Třída 6561 - Zkušební metody pro světlé ropné produkty

Zobrazit obsah třídy 65 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 3993 (656105) - červen 1998 aktuální vydání

Zkapalněný ropný plyn a lehké uhlovodíky - Stanovení hustoty a relativní hustoty - Metoda tlakového hustoměru

190 Kč

ČSN EN 13723 (656109) - únor 2003

Ropné výrobky - Stanovení nízkého obsahu olova v automobilových benzinech - Vlnově dispersní rentgenová fluorescenční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 3830 (656110) - červenec 1998 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení olova v benzinech - Jodmonochloridová metoda

190 Kč

ČSN EN 1601 (656111) - březen 2018 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Stanovení organických kyslíkatých sloučenin a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku v bezolovnatém benzinu - Metoda plynové chromatografie (O-FID)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13132 (656112) - duben 2005 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Bezolovnatý benzin - Stanovení organických kyslíkatých sloučenin a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku plynovou chromatografií s přepínáním kolon

340 Kč

ČSN EN ISO 12156-1 (656113) - listopad 2019 aktuální vydání

Motorová nafta - Odhad mazivosti za použití přístroje s vysokofrekvenčním vratným pohonem (HFRR) - Část 1: Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 12916 +A1 (656115) - únor 2023 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí

340 Kč

ČSN EN 15199-1 (656116) - červenec 2021 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 1: Střední destiláty a mazací oleje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15199-2 (656116) - červenec 2021 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 2: Těžké destiláty a zbytková paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15199-3 (656116) - červenec 2021 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 3: Ropa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15199-4 (656116) - březen 2022 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 4: Lehké frakce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 3405 (656124) - říjen 2020 aktuální vydání

Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku

440 Kč

ČSN EN 12662 (656135) - červenec 2014 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Stanovení celkového obsahu nečistot ve středních destilátech, motorových naftách a methylesterech mastných kyselin

230 Kč

ČSN EN 17306 (656136) - březen 2022 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku - Mikrodestilace

340 Kč

TNI CEN/TR 17544 (656137) - listopad 2021

Motorová paliva - Zpráva o studiích o tendenci blokování filtru za nízkých teplot (CS-FBT) pro methylestery mastných kyselin (FAME) jako složky pro motorovou naftu a pro motorové nafty obsahující FAME až do 30 % (V/V)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 14078 (656138) - září 2014 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu methylesterů mastných kyselin (FAME) ve středních destilátech - Metoda infračervené spektrometrie

230 Kč

ČSN EN 14331 (656139) - říjen 2004

Kapalné ropné výrobky - Charakterizace a oddělení methylesterů mastných kyselin (FAME) ze středních destilátů - Metoda kapalinové chromatografie (LC) / plynové chromatografie (GC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16270 (656140) - říjen 2015 aktuální vydání

Motorová paliva - Stanovení vysokovroucích složek včetně methylesterů mastných kyselin v benzinu a motorovém palivu E85 - Metoda plynové chromatografie

230 Kč

ČSN EN 27941 (656145) - březen 1997

Technický propan a butan - Analýza plynovou chromatografií

340 Kč

ČSN EN 12177 (656149) - duben 2023 nové vydání

Kapalné ropné výrobky - Bezolovnatý benzin - Stanovení obsahu benzenu plynovou chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15553 (656152) - červenec 2022 aktuální vydání

Ropné výrobky a příbuzné materiály - Stanovení skupin uhlovodíků - Metoda adsorpce s fluorescenčním indikátorem

230 Kč

ČSN EN ISO 22995 (656154) - prosinec 2019

Ropné výrobky - Stanovení bodu zákalu - Automatická postupná ochlazovací metoda

230 Kč

ČSN EN 237 (656156) - duben 2005 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Benzin - Stanovení nízkých koncentrací olova atomovou absorpční spektrometrií

230 Kč

ČSN EN ISO 20846 (656157) - červen 2021 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Metoda ultrafialové fluorescence

230 Kč

ČSN EN ISO 20847 (656158) - prosinec 2004 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Energiově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

230 Kč

ČSN EN ISO 20884 (656159) - červen 2020 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Vlnově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.22t

355 Kč

ČSN EN ISO 3015 (656160) - prosinec 2019

Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení bodu zákalu

230 Kč

ČSN EN ISO 5164 (656161) - listopad 2014 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení detonačních charakteristik motorových paliv - Výzkumná metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 5165 (656162) - říjen 2021 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení cetanového čísla motorové nafty - Motorová metoda

340 Kč

ČSN EN 15195 (656163) - září 2023 nové vydání

Kapalné ropné výrobky - Stanovení prodlevy vznícení a odvozeného cetanového čísla (DCN) paliv ze středních destilátů pomocí spalování ve spalovací komoře o konstantním objemu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 65 6164 (656164) - říjen 1981

Světlé ropné výrobky. Jodové číslo

125 Kč

ČSN EN ISO 13759 (656165) - květen 1999

Ropné výrobky - Stanovení alkylnitrátů v motorových naftách - Spektrometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 116 (656166) - leden 2016 aktuální vydání

