ČSN IEC 50(845) (330050)

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 845: Osvětlení

ČSN IEC 50(845) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 845: Osvětlení
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 2 277 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 50(845):1987. Normalizuje termíny a definice v češtině i v angličtině. Konečně uvádí další cizojazyčné (ekvivalentní) termíny v pořadí: slovenština, francouzština, němčina, ruština, španělština, italština, holandština, polština, švédština. Velmi rozsáhlá norma, (cca 325 stran). Česky je uvedeno názvosloví, česky a anglicky je definováno více než 900 hesel.

Z normy vyjímáme následující definice:

845-01-01 (Elektromagnetické) záření: 1. Vysílání pro přenos energie ve formě elektromagnetických vln nebo fotonů.2. Tyto elektromagnetické vlny nebo fotony.

845-01-02 Optické záření: Elektromagnetické záření s vlnovou délkou ležící mezi oblastí přechodu k rentgenovému záření (đ + 1 nm) a oblastí přechodu k radiovým vlnám (đ + 1 mm). 845-01-03 Viditelné záření: Jakékoliv optické záření schopné vyvolat vizuální počitek přímo.
Poznámka: Nelze stanovit přesné meze spektrálního rozsahu pro viditelné záření, protože jsou závislé jak na množství zářivého toku, který dopadá na sítnici oka, tak na citlivosti oka pozorovatele. Obvykle se považuje za spodní mez vlnová délka mezi 360 a 400 nm a za horní mez vlnová délka mezi 760 a 830 nm.

845-01-04 Infračervené záření: Optické záření, jehož vlnová délka je delší, než je vlnová délka viditelného světla.
Poznámka: Pro infračervené záření se obvykle rozděluje oblast vlnových délek od 780 nm do 1 mm na: IR-A 780 1 400 nm, IR-B 1,4 3 µm, IR-C 3 µm 1 mm.

845-01-05 Ultrafialové záření: Optické záření, jehož vlnová délka je kratší, než je vlnová délka viditelného světla.
Poznámka: Pro ultrafialové záření se obvykle rozděluje oblast vlnových délek od 100 nm do 400 nm na: UV-A 315 nm 400 nm, UV-B 280 nm do 315 nm, UV-C 100 nm 280 nm.

845-01-06 Světlo: 1. Vnímané světlo (viz 845-02-17).2. Viditelné záření (viz 845-01-03).

845-01-20 Steradián (sr): Jednotka prostorového úhlu v SI jednotkách: prostorový úhel, který, leží-li jeho vrchol ve středu koule, vytíná na povrchu této koule plochu rovnou ploše čtverce, jehož strana se rovná délce poloměru koule. (ISO, 31/1-2.1, 1978.

845-01-31 Svítivost (zdroje v daném směru ) (Iv;I): Podíl světelného toku d­v, který zdroj vyzařuje ve směru elementu prostorového úhlu. Jednotka: cd = 1m.sr-1.

845-01-35 Jas (v určitém směru, na daném místě reálného nebo fiktivního povrchu) (Lv; L): Veličina daná vzorcem Lv = d2­v/(dA . cos ń.dŰ), kde d2­v je světelný tok přenášený elementárním svazkem procházejícím daným bodem a šířícím se daným prostorovým úhlem dŰ, který obsahuje daný směr; dA je plocha příčného řezu svazkem, který obsahuje daný bod; ń je úhel mezi normálou plochy řezu a směrem svazku. Jednotka: cd.m-2 = lm.m-2.sr-1.

845-01-38 Osvětlenost; intenzita osvětlení (určitého bodu na daném povrchu) (Ev; E): Podíl světelného toku d­v dopadajícího na elementární plošku dA obsahující daný bod a velikosti dA této plochy. Ekvivalentní definice: Integrál výrazu Lv.cos ń.dŰ přes polokouli viditelnou z daného bodu. Přitom Lv je jas v daném bodu v různých směrech dopadajících elementárních svazků o prostorovém úhlu dŰ a ń je úhel mezi jednotlivými elementárními svazky a kolmicí na danou plochu v daném bodu. Jednotka: lm.m-2.

845-01-50 Kandela (cd): Jednotka pro svítivost v soustavě SI. Je to svítivost zdroje, který vyzařuje v určitém směru monochromatické záření o kmitočtu 540 x 1012 hertzů a jehož intenzita záření v tomto směru je 1/683 wattů na steradián (16. Generální konference Míry a váhy 1979). 1 cd = 1 lm.sr-1.

845-01-51 Lumen (lm): Jednotka světelného toku v soustavě SI. Je to světelný tok emitovaný rovnoměrným bodovým zdrojem o svítivosti 1 candely do jednotkového prostorového úhlu (1 steradián). (9. Generální konference "Míry a váhy" 1948). Ekvivalentní definice: Světelný tok svazku monochromatického záření, jehož kmitočet je 540 x 1012 hertzů a jehož energetický zářivý tok je 1/683 wattů.

845-01-52 Lux (lx): Jednotka osvětlenosti v soustavě SI. Je to osvětlenost, která odpovídá světelnému toku 1 lumen rovnoměrně rozloženému na ploše 1 m2. 1 lx = 1 lm.m-2.

845-02-17 (Vnímané) světlo: Všeobecný a podstatný vnější podnět pro všechny vjemy a počitky, které jsou vlastní zrakovému orgánu.

845-02-43 Zraková ostrost: 1. Kvalitativně: schopnost zřetelně rozlišovat předměty, mezi nimiž je malá úhlová vzdálenost.2. Kvantitativně: libovolná číselná hodnota určující mezní rozlišovací schopnost lidského oka pro dva sousedící předměty (body, úsečky, vizuální podněty). Obvykle se uvádí převrácená hodnota příslušného úhlu v obloukových minutách.

845-02-52 Oslnění: Podmínky vidění, při kterých vzniká nepohoda nebo snížená schopnost pozorovat podrobnosti nebo předměty, jejichž příčinou je nevhodné rozložení jasu v zorném poli, příliš vysoký jas nebo extrémní kontrast.

845-06-08 Fotosenzibilizace: Proces zvyšování citlivosti látky nebo systému k fotoefektu působením jiné látky nebo systému.

845-06-15 (aktinický) erytém: Zčervenání kůže se spálením nebo bez něj v důsledku aktinického působení slunečního nebo umělého optického záření. Poznámka: Neaktinický erytém může být způsoben různými chemickými nebo fyzikálními činiteli.

845-09-01 Osvětlení: Použití světla k dosažení viditelnosti nějaké scény, předmětů nebo jejich okolí. Poznámka: tento termín se hovorově užívá rovněž ve významu "osvětlovací soustava" nebo "osvětlovací instalace".

845-09-02 Osvětlování; osvětlovací technika: Užití osvětlení z mnoha hledisek.

845-09-89 Denní osvětlenost [Eg]: Intenzita osvětlení způsobená denním světlem na horizontálním povrchu země.

ČSN IEC 50(845) (33 0050) byla vydána v květnu 1996. Nahradila ČSN 36 0000 z 2.12.1967.

Označení ČSN IEC 50(845) (330050)
Katalogové číslo 18761
Cena 2 050 Kč2050
Datum schválení 1. 5. 1996
Datum účinnosti 1. 6. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 328 stran formátu A4
EAN kód 8590963187617
Změny a opravy Z1 9.00t, A1 9.17t, A2 4.20t, A3 11.20t
Tato norma nahradila ČSN 36 0000 (360000) z února 1970
Dostupnost skladem (tisk na počkání)