Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
Publikace svazek 94 Elektrické instalace v dřevostavbách a v provozech pro zpracování dřeva - Ing. Karel Dvořáček
(kliknutím zvětšíte)

Publikace svazek 94 Zrušená položka

Elektrické instalace v dřevostavbách a v provozech pro zpracování dřeva - Ing. Karel Dvořáček

Tuto položku nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.
Označení Publikace svazek 94
Katalogové číslo 170081
Cena 158 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 12. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A5
EAN kód 9788086230931
ISBN 978-80-86230-93-1
Položka byla zrušena k 1. 5. 2018

Anotace obsahu

Problematika ochrany před iniciací požáru elektrickými rozvody a dalším elektrickým zařízením je řešena od doby prvotní elektrizace objektů. Pouze s narůstajícími nároky na přenášené výkony a hustotu elektrických rozvodů v objektech se dostává stále více do popředí.

Současně s ochranou objektů před iniciací požáru elektrickým zařízením jsou důležité i požadavky na elektroinstalaci, která musí zůstat funkční i v době požáru.

Příručka se skládá z devíti kapitol, které se věnují:
- základním legislativním a normativním požadavkům, kterým se jednotlivé požadavky na ochranu před požárem přiřazují k určeným objektům,
- požadavkům na provedení rozvodů v důležitých částech objektů, základním požadavkům na elektroinstalaci v prostorech s hořlavým materiálem, kde se uvádí všeobecné požadavky na elektrická zařízení, jevům, které mohou být příčinou zranění či poškození, přístrojům užívaným pro ochranu před iniciací požáru elektrickým proudem a dalším možným podnětům, které je nutno respektovat,
- požadavkům na svítidla,
- požadavkům na elektroinstalaci v rodinných domcích vybudovaných zcela či z části ze dřeva a jejich dodatečným úpravám, respektive úpravám v bytech bytových domů pomocí normálně hořlavých materiálů,
- problematice elektroinstalace obecně v dřevěných stavbách,
- problematice odpojování elektroinstalace bytu při požáru,
- požadavkům na elektroinstalaci v dílně pro zpracování dřeva,
- užívaným definicím jak v legislativě, tak v normách týkajících se této oblasti.

Příručka je určena jak projektantům, montážním firmám a revizním technikům, tak provozovatelům elektrických zařízení. Zároveň poslouží jako studijní materiál pro přípravu elektrotechniků ke zkouškám odborné způsobilosti pro elektrická zařízení v objektech třídy A i jako doplňkový studijní materiál pro přípravu elektrotechniků ke zkouškám odborné způsobilosti pro elektrická zařízení v objektech třídy B.

Obsah

OBSAH

ÚVOD

1. ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ A NORMATIVNÍ POŽADAVKY
1.1 Stavební a elektrotechnické legislativní předpisy a normy
1.2 Protipožární legislativní předpisy a normy
1.3 Důležitá ustanovení legislativních předpisů vztahující se k elektrickým rozvodům – hlediska obecné ochrany před iniciací požáru

2. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ELEKTROINSTALACI V PROSTORECH S HOŘLAVÝM MATERIÁLEM
2.1 Všeobecné požadavky na elektrická zařízení
2.2 Jevy, které mohou být příčinou zranění či poškození
2.3 Přístroje užívané pro ochranu před iniciací požáru elektrickým proudem
2.4 Elektrická zařízení s nebezpečnou povrchovou teplotou
2.5 Elektrické zařízení, u něhož mohou za normálního provozu vznikat elektrické oblouky nebo jiskry
2.6 Elektrické zařízení obsahující významné množství hořlavé kapaliny
2.7 Kryty elektrického zařízení
2.8 Preventivní opatření v případech zvláštního rizika požáru
2.9 Podmínky úniku v případě nouze vyvolané nebezpečím požáru
2.10 Uspořádání vedení v prostorách s vnějším vlivem BD2, BD3 a BD4
2.11 Spínací a řídicí přístroje
2.12 Elektrická zařízení obsahující hořlavé kapaliny v prostorech s vnějšími vlivy BE3 a BE4
2.13 Prostory s nebezpečím požáru v důsledku zpracovávaných nebo skladovaných hmot BE2 a s hořlavými hmotami v konstrukcích CB2
2.14 Nosiče vedení
2.15 Průchod vedení prostory s vnějším vlivem BE2
2.16 Elektrické topení s nucenou ventilací
2.17 Motory s dálkovým nebo automatickým ovládáním
2.18 Ochrana koncových obvodů
2.19 Obvody napájející nebo procházející prostory s vnějším vlivem BE2
2.20 Obvody SELV a PELV
2.21 Vodiče PEN
2.22 Odpojování
2.23 CB2 – stavby, jejichž tvar a rozměry usnadňují šíření požáru
2.24 Volba a provádění instalací na místech, na nichž může být ohroženo nenahraditelné bohatství
2.25 Doplňující požadavky pro zemědělská a zahradnická zařízení
2.26 Ochrana před popáleninami
2.27 Systém teplovzdušného vytápění s nucenou ventilací
2.28 Spotřebiče produkující horkou vodu nebo páru
2.29 Topná tělesa
2.29.1 Topné jednotky podlahového vytápění
2.29.2 Elektrická topidla určená pro chov hospodářských zvířat
2.30 Návrh nosných systémů s funkční odolností při požáru

3. POŽADAVKY NA SVÍTIDLA
3.1 Ochrana okolí před účinky tepla
3.2 Svítidla v prostorech s nebezpečím požáru v důsledku zpracovávaných nebo skladovaných hmot CA2 a v prostorech s hořlavými hmotami ve stavebních konstrukcích CB2
3.3 Základní podmínky pro volbu svítidel
3.4 Ukládání vedení ve svítidlech
3.5 Ochrana před teplem a UV zářením uvnitř elektrického svítidla
3.6 Samostatné ovládací zařízení pro světelné zdroje, například předřadníky
3.7 Svítidla na senících nebo prostorech pro slámu
3.8 Svítidla na malé napětí
3.8.1 Prostory s nebezpečím požáru v důsledku zpracovávaných nebo skladovaných hmot
3.8.2 Nebezpečí požáru od transformátorů/měničů svítidel
3.8.3 Nebezpečí požáru od zkratu
3.8.4 Speciální ochranná zařízení chránící před nebezpečím požáru od svítidel na malé napětí
3.8.5 Výběr vodičů pro napájení svítidel (ale i jiných elektrických zařízení) na malé napětí

4. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ELEKTROINSTALACI V RODINNÝCH DOMCÍCH VYBUDOVANÝCH ZCELA NEBO ZČÁSTI ZE DŘEVA
4.1 Základní výběr prvků elektroinstalace pro objekty rodinných domů vybudovaných zcela nebo zčásti ze dřeva
4.2 Nábytek a elektrické rozvody

5. DODATEČNÉ ÚPRAVY V RODINNÝCH DOMCÍCH ČI V BYTECH BYTOVÝCH DOMŮ POMOCÍ MATERIÁLŮ NORMÁLNĚ HOŘLAVÝCH A ELEKTRICKÉ ROZVODY
5.1 Elektrická instalace v dutých stěnách
5.2 Instalace elektrického vedení v lehkých příčkách a dimenzování vodičů

6. PROBLEMATIKA ELEKTROINSTALACE V DŘEVĚNÝCH STAVBÁCH A VE STAVBÁCH S DOPLŇKOVOU FUNKCÍ
6.1 Povrchové rozvody elektřiny

7. PROBLEMATIKA ODPOJOVÁNÍ ELEKTROINSTALACE BYTŮ PŘI POŽÁRU
7.1 Zařízení pro vypínání elektrické energie
7.2 Vypínání vedení při požáru a/nebo záplavě v objektu
7.3 Postup prací

8. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ELEKTROINSTALACI V DÍLNĚ PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA
8.1 Hlavní zásady pro bezpečné navržení, zřízení a provoz elektrických rozvodů
8.2 Stanovení povinností pro případ vzniku požáru na pracovišti
8.3 Řešení problémů v dřevozpracujících dílnách, kde nelze dodržet požadavky základních normativních předpisů

9. DEFINICE
9.1 Užité definice dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
9.2 Užité definice dle ČSN 33 2000-4-42 ed. 2
9.3 Další důležité definice

PŘÍLOHA
Převodní tabulka odkazů na normy původní, které platí pro vodiče a kabely do roku 2014 a nové platné od roku 2011 nahrazující normy původní