ČSN ISO 5667-10 (757051)

Jakost vod. Odběr vzorků. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod

ČSN ISO 5667-10 Jakost vod. Odběr vzorků. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 262 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5667-10:1992. ISO 5667 sestává z níže uvedených částí souhrnného názvu Jakost vody - Odběr vzorků: Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků. Část 2: Pokyny pro způsob odběru vzorků. Část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi. Část 4: Pokyny pro odběr vzorků z vodních nádrží. Část 5: Pokyny pro odběr vzorků pitné vody a vody užívané při výrobě potravin a nápojů. Část 6: Pokyny pro odběr vzorků z řek a potoků. Část 7: Pokyny pro odběr vzorků teplárenské vody a páry. Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek. Část 9: Pokyny pro odběr vzorků mořské vody. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod. Část 11: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod. Část 12: Pokyny pro odběr vzorků průmyslových chladicích vod. Část 13: Pokyny pro odběr vzorků kalů a sedimentů. Tato desátá část normy ČSN ISO 5667 obsahuje podrobné údaje o vzorkování splaškových a průmyslových odpadních vod, k návrhu vzorkovacích programů a způsobu odběru vzorků. Předmětem jsou všechny druhy odpadních vod, tj. průmyslové odpadní vody, surové i vyčištěné splašky. Odběr vzorků nahodilých úniků vod zde není zahrnut, avšak popisované způsoby lze v určitých případech také na tyto úniky aplikovat. Program odběru vzorků vychází z mnoha různých účelů, nejčastější z nich jsou: zjistit koncentraci znečišťujících látek v odpadních vodách, zjistit zatížení odpadních vod znečišťujícími látkami, dodat údaje k provozu čistírny odpadních vod, přezkoušet, zda jsou dodržovány mezné koncentrace vypouštěného znečištění, přezkoušet, zda jsou dodržovány mezné hodnoty zatížení vypouštěným znečištěním, dodat údaje pro odvod poplatků za vypouštění odpadních vod. Kromě základních požadavků, jsou dále normalizovány: v kapitole 4 - Zařízení k odběru vzorků, 5 - Postup odběru vzorků, 6 - Bezpečnostní hlediska odběru vzorků, 8 - Označování vzorků a záznamy. Z normy vyjímáme kapitolu 5, která podrobně popisuje postup odběru vzorků a v článku 5.1 stanoví: "Předběžná bezpečnostní opatření - Ve všech případech volby místa odběru vzorků musí být přihlédnuto k dodržování bezpečnostních a zdravotních požadavků." Z normy dále vyjímáme kapitolu 6, která se zabývá bezpečnostními hledisky odběru vzorků a stanoví: "V kapitole 7 ISO 5667-1 jsou uvedeny všeobecné pokyny, které se týkají předběžných bezpečnostních opatření. Tyto pokyny stejně jako pokyny uváděné v této části ISO 5667 však nezahrnují místní anebo státní zákony a předpisy." Čl.6.1 blíže uvádí možná rizika při práci ve stokách, žumpách, čerpacích stanicích a v čistírnách odpadních vod. Čl.6.2 doporučuje, jaký postup je třeba zachovávat před vstupem do uzavřeného prostoru - jak venku, tak uvnitř. Čl.6.3 stanoví: "Četné země vydaly zákonné požadavky týkající se vakcinace osob pracujících ve styku s odpadní vodou. takové požadavky mají být splněny u personálu, který se zabývá vzorkováním odpadních vod." Čl.6.4 stanoví: "Odběr vzorků v městských oblastech se často provádí ze sto a uličních šachet. Na takových místech je dopravní ruch vážným nebezpečím. Je-li třeba narušit dopravu, musí být napřed vykonány vhodné úpravy ve spolupráci s policií nebo místními úřady. Zásadním požadavkem je, aby se použily náležité varovné značky a světelné signály. I když jsou učiněna veškerá opatření, osoby odebírající vzorky musí pracovat s vědomím hrozícího nebezpečí." Příloha A stanoví obsah (formulář) protokolu odběru vzorků splaškových a průmyslových odpadních vod. Provádění odběrů je v normě podrobně popsáno. ČSN ISO 5667-10 (75 7051) byla vydána v lednu 1996. Nahradila část 2 ČSN 83 0540 ze 17.2.1984.

Označení ČSN ISO 5667-10 (757051)
Katalogové číslo 18859
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963188591
Změny a opravy Z1 5.07t
Tato norma nahradila ČSN 83 0540-2 (830540) z července 1985
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 5667-1 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků

ČSN EN ISO 5667-6 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 5667-1 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků

ČSN EN ISO 5667-13 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů

ČSN EN ISO 5667-14 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi

ČSN EN ISO 5667-15 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 15: Pokyny pro konzervaci a manipulaci se vzorky kalu a sedimentu

ČSN EN ISO 5667-16 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 16: Návod pro biologické zkoušení vzorků

ČSN EN ISO 5667-19 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 19: Návod pro odběr vzorků v mořských sedimentech

ČSN EN ISO 5667-23 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 23: Návod pro pasivní odběr vzorků v povrchových vodách

ČSN EN ISO 5667-3 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi

ČSN EN ISO 5667-6 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků

ČSN ISO 5667-11 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 11: Návod pro odběr vzorků podzemních vod

ČSN ISO 5667-12 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 12: Návod pro odběr vzorků dnových sedimentů z řek, jezer a z oblastí ústí řek

ČSN ISO 5667-17 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 17: Návod pro odběr vzorků nerozpuštěných látek z velkých objemů vzorku

ČSN ISO 5667-20 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 20: Návod pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování - Shoda s limity a systémy klasifikace

ČSN ISO 5667-21 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 21: Návod pro odběr vzorků pitné vody dodávané cisternami nebo jinými způsoby než vodovodní sítí

ČSN ISO 5667-22 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 22: Návod pro navrhování a instalaci objektů pro monitoring podzemní vody

ČSN ISO 5667-24 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 24: Návod pro auditování vzorkování

ČSN ISO 5667-4 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 4: Návod pro odběr vzorků z jezer a vodních nádrží

ČSN ISO 5667-5 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 5: Návod pro odběr vzorků pitné vody z úpraven vody a z vodovodních sítí

ČSN ISO 5667-7 (757051)
Jakost vod. Odběr vzorků. Část 7: Pokyny pro odběr vzorků vody a páry v kotelnách

ČSN ISO 5667-8 (757051)
Jakost vod. Odběr vzorků. Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek