Publikace svazek 107

Elektrické instalace v dřevostavbách a v provozech pro zpracování dřeva (druhé – aktualizované vydání, rok vydání 2018) - Ing. Karel Dvořáček

Publikace svazek 107 Elektrické instalace v dřevostavbách a v provozech pro zpracování dřeva (druhé – aktualizované vydání, rok vydání 2018) - Ing. Karel Dvořáček
12 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 242 Kč
včetně 0 % DPH
ks

Anotace obsahu

Problematika ochrany před iniciací požáru elektrickými rozvody a dalším elektrickým zařízením je řešena od doby prvotní elektrizace objektů. Pouze s narůstajícími nároky na přenášené výkony a hustotu elektrických rozvodů v objektech se dostává stále více do popředí.

Tato příručka, jediná na toto téma v České republice, reaguje na rozšiřující se výstavbu nejen dřevostaveb, zejména dřevěných srubů a chat, ale i na používání dřeva a podobných materiálů dotvářejících jak interiér, tak exteriér staveb z klasických materiálů (betonu, cihel, železné konstrukce apod.).

Současně s ochranou objektů před iniciací požáru elektrickým zařízením jsou důležité i požadavky na elektroinstalaci, která musí zůstat funkční i v době požáru.

Příručka se skládá z devíti kapitol, které se věnují:

- základním legislativním a normativním požadavkům, kterým se jednotlivé požadavky na ochranu před požárem přiřazují k určeným objektům,

- požadavkům na provedení rozvodů v důležitých částech objektů, základním požadavkům na elektroinstalaci v prostorech s hořlavým materiálem, kde se uvádí všeobecné požadavky na elektrická zařízení, jevům, které mohou být příčinou zranění či poškození, přístrojům užívaným pro ochranu před iniciací požáru elektrickým proudem a dalším možným podnětům, které je nutné respektovat,

- požadavkům na svítidla,

- požadavkům na elektroinstalaci v rodinných domcích vybudovaných zcela či z části ze dřeva a jejich dodatečným úpravám, respektive úpravám v bytech bytových domů pomocí normálně hořlavých materiálů,

- problematice elektroinstalace obecně v dřevěných stavbách,

- problematice odpojování elektroinstalace bytu při požáru,

- požadavkům na elektroinstalaci v dílně pro zpracování dřeva,

- užívaným definicím jak v legislativě, tak v normách týkajících se této oblasti.

Toto druhé vydání je aktualizováno podle technických norem platných k 1. 9. 2018 a je doplněno o některé nové poznatky získané při projektování, montáži a údržbě elektrických instalací, ale i spotřebičů v dřevostavbách.

Příručka je určena jak projektantům, montážním firmám a revizním technikům, tak provozovatelům elektrických zařízení. Zároveň poslouží jako součást studijních materiálů pro přípravu elektrotechniků ke zkouškám odborné způsobilosti pro elektrická zařízení v objektech třídy B.

Obsah
ÚVOD 11
1. ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ A NORMATIVNÍ POŽADAVKY 12
1.1 Stavební a elektrotechnické legislativní předpisy a normy 12
1.2 Protipožární legislativní předpisy a normy 12
1.3 Důležitá ustanovení legislativních předpisů vztahující se k elektrickým
rozvodům – hlediska obecné ochrany před iniciací požáru 13
2. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ­ELEKTROINSTALACI
V PROSTORECH S HOŘLAVÝM MATERIÁLEM 21
2.1 Všeobecné požadavky na elektrická zařízení 21
2.2 Jevy, které mohou být příčinou zranění či poškození 21
2.3 Přístroje užívané pro ochranu před iniciací požáru
elektrickým proudem 22
2.3.1 Proudové chrániče 22
2.3.2 Přístroje AFDD 22
2.4 Elektrická zařízení s nebezpečnou povrchovou teplotou 23
2.5 Elektrické zařízení, u něhož mohou za normálního provozu
vznikat elektrické oblouky nebo jiskry 23
2.6 Elektrické zařízení obsahující významné množství hořlavé kapaliny 24
2.7 Kryty elektrického zařízení 24
2.8 Preventivní opatření v případech zvláštního rizika požáru 24
2.9 Podmínky úniku v případě nouze vyvolané nebezpečím požáru 24
2.10 Uspořádání vedení v prostorách s vnějším vlivem BD2, BD3 a BD4 25
2.11 Spínací a řídicí přístroje 26
2.12 Elektrická zařízení obsahující hořlavé kapaliny v prostorech
s vnějšími vlivy BD3 a BD4 26
2.13 Prostory s nebezpečím požáru v důsledku zpracovávaných
nebo skladovaných hmot BE2 a s hořlavými hmotami
v konstrukcích CA2 26
2.14 Nosiče vedení 28
2.15 Průchod vedení prostory s vnějším vlivem BE2 28
2.16 Elektrické topení s nucenou ventilací 29
2.17 Motory s dálkovým nebo automatickým ovládáním 29
2.18 Ochrana koncových obvodů 29
2.19 Obvody napájející nebo procházející prostory s vnějším vlivem BE2 29
2.20 Obvody SELV a PELV 30
2.21 Vodiče PEN 30
2.22 Odpojování 30
2.23 CB2 – stavby, jejichž tvar a rozměry usnadňují šíření požáru 30
2.24 Volba a provádění instalací na místech, kde může být ohroženo
nenahraditelné bohatství 30
2.25 Doplňující požadavky pro zemědělská a zahradnická zařízení 31
2.26 Ochrana před popáleninami 31
2.27 Systém teplovzdušného vytápění s nucenou ventilací 32
2.28 Spotřebiče produkující horkou vodu nebo páru 32
2.29 Topná tělesa 32
2.29.1 Topné jednotky podlahového vytápění 33
2.29.2 Elektrická topidla určená pro chov hospodářských zvířat 33
2.30 Návrh nosných systémů s funkční odolností při požáru 34
3. POŽADAVKY NA SVÍTIDLA 37
3.1 Ochrana okolí před účinky tepla 37
3.2 Svítidla v prostorech s nebezpečím požáru v důsledku zpracovávaných
nebo skladovaných hmot CA2 a v prostorech s hořlavými hmotami
ve stavebních konstrukcích CB2 38
3.3 Základní podmínky pro volbu svítidel 40
3.4 Ukládání vedení ve svítidlech 40
3.5 Ochrana před teplem a UV zářením uvnitř elektrického svítidla 40
3.6 Samostatné ovládací zařízení pro světelné zdroje,
například předřadníky 41
3.7 Svítidla na senících nebo prostorech pro slámu 41
3.8 Svítidla na malé napětí 41
3.8.1 Prostory s nebezpečím požáru v důsledku zpracovávaných
nebo skladovaných hmot 41
3.8.2 Nebezpečí požáru od transformátorů/měničů svítidel 41
3.8.3 Nebezpečí požáru od zkratu 42
3.8.4 Speciální ochranná zařízení chránící před nebezpečím požáru
od svítidel na malé napětí 42
3.8.5 Výběr vodičů pro napájení svítidel (ale i jiných elektrických zařízení)
na malé napětí 43
3.8.6 Současné požadavky na ochranu koncových světelných obvodů
v domácnosti 45
4. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ELEKTROINSTALACI
V RODINNÝCH DOMCÍCH VYBUDOVANÝCH ZCELA
NEBO ZČÁSTI ZE DŘEVA 47
4.1 Základní výběr prvků elektroinstalace pro objekty rodinných domů
vybudovaných zcela nebo zčásti ze dřeva 47
4.2 Nábytek a elektrické rozvody 48
5. DODATEČNÉ ÚPRAVY V RODINNÝCH DOMCÍCH ČI V BYTECH
BYTOVÝCH DOMŮ POMOCÍ MATERIÁLŮ
NORMÁLNĚ HOŘLAVÝCH A ELEKTRICKÉ ROZVODY 53
5.1 Elektrická instalace v dutých stěnách 53
5.2 Instalace elektrického vedení v lehkých příčkách a dimenzování vodičů 55
5.3 Prodlužovací vodiče, rozbočky 60
6. PROBLEMATIKA ELEKTROINSTALACE
V DŘEVĚNÝCH STAVBÁCH, VE STAVBÁCH
S DOPLŇKOVOU FUNKCÍ A SPECIFICKÝCH PROSTORECH 61
6.1 Povrchové rozvody elektřiny 61
6.2 Vedení v podhledu (stropní konstrukci) 63
6.3 Prostupy vedení 64
6.4 Požadavky na motory 64
7. PROBLEMATIKA ODPOJOVÁNÍ ELEKTROINSTALACE BYTŮ
PŘI POŽÁRU 65
7.1 Zařízení pro vypínání elektrické energie 65
7.2 Vypínání vedení při požáru a/nebo záplavě v objektu 65
7.2.1 Postup prací 65
8. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ELEKTROINSTALACI
V DÍLNĚ PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA 67
8.1 Hlavní zásady pro bezpečný návrh, zřízení a provoz
elektrických rozvodů 67
8.1.1 Důležitá prvotní úvaha při navrhování a zřizovaní elektrických rozvodů
v dřevostavbách 67
8.1.2 Objekty s více požárními prostory 68
8.1.3 Bezpečný návrh, zřízení, provoz a revize elektrických rozvodů 68
8.2 Stanovení povinností pro případ vzniku požáru na pracovišti 69
8.3 Řešení problémů v dřevozpracujících dílnách, kde nelze dodržet
požadavky základních normativních předpisů 69
9. DEFINICE 71
9.1 Užité definice dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci) a vyhlášky č. 23/2008 Sb.,
o technických podmínkách požární ochrany staveb 71
9.2 Užité definice dle ČSN 332000-4-42 ed. 2 72
9.3 Další důležité definice 73

Označení Publikace svazek 107
Katalogové číslo 170096
Cena 242 Kč242
Jazyk čeština
Počet stran 80 stran formátu A5
EAN kód 9788087942468
ISBN 978-80-87942-46-8
Tato položka nahradila Publikace svazek 94 z prosince 2013
foo