ČSN 73 0802 (730802) Zrušená norma

Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních nevýrobních objektů a pro projektování změn staveb stávajících nevýrobních objektů a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy. Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části (popř. provozy) objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek. Norma platí pro ty změny staveb, které podléhají stavebnímu zákonu a kolaudačnímu řízení. Pro projektování objektů, pro které platí samostatné technické normy nebo jiné předpisy, obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají. Odstupové vzdálenosti, stanovené podle této normy, se nevztahují na sklady plynů a výbušin. Z definic v kap. 2 stojí za pozornost: Čl.2.1 Požární bezpečnost stavebních objektů: Schopnost stavebních objektů bránit v případě požáru ztrátám na životech a zdraví osob, popř. zvířat a ztrátám majetku; dosahuje se jím vhodným urbanistickým začleněním objektu, jeho dispozičním, konstrukčním a materiálovým řešením, popř. požárně bezpečnostními opatřeními. Čl.2.2 Požárně bezpečnostní zařízení a opatření: Technické nebo organizační opatření ke snížení teoretické intenzity případného požáru v posuzovaném stavebním objektu nebo jeho části (např. požární signalizace, samočinné hasicí zařízení, stálý dohled požárních jednotek). Čl.2.4 Hořlavé látky: Látky tuhého, kapalného nebo plynného skupenství, které jsou schopny (bez ohledu na způsob zapálení) uvolňovat při požáru teplo. Čl.2.10 Požární úsek: Prostor stavebního objektu, ohraničený od ostatních částí tohoto objektu, popř. od sousedních objektů požárně dělicími konstrukcemi; je základní posuzovanou jednotkou z hlediska požární bezpečnosti stavebních objektů. Čl.2.11 Požárně dělicí konstrukce: Stavební konstrukce, bránící šíření požáru mimo požární úsek, schopná po stanovenou dobu odolávat účinkům vzniklého požáru;je to zejména požární strop nebo střešní konstrukce, požární stěna (vnitřní, obvodová, štítová apod.) a požární uzávěr otvoru v těchto konstrukcích. Čl.2.24 Úniková cesta: Komunikace v objektu nebo na objektu umožňující bezpečnou evakuaci osob z objektu ohroženého požárem nebo z jeho části na volné prostranství, popř. přístup požárních jednotek do prostorů napadených požárem; člení se na chráněnou a nechráněnou. Norma dále, v čl.4.3 blíže popisuje a klasifikuje hořlavost stavebních hmot. Ta se určuje podle ČSN 73 0862. Stavební hmoty se z hlediska hořlavosti třídí na: A - nehořlavé, B - snadno hořlavé, C - hořlavé: C1 - těžce hořlavé, C2 - středně hořlavé, C3 - lehce hořlavé. Stavební hmoty lze zařazovat do uvedených stupňů hořlavosti pouze na základě provedených zkoušek. Z normy upozorňujeme konečně na kap. 5 Požární riziko, kap. 6 Požární bezpečnost a velikost požárních úseků, kap. 7 Stavební konstrukce, kap. 8 Únikové cesty, kap. 9 Odstupy, kap. 10 Technická zařízení a kap. 11 Zařízení pro protipožární zásah. Jde o poměrně velmi rozsáhlou technickou normu (cca 90 stran), s rozsáhlou názvoslovnou částí, kde jsou uvedeny i značky a všeobecnou částí kde jsou bližší vysvětlení k pojmům "požární odolnost", "hořlavost", a další. Kromě toho má norma 7 příloh, které obsahují tabelárně zpracované např. hodnoty nahodilého požárního zatížení,, hodnoty součinitelů pro jednotlivé druhy hořlavých látek, hodnoty součinitelů požárních úseků, odstupové vzdálenosti apod. ČSN 73 0802 byla vydána v únoru 1995. Nahradila ČSN 73 0802 z 14.11.1975.

Označení ČSN 73 0802 (730802)
Katalogové číslo 16712
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 2. 1995
Datum účinnosti 1. 3. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 88 stran
EAN kód 8590963167121
Změny a opravy Z1 12.97t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2001
a nahrazena ČSN 73 0802 (730802)
Tato norma nahradila ČSN 73 0802 (730802) z března 1977

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 08 02
  • ČSN 730802
  • ČSN 73 08 02 : 1995
  • ČSN 730802:1995
  • ČSN 73 0802:1995
foo