Třída 56 - VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU

Zobrazit obsah třídy 56 - Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0000 (560000) - září 1968

Základní potravinářské názvosloví

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 5.79t

565 Kč

ČSN 56 0001 (560001) - červenec 1964

Tabulky pro přepočty a korekce pro zkušební metody podle ČSN 56 0240 a ČSN 56 0246

340 Kč

ČSN EN 16104 (560002) - červen 2013

Údaje o potravinách - Struktura a formát výměny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

TNI CEN/TR 17063 (560003) - září 2017

Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů s použitím analýzy plynovou nebo kapalinovou chromatografií po extrakci acetonitrilem/separaci a přečištění pomocí disperzní SPE - Validační parametry QuEChERS metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 17203 (560004) - listopad 2021 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení citrininu v potravinách metodou HPLC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17743 (560005) - září 2022

Potraviny - Stanovení reziduí pesticidů extrakcí ethylacetátem pomocí GC- a LC-MS/MS (SweEt)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16050 (560006) - leden 2013 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 a celkového obsahu aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v obilovinách, ořeších a výrobcích z nich - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

230 Kč

ČSN EN 14185-2 (560007) - říjen 2006

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí N-methylkarbamatu - Část 2: Metoda HPLC s přečištěním na křemelinové kolonce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13708 (560008) - září 2022 nové vydání

Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících krystalický cukr metodou ESR spektroskopie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13783 (560009) - červenec 2002

Potraviny - Detekce ozářených potravin kombinací techniky epifluorescenčního filtru a celkového počtu aerobních mikroorganismů - Screeningová metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13784 (560010) - červenec 2002

Potraviny - Detekce ozářených potravin DNA Comet analýzou - Screeningová metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15637 (560011) - duben 2009

Potraviny rostlinného původu - Stanovení reziduí pesticidů pomocí LC-MS/MS po methanolové extrakci a přečištění na křemelině

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 22174 (560012) - srpen 2005

Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Všeobecná ustanovení a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1786 (560013) - duben 1998

Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících kosti - Metoda ESR spectroscopy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 1787 (560014) - říjen 2022 nové vydání

Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících celulosu metodou ESR spektroskopie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1788 (560015) - srpen 2002 aktuální vydání

Potraviny - Termoluminiscenční detekce ozářených potravin, ze kterých mohou být izolovány křemičité minerály

340 Kč

ČSN EN 1528-1 (560016) - únor 1998

Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 1: Všeobecně

230 Kč

ČSN EN 1528-2 (560016) - únor 1998

Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 2: Extrakce tuku, pesticidů a PCB a stanovení obsahu tuku

230 Kč

ČSN EN 1528-3 (560016) - únor 1998

Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 3: Metody přečišťování

340 Kč

ČSN EN 1528-4 (560016) - únor 1998

Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 4: Stanovení, konfirmační zkoušky, různé

230 Kč

ČSN EN 12396-1 (560017) - květen 1999

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení rezidui dithiokarbamátu a thiuram disulfidu - Část 1: Spektrofotometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12396-2 (560017) - květen 1999

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení rezidui dithiokarbamátu a thiuram disulfidu - Část 2: Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12396-3 (560017) - prosinec 2001

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí dithiokarbamátů a thiuramdisulfidů - Část 3: UV spektrometrická xanthogenátová metoda

230 Kč

ČSN EN 12393-1 (560018) - květen 2014 aktuální vydání

Potraviny rostlinného původu - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 1: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12393-2 (560018) - květen 2014 aktuální vydání

Potraviny rostlinného původu - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 2: Metody extrakce a přečištění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12393-3 (560018) - květen 2014 aktuální vydání

Potraviny rostlinného původu - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 3: Postupy stanovení a konfirmační zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13191-1 (560019) - prosinec 2001

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí bromidů - Část 1: Stanovení celkového obsahu bromidů jako anorganických bromidů

230 Kč

ČSN EN 13191-2 (560019) - prosinec 2001

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí bromidů - Část 2: Stanovení anorganických bromidů

230 Kč

ČSN ISO 1871 (560020) - září 2010 aktuální vydání

Potraviny a krmiva - Obecné pokyny pro stanovení dusíku metodou podle Kjeldahla

190 Kč

ČSN EN 12014-1 (560021) - srpen 1998

Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.00t

190 Kč

ČSN EN 12014-2 (560021) - srpen 2018 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 2: Metoda HPLC/IC pro stanovení obsahu dusičnanů v zeleninových výrobcích a zelenině

230 Kč

ČSN EN 12014-3 (560021) - prosinec 2005

Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 3: Spektrometrické stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů ve výrobcích z masa po enzymatické redukci dusičnanů na dusitany

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12014-4 (560021) - prosinec 2005

Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 4: IC metoda stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů ve výrobcích z masa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12014-5 (560021) - srpen 1998

Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 5: Enzymatické stanovení obsahu dusičnanů v kojenecké a dětské výživě se zeleninou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.99t

360 Kč

ČSN EN 12014-7 (560021) - duben 1999

Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 7: Metoda kontinuálního průtoku (CF) pro stanovení obsahu dusičnanů v zelenině a zeleninových výrobcích po redukci kadmiem

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17303 (560022) - říjen 2019

Potraviny - DNA barcoding - druhová identifikace ryb a rybích výrobků pomocí genových segmentů mitochondriální cytochrom b a cytochrom c oxidázy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17279 (560023) - duben 2020

Potraviny - Multimetoda pro screening aflatoxinu B1, deoxynivalenolu, fumonisinu B1 a B2, ochratoxinu A, T-2 toxinu, HT-2 toxinu a zearalenonu v potravinách, s výjimkou potravin pro kojence a malé děti metodou LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14352 (560024) - prosinec 2004

