ČSN EN ISO 16000-7 (835801) Aktuální vydání

Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší

ČSN EN ISO 16000-7 Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma určuje postupy přípravy měření ovzduší při stanovení koncentrace azbestových vláken ve vnitřním ovzduší. Pečlivá příprava a realizace postupu měření má zásadní význam, protože jeho výsledky mohou být podkladem pro doporučení rozsáhlé rekonstrukce budov nebo pro návrat budov k běžnému způsobu využití po odstranění materiálů s obsahem azbestu.
Norma uvádí obecný návod a vhodné postupy měření koncentrace azbestových vláken ve vnitřním ovzduší pro zjištění, zda azbestová vlákna rozptýlená v prostorech budovy, v níž probíhá odstraňování azbestu, nezpůsobí nepřijatelnou expozici obyvatel ostatních prostor této budovy. Po dokončení procesu odstraňování azbestu se před odstraněním zábran a ukončením bezpečnostních opatření provádějí měření s cílem určit, zda v ošetřovaných částech budovy nezůstaly zbytky azbestu, které by mohly vést k nežádoucí expozici po vrácení částí budovy k běžnému používání (tzv. výstupní vzorkování). Znečištění pracovního ovzduší lze také posoudit sérií opakovaných měření. Počet opakovaných měření závisí na rozdílu mezi naměřenou a limitní hodnotou.
Norma je dále určena pro stanovení koncentrace azbestových vláken během běžného užívání a chování v prostorech budovy pro diagnostické účely; které lze provádět periodicky pro ověření dlouhodobé účinnosti nápravných opatření (tzv. běžné vzorkování), stanovení krátkodobé koncentrace azbestových vláken v obývaných prostorách během běžného užívání před činností, která může vést k uvolňování azbestu ( tzv. vzorkování pozadí), určení vlivu běžných údržbových prací na koncentraci azbestových vláken v budově, kde jsou použity materiály obsahující azbest (tzv. vzorkování pro ověření vlivu činností), určení změn koncentrace azbestových vláken vznikajících při simulované činnosti, změnách užívání budovy nebo v důsledku nahodilého poškození materiálů obsahujících azbest (tzv. výzkumné vzorkování), určení, zda při odstraňování azbestu nedošlo nebo nedochází k únikům znečištěného vzduchu z prostoru realizace tohoto odstraňování do okolního prostředí (tzv. vzorkování úniků) a určení expozice osob azbestovými vlákny v ovzduší odběrem vzorků v dýchací zóně osob (tzv. osobní vzorkování).

Označení ČSN EN ISO 16000-7 (835801)
Katalogové číslo 80883
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 5. 2008
Datum účinnosti 1. 6. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963808833
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 16000-7 (835801) z března 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 16000-1 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků

ČSN EN ISO 16000-10 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební cely

ČSN EN ISO 16000-11 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 11: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Odběr, uchovávání a úprava vzorků

ČSN EN ISO 16000-12 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)

ČSN EN ISO 16000-15 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 15: Postup odběru vzorku při stanovení oxidu dusičitého (NO2)

ČSN EN ISO 16000-19 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 19: Strategie odběru vzorků plísní

ČSN EN ISO 16000-2 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 2: Odběr vzorků při stanovení formaldehydu

ČSN EN ISO 16000-26 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 26: Postup odběru vzorků při stanovení oxidu uhličitého (CO2)

ČSN EN ISO 16000-32 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 32: Zjišťování výskytu znečišťujících látek v budovách

ČSN EN ISO 16000-5 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 5: Postup odběru vzorků těkavých organických látek (VOC)

ČSN EN ISO 16000-9 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory

ČSN ISO 16000-34 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 34: Strategie měření koncentrace částic ve vzduchu

foo