ČSN IEC 50(801) (011600) Zrušená norma

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 801: Akustika a elektroakustika

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 50(801):1984. Obsahuje zcela základní akustické názvosloví a tedy i řadu termínů, často používaných v hygieně práce. Je normalizováno česky a anglicky názvosloví, a rovněž česky a anglicky je definováno cca 405 hesel. Pro informaci jsou uvedeny názvy francouzské a německé. Z dvanácti dílů slovníku (druhé dvojčíslí) vyjímáme tato hesla: 801-01-01 Akustické kmitání; akustické vibrace; zvuk: Pohyb částic pružného prostředí kolem rovnovážné polohy. 801-01-02 Slyšitelný zvuk: a) Akustické kmitání schopné vyvolat sluchový vjem (z hlediska fyzikální akustiky); b) Sluchový vjem vyvolaný akustickým kmitáním (z hlediska fyziologické akustiky). 801-01-03 Infrazvuk: Akustické kmitání, jehož kmitočet je nižší než dolní mezní kmitočet slyšitelného zvuku (asi 16 Hz). 801-01-04 Ultrazvuk: Akustické kmitání, jehož kmitočet je vyšší než horní mezní kmitočet slyšitelného zvuku (asi 16 kHz). 801-01-08 Hluk: a) nepravidelné nebo statistické náhodné kmitání; b) Nepříjemný, nežádoucí nebo rušivý zvuk. 801-01-20 Akustický tlak: Efektivní hodnota okamžitých akustických tlaků v daném časovém intervalu, pokud není stanoveno jinak. 801-02-02 Bel: Jednotka hladiny veličiny úměrné energii, rovná-li se základ logaritmů deseti; též jednotka hladiny veličiny pole, rovná-li se základ logaritmů druhé odmocnině z deseti. Poznámka: Energetickými veličinami jsou např. akustický výkon a akustická energie; veličinami pole jsou např. akustický tlak a elektrické napětí. 801-02-03 Decibel: Jedna desetina belu. Poznámky: 1 Jako jednotka hladiny se decibel používá mnohem častěji než bel. 2 Decibel může být definován jako jednotka hladiny energetické veličiny, je-li základ logaritmů desátá odmocnina z deseti. Decibel se též používá jako jednotka hladiny veličiny pole, rovná-li se základ logaritmů dvacáté odmocnině z deseti. 801-02-05 Hladina akustického výkonu: Logaritmus poměru daného akustického výkonu k referenčnímu akustickému výkonu; hladina výkonu v decibelech je desetinásobkem dekadického logaritmu tohoto poměru.
Poznámka: referenční akustický výkon je 1 pW, pokud není uvedeno jinak. 801-02-07 Hladina akustického tlaku: Logaritmus poměru daného akustického tlaku k referenčnímu akustickému tlaku; hladina akustického tlaku v decibelech je dvacetinásobek dekadického logaritmu tohoto poměru. Poznámky: 1 Referenční akustický tlak ve vzduchu je 20 µPa, v jiných prostředích 1 µPa, pokud není uvedeno jinak. 2 Není-li uvedeno jinak, chápou se hodnoty akustického tlaku jako efektivní hodnoty (viz definici 80-01-20 Akustický tlak). 801-02-09 Hladina zrychlení vibrací: Logaritmus poměru daného zrychlení (vibrací) k referenčnímu zrychlení v decibelech se rovná desetinásobku dekadického logaritmu tohoto poměru. Poznámky: 1 Referenční zrychlení je 1 µm.s-2, není-li uvedeno jinak. 2 Není-li uvedeno jinak, je zrychlení vyjádřeno v efektivních hodnotách. 801-08-01 Zvukoměr: Přístroj pro měření hladiny akustického tlaku s normalizovanou kmitočtovou váhovou funkcí a s normalizovanou exponenciální časovou váhovou funkcí. 801-08-02 Audiometr: Přístroj pro měření charakteristik sluchového vjemu, zvláště hladiny prahu slyšení. 801-08-20 Chránič sluchu: Prostředek vkládaný do ucha, do ušního kanálu, nebo zakrývající důležitou část hlavy, aby chránil sluchový orgán proti nadměrnému hluku. 801-09-03 Hlasitost: Vlastnost sluchového vnímání umožňující uspořádat zvuky na stupnici v rozsahu od tichých po hlasité. Poznámka: Hlasitost závisí především na velikosti akustického tlaku, ale také na kmitočtu, tvaru vlny a době trvání podnětu. 801-09-04 Son: Jednotka hlasitosti, rovnající se hlasitosti čistého tónu čelně přicházející rovinné vlny o kmitočtu 1 000 Hz a hladině akustického tlaku 40 dB (referenční akustický tlak 20 µPa).
Poznámka: Hlasitost zvuku hodnocená posluchačem jako n-krát větší než je 1 son je n sonů. 801- 09-05 Hladina hlasitosti: Hladina hlasitosti nějakého zvuku ve fónech, číselně shodná se střední hladinou akustické ho tlaku v decibelech (referenční akustický tlak 20 µPa) volné postupné vlny o kmitočtu 1 000 Hz, přicházející k posluchačům s průměrně normálním sluchem čelně od zdroje a jimi při daném počtu pokusů posuzovaná jako stejně hlasitá v porovnání s neznámým zvukem. Poznámka: Podmínky poslechu neznámého zvuku (např. prostřednictvím sluchátek nebo v difúzním zvukovém poli) je třeba stanovit, neboť mohou být pokládány za jednu z charakteristik zvuku. 801-09-16 Vedení vzduchem: Přenos zvuku vnějším a středním uchem k vnitřnímu uchu. 801-09-17 Vedení kostí: Přenos zvuku k vnitřnímu uchu prostřednictvím mechanických vibrací kostí lebky a měkkých tkání. 801-09-18 Práh slyšení: Minimální hladina akustického tlaku určitého zvuku, která u daného posluchače vyvolá sluchový vjem; zvuk přicházející k uším od jiných zdrojů se považuje za zanedbatelný. Poznámka: Podmínky, za nichž probíhalo měření, je třeba uvést: poslech jedním uchem, oběma ušima, ve volném poli, sluchátkem, metodou konstantních stimulů, při přerušovaném zvuku, počet kusů, atd. 801-09-22 Práh bolesti: Minimální hladina akustického tlaku určitého zvuku, která u daného posluchače vyvolá vjem bolesti v uchu. Poznámka: Podmínky měření je třeba uvést podobně jako u prahu slyšení. 801-09-25 Audiogram: Graf znázorňující hladinu prahu slyšení jako funkci kmitočtu. ČSN IEC 50(801) (01 1600) byla vydána v květnu 1995. Nahradila ČSN 01 1600 z 27.1.1983.

Označení ČSN IEC 50(801) (011600)
Katalogové číslo 17333
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 5. 1995
Datum účinnosti 1. 6. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 100 stran
EAN kód 8590963173337
Norma byla zrušena k 1. 3. 2001
a nahrazena ČSN IEC 50(801) (330050)
Tato norma nahradila ČSN 01 1600 (011600) z května 1983