ČSN EN ISO 16000-12 (835801) Aktuální vydání

Vnitřní ovzduší - Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)

ČSN EN ISO 16000-12 Vnitřní ovzduší - Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma uvádí postup měření polychlorovaných bifenylů (PCB) a polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), které jsou známé rovněž jako polychlorované oxanthreny, polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) ve vnitřním ovzduší. V případě měření vnitřního ovzduší má mimořádný význam pečlivá příprava odběru vzorků a celého postupu měření, protože jejich výsledek může mít dalekosáhlé důsledky, např. s ohledem na potřebu nápravných opatření nebo jejich účinnosti. Nevhodný postup měření může přispět k celkové nejistotě výsledku měření mnohem více než nejistota samotného postupu měření.
Některé z PCB, PCDD/PCDF a PAH se považují za potenciální karcinogeny působící na člověka. Existuje 209 jednotlivých kongenerů PCB, 75 kongenerů PCDD a 135 kongenerů PCDF. Nejjedovatější PCB jsou koplanární kongener podobné struktury jako PCDD. Nejjedovatější PCDD je 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin (2,3,7,8-TCDD). Toxicita PCB a PCDD/PCDF se počítá podle mezinárodně přijatého systému s využitím faktorů ekvivalentu toxicity (TEF) pro PCDD/PCDF a 12 PCB, známých jako dioxinům podobné PCB. Skupina těchto 12 dioxinům podobných PCB sestává ze čtyř non-ortho PCB a osmi mono-ortho PCB (s žádným nebo pouze jediným atomem chlorem v polohách 2-, 2'-, 6- a 6'), které mají planární nebo téměř planární strukturu.
Hlavním zdrojem výskytu PCDD/PCDF ve vnitřním ovzduší jsou nečistoty přítomné v konzervačních přípravcích na dřevo obsahujících pentachlorfenol (PCP) a emise z ohnišť spalujících látky s obsahem chloru. PCB jsou uvolňovány do vnitřního ovzduší především z těsnicích hmot pro beton, určitých nátěrových hmot nebo elektrických kondenzátorů - jejich použití pro tyto účely bylo v mnoha zemích zakázáno již v minulých letech. Emise z přiléhajících skládek a opuštěných průmyslových zón mohou rovněž přispívat k obsahu PCB a PCDD/PCDF ve vnitřním prostředí. Hlavním zdrojem PAH ve vnitřním prostředí jsou spalovací procesy (především tabákový kouř a kouř z otevřených ohnišť). S výjimkou případů, kdy ve vnitřním prostředí působí přímé zdroje, se PCB a PCDD/PCDF dostávají do vnitřního ovzduší za venkovního ovzduší větráním. Sloučeniny uvedené v této části ISO 16000 jsou obvykle distribuovány mezi plynnou a aerosolovou fází venkovního nebo vnitřního ovzduší v závislosti na teplotě, vlhkosti, obsahu chloru, koncentraci a schopnosti vázat se na povrch aerosolových částic. Oddělené analýzy částí zachycených na filtru a v zařízení pro odběr vzorků plynů neodpovídají původní distribuci v ovzduší za běžných teplot venkovního ovzduší v důsledku odpařování těchto sloučenin z filtru a neměly by se provádět.
Obsáhlá přílohová část obsahuje údaje o struktuře, toxicitě a výpočtu ekvivalentu toxicity jednotlivých analytů, postupy hledání množných zdrojů znečištění vnitřního prostředí PCB a hlediska možné nápravy a příklady detekce PCDD/PCDF ve vnitřním prostředí po požáru.
Norma je doplněna četnými literárními odkazy.

Označení ČSN EN ISO 16000-12 (835801)
Katalogové číslo 85071
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 2010
Datum účinnosti 1. 3. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963850719
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 16000-12 (835801) z září 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 16000-1 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků

ČSN EN ISO 16000-10 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební cely

ČSN EN ISO 16000-11 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 11: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Odběr, uchovávání a úprava vzorků

ČSN EN ISO 16000-15 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 15: Postup odběru vzorku při stanovení oxidu dusičitého (NO2)

ČSN EN ISO 16000-19 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 19: Strategie odběru vzorků plísní

ČSN EN ISO 16000-2 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 2: Odběr vzorků při stanovení formaldehydu

ČSN EN ISO 16000-26 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 26: Postup odběru vzorků při stanovení oxidu uhličitého (CO2)

ČSN EN ISO 16000-32 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 32: Zjišťování výskytu znečišťujících látek v budovách

ČSN EN ISO 16000-5 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 5: Postup odběru vzorků těkavých organických látek (VOC)

ČSN EN ISO 16000-7 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší

ČSN EN ISO 16000-9 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory

ČSN ISO 16000-34 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 34: Strategie měření koncentrace částic ve vzduchu

foo