ICS 01.040.91 - Stavební materiály a stavby (názvosloví)

ČSN EN 15900 (011502) - prosinec 2010

Energetické služby pro zlepšování energetické účinnosti - Definice a požadavky

190 Kč

ČSN EN 1264-1 (060315) - leden 2012 aktuální vydání

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky

340 Kč

ČSN EN 14037-1 ed. 2 (061130) - červen 2017 aktuální vydání

Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 1: Stropní sálavé panely - Technické specifikace a požadavky

350 Kč

ČSN EN 16510-1 (061211) - únor 2019

Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN 12309-1 (061520) - červenec 2015

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 1: Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 303-4 (075303) - září 1999

Kotle pro ústřední vytápění - Část 4: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s hořáky s ventilátorem na kapalná paliva, o tepelném výkonu nejvýše 70 kW a nejvyšším provozním přetlaku 3 bar - Terminologie, zvláštní požadavky, zkoušení a značení

440 Kč

ČSN EN 303-5 (075303) - leden 2013 aktuální vydání

Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení

590 Kč

ČSN EN 14394 +A1 (075307) - květen 2009 aktuální vydání

Kotle pro ústřední vytápění - Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem, se jmenovitým tepelným výkonem do 10 MW a nejvyšší pracovní teplotou 110 °C

945 Kč

ČSN EN 12792 (120001) - květen 2007 aktuální vydání

Větrání budov - Značky, terminologie a grafické značky

770 Kč

ČSN EN ISO 29464 (125000) - duben 2020

Zařízení pro čištění vzduchu a jiných plynů - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 29464 (125300) - srpen 2012

Zařízení pro čištění vzduchu a jiných plynů - Terminologie

440 Kč

ČSN EN 14511-1 (143010) - leden 2019 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 1: Termíny a definice

230 Kč

ČSN 16 6003 (166003) - srpen 1987

Stavební kování. Názvy a definice

230 Kč

ČSN 27 4000 (274000) - prosinec 1986

Elektrické výtahy. Názvosloví

440 Kč

ČSN IEC 50(845) (330050) - květen 1996

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 845: Osvětlení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 9.00t, A1 9.17t, A2 4.20t, A3 11.20t

2 277 Kč

ČSN IEC 60050-826 (330050) - srpen 2006

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 826: Elektrické instalace

945 Kč

ČSN EN 12665 (360001) - srpen 2018 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 14076 (490008) - červen 2016 aktuální vydání

Dřevěná schodiště - Terminologie

230 Kč

ČSN EN 235 (503405) - listopad 2020 nové vydání

Tapety - Slovník a značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1555-1 (646412) - duben 2011 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně

230 Kč

ČSN EN 12597 (657000) - srpen 2014 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Terminologie

230 Kč

ČSN EN 932-6 (721192) - březen 2000

Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 6: Definice opakovatelnosti a reprodukovatelnosti

230 Kč

ČSN EN 12440 (721401) - květen 2018 aktuální vydání

Přírodní kámen - Pojmenování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 12670 (721402) - prosinec 2019

Přírodní kámen - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

945 Kč

ČSN EN 12670 (721402) - leden 2021 nové vydání

Přírodní kámen - Terminologie

770 Kč

ČSN EN 14618 (721449) - leden 2010 aktuální vydání

Umělý kámen - Terminologie a klasifikace

230 Kč

ČSN EN 15167-1 (722090) - prosinec 2006

Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody

230 Kč

ČSN EN 480-8 (722325) - listopad 2012 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 8: Stanovení obsahu sušiny

190 Kč

ČSN EN 934-2 +A1 (722326) - prosinec 2012 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

340 Kč

ČSN EN ISO 6927 (722330) - březen 2013

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Názvosloví

340 Kč

ČSN EN 13888 (722471) - září 2009 aktuální vydání

Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Požadavky, hodnocení shody, třídění a označování

230 Kč

ČSN EN 13318 (722480) - červenec 2001

Potěrové materiály a podlahové potěry - Definice

340 Kč

ČSN EN 14016-1 (722483) - březen 2005 aktuální vydání

Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 1: Definice, požadavky

230 Kč

ČSN EN 13454-1 (722485) - únor 2005

Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 1: Definice a požadavky

340 Kč

ČSN EN 1304 (722684) - listopad 2013 aktuální vydání

Pálené střešní tašky a tvarovky - Definice a specifikace výrobku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.14t

382 Kč

ČSN EN 520 +A1 (723611) - březen 2010 aktuální vydání

Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 15283-1 +A1 (723617) - březen 2010 aktuální vydání

Sádrové desky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Sádrové desky vyztužené rohoží

350 Kč

ČSN EN 15283-2 +A1 (723617) - únor 2010 aktuální vydání

Sádrové desky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 2: Sádrovláknité desky

350 Kč

ČSN 72 4801 (724801) - prosinec 1979

Výrobky zdravotnické keramiky. Názvy a definice

190 Kč

ČSN EN 13707 (727601) - září 2014 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky

440 Kč

ČSN EN 13969 (727602) - květen 2005

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.07t

405 Kč

ČSN EN 13970 (727603) - květen 2005

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - Definice a charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.07t

405 Kč

ČSN EN 13956 (727611) - červen 2013 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky

350 Kč

ČSN EN 13967 +A1 (727612) - leden 2020 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro izolace proti zemní vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie pro izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky

350 Kč

ČSN EN 13984 (727613) - srpen 2013 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové parozábrany - Definice a charakteristiky

340 Kč

ČSN EN 14909 ed. 2 (727614) - listopad 2012 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí - Definice a charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.13t

372 Kč

ČSN EN 16687 (728000) - leden 2017 aktuální vydání

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Terminologie

440 Kč

ČSN P ISO 6707-1 (730000) - květen 2018 aktuální vydání

Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN P ISO 6707-2 (730000) - květen 2018 aktuální vydání

Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN 73 0001-1 (730001) - květen 2003

Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí

350 Kč

ČSN 73 0001-3 (730001) - září 2002

Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 3: Ocelové konstrukce

230 Kč

ČSN 73 0001-5 (730001) - září 2003

Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 5: Dřevěné konstrukce

230 Kč

ČSN 73 0020 (730020) - duben 2010 aktuální vydání

Terminologie spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd

230 Kč

ČSN 73 0080 (730080) - srpen 1985

Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví

190 Kč

ČSN ISO 1803 (730201) - duben 1999

Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměrů - Zásady a názvosloví

230 Kč

ČSN ISO 7078 (730230) - květen 1996

Pozemní stavby. Postupy měření a vytyčování. Slovník a vysvětlivky

550 Kč

ČSN EN ISO 9288 (730555) - srpen 1998

Tepelná izolace - Šíření tepla sáláním - Fyzikální veličiny a definice

340 Kč

ČSN 73 1200 (731200) - květen 1975

Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 12.87, Zb 3.90, Zc 4.91, Z4 5.94t

1 110 Kč

ČSN EN 1504-1 (732101) - leden 2006 aktuální vydání

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 1: Definice

190 Kč

ČSN EN 1504-2 (732101) - březen 2006 aktuální vydání

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 2: Systémy ochrany povrchu betonu

440 Kč

ČSN EN 1504-3 (732101) - srpen 2006

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce

350 Kč

ČSN EN 1504-7 (732101) - duben 2007

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 7: Ochrana výztuže proti korozi

230 Kč

ČSN EN 1504-9 (732101) - říjen 2009

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 9: Obecné zásady pro používání výrobků a systémů

340 Kč

ČSN EN 14487-1 (732431) - srpen 2006

Stříkaný beton - Část 1: Definice, specifikace a shoda

350 Kč

ČSN 73 3150 (733150) - červenec 1994

Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění

230 Kč

ČSN EN 14383-1 (734400) - leden 2007

Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 1: Definice specifických termínů

230 Kč

ČSN 73 5241 (735241) - březen 1987

Názvosloví pro kulturní objekty s hledištěm

230 Kč

ČSN EN 12216 (746024) - červenec 2019 aktuální vydání

Okenice, vnější a vnitřní clony - Terminologie, slovník odborných výrazů a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 12519 (746032) - září 2019 aktuální vydání

Okna a dveře - Terminologie

590 Kč

ČSN EN 12433-1 (747014) - únor 2001

Vrata - Terminologie - Část 1: Typy vrat

230 Kč

ČSN EN 12433-2 (747014) - únor 2001

Vrata - Terminologie - Část 2: Části vrat

230 Kč

ČSN EN 13119 (747200) - březen 2018 aktuální vydání

Lehké obvodové pláště - Terminologie

340 Kč

ČSN EN 607 (747704) - duben 2005 aktuální vydání

Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U - Definice, požadavky a zkoušení

340 Kč

ČSN EN 12056-1 (756760) - červen 2001

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.03t

262 Kč

ČSN EN 16572 (961522) - říjen 2017 aktuální vydání

Ochrana kulturního dědictví - Slovník technických termínů týkajících se malt pro zdění, vnějších a vnitřních omítek, používaných na památkových objektech

440 Kč