ČSN EN ISO 16000-9 (835801)

Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory

ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 250 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Normy řady EN ISO 16000 jsou určeny pro měření kvality vnitřního ovzduší. Tato část EN ISO 16000 uvádí obecnou laboratorní zkušební metodu pro stanovení emisí těkavých organických látek (VOC) z nově vyrobených stavebních materiálů nebo z nábytku za určených klimatických podmínek. Získané emisní údaje lze využít k výpočtu koncentrací VOC v modelové místnosti. Norma popisuje různé zkušební emisní komory používané pro stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů nebo z nábytku. Vychází z určení plošně vztaženého měrného emisního toku VOC, které jsou uvolňovány stavebními materiály. Zkouška se provádí ve zkušební emisní komoře při konstantní teplotě, relativní vlhkosti vzduchu a průtoku vzduchu vztaženém na plochu. Vzduch v této zkušební emisní komoře je dokonale míchán a naměřené koncentrace VOC ve vzduchu vycházejícím z komory představují koncentrace v ovzduší zkušební emisní komory. Norma uvádí postup výpočtu měrných emisních toků jednotlivých VOC. Odběr vzorků, přeprava a uchovávání zkoušených materiálů spolu s přípravou zkušebních vzorků jsou popsány v EN ISO 16000-11. Metody odběru a analýzy vzorků vzduchu pro stanovení VOC jsou popsány v EN ISO 16000-6 a EN ISO 16017-1. Všeobecný popis zkušební emisní komory je uveden v příloze C této části EN ISO 16000. Stanovení formaldehydu emitovaného dřevitými deskami je uvedeno v EN 717-1:2004. Při stanovení emisí formaldehydu je však v případě dřevitých panelů a ostatních konstrukčních materiálů možno použít rovněž EN ISO 16000-9. Postup měření formaldehydu je popsán v EN ISO 16000-3.
Tato část normy EN ISO 16000 dále popisuje systém prokazování a řízení jakosti, příklady průtoku vzduchu a zkušebních emisních komor. Normu doplňuje seznam literárních odkazů.

Označení ČSN EN ISO 16000-9 (835801)
Katalogové číslo 77742
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2007
Datum účinnosti 1. 3. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963777429
Změny a opravy Oprava 1 5.08t
Tato norma nahradila ČSN P ENV 13419-1 (834801) z července 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 16000-1 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků

ČSN EN ISO 16000-10 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební cely

ČSN EN ISO 16000-11 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 11: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Odběr, uchovávání a úprava vzorků

ČSN EN ISO 16000-12 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)

ČSN EN ISO 16000-15 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 15: Postup odběru vzorku při stanovení oxidu dusičitého (NO2)

ČSN EN ISO 16000-19 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 19: Strategie odběru vzorků plísní

ČSN EN ISO 16000-2 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 2: Odběr vzorků při stanovení formaldehydu

ČSN EN ISO 16000-26 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 26: Postup odběru vzorků při stanovení oxidu uhličitého (CO2)

ČSN EN ISO 16000-32 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 32: Zjišťování výskytu znečišťujících látek v budovách

ČSN EN ISO 16000-5 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 5: Postup odběru vzorků těkavých organických látek (VOC)

ČSN EN ISO 16000-7 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší

ČSN ISO 16000-34 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 34: Strategie měření koncentrace částic ve vzduchu