Třída 6562 - Zkušební metody pro ropné oleje

Zobrazit obsah třídy 65 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16143 (656203) - červenec 2013

Ropné výrobky - Stanovení obsahu benzo[a]pyrenu a vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v plnicích olejích - Postup s čištěním dvojnásobnou kapalinovou chromatografií a analýzou plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC/MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12766-1 (656205) - červen 2003 aktuální vydání

Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných výrobků - Část 1: Separace a stanovení vybraných PCB kongenerů plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD)

350 Kč

ČSN EN 12766-2 (656205) - září 2005 aktuální vydání

Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu (PCB)

340 Kč

ČSN EN 12766-3 (656205) - říjen 2005 aktuální vydání

Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 3: Stanovení a kvantifikace obsahu polychlorovaných terfenylů (PCT) a polychlorovaných benzyltoluenů (PCBT) plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t

360 Kč

ČSN ISO 4406 (656206) - srpen 2006

Hydraulické kapaliny - Kapaliny - Metoda kódování úrovně znečištění pevnými částicemi

190 Kč

ČSN 65 6207 (656207) - únor 1986

Hydraulické oleje a kapaliny. Odběr vzorků pro stanovení obsahu mechanických nečistot

340 Kč

ČSN EN ISO 4263-1 (656208) - červenec 2005

Ropa a ropné výrobky - Stanovení průběhu stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 1: Postup pro ropné oleje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4263-2 (656208) - prosinec 2003

Ropa a ropné výrobky - Zkouška stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 2: Postup pro hydraulické kapaliny kategorie HFC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4263-3 (656208) - červenec 2016 aktuální vydání

Ropa a ropné výrobky - Stanovení průběhu stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 3: Postup pro syntetické hydraulické kapaliny (bez přítomnosti vody)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 4263-4 (656208) - srpen 2006

Ropa a ropné výrobky - Stanovení průběhu stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 4: Postup pro průmyslové převodové oleje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 6615 (656210) - říjen 2006

Ropné výrobky - Stanovení karbonizačního zbytku - Conradsonova metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 2592 (656212) - květen 2018 aktuální vydání

Ropa a ropné výrobky - Stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření - Metoda otevřeného kelímku podle Clevelanda

340 Kč

ČSN EN 12634 (656213) - září 1999

Ropné výrobky a maziva - Stanovení čísla kyselosti - Potenciometrická titrace v nevodném prostředí

230 Kč

ČSN ISO 6619 (656214) - listopad 2006

Ropné výrobky a maziva - Stanovení neutralizačního čísla potenciometrickou titrací

230 Kč

ČSN EN ISO 3104 (656216) - leden 1998 aktuální vydání

Ropné výrobky - Průhledné a neprůhledné kapaliny - Stanovení kinematické viskozity a výpočet dynamické viskozity

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.99t

250 Kč

ČSN ISO 2909 (656218) - květen 2004

Ropné výrobky - Výpočet viskozitního indexu z kinematické viskozity

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.04t

210 Kč

ČSN 65 6219 (656219) - květen 2008 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení obsahu mechanických nečistot filtrací

125 Kč

ČSN 65 6220 (656220) - srpen 1984

Oleje. Stanovení obsahu mechanických nečistot na membránovém filtru

230 Kč

ČSN ISO 6614 (656229) - prosinec 2006

Ropné výrobky - Stanovení schopnosti ropných a syntetických olejů oddělovat vodu (deemulgační schopnost)

190 Kč

ČSN 65 6230 (656230) - září 2006 aktuální vydání

Turbinové oleje - Stanovení deemulgačního čísla

125 Kč

ČSN 65 6231 (656231) - srpen 2006 aktuální vydání

Ropné oleje - Kvalitativní zkouška na vodu

125 Kč

ČSN 65 6234 (656234) - srpen 1984

Ropné oleje. Obsah chlóru spalováním v trubici

190 Kč

ČSN 65 6235 (656235) - září 1983

Oleje. Stanovení oxidační stálosti

230 Kč

ČSN 65 6236-1 (656236) - květen 1991

Kompresorové oleje. Metoda stanovení oxidační stálosti

125 Kč

ČSN ISO 6247 (656238) - říjen 2006

Ropné výrobky - Stanovení pěnivosti mazacích olejů

230 Kč

ČSN 65 6239 (656239) - září 1988

Ropné výrobky. Obsah olejového podílu v emulzi

125 Kč

ČSN EN ISO 4404-1 (656248) - prosinec 2012 aktuální vydání

Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení odolnosti proti korozi způsobené nehořlavými hydraulickými kapalinami - Část 1: Kapaliny obsahující vodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4404-2 (656248) - květen 2011 aktuální vydání

Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení odolnosti proti korozi způsobené nehořlavými hydraulickými kapalinami - Část 2: Nevodné kapaliny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 7120 (656249) - červenec 2007

Ropné výrobky a maziva - Ropné oleje a ostatní kapaliny - Stanovení protikorozních vlastností v přítomnosti vody

230 Kč

ČSN 65 6250 (656250) - duben 1987

Ropné výrobky. Stálost emulze

65 Kč

ČSN EN ISO 20623 (656254) - květen 2019 aktuální vydání

Ropa a ropné výrobky - Stanovení vysokotlakých a protioděrových vlastností maziv - Čtyřkuličková metoda (Evropské podmínky)

340 Kč

ČSN 65 6256 (656256) - září 2006 aktuální vydání

Minerální oleje - Korozní zkouška vodných emulzí na litině (Herbert test)

125 Kč

ČSN 65 6259 (656259) - prosinec 2006 aktuální vydání

Motorové oleje - Stanovení zdánlivé viskozity při nízkých teplotách na přístroji CCS (Cold-Cranking Simulator)

190 Kč

ČSN ISO 9120 (656260) - prosinec 2006

Ropa a ropné výrobky - Stanovení odlučivosti vzduchu turbinových a dalších olejů - Metoda skleněného impingeru

230 Kč

ČSN EN 17181 (656261) - červenec 2019

Maziva - Stanovení aerobní biologické degradace plně formulovaných maziv ve vodném roztoku - Metoda založená na produkci CO2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 65 6280 (656280) - listopad 1985

Mazací prostředky. Metoda hodnocení protizadíracích vlastností na ozubeném zkušebním převodu

230 Kč

ČSN EN ISO 20844 (656281) - duben 2016 aktuální vydání

Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení střihové stability olejů s polymerními přísadami použitím vstřikovací trysky pro vznětový motor

230 Kč

ČSN EN ISO 20763 (656282) - prosinec 2004

Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení protioděrových vlastností hydraulických kapalin - Metoda lamelového čerpadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 65 6299 (656299) - květen 2008 aktuální vydání

Emulgační oleje a maziva - Stanovení pH emulze

125 Kč