ČSN (normy i změny) z května 2020

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 22301 (012306) - květen 2020 nové vydání

Bezpečnost a odolnost - Systémy managementu kontinuity podnikání - Požadavky

350 Kč

ČSN EN ISO 2553 (013155) - květen 2020 nové vydání

Svařování a příbuzné procesy - Zobrazování na výkresech - Svarové spoje

770 Kč

ČSN EN ISO 10893-3/změna A1 (015061) - květen 2020

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 3: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek po celém obvodu (kromě svařovaných pod tavidlem) z feromagnetických ocelí pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí magnetickými rozptylovými toky

125 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN 549 (029283) - květen 2020 nové vydání

Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva

340 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 6947 (050024) - květen 2020 nové vydání

Svařování a příbuzné procesy - Polohy svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13919-1 (050335) - květen 2020 nové vydání

Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním - Požadavky a doporučení pro určování stupňů jakosti - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9090 (052005) - květen 2020

Plynotěsnost zařízení na plamenové svařování a příbuzné procesy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 15316-4-1 (060401) - květen 2020 nové vydání

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-1: Výroba tepla pro vytápění a přípravu teplé vody, spalovací zařízení (kotle, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1

550 Kč

ČSN EN 15316-4-2 (060401) - květen 2020 nové vydání

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, tepelná čerpadla, Modul M3-8-2, M8-8-2

590 Kč

ČSN EN 50465 ed. 2/změna A1 (061930) - květen 2020

Spotřebiče na plynná paliva - Kombinovaná zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 14901-1 +A1 (132080) - květen 2020

Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Požadavky a zkušební metody pro organické povlaky tvarovek a příslušenství z tvárné litiny - Část 1: Epoxidový povlak (pro těžký provoz)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12266-1/Oprava 1 (133003) - květen 2020

Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky

20 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 62657-2 ed. 2/změna A1 (184002) - květen 2020

Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě - Část 2: Správa koexistence

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60917-1/změna Z1 (188002) - květen 2020

Modulový řád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických zařízení - Část 1: Kmenová norma

Změna bude zrušena k 18. říjnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60917-1 ed. 2 (188002) - květen 2020

Modulový řád pro vývoj mechanických konstrukcí elektrických a elektronických zařízení - Část 1: Kmenová norma

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 17277 (259371) - květen 2020

Hydrometrie - Požadavky na měření a klasifikaci přístrojů pro měření intenzity srážek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 721 (300044) - květen 2020 nové vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Požadavky na bezpečnostní větrání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2943 (313556) - květen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Drátové závitové vložky, samojistné - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050(723)/změna A5 (330050) - květen 2020

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 723: Rozhlasové a televizní vysílání: zvuk, televize, data

190 Kč

ČSN EN 61400-1 ed. 2/změna Z2 (333160) - květen 2020

Větrné elektrárny - Část 1: Návrhové požadavky

Změna bude zrušena k 15. březnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 61400-1 ed. 3 (333160) - květen 2020 nové vydání

Větrné elektrárny - Část 1: Konstrukční požadavky

945 Kč

ČSN 33 3320 ed. 2/změna Z1 (333320) - květen 2020

Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky

32 Kč

ČSN EN 61000-3-11/změna Z1 (333432) - květen 2020

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-11: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí - Zařízení se jmenovitým proudem ≤ 75 A, které je předmětem podmíněného připojení

Změna bude zrušena k 1. listopadu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 61000-3-11 ed. 2 (333432) - květen 2020

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-11: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí - Zařízení se jmenovitým proudem ? 75 A, které je předmětem podmíněného připojení

340 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 60565-2 (340881) - květen 2020

Akustika pod hladinou vody - Hydrofony - Kalibrace hydrofonů - Část 2: Postupy tlakové kalibrace při nízkých kmitočtech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 62858/změna Z1 (341390) - květen 2020

Měření četnosti blesků založené na systémech jejich lokalizace (LLS) - Obecné principy

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 13. listopadu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 62858 ed. 2 (341390) - květen 2020

