ČSN ISO 5667-11 (757051) Zrušená norma

Jakost vod. Odběr vzorků. Část 11: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod

ČSN ISO 5667-11 Jakost vod. Odběr vzorků. Část 11: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5667-11:1993. ISO 5667 sestává z níže uvedených částí souhrnného názvu Jakost vody - Odběr vzorků: Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků. Část 2: Pokyny pro způsob odběru vzorků. Část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi. Část 4: Pokyny pro odběr vzorků z vodních nádrží. Část 5: Pokyny pro odběr vzorků pitné vody a vody užívané při výrobě potravin a nápojů. Část 6: Pokyny pro odběr vzorků z řek a potoků. Část 7: Pokyny pro odběr vzorků teplárenské vody a páry. Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek. Část 9: Pokyny pro odběr vzorků mořské vody. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod. Část 11: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod. Část 12: Pokyny pro odběr vzorků sedimentů. Tato jedenáctá část normy ČSN ISO 5667 uvádí pokyny pro návrh vzorkovacích programů, způsoby odběru vzorků a zacházení se vzorky podzemní vody, které byly odebrány k fyzikálnímu, chemickému a mikrobiologickému posouzení. Pokyny se netýkají odběru vzorků prováděného v rámci každodenní kontroly podzemní vody jímané pro pitné aj. účely, ale jsou zaměřeny na všeobecný dozor nad jakostí podzemní vody. Pro složitost systémů podzemních vod bude třeba u četných specifických aplikací odběru vzorků počítat s konzultací specialisty - hydrogeologa, ale to v této části ISO 5667 nelze podrobně rozvádět. Obecně je účelem běžných návrhů programu odběru vzorku podzemních vod dozor nad jakostí zásob podzemních vod, průkaz a posouzení jejich znečištění a pomoc při jejich využívání. Principy zpracované v této části lze aplikovat na podrobnější cíle: stanovit vhodnost podzemní vody jako zdroje pitné vody, zjistit znečištění kolektorů, sledovat a poznávat pohyb znečišťujících látek k posouzení jejich vlivu na jakost podzemní vody, zpracovat poznatky o změnách jakosti podzemní vody, sběr dat na podporu legislativy v oboru kontroly znečištění. Kromě základních normalizovaných požadavků, v kapitole 4 - Zařízení k odběru vzorků, 5 - Postupy odběru vzorků, 7 - Označování vzorků a záznamy, obsahuje norma zvláštní kapitolu - 6 - Předběžná bezpečnostní opatření, jejíž poměrně rozsáhlý text zní: "Všeobecné bezpečnostní pokyny jsou uvedeny v ISO 5667-1, ale při odběru vzorků podzemní vody se přihlíží k níže uváděným bezpečnostním hlediskům. Okolí studní a vrtů má být sledováno s jistou opatrností, neboť se zde může vyskytovat nebezpečí zřícení, zvláště kolem starých studní. Lešení a žebříky v šatnách mohou být nebezpečné, takže vstupovat do studny se vždy musí s náležitým ochranným pásem. Během jakékoliv práce při odběru vzorků mají být přítomny alespoň dvě osoby: Jeden pracovník má vždy zůstávat na povrchu, tak aby mohl poskytnout pomoc, dojde-li k ohrožení, nebo dostane-li se do nebezpečí pracovník, který odebírá vzorky ve studni. Tam, kde se vzorkuje v uzavřeném prostoru (např. uvnitř studny, vrtu, v ústí nebo podzemním podlaží studny), má se vždy zkoušet ovzduší na nedostatek kyslíku a výskyt nehořlavých plynů, sulfanu (sirovodíku) a dalších toxických plynů i par, které mohou být přítomny. Dokonce je nutné takto postupovat i v neuzavřených prostorech, zkoumá-li se jakákoliv plocha obklopující stavbu, která je ve spojitosti s podzemní vodou. Při odběrech vzorků se musí pracovat vždy v přiměřeném ochranném oděvu. Za žádných okolností se nepokračuje v rutinních odběrech, jestliže se ověřením bezpečnosti prokáže potenciální ohrožení. Mají-li být odebrány vzorky i za této situace, bude třeba použít speciální postupy, které však musí být schváleny statutární organizací zodpovědnou v záležitostech místně příslušného zdravotního a bezpečnostního dozoru (např. používají-li se dýchací přístroje nebo odebírají-li se vzorky v uzavřených prostorech). Pracuje-li se tam, kde dochází ke značnému znečištění podzemní vody, je důležité pečlivě prozkoumat veškeré potřebné informace o zdrojích znečištění, aby bylo možno určit rozsah nutných bezpečnostních opatření. Jestliže musí být vzorky odebírány v blízkosti zdroje silného znečištění, pracuje se pokud možno na návětrné straně, a při tom je přísně zakázáno jíst, pít, kouřit v prostoru prací. Doporučuje se zajistit pro pracovníky lékařské prohlídky ihned po skončení práce, a potom pravidelně ve vhodných intervalech." Je skutečně pozoruhodné, na co vše je v normě pamatováno! Konečně je normalizována i kapitola 7 - Označování vzorků a záznamy. Nedílnou součást normy tvoří Příloha A, která stanoví protokol zprávy o odběru vzorků pozemních vod. Postup při provádění odběrů je podrobně popsán. ČSN ISO 5667-11 (75 7051) byla vydána v lednu 1996.

Označení ČSN ISO 5667-11 (757051)
Katalogové číslo 18860
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963188607
Norma byla zrušena k 1. 8. 2012
a nahrazena ČSN ISO 5667-11 (757051)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 5667-1 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků

ČSN EN ISO 5667-13 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů

ČSN EN ISO 5667-14 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi

ČSN EN ISO 5667-15 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 15: Pokyny pro konzervaci a manipulaci se vzorky kalu a sedimentu

ČSN EN ISO 5667-16 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 16: Návod pro biologické zkoušení vzorků

ČSN EN ISO 5667-19 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 19: Návod pro odběr vzorků v mořských sedimentech

ČSN EN ISO 5667-23 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 23: Návod pro pasivní odběr vzorků v povrchových vodách

ČSN EN ISO 5667-3 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi

ČSN EN ISO 5667-6 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků

ČSN ISO 5667-10 (757051)
Jakost vod. Odběr vzorků. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod

ČSN ISO 5667-12 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 12: Návod pro odběr vzorků dnových sedimentů z řek, jezer a z oblastí ústí řek

ČSN ISO 5667-17 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 17: Návod pro odběr vzorků nerozpuštěných látek z velkých objemů vzorku

ČSN ISO 5667-20 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 20: Návod pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování - Shoda s limity a systémy klasifikace

ČSN ISO 5667-21 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 21: Návod pro odběr vzorků pitné vody dodávané cisternami nebo jinými způsoby než vodovodní sítí

ČSN ISO 5667-22 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 22: Návod pro navrhování a instalaci objektů pro monitoring podzemní vody

ČSN ISO 5667-24 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 24: Návod pro auditování vzorkování

ČSN ISO 5667-4 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 4: Návod pro odběr vzorků z jezer a vodních nádrží

ČSN ISO 5667-5 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 5: Návod pro odběr vzorků pitné vody z úpraven vody a z vodovodních sítí

ČSN ISO 5667-7 (757051)
Jakost vod. Odběr vzorků. Část 7: Pokyny pro odběr vzorků vody a páry v kotelnách

ČSN ISO 5667-8 (757051)
Jakost vod. Odběr vzorků. Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek