ČSN 75 6101 (756101) Zrušená norma

Stokové sítě a kanalizační přípojky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Čl.4.1.3, 4.4.1.4, 4.4.1.5, 4.6.23, 4.6.24, 4.8.9, 4.10.12.4, 7.1.5.9, 7.1.5.10 a 8.1 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství na základě jeho požadavku. Norma platí pro navrhování, posuzování, výstavbu a sanaci gravitačních stokových sítí a kanalizačních přípojek měst, obcí, sídlišť, rozptýlené zástavby, průmyslových a zemědělských závodů, drobných provozů, sportovních areálů, dopravních staveb a jiných objektů, pokud pro ně neplatí jiné normy. Pro tlakovou a podtlakovou stokovou síť norma neplatí všeobecně, jen v uvedených jednotlivých ustanoveních. Dále norma platí pro navrhování a výstavbu dešťových vpustí sloužících k odvádění dešťových odpadních vod z pozemních komunikací a jiných ploch do stokové sítě. Norma platí i pro navrhování vnitřních příčných profilů a rozměrů stok městských a průmyslových stokových sítí jednotné i oddílové stokové soustavy bez ohledu na stavební materiál a způsob výstavby nebo sanace stok. Norma neplatí pro otevřené nebo zakryté záchytné a silniční příkopy, rigoly, propustky, potrubím vedené vodní toky a otevřené nebo zakryté žlaby v čistírnách odpadních vod. Účelem stokový sítí a kanalizačních přípojek podle této normy, je spolehlivé, hospodárné a zdravotně neškodné odváděné odpadních vod z určeného území nebo připojené nemovitosti do zařízení na čištění odpadních vod (čistírny odpadních vod, dešťové nádrže) a do vodního recipientu). Tím stokové sítě a kanalizační přípojky zajišťují ochranu vodního recipientu před znečištěním odpadními vodami (tj. i znečištěnými dešťovými odpadními vodami) z urbanizovaných povodí). Pro spolehlivé a hospodárné odvádění dešťových vod do dešťové nebo jednotné kanalizace se doporučuje využívat zpomalení odtoku dešťových vod povrchovou retencí, popř. vsakováním a ve stokové síti trubní retencí. Nejobsáhlejší část norma se týká navrhování stokových sítí (kap. 4), kde jsou řešeny nejen technické požadavky, ale i složení splaškových vod (čl.4.2.1), výpočet množství odpadních vod a další. ČSN 75 6101 byla vydána v srpnu 1995. Nahradila ČSN 73 6701 z 25.4.1983 a ČSN 73 6714 z 2.11.1981.

Označení ČSN 75 6101 (756101)
Katalogové číslo 17564
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 8. 1995
Datum účinnosti 1. 9. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963175645
Změny a opravy Z1 3.97t, Z2 4.99t, Z3 3.03t
Norma byla zrušena k 1. 11. 2004
a nahrazena ČSN 75 6101 (756101)
Tato norma nahradila ČSN 73 6701 (736701) z dubna 1984
ČSN 73 6714 (736714) z září 1982
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 61 01
  • ČSN 756101
  • ČSN 75 61 01 : 1995
  • ČSN 756101:1995
  • ČSN 75 6101:1995