Měření četnosti blesků založené na systémech jejich lokalizace (LLS) - Obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 34 2613 ed. 3/změna Z1 (342613) - květen 2020

Železniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost

32 Kč

ČSN EN 60068-2-64 ed. 2/změna A1 (345791) - květen 2020

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-64: Zkoušky - Zkouška Fh: Širokopásmové náhodné vibrace a návod

190 Kč

ČSN EN 62025-2/změna Z1 (345861) - květen 2020

Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Metody zkoušení neelektrických charakteristik

Změna bude zrušena k 25. říjnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 62025-2 ed. 2 (345861) - květen 2020

Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Metody zkoušení neelektrických charakteristik

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61857-32 (346220) - květen 2020

Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 32: Multifaktorové hodnocení při zvýšeném namáhání během diagnostické zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60754-3 (347104) - květen 2020

Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 3: Měření nízké úrovně obsahu halogenů iontovou chromatografií

340 Kč

ČSN EN 60317-0-8/změna Z1 (347307) - květen 2020

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-8: Obecné požadavky - Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, nebo neimpregnovaný

Změna bude zrušena k 24. září 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60317-0-8 ed. 2 (347307) - květen 2020

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-8: Obecné požadavky - Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, neimpregnovaný a stavený, nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, nebo neimpregnovaný

350 Kč

ČSN EN IEC 60317-80 (347307) - květen 2020

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 80: Měděný vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyvinylacetalem, třída 120, s lepicí vrstvou

230 Kč

ČSN EN 60851-3 ed. 2/změna A2 (347308) - květen 2020

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 3: Mechanické vlastnosti

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 50411-3-3 (359249) - květen 2020 nové vydání

Systémy vláknového managementu a ochranná krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-3: Chránítka svařovaných jednovidových optických vláknových spojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61300-3-21 ed. 2/změna Z1 (359252) - květen 2020

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-21: Zkoušení a měření - Doba přepnutí

Změna byla zrušena k 25. říjnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 61300-3-21 ed. 3 (359252) - květen 2020

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-21: Zkoušení a měření - Doba přepnutí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62343-2 ed. 2/změna Z1 (359278) - květen 2020

Dynamické moduly - Část 2: Kvalifikace spolehlivosti

Změna bude zrušena k 21. říjnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 62343-2-1 (359278) - květen 2020

Dynamické moduly - Část 2-1: Kvalifikace bezporuchovosti - Zkušební šablona

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 63013 (360701) - květen 2020

LED součástky - Projektování dlouhodobého průběhu činitele stárnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60335-2-52 ed. 2/změna A12 (361045) - květen 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-52: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ústní hygienu

125 Kč

ČSN EN 50636-2-107/změna A2 (361050) - květen 2020

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-107: Zvláštní požadavky na robotické bateriové sekačky trávy

190 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-111 (361050) - květen 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-111: Zvláštní požadavky na elektrické matrace typu ondol s neohebnou vyhřívanou částí

230 Kč

ČSN EN 62826/změna Z1 (361060) - květen 2020

Spotřebiče pro čištění povrchu - Stroje pro ošetřování podlah s trakčním pohonem nebo bez něj, pro komerční použití - Metody měření funkce

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 18. listopadu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 62885-9 (361060) - květen 2020

Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 9: Stroje pro ošetřování podlah s trakčním pohonem nebo bez něj pro komerční účely - Metody měření funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 62985 (364773) - květen 2020

Metody výpočtu odhadované velikosti specifické dávky (SSDE) ve výpočetní tomografii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-13/změna A2 (364801) - květen 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anestetických pracovišť

125 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-13/změna A2 (364801) - květen 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anestetických pracovišť

230 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-79 (364801) - květen 2020 nové vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-79: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro podporu ventilace při ventilační tísni

570 Kč

ČSN EN IEC 62209-3 (367902) - květen 2020

Postup měření pro hodnocení měrného absorbovaného výkonu při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z v ruce držených a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení - Část 3: Systémy založené na vektorovém měření (kmitočtový rozsah 600 MHz až 6 GHz)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 63006 (368689) - květen 2020

Bezdrátový přenos výkonu (WPT) - Slovník termínů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 62275 ed. 2/změna Z1 (370510) - květen 2020

Systémy vedení kabelů - Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace

Změna bude zrušena k 29. listopadu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 62275 ed. 3 (370510) - květen 2020

Systémy vedení kabelů - Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 12259-14 (389210) - květen 2020

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 14: Sprinklery pro použití v obytných objektech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 12845 +A1 (389211) - květen 2020 nové vydání

Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 14972-8 (389260) - květen 2020

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 8: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro stroje v uzavřených prostorech nad 260 m3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14972-9 (389260) - květen 2020

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 9: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro stroje v uzavřených prostorech do 260 m3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12101-2 ed. 2 (389700) - květen 2020 nové vydání

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Odtahová větrací zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla

590 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 1971-1 (420428) - květen 2020

Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi - Část 1: Zkoušení s průchozí zkušební cívkou na vnějším povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

230 Kč

ČSN EN 1971-2 (420428) - květen 2020

Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi - Část 2: Zkoušení s vnitřním snímačem na vnitřním povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

190 Kč

ČSN EN 16090 (420468) - květen 2020 nové vydání

Měď a slitiny mědi - Stanovení střední velikosti zrna ultrazvukem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 17266 (560142) - květen 2020

Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických specií - Stanovení organortuti v mořských produktech elementární analýzou rtuti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19036 (560625) - květen 2020

Mikrobiologie potravinového řetězce - Odhad nejistoty měření při kvantitativním stanovení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 22964 (560640) - květen 2020 nové vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Cronobacter

340 Kč

ČSN EN 17254 (560666) - květen 2020

Potraviny - Minimální požadavky na výkonnost pro stanovení lepku metodou ELISA

190 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN ISO 22762-1 (633020) - květen 2020

Elastomerní protiseismické izolátory - Část 1: Zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 22762-2 (633020) - květen 2020

Elastomerní protiseismické izolátory - Část 2: Aplikace pro mosty - Specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 22762-3 (633020) - květen 2020

Elastomerní protiseismické izolátory - Část 3: Aplikace pro budovy - Specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 13076 (673011) - květen 2020 nové vydání

Nátěrové hmoty - Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů

230 Kč

ČSN EN ISO 3233-2 (673030) - květen 2020 nové vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 2: Metoda s použitím stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek podle ISO 3251 a stanovení hustoty suchého nátěru na zkušebních tělesech pomocí Archimedova zákona

230 Kč

ČSN EN ISO 2808 (673061) - květen 2020 nové vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěru

550 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 14366 +A1 (730537) - květen 2020

Laboratorní měření hluku z instalací pro odpadní vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

340 Kč

ČSN EN 15804 +A1/změna Z1 (730912) - květen 2020

Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů

Změna bude zrušena k 31. říjnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 15804 +A2 (730912) - květen 2020

Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 12716 (731072) - květen 2020 nové vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Trysková injektáž

350 Kč

ČSN EN 12390-12 (731302) - květen 2020

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 12: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci - Metoda zrychlené karbonatace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1993-1-5 ed. 2/změna Z1 (731401) - květen 2020

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn

Změna bude zrušena k 30. dubnu 2021.

32 Kč

ČSN EN 1993-1-5 ed. 3 (731401) - květen 2020

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn

550 Kč

ČSN EN 1993-1-5/změna A2 (731401) - květen 2020

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn

125 Kč

ČSN EN 13108-31 (736140) - květen 2020

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 31: Asfaltový beton s asfaltovou emulzí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12697-53 (736160) - květen 2020

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 53: Zvýšení soudržnosti metodou roztíratelnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12697-54 (736160) - květen 2020

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 54: Vytvrzení vzorků pro zkoušku směsí s asfaltovou emulzí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12697-55 (736160) - květen 2020

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 55: Organoleptické posouzení kompatibility základních složek směsí s asfaltovou emulzí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12697-56 (736160) - květen 2020

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 56: Příprava vzorků statickým zhutněním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13036-5 (736177) - květen 2020

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 5: Stanovení indexů podélné nerovnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13422 (737031) - květen 2020 nové vydání

Svislé dopravní značení - Přenosná deformovatelná varovná zařízení - Kužely a válce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-A03 (800121) - květen 2020

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A03: Šedá stupnice pro hodnocení zapouštění

190 Kč

ČSN EN ISO 1833-13 (800216) - květen 2020 nové vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 13: Směsi určitých chlorovláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím sirouhlíku/acetonu)

190 Kč

ČSN EN ISO 1833-14 (800216) - květen 2020 nové vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 14: Směsi acetátu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím ledové kyseliny octové)

190 Kč

ČSN EN ISO 1833-9 (800216) - květen 2020 nové vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 9: Směsi acetátu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím benzylalkoholu)

125 Kč

ČSN EN ISO 3175-5 (800809) - květen 2020

Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 5: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití dibutoxymethanu

230 Kč

ČSN EN ISO 3175-6 (800809) - květen 2020

Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 6: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití dekamethylpentacyklosiloxanu

230 Kč

ČSN EN 1269 (804428) - květen 2020 nové vydání

Textilní podlahové krytiny - Hodnocení úpravy vpichovaných textilních podlahových krytin zkouškou špinivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16641 (804448) - květen 2020

Textilní podlahové krytiny - Pokyny pro přípustné barevné odchylky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 27065/změna A1 (832729) - květen 2020

Ochranné oděvy - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13857 (833212) - květen 2020 nové vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 24550 (833594) - květen 2020

Ergonomie - Funkční navrhování - Kontrolky na spotřebních výrobcích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24551 (833594) - květen 2020

Ergonomie - Funkční navrhování - Mluvené pokyny pro spotřební výrobky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 689 +AC (833631) - květen 2020 nové vydání

Expozice pracoviště - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci

440 Kč

ČSN EN ISO 25177 (836140) - květen 2020 nové vydání

Kvalita půdy - Popis půdy v terénu

550 Kč

ČSN EN ISO 11274 (836629) - květen 2020 nové vydání

Kvalita půdy - Stanovení retenčních vlhkostních charakteristik - Laboratorní metody

340 Kč

ČSN EN 16214-4 +A1 (838260) - květen 2020 nové vydání

Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 4: Metody výpočtu bilance emisí skleníkových plynů s použitím analýzy životního cyklu

350 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 61223-3-5/změna Z1 (854012) - květen 2020

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

Změna bude zrušena k 21. říjnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 61223-3-5 ed. 2 (854012) - květen 2020

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11135/změna A1 (855252) - květen 2020

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace ethylenoxidem - Požadavky na vývoj, validaci a průběžné řízení sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky

230 Kč

ČSN EN ISO 11137-1/změna A2 (855253) - květen 2020

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky

230 Kč

ČSN EN ISO 9693 (856362) - květen 2020

Stomatologie - Zkoušení kompatibility pro kovokeramické a keramicko-keramické systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 549 V3.1.1 (870009) - květen 2020

Požadavky přístupnosti na výrobky a služby ICT

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (875101) - květen 2020

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-1 V13.1.1 (875111) - květen 2020

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 1: Úvod a společné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 303 446-2 V1.2.1 (875184) - květen 2020

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) kombinovaných a/nebo integrovaných rádiových a nerádiových zařízení - Část 2: Požadavky na zařízení určená k použití v průmyslovém prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 1130 (911020) - květen 2020

Dětský nábytek - Koše - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

440 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 14988 (943418) - květen 2020 nové vydání

Dětské vysoké židle - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

550 Kč

96 Kulturní dědictví

ČSN EN 15898 (961509) - květen 2020 nové vydání

Ochrana kulturního dědictví - Základní obecné termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN 17269 (981006) - květen 2020

Zdravotnická informatika - Mezinárodní souhrn o pacientovi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč