie - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60254-1/změna Z1 (364320) - leden 2006

Olověné trakční baterie - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek

Změna byla zrušena k 1. květnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61215/změna Z1 (364630) - leden 2006

Fotovoltaické (FV) moduly z krystalického křemíku pro pozemní použití - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu

Změna byla zrušena k 1. květnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14603 (369119) - leden 2006

Informační technologie - Písmeno-číslicový soubor obrazů glyfů pro optické čtení OCR-B - Tvary a rozměry tištěného obrazu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 6974-6 (385506) - leden 2006

Zemní plyn - Stanovení složení s definovanou nejistotou pomocí plynové chromatografie - Část 6: Stanovení vodíku, hélia, kyslíku, dusíku, oxidu uhličitého a uhlovodíků C1 až C8 pomocí tří kapilárních kolon

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6975 (385507) - leden 2006

Zemní plyn - Rozšířená analýza - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6978-1 (385580) - leden 2006

Zemní plyn - Stanovení rtuti - Část 1: Stanovení rtuti chemisorpcí na jódu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6978-2 (385580) - leden 2006

Zemní plyn - Stanovení rtuti - Část 2: Stanovení rtuti amalgámovou metodou na slitině zlata a platiny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN 12101-3/Oprava 1 (389700) - leden 2006

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla

Změna byla zrušena k 26. květnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

39 Zbraně pro civilní potřebu

ČSN 39 5011 (395011) - leden 2006 aktuální vydání

Povrchová ochrana součástí loveckých a sportovních zbraní

190 Kč

ČSN 39 5302 (395302) - leden 2006 aktuální vydání

Měřicí zařízení pro měření tlaku prachových plynů piezoelektrickými snímači

125 Kč

ČSN 39 5305 (395305) - leden 2006 aktuální vydání

Kalibrace piezoelektrických snímačů tlaku prachových plynů

230 Kč

ČSN 39 5350 (395350) - leden 2006 aktuální vydání

Balistická měřidla - Rozptyloměrné a rychlostní balistické hlavně - Technické požadavky

190 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10224/změna A1 (420253) - leden 2006

Trubky a tvarovky z nelegované oceli pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody - Technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN 10312/změna A1 (420254) - leden 2006

Svařované trubky z korozivzdorných ocelí pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody - Technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN ISO 3815-1 (420632) - leden 2006

Zinek a slitiny zinku - Část 1: Rozbor tuhých vzorků optickou emisní spektrometrií

190 Kč

ČSN EN ISO 3815-2 (420632) - leden 2006

Zinek a slitiny zinku - Část 2: Rozbor optickou emisní spektrometrií s indukčně vázanou plazmou

190 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 1307 (441307) - leden 2006 aktuální vydání

Uhlí a koks - Postup přípravy sesypových vzorků

125 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 1100-5/změna Z1 (461100) - leden 2006

Obiloviny potravinářské - Část 5: Ječmen sladovnický

32 Kč

ČSN 46 2300-1 (462300) - leden 2006

Olejnatá semena - Část 1: Společná ustanovení

125 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 14719 (500416) - leden 2006

Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení obsahu diisopropylnaftalenu (DIPN) extrakcí rozpouštědly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 13732/změna A1 (515510) - leden 2006

Potravinářské stroje - Chladicí tanky na mléko na farmách - Požadavky na konstrukci, provedení, vhodnost používání, bezpečnost a hygienu

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 13969 (570520) - leden 2006 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro standardizovaný popis mikrobiologických inhibičních zkoušek

230 Kč

64 Plasty

ČSN P CEN/TS 13130-10 (647115) - leden 2006

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 10: Stanovení akrylamidu v simulantech potravin

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-11 (647115) - leden 2006

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 11: Stanovení kyseliny 11-aminoundekanové v simulantech potravin

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-12 (647115) - leden 2006

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 12: Stanovení 1,3-benzendimethanaminu v simulantech potravin

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-9 (647115) - leden 2006

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 9: Stanovení vinylesteru kyseliny octové v simulantech potravin

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 14832 (656024) - leden 2006

Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení oxidační stability a korozivity ester fosfátových kapalin s omezenou hořlavostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14833 (656025) - leden 2006

Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení hydrolytické stability ester fosfátových kapalin s omezenou hořlavostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 14292 (668506) - leden 2006

Lepidla - Lepidla na dřevo - Stanovení odolnosti statickému zatížení při rostoucí teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 14449 (701016) - leden 2006

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Hodnocení shody/Výrobková norma

440 Kč

ČSN EN 14179-2 (701575) - leden 2006

Sklo ve stavebnictví - Prohřívané (HST) tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN ISO 4788 (704102) - leden 2006

Laboratorní sklo - Odměrné válce dělené

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 933-1/změna A1 (721183) - leden 2006

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor

Změna byla zrušena k 1. červenci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1097-6/změna A1 (721194) - leden 2006

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti

Změna byla zrušena k 1. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1744-4 (721196) - leden 2006

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení citlivosti na vodu filerů pro asfaltové směsi

230 Kč

ČSN EN ISO 8339 (722335) - leden 2006

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení tahových vlastností (protažení při přetržení)

190 Kč

ČSN EN ISO 8340 (722336) - leden 2006

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení tahových vlastností při udržovaném protažení

190 Kč

ČSN EN ISO 10590 (722342) - leden 2006 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení přilnavosti a soudržnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě

190 Kč

ČSN EN ISO 10591 (722343) - leden 2006 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení přilnavosti a soudržnosti po ponoření ve vodě

125 Kč

ČSN EN ISO 11432 (722344) - leden 2006 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení odolnosti proti stlačení

190 Kč

ČSN EN 539-1 (722682) - leden 2006 aktuální vydání

Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 1: Zkouška prosákavosti

190 Kč

ČSN EN 492/změna A1 (723401) - leden 2006

Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 494/změna A1 (723402) - leden 2006

Vláknocementové vlnité desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12467/změna A1 (723403) - leden 2006

Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14649 (723412) - leden 2006

Betonové prefabrikáty - Zkušební metoda pro určení stálosti pevnosti skleněných vláken v cementu a betonu (Zkouška SIC)

230 Kč

ČSN EN 13658-1 (723614) - leden 2006

Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Vnitřní omítání

440 Kč

ČSN EN 13658-2 (723614) - leden 2006

Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 2: Vnější omítání

440 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1504-1 (732101) - leden 2006 aktuální vydání

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 1: Definice

190 Kč

ČSN 73 2401/změna Z4 (732401) - leden 2006

Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu

190 Kč

ČSN EN 13084-8 (734220) - leden 2006

Volně stojící průmyslové komíny - Část 8: Navrhování a provádění sloupových konstrukcí nesoucích komínové průduchy

230 Kč

ČSN 73 6110 (736110) - leden 2006 aktuální vydání

Projektování místních komunikací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.10t, Oprava 1 4.12t

1 305 Kč

ČSN EN 14188-1 (736151) - leden 2006 aktuální vydání

Zálivky a vložky do spár - Část 1: Specifikace pro zálivky za horka

340 Kč

ČSN EN 14188-2 (736151) - leden 2006 aktuální vydání

Zálivky a vložky do spár - Část 2: Specifikace pro zálivky za studena

340 Kč

ČSN 73 6207/změna Z2 (736207) - leden 2006

Navrhování mostních konstrukcí z předpjatého betonu

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 6242/změna Z1 (736242) - leden 2006

Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 14622 (755424) - leden 2006

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s kruhovým přepadem (omezený) - Skupina A - Druh F

190 Kč

ČSN EN 14623 (755425) - leden 2006

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s minimálním kruhovým přepadem (ověřený zkouškou nebo měřením) - Skupina A - Druh G

190 Kč

ČSN EN 1019 (755851) - leden 2006 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid siřičitý

230 Kč

ČSN EN 12122 (755876) - leden 2006 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok amoniaku

230 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 17707 (795248) - leden 2006

Obuv - Metody zkoušení podešví - Odolnost proti opakovanému ohybu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

81 Strojní zařízení textilního průmyslu

ČSN EN ISO 10821 (810703) - leden 2006

Průmyslové šicí stroje - Bezpečnostní požadavky na šicí stroje, jednotky a systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.09t

780 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 144-1/změna A2 (832280) - leden 2006

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily plynových láhví - Část 1: Závitové spojení čepu ventilu

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CEN/TS 15256 (832782) - leden 2006

Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, genitálií a krku pro hráče ledního hokeje - Chrániče pro hráče, vyjma brankářů - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14662-1 (835772) - leden 2006

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 1: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí s následnou tepelnou desorpcí a analýzou plynovou chromatografií

350 Kč

ČSN EN 14662-2 (835772) - leden 2006

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 2: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí s následnou desorpcí rozpouštědlem a analýzou plynovou chromatografií

350 Kč

ČSN EN 14662-4 (835772) - leden 2006

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 4: Difúzní vzorkování s následnou tepelnou desorpcí a analýzou plynovou chromatografií

350 Kč

ČSN EN 14662-5 (835772) - leden 2006

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 5: Difúzní vzorkování s následnou desorpcí rozpouštědlem a analýzou plynovou chromatografií

350 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN 1970/změna A1 (841070) - leden 2006

Nastavitelná lůžka pro osoby se zdravotním postižením - Požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 13397-2 (856015) - leden 2006 aktuální vydání

Stomatologie - Parodontální kyrety, nástroje na zubní kámen a exkavátory - Část 2: Parodontální kyrety - Typ Gr

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

420 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 328 V1.6.1 (875021) - leden 2006 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 091-2 V1.2.2 (875089) - leden 2006 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 842-1 V1.1.1 (875128) - leden 2006

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 1: Fyzická vrstva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 842-2 V1.1.1 (875128) - leden 2006

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 2: Všeobecný popis a vrstva datového spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 842-3 V1.1.1 (875128) - leden 2006

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 3: Přídavná hlediska vysílání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 842-4 V1.1.1 (875128) - leden 2006

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 4: Funkce mezi dvěma body

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 217-4-1 V1.1.3 (878595) - leden 2006 aktuální vydání

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-1: Na systému závislé požadavky na antény

340 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN 13609-1 (980010) - leden 2006

Zdravotnická informatika - Zprávy pro údržbu podpůrných informací systémů zdravotní péče - Část 1: Aktualizace kódových schémat

440 Kč