Motorová nafta a topné oleje pro vytápění domácností - Stanovení bodu filtrovatelnosti (CFPP) - Metoda postupného ochlazování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.18t

250 Kč

ČSN EN 16329 (656167) - duben 2023 nové vydání

Motorová nafta a topné oleje pro vytápění domácností - Stanovení filtrovatelnosti (CFPP) - Metoda lineárně chlazené lázně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16476 (656168) - říjen 2014

Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu sodíku, draslíku, vápníku, fosforu, mědi a zinku v motorové naftě - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN DIN 51900-1 (656169) - prosinec 2014

Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 1: Obecné informace, základní vybavení a metoda

340 Kč

ČSN DIN 51900-2 (656169) - prosinec 2014

Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 2: Metoda s isoperibolickým kalorimetrem nebo kalorimetrem se statickým pláštěm

190 Kč

ČSN DIN 51900-3 (656169) - prosinec 2014

Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 3: Metoda s kalorimetrem s adiabatickým pláštěm

190 Kč

ČSN EN 16906 (656170) - březen 2018

Kapalné ropné výrobky - Stanovení kvality vznícení motorové nafty - metoda motoru BASF

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16997 (656171) - březen 2018

Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorovém palivu E85 - Metoda vlnově disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16934 (656172) - březen 2018

Motorová paliva a deriváty tuků a olejů - Stanovení steryl glykosidů v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda GC-MS s předchozím čištěním pomocí SPE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

TNI CEN/TR 17548 (656173) - listopad 2021

Motorová paliva - Problémy na trhu s motorovou naftou - Průzkum zaměřený na abrazivní nečistoty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN 65 6174 (656174) - říjen 1971

Kvapalné palivá a technické benzíny. Skúška na sírne zlúčeniny (Doctor-test)

65 Kč

ČSN EN 16135 (656175) - červen 2012

Motorová paliva - Stanovení obsahu manganu v bezolovnatém benzinu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

190 Kč

ČSN EN 16136 (656176) - srpen 2015 aktuální vydání

Motorová paliva - Stanovení obsahu manganu a železa v bezolovnatém benzinu - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES)

230 Kč

ČSN EN 16576 (656177) - duben 2015

Motorová paliva - Stanovení obsahu manganu a železa v motorové naftě - Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES)

230 Kč

ČSN 65 6180 (656180) - září 2006 aktuální vydání

Ropné výrobky a uhlovodíková rozpouštědla - Stanovení anilinového bodu

190 Kč

ČSN EN ISO 7536 (656182) - červen 1998 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení oxidační stability benzinu - Metoda indukční periody

230 Kč

ČSN EN ISO 12205 (656183) - srpen 1998 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení oxidační stability středních destilátů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.22t

210 Kč

ČSN EN ISO 3735 (656184) - červenec 2000 aktuální vydání

Ropa a topné oleje - Stanovení úsad - Extrakční metoda

190 Kč

ČSN EN 16091 (656185) - duben 2023 nové vydání

Kapalné ropné výrobky - Střední destiláty a methylestery mastných kyselin (FAME) jako paliva a složky paliv - Stanovení oxidační stability zrychlenou oxidační mikrometodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 16144 (656186) - srpen 2012

Kapalné ropné výrobky - Stanovení prodlevy vznícení a odvozeného cetanového čísla paliv na bázi středních destilátů - Metoda pevného rozmezí doby nástřiku ve spalovací komoře s konstantním objemem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4264 (656187) - březen 2019 aktuální vydání

Ropné výrobky - Výpočet cetanového indexu paliv na bázi středních destilátů rovnicí o čtyřech proměnných

230 Kč

ČSN EN 238 (656188) - listopad 1997 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Benzin - Stanovení benzenu infračervenou spektrometrií

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.04t

315 Kč

ČSN EN 16715 (656189) - únor 2016

Kapalné ropné výrobky - Stanovení prodlevy vznícení a odvozeného cetanového čísla (DCN) paliv ze středních destilátů - Stanovení prodlevy vznícení a spalování použitím spalovací komory o konstantním objemu s přímým vstřikováním paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22854 (656190) - květen 2022 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Stanovení skupin uhlovodíků a kyslíkatých látek v automobilových benzinech a automobilovém palivu ethanol E85 - Metoda multidimenzionální plynové chromatografie

340 Kč

ČSN EN 17155 (656191) - únor 2019

Kapalné ropné výrobky - Stanovení indikovaného cetanového čísla (ICN) ve středních destilátech - Metoda kalibrace primárními referenčními palivy s použitím spalovací komory s konstantním objemem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5163 (656197) - listopad 2014 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení detonačních charakteristik motorových a leteckých paliv - Motorová metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6246 (656198) - listopad 2017 aktuální vydání

Ropné výrobky - Obsah pryskyřičných látek v palivech - Metoda odpařování tryskou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

355 Kč
foo