ČSN P ENV 1996-1-1 (731101) Zrušená norma

Navrhování zděných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby. Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ENV 1996-1-1. Tato norma obsahuje doslovný český překlad anglického znění ENV 1996-1-1 (Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí, část 1.1: Obecná pravidla pro pozemní stavby - Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce) a Národní aplikační dokument České republiky (NAD), který se použije spolu s ENV pro návrh stavebních konstrukcí v České republice. ENV, nebo-li předběžná evropská norma, je použitelná během tříleté doby pokusného využívání souběžně s národními normami, ale nemá statut odsouhlasené EN. Národní normy jsou ponechány v platnosti. Cílem pokusného užívání je využít poznatků z tohoto používání k modifikaci ENV tak, aby mohla být schválena jako EN. Po dvou letech vyzve CEN jednotlivé členské země, aby své připomínky k textu ENV zaslaly Technické radě CEN, která rozhodne, bude-li ENV převzata beze změny do EN, bude-li doplněna či bude-li stažena z používání. Účelem NAD je dodat chybějící informace, vztahující se zejména k používaným materiálům. NAD také dodává hodnoty volitelné jednotlivými zeměmi. Údaje NAD jsou na území ČR nadřazeny odpovídajícím údajům ENV. Použití ČSN P ENV 1996-1-1 jako normativního dokumentu rovnocenného s ČSN 73 1101 se považuje za použití normy ve smyslu § 10, odstavce 8, písm. a) Zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách ve znění Zákona č. 632/1992 Sb. Rozsah platnosti: Eurokód 6 je určen pro navrhování pozemních a inženýrských staveb z nevyztuženého, vyztuženého, předpjatého a sevřeného zdiva. Stanovuje požadavky k únosnosti, použitelnosti a životnosti konstrukcí. Nestanovuje jiné požadavky, např. požadavky k tepelné nebo zvukové izolaci. Část 1-1 obsahuje: Oddíl 1: Všeobecně, - 2: Základy navrhování, - 3: Materiály, - 4: Navrhování zděných průřezů a prvků, - 5: Konstrukční zásady, - 6: Provádění. Nesmírně rozsáhlý návrh normy (165 stran). ČSN P ENV 1996-1-1 (73 1101) byla vydána v září 1996.

Označení ČSN P ENV 1996-1-1 (731101)
Katalogové číslo 20058
Cena 1 270 Kč1270
Datum schválení 1. 9. 1996
Datum účinnosti 1. 10. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 168 stran formátu A4
EAN kód 8590963200583
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 1996-1-1 (731101)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1996-1-1 +A1 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1996-1-1 +A1/NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

ČSN EN 1996-1-2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1996-1-2/NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

ČSN EN 1996-2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

ČSN EN 1996-2/NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry

ČSN EN 1996-3 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí

ČSN EN 1996-3/NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures