ČSN (normy i změny) z ledna 2010

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 9612 (011622) - leden 2010

Akustika - Určení expozice hluku na pracovišti - Technická metoda

440 Kč

ČSN EN ISO 389-9 (011630) - leden 2010

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 9: Preferované podmínky měření pro stanovení referenčních prahových hladin slyšení

230 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 10644 (021060) - leden 2010 aktuální vydání

Nedemontovatelné sestavy ocelových šroubů a plochých podložek - Hodnoty tvrdosti podložky 200 HV a 300 HV

190 Kč

ČSN EN ISO 10673 (021704) - leden 2010 aktuální vydání

Ploché podložky pro nedemontovatelné sestavy šroubů a podložek - Jemná, běžná a hrubá řada - Výrobní třída A

190 Kč

ČSN EN ISO 8752 (022156) - leden 2010 aktuální vydání

Pružné válcové kolíky - Štěrbinové, pro těžký provoz

190 Kč

ČSN EN ISO 13337 (022164) - leden 2010 aktuální vydání

Pružné válcové kolíky - Štěrbinové, pro lehký provoz

190 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 1461 (038560) - leden 2010 aktuální vydání

Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky - Specifikace a zkušební metody

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 203-3 (061901) - leden 2010

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 3: Materiály a části ve styku s potravinami a jiná hygienická hlediska

190 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13480-3/změna A3 (130020) - leden 2010

Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 50325-2/změna Z1 (183060) - leden 2010

Průmyslový komunikační podsystém založený na ISO 11898 (CAN) pro rozhraní řídicí jednotka-zařízení - Část 2: DeviceNet

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 12470-1 +A1 (258195) - leden 2010 aktuální vydání

Lékařské teploměry - Část 1: Skleněné teploměry s kapalnou kovovou náplní s maximálním zařízením

230 Kč

ČSN EN 12470-2 +A1 (258195) - leden 2010 aktuální vydání

Lékařské teploměry - Část 2: Teploměry se změnou typu fáze (bodová matice)

230 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 13698-2 (269131) - leden 2010 aktuální vydání

Výrobní specifikace palet - Část 2: Konstrukční specifikace prostých dřevěných palet 1 000 mm x 1 200 mm

340 Kč

ČSN EN 1756-2 +A1 (269711) - leden 2010 aktuální vydání

Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Zdvižná čela pro dopravu osob

440 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 81-43 (274003) - leden 2010

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 43: Výtahy pro jeřáby

550 Kč

ČSN EN 1495 +A2 (275010) - leden 2010 aktuální vydání

Zdvihací plošiny - Stožárové šplhací pracovní plošiny

550 Kč

ČSN EN 14010 +A1 (275410) - leden 2010 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Poháněná zařízení pro parkování motorových vozidel - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu pro navrhování, výrobu, montáž a uvádění do provozu

550 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4071 (313120) - leden 2010

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3052 (313123) - leden 2010 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, z korozivzdorné oceli, pasivované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4132 (313137) - leden 2010

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3614 (313140) - leden 2010

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), postříbřené - Třída 900 MPa / 650 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3226 (313325) - leden 2010

Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice, ploché, normální výšky, s normálním rozměrem pro klíč, z oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 12217-3/změna A1 (320234) - leden 2010

Malá plavidla - Stanovení stability a plovatelnosti podle kategorie plavidla - Část 3: Plavidla s délkou trupu menší než 6 m

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN CLC/TS 50131-3/změna Z1 (334591) - leden 2010

Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 3: Ústředny

Změna byla zrušena k 1. únoru 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50131-3 (334591) - leden 2010

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 3: Ústředny

570 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60851-3 ed. 2 (347308) - leden 2010 aktuální vydání

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 3: Mechanické vlastnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.14t, A2 5.20t

690 Kč

ČSN EN 60851-3/změna Z1 (347308) - leden 2010

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 3: Mechanické vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60264-1/změna A1 (347384) - leden 2010

Balení vodičů pro vinutí. Část 1: Kontejnery pro vodiče kruhového průřezu pro vinutí

125 Kč

ČSN EN 50143 ed. 2 (347504) - leden 2010 aktuální vydání

Kabely pro instalace osvětlovacích trubic s doutnavkovým výbojem s počátečním jmenovitým napětím naprázdno nad 1000 V, ale nepřevyšujícím 10 000 V

350 Kč

ČSN EN 50143/změna Z1 (347504) - leden 2010

Kabely pro instalace osvětlovacích trubic s doutnavkovým výbojem s počátečním jmenovitým napětím naprázdno nad 1 kV, ale nepřevyšujícím 10 kV

Změna byla zrušena k 1. únoru 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-15 ed. 2 (350000) - leden 2010 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 15: Hladiny impulzních výdržných napětí tvarovaných statorových cívek pro střídavé točivé stroje

230 Kč

ČSN EN 60034-15/změna Z1 (350000) - leden 2010

Točivé elektrické stroje - Část 15: Hladiny impulsních výdržných napětí střídavých točivých strojů se šablonovými statorovými cívkami

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62271-110/změna Z1 (354224) - leden 2010

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 110: Spínání induktivní zátěže

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61557-11 (356230) - leden 2010

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 11: Účinnost monitorů reziduálního proudu (RCMs) typu A a typu B v rozvodných sítích TT, TN a IT

230 Kč

ČSN EN 61557-9/změna Z1 (356230) - leden 2010

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 kV a se stejnosměrným napětím do 1,5 kV - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 9: Zařízení k lokalizování místa poruchy izolace v rozvodných sítích IT

Změna byla zrušena k 1. únoru 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60745-2-12 ed. 2 (361551) - leden 2010 aktuální vydání

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na vibrátory betonu

230 Kč

ČSN EN 60745-2-12/změna A1 (361575) - leden 2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na vibrátory betonu

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-12/změna Z1 (361575) - leden 2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na vibrátory betonu

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-2 ed. 2/změna Z1 (364800) - leden 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na bezpečnost vysokofrekvenčních chirurgických přístrojů

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-21/změna Z1 (364800) - leden 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost kojeneckých sálavých ohřívačů

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 601-2-19/změna Z2 (364800) - leden 2010

Zdravotnické elektrické přístroje. Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost novorozeneckých inkubátorů

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-19 (364801) - leden 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-19: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých inkubátorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 9.12t, A1 5.17t

605 Kč

ČSN EN 60601-2-2 ed. 3 (364801) - leden 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost vysokofrekvenčních chirurgických přístrojů a vysokofrekvenčního chirurgického příslušenství

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 9.12t, Z1 10.18t

Norma bude zrušena k 18. květnu 2021 (zobrazit náhrady).

667 Kč

ČSN EN 60601-2-21 ed. 2 (364801) - leden 2010 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-21: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých sálavých ohřívačů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 9.12t, A1 5.17t

540 Kč

ČSN EN 62430 (369081) - leden 2010

Ekodesign elektrických a elektronických produktů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.20t

Norma bude zrušena k 26. listopadu 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50368/změna Z1 (370550) - leden 2010

Kabelové příchytky pro elektrické instalace

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 15001-1 (386420) - leden 2010

Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.12t

965 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10088-4 (420927) - leden 2010

Korozivzdorné oceli - Část 4: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro požití ve stavebnictví

550 Kč

ČSN EN 10088-5 (420927) - leden 2010

Korozivzdorné oceli - Část 5: Technické dodací podmínky pro tyče, drát, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro použití ve stavebnictví

570 Kč

ČSN EN 14121 (421438) - leden 2010 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky pro použití v elektrotechnice

190 Kč

44 Hornictví

ČSN EN 1889-2 +A1 (445003) - leden 2010 aktuální vydání

Důlní stroje - Mobilní podzemní stroje - Bezpečnost - Část 2: Lokomotivy

440 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 703 +A1 (470611) - leden 2010 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Stroje na nakládání, míchání a/nebo řezání a distribuci siláže - Bezpečnost

350 Kč

ČSN EN 706 +A1 (470616) - leden 2010 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Stroje na řez vinné révy - Bezpečnost

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 13751 (560682) - leden 2010 aktuální vydání

Potraviny - Detekce ozářených potravin fotostimulační luminiscencí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 23275-1 (588823) - leden 2010

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Ekvivalenty kakaového másla v kakaovém másle a hořké čokoládě - Část 1: Stanovení přítomnosti ekvivalentů kakaového másla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 527-5 (640604) - leden 2010 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 5: Zkušební podmínky pro plastové kompozity vyztužené jednosměrnými vlákny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 22088-5 (640764) - leden 2010

Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 5: Metoda konstantní deformace v tahu

230 Kč

ČSN EN ISO 22088-6 (640764) - leden 2010

Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 6: Metoda pomalé deformační rychlosti

230 Kč

ČSN EN ISO 1889 (644023) - leden 2010 aktuální vydání

Výztuž - Nitě - Stanovení délkové hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 845 (645411) - leden 2010 aktuální vydání

Lehčené plasty a pryže - Stanovení objemové hmotnosti

125 Kč

ČSN EN 12613 (646910) - leden 2010 aktuální vydání

Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 14618 (721449) - leden 2010 aktuální vydání

Umělý kámen - Terminologie a klasifikace

230 Kč

ČSN EN 934-4 (722326) - leden 2010 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 4: Přísady do injektážní malty pro předpínací kabely - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

230 Kč

ČSN EN 12808-4 (722470) - leden 2010 aktuální vydání

Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení smrštění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.11t

210 Kč

ČSN EN 820-4 (727533) - leden 2010

Speciální technická keramika - Termomechanické vlastnosti monolitické keramiky - Část 4: Stanovení creepové deformace v ohybu za zvýšených teplot

230 Kč

ČSN EN 820-5 (727533) - leden 2010

Speciální technická keramika - Termomechanické vlastnosti monolitické keramiky - Část 5: Stanovení modulů pružnosti při zvýšených teplotách

340 Kč

ČSN EN 1006 (727545) - leden 2010

Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Pokyny pro výběr zkušebních těles pro stanovení vlastností

190 Kč

ČSN EN 1071-10 (727570) - leden 2010

Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 10: Stanovení tloušťky povlaku z příčného výbrusu

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0831/změna Z1 (730831) - leden 2010

Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 0833/změna Z2 (730833) - leden 2010

Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 0834/změna Z1 (730834) - leden 2010

Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 0845/změna Z2 (730845) - leden 2010

Požární bezpečnost staveb. Sklady

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15254-2 (730855) - leden 2010

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 2: Zdicí prvky a sádrové tvárnice

190 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN ISO 23913 (757426) - leden 2010

Jakost vod - Stanovení chromu(VI) - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) s fotometrickou detekcí

230 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 12374 (770010) - leden 2010 aktuální vydání

Obaly - Flexibilní tuby - Terminologie

340 Kč

ČSN EN 12375 (770423) - leden 2010 aktuální vydání

Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Metoda stanovení tloušťky stěny

125 Kč

ČSN EN 13048 (770424) - leden 2010 aktuální vydání

Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Metoda měření tloušťky vnitřní lakové vrstvy

125 Kč

ČSN EN 15766 (770426) - leden 2010

Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metody pro určení polymerizace vnitřního nátěru s acetonem

125 Kč

ČSN EN 15653 (770427) - leden 2010

Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metoda pro kontrolu odolnosti vnitřního ochranného nátěru proti amoniaku

125 Kč

ČSN EN 13045 (771004) - leden 2010 aktuální vydání

Obaly - Flexibilní válcové plastové tuby - Rozměry a tolerance

125 Kč

ČSN EN 13461 (771019) - leden 2010 aktuální vydání

Obaly - Flexibilní válcové laminátové tuby - Rozměry a tolerance

125 Kč

ČSN EN 12714 (771049) - leden 2010 aktuální vydání

Plastové sudy - Sudy s odnímatelným víkem se jmenovitým objemem 25 l až 60 l

190 Kč

ČSN EN 12707 (771051) - leden 2010 aktuální vydání

Plastové sudy - Sudy s neodnímatelným víkem se jmenovitým objemem 210 l a 225 l

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-B07 (800168) - leden 2010

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B07: Stálobarevnost na světle při namočení umělým potem

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 1005-4 +A1/Oprava 1 (833503) - leden 2010

Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 4: Hodnocení pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení

20 Kč

ČSN EN ISO 23210 (834793) - leden 2010

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace frakce PM10/PM2,5 v odpadním plynu - Stanovení nízkých koncentrací pomocí impaktorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN 13060 +A1/Oprava 1 (847112) - leden 2010

Malé parní sterilizátory

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 15883-1 (847150) - leden 2010 aktuální vydání

Mycí a dezinfekční zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky, termíny, definice a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.15t

760 Kč

ČSN EN ISO 15883-2 (847150) - leden 2010 aktuální vydání

Mycí a dezinfekční zařízení - Část 2: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení s tepelnou dezinfekcí pro chirurgické nástroje, anestetické příslušenství, nádoby, mísy, nářadí, skleněné laboratorní pomůcky atd.

230 Kč

ČSN EN ISO 15883-3 (847150) - leden 2010 aktuální vydání

Mycí a dezinfekční zařízení - Část 3: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení s tepelnou dezinfekcí nádob pro lidské výměšky

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10993-5 (855220) - leden 2010 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 5: Zkoušky na cytotoxicitu in vitro

440 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 302 264-2 V1.1.1 (875151) - leden 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 77 GHz až 81 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 71-5/změna A2 (943095) - leden 2010

Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy

Změna byla zrušena k 1. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19141 (979861) - leden 2010

Geografická informace - Schéma při přesunu vzhledu jevů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč