ČSN EN 303-2 (075303) Zrušená norma

Kotle pro ústřední vytápění. Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem. Část 2: Zvláštní požadavky pro kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 303-2:1992. Platí pro kotle pro ústřední vytápění podle ČSN EN 303-1, se jmenovitým výkonem do 300 kW zkonstruovanými pro provoz s kapalnými palivy o viskozitě na vstupu do hořáku (5,5 + 0,5) mm2.s-1 při teplotě 20 °C a hustotě 0,83 - 0,86 g.cm-3 při teplotě 15 °C a pro provoz s petrolejem o viskozitě 1,3 až 2,9 mm2.s-1 při 20 °C a hustotě od 0,77 g.cm-3 do 0,80 g.cm-3 při 15 °C. Požadavky této normy platí pro kotle, které jsou zkoušeny na autorizovaném zkušebním zařízení v souladu s předpisy pro zkoušení danými normou ČSN EN 304. Účelem této normy je stanovit nutné tepelně-technické požadavky na kotle pro ústřední vytápění na kapalná paliva. Jestliže kotel pracuje při minimálním a maximálním jmenovitém výkonu nesmí překračovat hodnoty emisí uvedené v tab.1.
Tabulka 1 - Mezní hodnoty emisí
+------------------------------+
¦ CO ¦ 110 mg.kWh-1 ¦ 85 ppm ¦
+-----+--------------+---------¦
¦ NOx ¦ 260 mg.kWh-1 ¦ 125 ppm ¦
+------------------------------+

V normativní části normy, v Příloze A, je uvedena tato Národní odchylka A k čl.3.5, která se týká hodnot emisí pro Spolkovou republiku Německo: "Nejvyšší přípustná hodnota pro emisi oxidu dusíku nesmí překročit 200 mg.kWh-1- udávaná jako oxid dusičitý - vztaženo na jmenovitý tepelný příkon." ČSN EN 303-2 (07 5303) byla vydána v červnu 1995.

Označení ČSN EN 303-2 (075303)
Katalogové číslo 17555
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 6. 1995
Datum účinnosti 1. 7. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963175553
Norma byla zrušena k 1. 6. 1999
a nahrazena ČSN EN 303-2 (075303)

Další příbuzné normy

ČSN EN 303-1 (075303)
Kotle pro ústřední vytápění - Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky a s ventilátorem - Terminologie, obecné požadavky, zkoušení a značení

ČSN EN 303-3 (075303)
Kotle pro ústřední vytápění - Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva - Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem

ČSN EN 303-4 (075303)
Kotle pro ústřední vytápění - Část 4: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s hořáky s ventilátorem na kapalná paliva, o tepelném výkonu nejvýše 70 kW a nejvyšším provozním přetlaku 3 bar - Terminologie, zvláštní požadavky, zkoušení a značení

ČSN EN 303-5 (075303)
Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení

ČSN EN 303-6 (075303)
Kotle pro ústřední vytápění - Část 6: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na domácí ohřev vody (pro získání teplé vody) a energetickou účinnost ohřívačů vody a kotlů s kombinovaným provozem s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW

ČSN EN 303-7 (075303)
Kotle pro ústřední vytápění - Část 7: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva s hořákem s ventilátorem, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 1 000 kW