ČSN ISO 5667-5 (757051) Zrušená norma

Jakost vod. Odběr vzorků. Část 5: Pokyny pro odběr vzorků pitné vody a vody užívané při výrobě potravin a nápojů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5667-5:1991. ISO 5667 sestává z níže uvedených částí souhrnného názvu Jakost vody - Odběr vzorků: Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků. Část 2: Pokyny pro způsob odběru vzorků. Část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi. Část 4: Pokyny pro odběr vzorků z vodních nádrží. Část 5: Pokyny pro odběr vzorků pitné vody a vody užívané při výrobě potravin a nápojů. Část 6: Pokyny pro odběr vzorků z řek a potoků. Část 7: Pokyny pro odběr vzorků teplárenské vody a páry. Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek. Část 9: Pokyny pro odběr vzorků mořské vody. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod. Část 11: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod. Část 12: Pokyny pro odběr vzorků průmyslových chladicích vod. Část 13: Pokyny pro odběr vzorků kalů a sedimentů. Tato pátá část normy ČSN ISO 5667-5 určuje podrobné zásady, kterými je třeba se řídit při navrhování programů odběru vzorků pitné vody i vody používané při výrobě potravin a nápojů (dále jen krátce pitné vody) a způsobu jejich odběru, manipulace se vzorky a konzervaci vzorků. Týká se úpravy vody v úpravnách (včetně rozboru surové vody), kontroly úpravny a vodovodní sítě a vyhledávání závad ve vodovodním systému. Kromě základních normalizovaných požadavků, zejména v kap. 4 - Odběr vzorků a 5 - Způsob odběru vzorků je zařazena zvláštní kap. 6 - Předběžná bezpečnostní opatření, jejíž text zní: "Personál odpovědný za návrhy vzorkovacích programů a činnosti při odběru vzorků musí zajistit dodržování požadavků národních bezpečnostních předpisů. Pracovníci, kteří odebírají vzorky, musí být informováni o nutných předběžných opatřeních, která je třeba při práci se vzorky vykonávat. Pro další informace lze odkázat na ISO 5667-1." Kap. 7 - Objem vzorků, manipulace se vzorky popisuje zejména opatření, jímž má být zabráněno sekundární kontaminaci a znehodnocení vzorků. Konečně kap. 8 - Označování vzorků a záznamy (protokol), stručně popisuje obsah a stanoví formulář protokolu o odběru vzorku pitné vody a vody užívané při výrobě potravin a nápojů. ČSN ISO 5667-5 (75 7051) byla vydána v únoru 1994. Nahradila spolu s ČSN EN 25 667-1, ČSN EN 25 667-2 a ČSN EN 25 667-3 část 2 ČSN 83 0520 z 20.5.1977 a část 2 ČSN 83 0531 z 24.10.1981.

Označení ČSN ISO 5667-5 (757051)
Katalogové číslo 15871
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963158716
Norma byla zrušena k 1. 6. 2008
a nahrazena ČSN ISO 5667-5 (757051)
Tato norma nahradila ČSN 83 0531-2 (830531) z prosince 1982
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 5667-1 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků

ČSN EN ISO 5667-13 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů

ČSN EN ISO 5667-14 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi

ČSN EN ISO 5667-15 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 15: Pokyny pro konzervaci a manipulaci se vzorky kalu a sedimentu

ČSN EN ISO 5667-16 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 16: Návod pro biologické zkoušení vzorků

ČSN EN ISO 5667-19 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 19: Návod pro odběr vzorků v mořských sedimentech

ČSN EN ISO 5667-23 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 23: Návod pro pasivní odběr vzorků v povrchových vodách

ČSN EN ISO 5667-3 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi

ČSN EN ISO 5667-6 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků

ČSN ISO 5667-10 (757051)
Jakost vod. Odběr vzorků. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod

ČSN ISO 5667-11 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 11: Návod pro odběr vzorků podzemních vod

ČSN ISO 5667-12 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 12: Návod pro odběr vzorků dnových sedimentů z řek, jezer a z oblastí ústí řek

ČSN ISO 5667-17 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 17: Návod pro odběr vzorků nerozpuštěných látek z velkých objemů vzorku

ČSN ISO 5667-20 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 20: Návod pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování - Shoda s limity a systémy klasifikace

ČSN ISO 5667-21 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 21: Návod pro odběr vzorků pitné vody dodávané cisternami nebo jinými způsoby než vodovodní sítí

ČSN ISO 5667-22 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 22: Návod pro navrhování a instalaci objektů pro monitoring podzemní vody

ČSN ISO 5667-24 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 24: Návod pro auditování vzorkování

ČSN ISO 5667-4 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 4: Návod pro odběr vzorků z jezer a vodních nádrží

ČSN ISO 5667-7 (757051)
Jakost vod. Odběr vzorků. Část 7: Pokyny pro odběr vzorků vody a páry v kotelnách

ČSN ISO 5667-8 (757051)
Jakost vod. Odběr vzorků. Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek