ČSN ISO 5667-6 (757051) Zrušená norma

Jakost vod. Odběr vzorků. Část 6: Pokyny pro odběr vzorků z řek a potoků

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5667-6:1990. ISO 5667 sestává z níže uvedených částí souhrnného názvu Jakost vody - Odběr vzorků: Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků. Část 2: Pokyny pro způsob odběru vzorků. Část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi. Část 4: Pokyny pro odběr vzorků z vodních nádrží. Část 5: Pokyny pro odběr vzorků pitné vody a vody užívané při výrobě potravin a nápojů. Část 6: Pokyny pro odběr vzorků z řek a potoků. Část 7: Pokyny pro odběr vzorků teplárenské vody a páry. Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek. Část 9: Pokyny pro odběr vzorků mořské vody. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod. Část 11: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod. Část 12: Pokyny pro odběr vzorků průmyslových chladicích vod. Část 13: Pokyny pro odběr vzorků kalů a sedimentů. Tato šestá část normy ČSN ISO 5667-6 určuje podrobné zásady, kterými je třeba se řídit při navrhování programů odběru vzorků, způsobů vzorkování, při manipulaci se vzorky vody z řek a potoků, odebíranými k fyzikálnímu, chemickému a mikrobiologickému rozboru. Netýká se odběru vzorků z řek při vyústění do moře, nebo příbřežních vod. Její užití při odběru vzorků z kanálů a jiných vnitrozemských vod, které se vyznačují zpomaleným průtokem, je omezené. Kromě základních normalizovaných požadavků, zejména v kap. 4 - Zařízení k odběru vzorků a 5 - Odběr vzorků je zařazena zvláštní kap. 6 - Předběžná bezpečnostní opatření, jejíž poměrně rozsáhlý text zní: "Pokud jde o všeobecné směrnice k bezpečnostním opatřením, lze odkázat na ČSN EN 25667-1. Zvláštní pozornost je však nutno věnovat níže uvedeným bezpečnostním hlediskům. Zejména důležitý je bezpečný přístup k místům rutinních odběrů vzorků; nemožnost splnění tohoto kritéria vede obvykle k vyloučení daného místa, i když by po technické stránce vyhovovalo cílům vzorkovacího programu. Je-li nutno brodit se při odběru vzorků řekou nebo potokem, je třeba uvážit možný výskyt měkkého bahna, pohyblivých písků, hlubokých tůní nebo prudkých proudů. Nezbytnou pomůckou, která zajistí bezpečné brodění, je ohledávací tyč nebo podobný nástroj. Ohledávání terénu před pracovníkem, který odebírá vzorky, může zjistit proud a lokalizovat prohlubeniny, ústupky dna, měkké bahno a pohyblivý písek. V případě pochybností by mělo být použito pomocné bezpečnostní lano, přivázané k pevnému předmětu na břehu nebo pobřeží. Je třeba vědět, že zvýšený objem rybářských gumových kalhot sahajících po prsa (ve srovnání s vysokými holínkami sahajícími po stehna) bývá negativním faktorem při záchranné akci, mělo by dojít k pádu a úplnému ponoření. Výstraha: Je-li nevyhnutelně nutné odebírat vzorky na odlehlých místech a v prostoru hluboké vody a provádí-li to jediná osoba, potom se doporučuje pracovat s nasazenou záchrannou vestou a použít přiměřený systém pravidelného hlášení ústřednímu kontrolnímu místu." V závěru této kapitoly se ještě uvádí: "Je nutno mít na zřeteli, že četné řeky nebo potoky mohou být mikrobiologicky, virologicky popř. zoologicky nebezpečné v souvislosti s odběrem vzorků." Konečně je normalizována kap. 7 - Identifikace vzorků a záznamy (protokol), stručně popisuje náležitosti a stanoví obsah (nikoliv formulář) zprávy o odběru vzorku. ČSN ISO 5667-6 (75 7051) byla vydána v únoru 1994.

Označení ČSN ISO 5667-6 (757051)
Katalogové číslo 15872
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963158723
Norma byla zrušena k 1. 6. 2008
a nahrazena ČSN ISO 5667-6 (757051)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 5667-1 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků

ČSN EN ISO 5667-13 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů

ČSN EN ISO 5667-14 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi

ČSN EN ISO 5667-15 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 15: Pokyny pro konzervaci a manipulaci se vzorky kalu a sedimentu

ČSN EN ISO 5667-16 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 16: Návod pro biologické zkoušení vzorků

ČSN EN ISO 5667-19 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 19: Návod pro odběr vzorků v mořských sedimentech

ČSN EN ISO 5667-23 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 23: Návod pro pasivní odběr vzorků v povrchových vodách

ČSN EN ISO 5667-3 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi

ČSN EN ISO 5667-6 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků

ČSN ISO 5667-10 (757051)
Jakost vod. Odběr vzorků. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod

ČSN ISO 5667-11 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 11: Návod pro odběr vzorků podzemních vod

ČSN ISO 5667-12 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 12: Návod pro odběr vzorků dnových sedimentů z řek, jezer a z oblastí ústí řek

ČSN ISO 5667-17 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 17: Návod pro odběr vzorků nerozpuštěných látek z velkých objemů vzorku

ČSN ISO 5667-20 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 20: Návod pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování - Shoda s limity a systémy klasifikace

ČSN ISO 5667-21 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 21: Návod pro odběr vzorků pitné vody dodávané cisternami nebo jinými způsoby než vodovodní sítí

ČSN ISO 5667-22 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 22: Návod pro navrhování a instalaci objektů pro monitoring podzemní vody

ČSN ISO 5667-24 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 24: Návod pro auditování vzorkování

ČSN ISO 5667-4 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 4: Návod pro odběr vzorků z jezer a vodních nádrží

ČSN ISO 5667-5 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 5: Návod pro odběr vzorků pitné vody z úpraven vody a z vodovodních sítí

ČSN ISO 5667-7 (757051)
Jakost vod. Odběr vzorků. Část 7: Pokyny pro odběr vzorků vody a páry v kotelnách

ČSN ISO 5667-8 (757051)
Jakost vod. Odběr vzorků. Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek