ČSN 36 0450 (360450) Zrušená norma

Umělé osvětlení vnitřních prostorů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro umělé osvětlování vnitřních prostorů staveb. Spolu s doplňujícími ustanoveni přidružených norem je podkladem pro navrhování, udržování, provoz a kontrolu umělého osvětlení. Norma platí pro umělé osvětlení, pro které byly projektové práce zahájeny po datu účinnosti této a příslušné přidružené normy. Projektová dokumentace rozpracovaná a nerealizovaná před tímto datem nabytí účinnosti musí být upravena tak, aby splňovala požadavky kmenové i příslušné přidružené normy. ČSN 36 0450 je první kmenovou normou v soustavě norem pro osvětlování, ke které se zamýšlí (podle potřeby) zpracovávat přidružené normy pro jednotlivé oblasti vnitřního osvětlování. Norma zavádí řadu pojmů v oblasti umělého osvětlování, např. v čl.1.5: Zraková obtížnost: Charakteristika zrakového úkolu, která se vyjadřuje poměrnou velikostí kritického detailu a kontrastem jasu (popř. barev) detailu a jeho bezprostředního okolí. Dále v čl.1.6: Zraková náročnost: Hodnotí se relativními časovými nároky na čistě zrakový výkon. Závisí na poměru časů potřebných k čistě zrakovému a celkovému úkonu. Dále ještě v čl.1.7: Zrakový výkon: Množství informací zpracovaných zrakem za jednotku času. Konečně v čl.1.18: Hygienické minimum (osvětlení): Nejmenší přípustná hodnota světelné veličiny, charakterizující zrakovou pohodu prostředí při trvalém pobytu v místnosti.Poznámka: Při trvalém pobytu v místnosti s kategorií osvětlení B a C je 200 lx. Norma, podle druhu vykonávané činnosti rozlišuje 4 kategorie osvětlení (A, B,C,D) s tím, že kategorie D se netýká průmyslových, ale odpočinkových, společenských, kulturních, obytných, shromažďovacích apod. prostor. Každá z uvedených kategorií se dělí na tři skupiny (1,2,3), a to podle charakteru činností. Každá z těchto skupiny se dle dělí na tři podskupiny podle požadovaného kontrastu jasu (malý, střední, velký). Norma tedy rozlišuje v průmyslových (pracovních) prostorech celkem 27 různých případů, pro něž stanoví osvětlenost od 20 do 20 000 lx. Dále pak rozeznává 9 neprůmyslových (nepracovních) činností, pro něž stanoví osvětlenost od 20 do 500 lx. Nejmenší přípustné osvětlenosti stanoví od 20 do 300 lx, podle toho zda jde o občasný, krátkodobý nebo trvalý pobyt osob. Za hygienické minimum (viz výše) pokládá v provozech, (na pracovištích resp. v místnostech) kategorie B a C 200 lx, resp. jde-li o místnosti bez denního osvětlení 300 lx. I když bezpečnostní minimum osvětlení přesně nedefinuje, vyplývá z kontextu ČSN 36 0450, že je to osvětlenost 20 lx. Rozsáhlá technická norma řeší dále otázky návrhů osvětlení, jeho provozu a údržby a konečně - v přílohách - příklady světelně technických výpočtů, metodiku hodnocení oslnění, problematiku světelně technického měření osvětlení a konečně řešení místního osvětlení. ( V tomto posledním případě charakterizuje i svítidla pro takové osvětlení, speciální techniky zlepšení viditelnosti apod. Tabelárně uvádí třídění zrakových úkonů a techniky osvětlování a v nákresech příkladové polohy svítidel.) ČSN 36 0450 byla schválena 10.1.1986 a nabyla účinností od 1.1.1987.
"Změnou a)-2/1989" se s účinností od 1., 4.1989 provádí v normě úprava, jíž se tato norma klasifikuje jako norma kmenová.

Označení ČSN 36 0450 (360450)
Katalogové číslo 23936
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 1. 1986
Datum účinnosti 1. 1. 1987
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A5
EAN kód 8590963239361
Změny a opravy Za 2.89, Z2 8.96t, Z3 1.97t, Z4 9.00t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2004
a nahrazena ČSN EN 12464-1 (360450)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 36 04 50
  • ČSN 360450
  • ČSN 36 04 50 : 1986
  • ČSN 360450:1986
  • ČSN 36 0450:1986
foo