ČSN (normy i změny) z června 2014

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 3452-2 (015018) - červen 2014 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 2: Zkoušení kapilárních prostředků

340 Kč

ČSN EN ISO 3452-3 (015018) - červen 2014 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 3: Kontrolní měrky

190 Kč

ČSN EN ISO 15548-1 (015086) - červen 2014 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Část 1: Charakteristiky a ověřování přístrojů

340 Kč

ČSN EN ISO 15548-2 (015086) - červen 2014 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Část 2: Charakteristiky a ověřování snímačů

340 Kč

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN EN 1012-3 (105012) - červen 2014

Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Procesní kompresory

590 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN 12 7010 (127010) - červen 2014 aktuální vydání

Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení - Obecná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.16t

570 Kč

TNI CEN/TR 14788 (127012) - červen 2014

Větrání budov - Navrhování a dimenzování systémů pro větrání obytných budov

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 12560-2 (131580) - červen 2014 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby označené Class - Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby

230 Kč

ČSN EN 1124-4 (132220) - červen 2014 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 4: Součásti pro podtlakové kanalizační systémy a kanalizační systémy v lodním stavitelství

350 Kč

ČSN EN 13547 (134112) - červen 2014

Průmyslové armatury - Kulové kohouty ze slitin mědi

340 Kč

ČSN EN 15091 (137108) - červen 2014 aktuální vydání

Zdravotnětechnické armatury - Elektronicky otevírané a uzavírané zdravotnětechnické armatury

550 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61784-5-1 (184001) - červen 2014

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-1: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61131-9 (187050) - červen 2014

Programovatelné řídicí jednotky - Část 9: Drobné digitální komunikační rozhraní pro malé snímače a ovládací členy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 61207-7 (257401) - červen 2014

Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 7: Analyzátory plynů s laditelným polovodičovým laserem (využívající absorpční spektroskopii s laditelným polovodičovým laserem)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 415-10 (267600) - červen 2014

Bezpečnost balicích strojů - Část 10: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.15t

610 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15877-2 (280083) - červen 2014

Železniční aplikace - Označení železničních vozidel - Část 2: Vnější označení osobních vozů, hnacích jednotek, lokomotiv a speciálních vozidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.14t

570 Kč

ČSN EN 13802 (284210) - červen 2014 aktuální vydání

Železniční aplikace - Součásti vypružení - Hydraulické tlumiče

440 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3375-012 (311718) - červen 2014

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 012: Jednoduché opletení - Star Quad 100 ohmů - 260 °C - Typ KH - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2665-001 (311740) - červen 2014 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2665-004 (311740) - červen 2014 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 004: Svorky s UNC závitem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2648 (313421) - červen 2014 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Podložky, konkávní, z legované oceli, kadmiované

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4156 (314724) - červen 2014

Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s naklápěcím dvouřadým kuličkovým ložiskem a závitovým dříkem z oceli - Vnitřní kroužek a kuličky z korozivzdorné oceli - Rozměry a únosnosti - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 60529/změna A2 (330330) - červen 2014

Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

190 Kč

ČSN 33 0360 ed. 2 (330360) - červen 2014 aktuální vydání

Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech

230 Kč

ČSN 33 0360/změna Z1 (330360) - červen 2014

Elektronické předpisy. Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-0 ed. 4/Oprava 2 (332320) - červen 2014

Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

Změna bude zrušena k 6. červenci 2021.

20 Kč

ČSN EN 62567 (333306) - červen 2014

Venkovní vedení - Metody pro zkoušení samotlumících vlastností vodičů

350 Kč

ČSN EN 62676-2-2 (334592) - červen 2014

Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-2: Video přenosové protokoly - Implementace vzájemné spolupráce IP systémů založených na využití HTTP a REST

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 62676-2-3 (334592) - červen 2014

Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-3: Video přenosové protokoly - Implementace vzájemné spolupráce IP systémů založené na síťových (web) službách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

4 250 Kč

ČSN EN 62361-2 (335001) - červen 2014

Řízení elektrizačních soustav a přidružená výměna informací - Dlouhodobá interoperabilita - Část 2: Koncové kódy kvality pro SCADA systémy

440 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61788-18 (345685) - červen 2014

Supravodivost - Část 18: Měření mechanických vlastností - Zkouška tahem kompozitních supravodičů Bi-2223 a Bi-2212 pokrytých stříbrem a/nebo slitinou stříbra při pokojové teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60684-3-214 ed. 2 (346553) - červen 2014

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 214: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 12. září 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 60684-3-214/změna Z1 (346553) - červen 2014

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 214: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, bez zpomaleného hoření, s poměrem smrštění 3:1 - Stěny o střední tloušťce a silné

Změna byla zrušena k 24. prosinci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-0-3 ed. 2/změna A1 (347307) - červen 2014

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-3: Všeobecné požadavky - Lakovaný hliníkový vodič kruhového průřezu

125 Kč

ČSN EN 50117-2-1 ed. 2/změna A2 (347740) - červen 2014

Koaxiální kabely - Část 2-1: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1 000 MHz

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 29. březnu 2022.

125 Kč

ČSN EN 50117-2-2/změna A2 (347740) - červen 2014

Koaxiální kabely - Část 2-2: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1 000 MHz

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 29. březnu 2022.

125 Kč

ČSN EN 50117-2-3/změna A2 (347740) - červen 2014

Koaxiální kabely - Část 2-3: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Rozváděcí a dálkové kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1 000 MHz

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 29. březnu 2022.

125 Kč

ČSN EN 50117-2-4/změna A2 (347740) - červen 2014

Koaxiální kabely - Část 2-4: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3 000 MHz

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 29. březnu 2022.

125 Kč

ČSN EN 50117-2-5/změna A2 (347740) - červen 2014

Koaxiální kabely - Část 2-5: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3 000 MHz

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 29. březnu 2022.

125 Kč

ČSN EN 50289-1-6 (347819) - červen 2014 aktuální vydání

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-6: Elektrické zkušební metody - Elektromagnetické vlastnosti

550 Kč

ČSN EN 50289-4-14 (347819) - červen 2014 aktuální vydání

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-14: Zkušební metody vlivů prostředí - Blesk

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60076-14 (351001) - červen 2014

Výkonové transformátory - Část 14: Výkonové transformátory ponořené do kapaliny používající vysokoteplotní izolační materiály

550 Kč

ČSN EN 60947-5-3 ed. 2 (354101) - červen 2014 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-3: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s definovaným chováním při poruše (PDDB)

350 Kč

ČSN EN 60947-5-3/změna Z1 (354101) - červen 2014

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-3: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s definovaným chováním v podmínkách poruchy (PDF)

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 10. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60405/změna Z1 (356664) - červen 2014

Přístroje jaderné techniky - Konstrukční požadavky a klasifikace měřidel využívajících ionizující záření

Změna byla zrušena k 22. červenci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62598 (356664) - červen 2014

Přístroje jaderné techniky - Konstrukční požadavky a klasifikace měřidel využívajících ionizující záření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60252-1 ed. 2/změna A1 (358212) - červen 2014

Kondenzátory pro střídavé motory - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz

190 Kč

ČSN EN 60252-2 ed. 2/změna A1 (358212) - červen 2014

Kondenzátory pro střídavé motory - Část 2: Rozběhové kondenzátory

190 Kč

ČSN EN 60358-2 (358222) - červen 2014

Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 2: Střídavé a stejnosměrné jednofázové vazební kondenzátory připojené mezi vedení a zem pro aplikace výkonového vedení s nosnou frekvencí (PLC)

340 Kč

ČSN IEC 358/změna Z2 (358222) - červen 2014

Vazební kondenzátory a kapacitní děliče

Změna bude zrušena k 23. listopadu 2021.

32 Kč

ČSN EN 61881-3/změna A1 (358260) - červen 2014

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 3: Elektrické dvouvrstvé kondenzátory

125 Kč

ČSN EN 60191-4 ed. 2 (358791) - červen 2014 aktuální vydání

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 4: Kódovací systém a roztřídění podle tvarů pro pouzdra polovodičových součástek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

690 Kč

ČSN EN 60191-4/změna Z1 (358791) - červen 2014

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 4: Kódovací systém a roztřídění podle tvarů pro pouzdra polovodičových součástek

Změna byla zrušena k 14. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61249-4-18 (359064) - červen 2014

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-18: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list s vysokou úrovní provedení, impregnovaný epoxidovou pryskyřicí, vyztužený tkaným E-sklem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61249-4-19 (359064) - červen 2014

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-19: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list s vysokou úrovní provedení, impregnovaný nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, vyztužený tkaným E-sklem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61754-15 ed. 2/Oprava 1 (359244) - červen 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 15: Druh optických konektorů typu LSH

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 62148-17 (359274) - červen 2014

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 17: Součástky vysílače a přijímače s dvojitými koaxiálními konektory RF

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61111/Oprava 1 (359738) - červen 2014

Práce pod napětím - Elektricky izolační koberec

20 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0050-1 (360050) - červen 2014 aktuální vydání

Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN 36 0050-2 (360050) - červen 2014 aktuální vydání

Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 2: Poruby s hydraulicky ovládanými mechanizovanými výztužemi

125 Kč

ČSN 36 0050-3 (360050) - červen 2014 aktuální vydání

Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 3: Oblast přechodu porub-chodba

125 Kč

ČSN EN 61347-2-1/změna A2 (360510) - červen 2014

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na zapalovací zařízení (jiná než doutnavková)

190 Kč

ČSN EN 60335-1 ed. 3/Oprava 1 (361050) - červen 2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

20 Kč

ČSN EN 60601-1 ed. 2/změna A1 (364801) - červen 2014

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost

945 Kč

ČSN EN 50173-6 (367253) - červen 2014

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 6: Distribuované služby v budovách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.19t

Norma bude zrušena k 19. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 62680-4 (367520) - červen 2014

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a napájení - Část 4: Třídy kabelů a konektorů univerzální sériové sběrnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61162-1 ed. 3/Oprava 1 (367823) - červen 2014

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 1: Jeden vysílač a více přijímačů

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 5. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61924-2/Oprava 1 (367840) - červen 2014

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Integrované navigační systémy (INS) - Část 2: Modulární struktura INS - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 62394 (368625) - červen 2014

Rozhraní pro servisní diagnostiku elektronických zařízení spotřební elektroniky a sítí - Použití pro ECHONET

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 870 Kč

ČSN EN 62481-3 ed. 2 (368637) - červen 2014 aktuální vydání

Směrnice pro spolupráci domácích síťových zařízení DLNA - Část 3: Ochrana spojení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62481-3/změna Z1 (368637) - červen 2014

Směrnice pro spolupráci domácích síťových zařízení DLNA - Část 3: Ochrana spoje

Změna byla zrušena k 27. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO/IEC 19788-5 (369078) - červen 2014

Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 5: Základy vzdělávání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO/IEC 19795-7 (369861) - červen 2014

Informační technologie - Testování a podávání zpráv o biometrické výkonnosti - Část 7: Testování algoritmů biometrického porovnávání na kartě

350 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50292 ed. 2 (378373) - červen 2014 aktuální vydání

Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách, karavanech a na lodích - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu

230 Kč

ČSN EN 50292/změna Z1 (378373) - červen 2014

Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu

Změna byla zrušena k 15. červenci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 16348 (386430) - červen 2014 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti (SMS) pro plynárenskou přepravní infrastrukturu a systém řízení integrity (PIMS) pro přepravní plynovody - Funkční požadavky

340 Kč

ČSN EN 1846-3 (389301) - červen 2014 aktuální vydání

Požární automobily - Část 3: Pevně zabudovaná zařízení - Bezpečnost a provedení

440 Kč

42 Hutnictví

ČSN ISO 5252 (425719) - červen 2014

Ocelové trubky - Systémy mezních úchylek

190 Kč

ČSN EN 10223-8 (426428) - červen 2014

Ocelové dráty a drátěné výrobky na ploty - Část 8: Svařované sítě na výrobu gabionů

340 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 20483 (461401) - červen 2014 aktuální vydání

Obiloviny a luštěniny - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu dusíkatých látek - Kjeldahlova metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15754 (467085) - červen 2014 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu cukru - Metoda vysokoúčinné chromatografie na anexech s pulsní amperometrickou detekcí (HPAEC-PAD)

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17764-1 (467096) - červen 2014

Krmiva - Stanovení obsahu mastných kyselin - Část 1: Příprava methylesterů

190 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN P CEN ISO/TS 17919 (560108) - červen 2014

Mikrobiologie potravinového řetězce - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Průkaz botulotoxinu typu A, B, E a F produkovaného bakteriemi rodu Clostridium

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 9235 (569805) - červen 2014

Přírodní aromatické suroviny - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 15791-1 (640405) - červen 2014 aktuální vydání

Plasty - Vývoj a používání požárních testů ve středním měřítku pro výrobky z plastů - Část 1: Obecný návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 306 (640521) - červen 2014 aktuální vydání

Plasty - Termoplasty - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST)

340 Kč

ČSN P CEN/TS 14578 (643167) - červen 2014

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody nebo kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Doporučené postupy instalace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 14807 (646407) - červen 2014

Plastové potrubní systémy - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Návod na strukturální analýzu GRP-UP potrubí uloženého v zemi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15534-4 (649330) - červen 2014

Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 4: Specifikace pro profily a dlaždice pro terasy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15534-5 (649330) - červen 2014

Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 5: Specifikace pro krytinové profily a tašky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 590/Oprava 1 (656506) - červen 2014

Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13438 (673152) - červen 2014 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Povlaky z práškových organických nátěrových hmot pro žárově zinkované ponorem nebo sherardované ocelové výrobky pro konstrukční účely

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0605-1 (730605) - červen 2014

Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Požadavky na použití asfaltových pásů

340 Kč

ČSN EN 1997-1/změna A1 (731000) - červen 2014

Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

230 Kč

ČSN EN 1996-1-2/NA ed. A (731101) - červen 2014 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 40-3-3/Oprava 1 (732093) - červen 2014

Osvětlovací stožáry - Část 3-3: Návrh a ověření - Ověření výpočtem

20 Kč

ČSN EN 13200-7 (735905) - červen 2014

Zařízení pro diváky - Část 7: Prvky vchodů a východů, komunikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN 73 6123-1 (736123) - červen 2014 aktuální vydání

Stavba vozovek - Cementobetonové kryty - Část 1: Provádění a kontrola shody

350 Kč

ČSN EN 13877-3/změna Z1 (736150) - červen 2014

Cementobetonové kryty - Část 3: Specifikace pro kluzné trny

32 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN P 75 2323 (752323) - červen 2014

Zajištění poproudových migrací ryb ve vodních tocích

230 Kč

ČSN 75 5301 (755301) - červen 2014 aktuální vydání

Vodárenské čerpací stanice

190 Kč

ČSN EN 15664-1 +A1 (755470) - červen 2014 aktuální vydání

Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro posuzování uvolňování kovů - Část 1: Navrhování a provoz

350 Kč

ČSN EN 936 (755855) - červen 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid uhličitý

230 Kč

ČSN EN 16409 (755893) - červen 2014

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dolomitické vápno

230 Kč

ČSN EN ISO 16665 (757709) - červen 2014 aktuální vydání

Kvalita vod - Směrnice pro kvantitativní odběr vzorků makrofauny mořského dna a jejich zpracování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN 16483 (790018) - červen 2014

Usně - Označování usňových dílků v textilních výrobcích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16419 (792815) - červen 2014

Usně - Zámišové usně pro čištění - Klasifikace a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 0823 (800823) - červen 2014 aktuální vydání

Plošné textilie - Zjišťování změn rozměrů po žehlení za vlhka

125 Kč

ČSN 80 1123 (801123) - červen 2014 aktuální vydání

Stupnice jemnosti vlny

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 1948-4 +A1 (834745) - červen 2014 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 4: Vzorkování a analýza dioxinům podobných PCB

550 Kč

ČSN EN 14212/Oprava 1 (835722) - červen 2014

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu siřičitého ultrafialovou fluorescencí

20 Kč

ČSN EN ISO 14238 (836442) - červen 2014

Kvalita půdy - Biologické metody - Stanovení mineralizace dusíku a nitrifikace v půdách a vlivu chemických látek na tyto procesy

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 17304 (856328) - červen 2014

Stomatologie - Smrštění při polymeraci: Metoda pro stanovení smrštění při polymeraci výplňových materiálů na bázi polymeru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 605 V1.1.1 (872013) - červen 2014

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Uzemnění a pospojování datových a telekomunikačních (ICT) zařízení se stejnosměrným napětím 400 V

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-35 V1.1.2 (875101) - červen 2014

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 35: Specifické požadavky na aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) pracující v pásmech 2 483,5 MHz až 2 500 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 0270 (910270) - červen 2014 aktuální vydání

Nábytek - Zkoušení povrchové úpravy nábytku - Základní a společná ustanovení

125 Kč

ČSN EN 12721 +A1 (910278) - červen 2014 aktuální vydání

Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení vlhkého tepla

230 Kč

ČSN EN 12720 +A1 (910280) - červen 2014 aktuální vydání

Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení studených kapalin

230 Kč

ČSN EN 12722 +A1 (910287) - červen 2014 aktuální vydání

Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení suchého tepla

230 Kč

97 Výměna dat

ČSN P CEN/TS 16080 (979740) - červen 2014

Software a služby pro filtrování obsahu a komunikace na internetu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN P CEN ISO/TS 14265 (981038) - červen 2014

Zdravotnická informatika - Kategorie třídění dat při zpracování osobních zdravotních informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14441 (982026) - červen 2014

Zdravotnická informatika - Požadavky na bezpečnost a důvěrnost systémů EHR při ověřování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč