Třída 8358 - Vnitřní ovzduší

Zobrazit obsah třídy 83 - Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 16000-1 (835801) - únor 2007

Vnitřní ovzduší - Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků

340 Kč

ČSN EN ISO 16000-10 (835801) - únor 2007

Vnitřní ovzduší - Část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební cely

340 Kč

ČSN EN ISO 16000-11 (835801) - únor 2007

Vnitřní ovzduší - Část 11: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Odběr, uchovávání a úprava vzorků

230 Kč

ČSN EN ISO 16000-12 (835801) - únor 2010 aktuální vydání

Vnitřní ovzduší - Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)

340 Kč

ČSN EN ISO 16000-15 (835801) - červen 2009 aktuální vydání

Vnitřní ovzduší - Část 15: Postup odběru vzorku při stanovení oxidu dusičitého (NO2)

230 Kč

ČSN EN ISO 16000-19 (835801) - březen 2015

Vnitřní ovzduší - Část 19: Strategie odběru vzorků plísní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16000-2 (835801) - únor 2007

Vnitřní ovzduší - Část 2: Odběr vzorků při stanovení formaldehydu

230 Kč

ČSN EN ISO 16000-26 (835801) - srpen 2013

Vnitřní ovzduší - Část 26: Postup odběru vzorků při stanovení oxidu uhličitého (CO2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16000-32 (835801) - prosinec 2014

Vnitřní ovzduší - Část 32: Zjišťování výskytu znečišťujících látek v budovách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16000-5 (835801) - září 2007

Vnitřní ovzduší - Část 5: Postup odběru vzorků těkavých organických látek (VOC)

230 Kč

ČSN EN ISO 16000-7 (835801) - květen 2008 aktuální vydání

Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší

350 Kč

ČSN EN ISO 16000-9 (835801) - únor 2007

Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.08t

250 Kč

ČSN ISO 16000-34 (835801) - březen 2020

Vnitřní ovzduší - Část 34: Strategie měření koncentrace částic ve vzduchu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 16738 (835802) - květen 2016

Bezpečnost emisí hořlavých osvěžovačů vzduchu - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16739 (835803) - květen 2016

Bezpečnost emisí hořlavých osvěžovačů vzduchu - Metodika pro hodnocení výsledků zkoušek a aplikace doporučených emisních limitů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16740 (835804) - květen 2016

Bezpečnost emisí hořlavých osvěžovačů vzduchu - Bezpečnostní informace pro uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč