ČSN ISO 15686-3 (730951)

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 3: Audity a vlastní přezkoumání vlastností

Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument (ISO 15686-3) vypracovala technická komise ISO/TC 59 Výstavba budov a inženýrských staveb, subkomise SC 17 Udržitelnost ve výstavbě budov a inženýrských staveb.
Soubor norem ISO 15686 je vhodný pro plánování životnosti nových i existujících budov. V případě existujících budov se odhadování životnosti uplatní především při odhadu zbývající životnosti komponent, které se již užívají, a při výběru a specifikaci komponent pro opravy a nové činnosti.
Budovy a jiné stavby vyžadují pozornost od prvních návrhů přes projekt, výstavbu, provoz, údržbu, až po odstranění, aby bylo zajištěno, že splňují požadovanou úroveň vlastností. ISO 15686-1 a ISO 15686-2 vysvětlují zásady navrhování vhodné životnosti pro různé typy staveb, komponent a sestav. Tato část ISO 15686 se zabývá opatřeními, která zajistí, že se pozornost věnovaná stavbě bere v úvahu v každé fázi rozhodování od koncepce projektu a počáteční přípravy, přes návrh a výstavbu, až po její obydlení a případné odstranění a obnovení místa stavby.
Tato část ISO 15686 poskytuje možnost volby mezi formálními nezávislými audity provedenými v klíčových fázích projektu a vlastními přezkoumáními životnosti provedenými současně s existujícími interními postupy přezkoumání projektu. Výhody formálních externích auditů mohou zahrnovat větší nezávislost a objektivnost i rozsáhlejší zkušenosti v oblasti kontrolních postupů. Vlastní přezkoumání životnosti má výhodu především ve větší obeznámenosti s konkrétním projektem a v možnosti propojit určité postupy přezkoumání s jinými postupy validace projektu, jako jsou kontroly systému managementu jakosti.
Tato část ISO 15686 se zabývá zajištěním účinného zavádění plánování životnosti. Popisuje přístup a postupy, které mají být použity při prvotních rozpravách, poradách, návrzích, výstavbě, a pokud je to požadováno, při spravování budov v průběhu jejich životnosti a při odstranění budov a ostatních staveb. Tyto postupy mají zajistit, že budou zavedena nezbytná opatření k dosažení uspokojivé úrovně budov a ostatních staveb v průběhu času.
V rámci této části ISO 15686 nejsou řešeny důsledky týkající se nákladů plynoucí z plánování životnosti, ani širší otázky udržitelnosti (např. zabudovaná energie, využití půdy).

Označení ČSN ISO 15686-3 (730951)
Katalogové číslo 95829
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 8. 2014
Datum účinnosti 1. 9. 2014
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963958293
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 15686-1 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 1: Obecné principy a rámec

ČSN ISO 15686-10 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 10: Kdy posuzovat funkční vlastnosti

ČSN ISO 15686-2 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 2: Postupy pro predikci životnosti

ČSN ISO 15686-4 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM)

ČSN ISO 15686-5 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu

ČSN ISO 15686-7 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe

ČSN ISO 15686-8 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 8: Referenční životnost a odhadování životnosti

ČSN P ISO/TS 15686-9 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 9: Návod pro posuzování údajů o životnosti

foo