ČSN ISO 6703-4 (757414) Zrušená norma

Jakost vod. Stanovení kyanidů. Část 4: Stanovení kyanidů difuzí při pH 6

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6703-4:1985. Hned v předmluvě k normě je uvedeno toto: Upozornění: kyanidy jsou toxické a je proto třeba s nimi a s jejich roztoky zacházet s maximální opatrností. Veškeré úkony se provádějí v digestoři. Nesmí dojít ke styku s kůží a očima. K pipetování se používá vždy bezpečnostní pipeta (pipeta opatřená balonkem). Detoxikace vzorků a roztoků obsahujících kyanidy popř. těžké kovy se provádí v souladu s místně platnými předpisy. Jiné chemikálie předepisované k použití v této části ISO 6703 jsou také nebezpečné, např. pyridin. Tato norma se skládá ze čtyř dále uvedených částí: část 1: Stanovení veškerých kyanidů; část 2: Stanovení snadno uvolnitelných kyanidů; část 3: Stanovení chlorkyanu; část 4: Stanovení kyanidů difuzí při pH 6. Tato čtvrtá část ISO 6703 specifikuje metodu stanovení volných kyanidů (viz kapitola 2) ve vyčištěných odpadních vodách fotografického průmyslu aj. odpadních vodách. Metoda je vhodná k použití u vod, které obsahují od 10 µg.l-1 do 150 µg.l-1 volných kyanidů. Vyšší koncentrace lze stanovit po vhodném zředění vzorku. V uvedeném rozsahu je vztah koncentrace - absorbance lineární. O možných rušivých vlivech viz kapitola 9. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Zkoušený objem vzorku se převede do mikrodofuzní misky, kde se působením kademnatých iontů vysráží kyanoželeznatany 7 a kyanoželezitany. Po úpravě hodnoty pH na 6 tlumivým roztokem difunduje vzniklý kyanovodík do absorpčního roztoku hydroxidu sodného. K tomuto roztoku se přidá chloramin T a vzniklý chlorkyan (ClCN) reaguje s roztokem kyseliny barbiturové v pyridinu za tvorby barevného komplexu. Absorbance tohoto komplexu se měří při 580 nm a je přímo úměrná koncentraci kyanidů ve zkoušeném objemu vzorku." Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 6703-4 (75 7414) byla vydána v lednu 1996.

Označení ČSN ISO 6703-4 (757414)
Katalogové číslo 18887
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963188874
Norma byla zrušena k 1. 8. 2001

Další příbuzné normy

ČSN ISO 6703-2 (757414)
Jakost vod. Stanovení kyanidů. Část 2: Stanovení snadno uvolnitelných kyanidů

ČSN ISO 6703-3 (757414)
Jakost vod. Stanovení kyanidů. Část 3: Stanovení chlorkyanu