ČSN EN ISO 16000-10 (835801)

Vnitřní ovzduší - Část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební cely

ČSN EN ISO 16000-10 Vnitřní ovzduší - Část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební cely
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Normy řady EN ISO 16000 jsou určeny pro měření kvality vnitřního ovzduší. Tato část EN ISO 16000 uvádí obecnou laboratorní zkušební metodu pro stanovení emisí těkavých organických látek (VOC) z nově vyrobených stavebních materiálů nebo z nábytku za určených klimatických podmínek. Tuto metodu lze použít i pro starší materiály. Získané emisní údaje lze využít k výpočtu koncentrací VOC v modelové místnosti. S ohledem na definici zkušební emisní cely lze rovněž provádět nedestruktivní měření emisí stavebních materiálů přímo na místě v budovách. Postup tohoto měření není uveden v této části EN ISO 16000.
Odběr vzorků, přeprava a uchovávání zkoušených materiálů spolu s přípravou zkušebních vzorků jsou popsány v EN ISO 16000-11. Metody odběru a analýzy vzorků vzduchu pro stanovení VOC jsou popsány v EN ISO 16000-6 a EN ISO 16017. Stanovení formaldehydu emitovaného dřevitými deskami je uvedeno v EN 717-1:2004 a ISO 12460-1. Při stanovení emisí formaldehydu je však v případě dřevitých panelů a ostatních konstrukčních materiálů možno použít rovněž tuto část EN ISO 16000. Postup měření emisí formaldehydu je popsán v EN ISO 16000-3.
Tato část normy EN ISO 16000 popisuje podstatu metody, systém zkušební emisní cely, provedení emisních zkoušek a výpočet emisních veličin z naměřených údajů. Norma uvádí podmínky použití a požadavky týkající se všech zkušebních emisních cel včetně příkladu zkušební emisní cely. Norma obsahuje závazné postupy prokazování a řízení jakosti. Normu doplňuje seznam literárních odkazů.

Označení ČSN EN ISO 16000-10 (835801)
Katalogové číslo 77743
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 2007
Datum účinnosti 1. 3. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963777436
Tato norma nahradila ČSN P ENV 13419-2 (834801) z července 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 16000-1 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků

ČSN EN ISO 16000-11 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 11: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Odběr, uchovávání a úprava vzorků

ČSN EN ISO 16000-12 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)

ČSN EN ISO 16000-15 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 15: Postup odběru vzorku při stanovení oxidu dusičitého (NO2)

ČSN EN ISO 16000-19 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 19: Strategie odběru vzorků plísní

ČSN EN ISO 16000-2 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 2: Odběr vzorků při stanovení formaldehydu

ČSN EN ISO 16000-26 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 26: Postup odběru vzorků při stanovení oxidu uhličitého (CO2)

ČSN EN ISO 16000-32 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 32: Zjišťování výskytu znečišťujících látek v budovách

ČSN EN ISO 16000-5 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 5: Postup odběru vzorků těkavých organických látek (VOC)

ČSN EN ISO 16000-7 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší

ČSN EN ISO 16000-9 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory

ČSN ISO 16000-34 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 34: Strategie měření koncentrace částic ve vzduchu