Potraviny - Stanovení fumonisinů B1 a B2 v potravinách na bázi kukuřice - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce

230 Kč

ČSN EN 1988-1 (560025) - prosinec 1998

Potraviny - Stanovení siřičitanu - Část 1: Optimalizovaná Monier - Williamsova metoda

230 Kč

ČSN EN 1988-2 (560025) - prosinec 1998

Potraviny - Stanovení siřičitanu - Část 2: Enzymatická metoda

230 Kč

ČSN EN 1784 (560026) - září 2004 aktuální vydání

Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících tuk - Analýza uhlovodíků metodou plynové chromatografie

340 Kč

ČSN EN 1785 (560027) - září 2004 aktuální vydání

Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících tuk - Analýza 2-alkylcyklobutanonů metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí

230 Kč

ČSN EN 14176 (560028) - červenec 2017 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení kyseliny domoové v syrových měkkýších, v syrových rybách a ve vařených slávkách metodou RP-HPLC s UV detekcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14177 (560029) - leden 2013 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení patulinu v čiré a zakalené jablečné šťávě a protlaku - Metoda HPLC s přečištěním na rozhraní kapalina/kapalina

230 Kč

ČSN EN ISO 5492 (560030) - prosinec 2009

Senzorická analýza - Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.21t

740 Kč

ČSN ISO 5496 (560031) - září 2009 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Zasvěcení do problematiky a výcvik posuzovatelů při zjišťování a rozlišování pachů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 11.18t

355 Kč

ČSN EN ISO 10399 (560032) - srpen 2018 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Zkouška duo-trio

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 4120 (560032) - květen 2022 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Trojúhelníková zkouška

340 Kč

ČSN EN ISO 5495 (560032) - září 2009 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Párová porovnávací zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.16t

465 Kč

ČSN ISO 8587 (560033) - říjen 2008 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Pořadová zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 1.14t

405 Kč

ČSN ISO 11036 (560034) - prosinec 2020 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Profil textury

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 11056 (560035) - červenec 2022 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Metoda odhadu magnitudy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO 8589 (560036) - září 2008

Senzorická analýza - Obecné pokyny pro uspořádání senzorického pracoviště

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.10t, A1 2.15t

327 Kč

ČSN EN ISO 8586 (560037) - duben 2015 aktuální vydání

Senzorická analýza - Obecná směrnice pro výběr, výcvik a sledování činnosti vybraných posuzovatelů a odborných senzorických posuzovatelů

350 Kč

ČSN ISO 8588 (560038) - únor 2022 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Zkouška "A" - "ne A"

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 3972 (560039) - leden 2013 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Metoda zkoumání citlivosti chuti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.13t

250 Kč

ČSN EN 1376 +AC (560040) - listopad 1997 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení sacharinu ve stolních sladidlech - Spektrometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 1377 +AC (560041) - listopad 1997 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení acesulfanu K ve stolních sladidlech - Spektrometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 1378 +AC (560042) - listopad 1997 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení aspartamu ve stolních sladidlech - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

230 Kč

ČSN EN 1379 +AC (560043) - listopad 1997 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení cyklamátu a sacharinu v tekutých stolních sladidlech - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

230 Kč

ČSN EN 12856 (560044) - květen 2000

Potraviny - Stanovení acesulfamu-K, aspartamu a sacharinu - Stanovení pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie

340 Kč

ČSN EN 12857 (560045) - květen 2000

Potraviny - Stanovení cyklamátu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

230 Kč

ČSN EN 14122 (560046) - leden 2015 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení vitaminu B1 metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie

340 Kč

ČSN EN 12821 (560047) - prosinec 2012 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení vitamínu D metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Stanovení cholekalciferolu (D3) nebo ergokalciferolu (D2)

340 Kč

ČSN EN 12823-1 (560048) - prosinec 2014 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení vitaminu A metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Část 1: Stanovení all-E-retinolu a 13-Z-retinolu

230 Kč

ČSN EN 12823-2 (560048) - říjen 2002 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení vitamínu A metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Část 2: Stanovení β-karotenu

230 Kč

ČSN ISO 11037 (560049) - únor 2012 aktuální vydání

Senzorická analýza - Pokyny pro senzorické hodnocení barvy výrobků

230 Kč

ČSN ISO 6658 (560050) - srpen 2022 nové vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Obecný návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN 56 0051 (560051) - září 1987

Stanovení niacinu (kyseliny nikotinové)

190 Kč

ČSN ISO 4121 (560052) - září 2009

Senzorická analýza - Obecné pokyny pro použití kvantitativních odpovědních stupnic

230 Kč

ČSN EN 14148 (560053) - leden 2004

Potraviny - Stanovení vitamínu K₁ metodou HPLC

230 Kč

ČSN EN ISO 13299 (560054) - únor 2018 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Obecný návod pro vytvoření senzorického profilu

440 Kč

ČSN EN 12822 (560055) - leden 2015 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení vitaminu E metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Měření alfa-, beta-, gama- a delta-tokoferolu

230 Kč

ČSN EN 14164 (560056) - listopad 2014 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení vitaminu B6 metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23418 (560057) - prosinec 2022

Mikrobiologie potravinového řetězce - Sekvenování celého genomu pro typizaci a genomickou charakterizaci bakterií - Obecné požadavky a návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 17644 (560058) - prosinec 2022

Potraviny - Detekce potravinových alergenů metodami kapalinové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (LC-MS) - Obecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14573 (560059) - leden 2013 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení 3-monochlorpropan-1,2-diolu metodou GC/MS

230 Kč

ČSN ISO 11035 (560061) - prosinec 2002

Senzorická analýza - Identifikace a výběr deskriptorů pro stanovení senzorického profilu pomocí mnohorozměrového přístupu

350 Kč

ČSN EN 16802 (560062) - říjen 2016

Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických specií - Stanovení anorganického arsenu v potravinách mořského a rostlinného původu metodou anexové iontově výměnné HPLC-ICP-MS po extrakci na vodní lázni

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14132 (560063) - leden 2013 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v ječmeni a pražené kávě - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce

230 Kč

ČSN EN 14133 (560064) - leden 2013 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení ochratoxinu A ve vínu a pivu - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce

230 Kč

ČSN 56 0065 (560065) - září 1985

Metody mineralizace vzorků před stanovením obsahu těžkých kovů v poživatinách

190 Kč

ČSN EN 13804 (560066) - srpen 2013 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení prvků v různém oxidačním stupni - Obecné a specifické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13805 (560067) - duben 2015 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Tlakový rozklad

230 Kč

ČSN EN 13806 (560068) - únor 2003

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení rtuti pomocí atomové absorpční spektrometrie metodou studených par (CVAAS) po tlakovém rozkladu

190 Kč

ČSN EN 14123 (560069) - leden 2013 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 a sumy aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v lískových oříšcích, arašídech, pistáciích, fících a práškové paprice - Metoda HPLC s postkolonovou derivatizací a s přečištěním na imunoafinitní kolonce

340 Kč

ČSN EN 16995 (560070) - prosinec 2017

Potraviny - Rostlinné oleje a potraviny na bázi rostlinných olejů - Stanovení nasycených uhlovodíků minerálního oleje (MOSH) a aromatických uhlovodíků minerálního oleje (MOAH) pomocí souběžné HPLC-GC-FID analýzy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14152 (560071) - leden 2015 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení vitaminu B2 metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie

230 Kč

ČSN EN 16801 (560072) - říjen 2016

Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických specií - Stanovení methylrtuti v potravinách mořského původu metodou izotopového ředění pomocí GC-ICP-MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17641 (560073) - únor 2023

Potraviny - Multimetoda pro stanovení aflatoxinů, deoxynivalenolu, fumonisinů, ochratoxinu A, T-2 toxinu, HT-2 toxinu a zearalenonu pomocí LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14083 (560074) - říjen 2003

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení olova, kadmia, chrómu a molybdenu atomovou absorpční spektrometrií v grafitové pícce (GFAAS) po tlakovém rozkladu

230 Kč

ČSN EN 14084 (560075) - říjen 2003

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení olova, kadmia, zinku, mědi a železa atomovou absorpční spektrometrií (AAS) po mikrovlnném rozkladu

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17083 (560076) - prosinec 2017

Potraviny - Stanovení akrylamidu v potravinách a kávě plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14526 (560077) - srpen 2017 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení toxinů ze skupiny saxitoxinu ve škeblích - Metoda HPLC s předkolonovou derivatizací založenou na oxidaci peroxidem nebo jodistanem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 16140-1 (560078) - únor 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16140-2 (560078) - únor 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 2: Protokol pro validaci alternativních (vlastních - autorských) metod ve srovnání s referenční metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 16140-3 (560078) - srpen 2021

Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 3: Protokol pro vnitrolaboratorní ověření referenčních metod a validovaných alternativních metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 16140-4 (560078) - leden 2021

Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 4: Protokol pro vnitrolaboratorní validaci metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 16140-5 (560078) - leden 2021

Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 5: Protokol pro faktoriální mezilaboratorní validaci nechráněných metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 16140-6 (560078) - červen 2020

Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 6: Protokol pro validaci alternativních (chráněných) metod pro mikrobiologickou konfirmaci a typizačních postupů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16649-3 (560079) - červenec 2016 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 3: Průkaz a technika nejvýše pravděpodobného počtu s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl ß-D-glukuronidu

230 Kč

ČSN ISO 16649-1 (560079) - duben 2022 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 1: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím membrán a 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glukuronidu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 16649-2 (560079) - květen 2003

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu β-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glukuronidu

190 Kč

ČSN EN 16857 (560080) - listopad 2017

Potraviny - Stanovení benzenu v nealkoholických nápojích, dalších nápojích a kojenecké výživě na bázi zeleniny metodou plynové chromatografie s hmotnostním detektorem a s "headspace" technikou dávkování vzorků (HS-GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16852 (560081) - listopad 2017

Potraviny - Stanovení ethyl-karbamátu v lihovinách z peckovin, lihovinách z výlisků peckovin a dalších lihovinách - Metoda GC-MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16943 (560082) - listopad 2017

Potraviny - Stanovení vápníku, mědi, železa, hořčíku, manganu, fosforu, draslíku, sodíku, síry a zinku metodou ICP-OES

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 4833-1 (560083) - duben 2014

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 1: Technika přelivem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.22t

315 Kč

ČSN EN ISO 4833-2 (560083) - duben 2014

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 2: Technika roztěrem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.22t

355 Kč

ČSN 56 0084 (560084) - červen 1986

Potravinářské výrobky. Stanovení celkového počtu mezofilních aerobních a fakultativně anaerobních mikroorganismů kultivací v tekutých půdách

230 Kč

ČSN ISO 4832 (560085) - září 2010 aktuální vydání

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koliformních bakterií - Technika počítání kolonií

190 Kč

ČSN ISO 4831 (560086) - srpen 2010 aktuální vydání

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu koliformních bakterií - Technika nejvýše pravděpodobného počtu

230 Kč

ČSN EN ISO 15216-1 (560087) - říjen 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení viru hepatitidy A a noroviru pomocí RT-PCR v reálném čase - Část 1: Metoda pro kvantitativní stanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

800 Kč

ČSN EN ISO 15216-2 (560087) - březen 2020

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda pro stanovení viru hepatitidy A a noroviru v potravinách pomocí RT-PCR v reálném čase - Část 2: Metoda průkazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 6579-1 (560088) - duben 2020 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu, stanovení počtu a sérotypizace bakterií rodu Salmonella - Část 1: Průkaz bakterií rodu Salmonella

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

780 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 6579-2 (560088) - prosinec 2013

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu, stanovení počtu a sérotypizace bakterií rodu Salmonella - Část 2: Stanovení počtu miniaturizovanou technikou nejvýše pravděpodobného počtu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6888-1 (560089) - červen 2022 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu koaguláza pozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 1: Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera

340 Kč

ČSN EN ISO 6888-2 (560089) - červen 2022 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu koaguláza pozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 2: Technika s použitím agarové půdy s králičí plazmou a fibrinogenem

230 Kč

ČSN EN ISO 6888-3 (560089) - listopad 2003

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 3: Průkaz a stanovení nízkých počtů technikou MPN

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.05t

250 Kč

ČSN 56 0090 (560090) - únor 1987

Potravinářské výrobky. Průkaz botulinických toxinů a Clostridium botulinum

350 Kč

ČSN EN ISO 7937 (560091) - únor 2006 aktuální vydání

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu Clostridium perfringens - Technika počítání kolonií

230 Kč

ČSN EN ISO 7932 (560092) - srpen 2005

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu presumptivního Bacillus cereus - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.21t

570 Kč

ČSN EN ISO 11290-1 (560093) - prosinec 2017 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes a Listeria spp. - Část 1: Metoda průkazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN ISO 11290-2 (560093) - prosinec 2017 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes a Listeria spp. - Část 2: Metoda stanovení počtu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN 56 0094 (560094) - duben 1988

Potravinářské výrobky. Stanovení počtu bakterií rodu Lactobacillus

125 Kč

ČSN 56 0095 (560095) - duben 1988

Potravinářské výrobky. Stanovení počtu slizotvorných bakterií rodu Leuconostoc

125 Kč

ČSN EN ISO 21528-1 (560096) - březen 2018

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae - Část 1: Průkaz bakterií čeledi Enterobacteriaceae

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21528-2 (560096) - květen 2021 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae - Část 2: Technika počítání kolonií

230 Kč

ČSN 56 0097 (560097) - prosinec 2009

Potraviny - Stanovení poškozených zrn v luštěninách určených pro přímou spotřebu a stanovení zrnitosti

125 Kč

ČSN ISO 11866-1 (560098) - listopad 2006

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Část 1: Technika MPN s použitím 4-methylumbeliferyl-β-D-glukuronidu (MUG)

190 Kč

ČSN ISO 11866-2 (560098) - listopad 2006

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím membrán

190 Kč

ČSN EN ISO 11133 (560099) - prosinec 2014

Mikrobiologie potravin, krmiv a vody - Příprava, výroba, uchovávání a zkoušení výkonnosti kultivačních půd

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.15t, A1 10.18t, A2 12.20t

1 298 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17728 (560100) - září 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Techniky odběru vzorků pro mikrobiologické zkoušení potravin a krmiv

340 Kč

ČSN EN ISO 13307 (560101) - listopad 2013

Mikrobiologie potravin a krmiv - Prvovýroba - Techniky odběru vzorků

230 Kč

ČSN EN ISO 6887-1 (560102) - únor 2018 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 1: Obecná pravidla pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění

340 Kč

ČSN EN ISO 6887-2 (560102) - červen 2018 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 2: Specifická pravidla pro vzorky masa a masných výrobků

230 Kč

ČSN EN ISO 6887-3 (560102) - červenec 2019 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 3: Specifická pravidla pro vzorky ryb a rybích výrobků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.21t

355 Kč

ČSN EN ISO 6887-4 (560102) - srpen 2019 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 4: Specifické pokyny pro různé výrobky

230 Kč

ČSN EN ISO 6887-5 (560102) - prosinec 2020 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 5: Specifická pravidla pro vzorky mléka a mléčných výrobků

230 Kč

ČSN EN ISO 6887-6 (560102) - listopad 2013

Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 6: Specifické pokyny pro vzorky odebrané v prvovýrobě

230 Kč

ČSN EN ISO 7218 (560103) - březen 2008

Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné požadavky a doporučení pro mikrobiologické zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.14t

1 120 Kč

ČSN EN ISO 17468 (560104) - únor 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Technické požadavky a návod pro zavedení nebo revizi normalizované referenční metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 11289 (560104) - listopad 1995

Tepelně opracované poživatiny v hermeticky uzavřených obalech. Stanovení pH

125 Kč

ČSN EN ISO 17604 (560105) - duben 2016

Mikrobiologie potravinového řetězce - Vzorkování těl poražených zvířat pro mikrobiologické vyšetření

230 Kč

ČSN EN 14332 (560106) - leden 2005

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení arsenu v mořských produktech pomocí atomové absorpční spektrometrie v grafitové pícce (GFAAS) po mikrovlnném rozkladu

230 Kč

ČSN ISO 7251 (560107) - listopad 2006 aktuální vydání

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Technika nejvýše pravděpodobného počtu

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17919 (560108) - červen 2014

Mikrobiologie potravinového řetězce - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Průkaz botulotoxinu typu A, B, E a F produkovaného bakteriemi rodu Clostridium

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 18744 (560109) - říjen 2016

Mikrobiologie potravinového řetězce - Průkaz a stanovení počtu Cryptosporidium a Giardia v čerstvé zelené listové zelenině a plodech bobulovin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10273 (560110) - únor 2020 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu patogenních Yersinia enterocolitica

440 Kč

ČSN EN ISO 19020 (560111) - březen 2018

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro imunoenzymatickou detekci stafylokokových enterotoxinů v potravinách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17062 (560112) - březen 2020 aktuální vydání

Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů v rostlinných olejích metodou LC-MS/MS (QuOil)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 19343 (560113) - prosinec 2018 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Detekce a kvantifikace histaminu v rybách a produktech rybolovu - HPLC metoda

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17061 (560114) - březen 2020 aktuální vydání

Potraviny - Směrnice pro kalibraci a kvantitativní stanovení reziduí pesticidů a organických kontaminantů chromatografickými metodami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 56 0115 (560115) - prosinec 1970

Metody zkoušení těstovin

230 Kč

ČSN 56 0116 (560116) - duben 1974

Metody zkoušení pekařských výrobků

440 Kč

ČSN 56 0116-1 (560116) - červenec 1995 aktuální vydání

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN 56 0116-2 (560116) - červenec 1995

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 2: Vzorkování pekařských výrobků

125 Kč

ČSN 56 0116-3 (560116) - červenec 1995 aktuální vydání

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 3: Stanovení obsahu vody

125 Kč

ČSN 56 0116-4 (560116) - březen 1993

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 4: Stanovení popela a jeho podílu nerozpustného v kyselině

125 Kč

ČSN 56 0116-5 (560116) - březen 1994

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 5: Stanovení chloridu sodného

65 Kč

ČSN 56 0116-6 (560116) - červenec 1995

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 6: Stanovení obsahu tuku

190 Kč

ČSN 56 0116-7 (560116) - červenec 1995

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 7: Stanovení obsahu cukrů podle Schoorla

125 Kč

ČSN 56 0116-9 (560116) - červenec 1995

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 9: Stanovení obsahu bílkovin

125 Kč

ČSN ISO 15214 (560117) - leden 2000

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu mezofilních bakterií mléčného kvašení - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

190 Kč

ČSN EN ISO 16654 (560118) - únor 2002

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu Escherichia coli O157

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.17t

355 Kč

ČSN ISO 17410 (560119) - leden 2020 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu psychrotrofních mikroorganismů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 23036-1 (560120) - listopad 2021

Mikrobiologie potravinového řetězce - Metody průkazu larev L3 čeledi Anisakidae v rybách a produktech rybolovu - Část 1: Metoda UV po stlačení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23036-2 (560120) - listopad 2021

Mikrobiologie potravinového řetězce - Metody průkazu larev L3 čeledi Anisakidae v rybách a produktech rybolovu - Část 2: Metoda umělého trávení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 13136 (560121) - prosinec 2013

Mikrobiologie potravin a krmiv - Metoda průkazu původců onemocnění z potravin založená na polymerázové řetězové reakci (PCR) v reálném čase - Horizontální metoda průkazu Escherichia coli produkující shigatoxin (STEC) a stanovení sérotypů O157, O111, O26, O103 a O145

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18743 (560122) - duben 2016

Mikrobiologie potravin a krmiv - Průkaz larev trichinel ze vzorků masa s použitím metody enzymatického štěpení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18867 (560123) - duben 2016

Mikrobiologie potravinového řetězce - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Průkaz patogenních sérotypů Yersinia enterocolitica a průkaz Yersinia pseudotuberculosis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17264 (560124) - březen 2020

Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických sloučenin - Stanovení hliníku pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17265 (560125) - březen 2020

Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických sloučenin - Stanovení hliníku optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10272-1 (560126) - prosinec 2019 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 1: Metoda průkazu

340 Kč

ČSN EN ISO 10272-2 (560126) - leden 2020 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 2: Technika počítání kolonií

340 Kč

ČSN EN ISO 13720 (560127) - leden 2011

Maso a masné výrobky - Stanovení počtu presumptivních bakterií Pseudomonas spp.

190 Kč

ČSN ISO 13722 (560129) - srpen 2022 nové vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Stanovení počtu bakterií rodu Brochotrix - Technika počítání kolonií

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN 56 0130 (560130) - červenec 1970

Metody zkoušení cukrářských výrobků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.95t

382 Kč

ČSN 56 0130-1 (560130) - září 1995

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN 56 0130-2 (560130) - září 1995

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 2: Vzorkování

190 Kč

ČSN 56 0130-3 (560130) - září 1995

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 3: Stanovení vody

125 Kč

ČSN 56 0130-4 (560130) - září 1995

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 4: Stanovení popela a jeho podílu nerozpustného v kyselině

125 Kč

ČSN 56 0130-5 (560130) - září 1995

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 5: Stanovení cukrů

125 Kč

ČSN 56 0130-6 (560130) - září 1995

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 6: Stanovení tuku

125 Kč

ČSN 56 0130-7 (560130) - září 1995

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 7: Stanovení titrovatelných kyselin

65 Kč

ČSN EN 16858 (560131) - prosinec 2017

Potraviny - Stanovení melaminu a kyseliny kyanurové v potravinách metodou kapalinové chromatografie a tandemové hmotnostní spektrometrie (LC-MS/MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14569 (560132) - duben 2005

Potraviny - Mikrobiologická metoda skríningu ozáření potravin založená na paralelně provedených testech LAL a GNB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 14537 (560133) - květen 2005

Potraviny - Stanovení neohesperidinu-dihydrochalkonu metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

230 Kč

ČSN EN ISO 21567 (560134) - červenec 2005

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Shigella

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.11t

360 Kč

ČSN EN ISO 18465 (560135) - srpen 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Kvantitativní stanovení emetického toxinu (cereulid) pomocí LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16923 (560136) - prosinec 2017

Potraviny - Stanovení T-2 a HT-2 toxinu v obilovinách a výrobcích z obilovin pro kojence a malé děti metodou LC-MS/MS po SPE přečištění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16924 (560137) - listopad 2018

Potraviny - Stanovení zearalenonu v jedlých rostlinných olejích metodou LC-FLD nebo LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17329-1 (560138) - prosinec 2021 aktuální vydání

Potraviny - Obecné směrnice pro validaci kvalitativních PCR metod v reálném čase - Část 1: Validace v jedné laboratoři

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17329-2 (560138) - říjen 2019

Potraviny - Obecné směrnice pro validaci kvalitativních PCR metod v reálném čase - Část 2: Společná studie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17280 (560139) - duben 2020

Potraviny - Stanovení zearalenonu a trichothecenů včetně deoxynivalenolu (DON) a jeho acetylovaných derivátů (3-acetyl-DON a 15-acetyl-DON), nivalenolu (NIV) a T-2 a HT-2 toxinu v obilovinách a výrobcích z obilovin metodou LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN 56 0140 (560140) - červenec 1970

Metody zkoušení zmrzlin

340 Kč

ČSN EN ISO 20976-1 (560141) - říjen 2019

Mikrobiologie potravinového řetězce - Požadavky a směrnice k provádění expozičních testů potravin a krmiv - Část 1: Expoziční testy pro studium růstového potenciálu, doby lag fáze a maximální rychlosti růstu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17266 (560142) - květen 2020

Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických specií - Stanovení organortuti v mořských produktech elementární analýzou rtuti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17251 (560143) - červenec 2020

Potraviny - Stanovení ochratoxinu A ve vepřovém mase a výrobcích z něho metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17252 (560144) - červenec 2020

Potraviny - Stanovení fomopsinu A v semenech lupiny a výrobcích z nich metodou LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 56 0145 (560145) - květen 1988

Vzorkování cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva

190 Kč

ČSN 56 0146 (560146) - říjen 1964

Metody zkoušení výrobků cukrovinkářského průmyslu a trvanlivého pečiva. Všeobecné metody zkoušení

945 Kč

ČSN 56 0146-1 (560146) - září 1988

Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN 56 0146-3 (560146) - leden 1984

Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Stanovení vlhkosti

190 Kč

ČSN 56 0146-4 (560146) - květen 1984

Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Stanovení obsahu tuku

65 Kč

ČSN 56 0146-5 (560146) - září 1985

Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Stanovení obsahu sacharidů

340 Kč

ČSN 56 0146-6 (560146) - duben 1986

Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Stanovení obsahu popela

65 Kč

ČSN EN 17250 (560147) - červenec 2020

Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v koření, lékořici a produktech z lékořice, kakau a produktech z kakaa metodou HPLC-FLD s předčištěním na IAC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17424 (560148) - květen 2021

Potraviny - Stanovení aflatoxinů v koření s výjimkou papriky předčištěním na IAC a metodou HPLC-FLD s postkolonovou derivatizací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17425 (560149) - říjen 2021

Potraviny - Stanovení námelových alkaloidů v obilovinách a výrobcích z obilovin předčištěním pomocí disperzní SPE a metodou LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 56 0160 (560160) - říjen 1971

Metody zkoušení cukrovarských výrobků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 9.81, Zb 3.87, Zc 8.88, Z4 8.94, Z5 10.95t, Z6 3.06t

414 Kč

ČSN 56 0160-1 (560160) - květen 1993

Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Část 1: Vzorkování

65 Kč

ČSN 56 0160-10 (560160) - listopad 1988

Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Stanovení ferropříměsí

65 Kč

ČSN 56 0160-11 (560160) - září 1994

Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Část 11: Stanovení oxidu siřičitého

65 Kč

ČSN 56 0160-16 (560160) - listopad 1995

Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Část 16: Stanovení nerozpustných látek

125 Kč

ČSN 56 0160-17 (560160) - březen 2006

Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Část 17: Stanovení obsahu sušiny (A. Metoda sušení za sníženého tlaku, B. Refraktometrická metoda)

230 Kč

ČSN 56 0160-18 (560160) - březen 2006

Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Část 18: Stanovení glukózového ekvivalentu (Metoda podle Lanea a Eynona s konstantním titrem)

125 Kč

ČSN 56 0160-3 (560160) - leden 2001 aktuální vydání

Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Stanovení ztráty hmotnosti sušením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.06t

157 Kč

ČSN 56 0160-4 (560160) - březen 1985

Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Stanovení pH potenciometricky

65 Kč

ČSN 56 0160-5 (560160) - březen 2001 aktuální vydání

Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Stanovení sacharózy polarizací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.06t

190 Kč

ČSN 56 0160-6 (560160) - září 1994

Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Část 6: Stanovení popela

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.06t

157 Kč

ČSN 56 0160-7 (560160) - listopad 2000 aktuální vydání

Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Stanovení obsahu redukujících látek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.06t

355 Kč

ČSN 56 0160-8 (560160) - listopad 1986

Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Stanovení barvy

125 Kč

ČSN 56 0160-9 (560160) - březen 1988

Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Stanovení granulometrického složení

125 Kč

ČSN 56 0161-2 (560161) - leden 2001 aktuální vydání

Metody zkoušení tekutých cukrů - Stanovení sušiny refraktometricky

190 Kč

ČSN 56 0161-4 (560161) - říjen 1996

Metody zkoušení tekutých cukrů. Část 4: Stanovení popela konduktometricky

65 Kč

ČSN EN ISO 3593 (560175) - srpen 1995

Škrob. Stanovení popela (ISO 3593:1981)

125 Kč

ČSN 56 0176 (560176) - říjen 1964

Metody zkoušení škrobu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 11.68t, Zb 10.77, Zc 2.78, Zd 5.79, Ze 4.80, Zf 7.83, Zg 7.84

262 Kč

ČSN 56 0176-1 (560176) - srpen 1976

Metody zkoušení škrobu. Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN 56 0176-10 (560176) - červenec 1983

Metody zkoušení škrobu. Stanovení tuku

65 Kč

ČSN 56 0176-11 (560176) - říjen 1984

Metody zkoušení škrobu. Stanovení titrovatelných kyselin ve vodním výluhu

65 Kč

ČSN 56 0176-5 (560176) - srpen 1978

Metody zkoušení škrobu. Stanovení stipů

125 Kč

ČSN 56 0177 (560177) - září 1966

Metody zkoušení výrobků ze škrobu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 11.69t, Zc 11.71, Zb 1.72t, Zd 4.72, Ze 2.84, Z6 3.92, Z7 8.94, Z8 7.95

545 Kč

ČSN 56 0177-1 (560177) - září 1983

Metody zkoušení výrobků ze škrobu. Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN EN ISO 5377 (560178) - srpen 1995

Produkty hydrolýzy škrobu. Stanovení redukujících látek a dextrózového ekvivalentu. Konstantní titrační metoda Lane-Eynona (ISO 5377:1981)

230 Kč

ČSN ISO 1743 (560180) - září 1994

Glukózový sirup. Stanovení obsahu sušiny refraktometricky

230 Kč

ČSN 56 0185 (560185) - prosinec 1981

Vzorkování piva

190 Kč

ČSN 56 0186-10 (560186) - prosinec 2011 aktuální vydání

Metody zkoušení piva - Část 10: Stanovení hořkosti

125 Kč

ČSN 56 0186-11 (560186) - listopad 1981

Metody zkoušení piva. Stanovení cukrů

32 Kč

ČSN 56 0186-12 (560186) - leden 2011 aktuální vydání

Metody zkoušení piva - Část 12: Stanovení celkového dusíku

125 Kč

ČSN 56 0186-14 (560186) - duben 1988

Metody zkoušení piva. Stanovení objemu ve spotřebitelském obalu

65 Kč

ČSN 56 0186-15 (560186) - prosinec 2012 aktuální vydání

Metody zkoušení piva - Část 15: Stanovení biacetylu a ostatních vicinálních diketonů

230 Kč

ČSN 56 0186-2 (560186) - prosinec 2011 aktuální vydání

Metody zkoušení piva - Část 2: Senzorické zkoušení

125 Kč

ČSN 56 0186-4 (560186) - prosinec 2011 aktuální vydání

Metody zkoušení piva - Část 4: Stanovení zákalu

125 Kč

ČSN 56 0186-5 (560186) - leden 1985

Metody zkoušení piva. Stanovení alkoholu

340 Kč

ČSN 56 0186-6 (560186) - leden 1985

Metody zkoušení piva. Stanovení skutečného extraktu a výpočet konvenčního extraktu původní mladiny

340 Kč

ČSN 56 0186-7 (560186) - prosinec 1986

Metody zkoušení piva. Stanovení pH

65 Kč

ČSN 56 0186-8 (560186) - prosinec 2012 aktuální vydání

Metody zkoušení piva - Část 8: Stanovení barvy piva

230 Kč

ČSN 56 0186-9 (560186) - duben 2014 aktuální vydání

Metody zkoušení piva - Část 9: Stanovení stupně dosažitelného prokvašení

190 Kč

ČSN 56 0187-1 (560187) - leden 2011

Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 1: Základní metody zkoušení sladu

350 Kč

ČSN 56 0187-2 (560187) - prosinec 2011

Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 2: Ostatní metody zkoušení sladu

230 Kč

ČSN 56 0187-3 (560187) - prosinec 2011

Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 3: Zkoušení sladových výtažků

190 Kč

ČSN 56 0187-4 (560187) - prosinec 2012

Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 4: Stanovení diastatické mohutnosti sladových výtažků metodou SFA

125 Kč

ČSN 56 0188 (560188) - červenec 1975

Metody zkoušení droždí

230 Kč

ČSN 56 0198 (560198) - červenec 1965

Metody zkoušení vonných a chuťových látek

350 Kč

ČSN 56 0210 (560210) - duben 1964

Metody zkoušení lihovin

550 Kč

ČSN 56 0210-1 (560210) - prosinec 1981

Metódy skúšania liehovín. Všeobecné ustanovenia

125 Kč

ČSN 56 0210-2 (560210) - prosinec 1981

Metódy skúšania liehovín. Senzorické skúšanie

340 Kč

ČSN 56 0210-3 (560210) - prosinec 1981

Metódy skúšania liehovín. Stanovenie hustoty

190 Kč

ČSN 56 0210-4 (560210) - prosinec 1981

Metódy skúšania liehovín. Stanovenie alkoholu

190 Kč

ČSN 56 0210-5 (560210) - leden 1985

Metódy skúšania liehovín. Stanovenie neprchavých rozpustných látok

125 Kč

ČSN 56 0210-6 (560210) - prosinec 1985

Metody zkoušení lihovin. Stanovení veškerých kyselin ve vinném destilátu a brandy

125 Kč

ČSN 56 0216 (560216) - červen 1963

Metody zkoušení révových vín, tokajských vín a vín sladových

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 1.69t, Zb 4.72, Zc 4.73, Zd 3.81, Ze 8.81, Zf 8.85, Zg 10.88

565 Kč

ČSN 56 0232 (560232) - březen 1972

Metody zkoušení suchých skořápkových plodů a jader plodů

340 Kč

ČSN 56 0240-1 (560240) - duben 1977

Metody zkoušení nealkoholických nápojů. Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN 56 0240-11 (560240) - listopad 1976

Metody zkoušení nealkoholických nápojů. Stanovení chininu

125 Kč

ČSN 56 0240-2 (560240) - duben 1977

Metody zkoušení nealkoholických nápojů. Senzorické zkoušení

230 Kč

ČSN 56 0240-3 (560240) - duben 1977

Metody zkoušení nealkoholických nápojů. Stanovení sušiny refraktometricky

125 Kč

ČSN 56 0240-4 (560240) - duben 1977

Metody zkoušení nealkoholických nápojů. Stanovení kysličníku uhličitého

190 Kč

ČSN 56 0240-5 (560240) - březen 1982

Metody zkoušení nealkoholických nápojů. Stanovení kyselosti

190 Kč

ČSN 56 0240-6 (560240) - březen 1987

Metody zkoušení nealkoholických nápojů. Stanovení objemu nápoje ve spotřebitelském balení

65 Kč

ČSN 56 0240-7 (560240) - květen 1984

Metody zkoušení nealkoholických nápojů. Stanovení alkoholu

190 Kč

ČSN 56 0240-8 (560240) - prosinec 1982

Metody zkoušení nealkoholických nápojů. Stanovení cukrů

190 Kč

ČSN 56 0240-9 (560240) - březen 1982

Metody zkoušení nealkoholických nápojů. Stanovení popelu

65 Kč

ČSN 56 0243 (560243) - červen 1984

Výrobky z ovoce a zeleniny, konzervy masové a masozeleninové. Příprava vzorků k laboratorním zkouškám

125 Kč

ČSN 56 0245 (560245) - březen 1964

Metody zkoušení kvasného octa

340 Kč

ČSN 56 0246 (560246) - září 1964

Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 10.69t, Zb 4.72, Zc 4.73, Zd 5.76, Ze 2.78t, Zf 12.82, Zg 8.83, Zh 12.83, Zi 3.85, Zj 4.85, Zk 10.85, Zl 4.89

680 Kč

ČSN 56 0246-1 (560246) - duben 1988

Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny. Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN 56 0246-10 (560246) - červen 1982

Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny. Stanovení sušiny

190 Kč

ČSN 56 0246-11 (560246) - prosinec 1982

Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny. Stanovení popela a jeho zásaditosti

125 Kč

ČSN 56 0246-12 (560246) - prosinec 1982

Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny. Stanovení minerálních příměsí (písku)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.97t

222 Kč

ČSN 56 0246-13 (560246) - únor 1983

Metódy skúšania konzervárenských polotovarov a výrobkov z ovocia a zeleniny. Stanovenie celkovej kyslosti

125 Kč

ČSN 56 0246-14 (560246) - únor 1983

Metódy skúšania konzervárenských polotovarov a výrobkov z ovocia a zeleniny. Stanovenie ethanolu

190 Kč

ČSN 56 0246-15 (560246) - únor 1983

Metódy skúšania konzervárenských polotovarov a výrobkov z ovocia a zeleniny. Stanovenie obsahu prchavých kyselín

230 Kč

ČSN 56 0246-18 (560246) - březen 1985

Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny. Stanovení obsahu cukrů

190 Kč

ČSN 56 0246-3 (560246) - duben 1988

Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny. Senzorické zkoušky

340 Kč

ČSN 56 0246-5 (560246) - květen 1985

Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny. Stanovení hmotnostního podílu ovoce v pulpách

125 Kč

ČSN 56 0246-8 (560246) - listopad 1984

Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny. Stanovení obsahu rostlinných příměsí

125 Kč

ČSN 56 0247 (560247) - leden 1967

Metody zkoušení pektinových výrobků a přípravků pro nakládání a konzervování ovoce a zeleniny

230 Kč

ČSN ISO 5515 (560248) - červen 1996

Ovoce, zelenina a výrobky z nich. Rozklad organických látek před analýzou. Mineralizace kyselinami

125 Kč

ČSN ISO 5516 (560249) - červen 1996

Ovoce, zelenina a výrobky z nich. Rozklad organických látek před analýzou. Mineralizace zpopelněním

125 Kč

ČSN ISO 6633 (560250) - červen 1996

Ovoce, zelenina a výrobky z nich. Stanovení obsahu olova atomovou absorpční spektrometrií s elektrotermickou atomizací

125 Kč

ČSN ISO 9526 (560252) - červen 1996

Ovoce, zelenina a výrobky z nich. Stanovení obsahu železa atomovou absorpční spektrometrií s elektrotermickou atomizací

125 Kč

ČSN 56 0253 (560253) - říjen 2003 aktuální vydání

Odběr vzorků pro stanovení pesticidů v potravinách a surovinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu

230 Kč

ČSN 56 0263 (560263) - únor 1987

Výrobky z rajčat. Stanovení obsahu plísní podle Howarda

190 Kč

ČSN 56 0280-8 (560280) - květen 1983

Metódy skúšania fermentovaného tabaku a tabakových výrobkov. Stanovenie alkaloidov (nikotínu)

230 Kč

ČSN 56 0290-1 (560290) - červen 2001

Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 1: Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN 56 0290-2 (560290) - červen 2001

Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 2: Odběr vzorků

125 Kč

ČSN 56 0290-3 (560290) - červen 2001

Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 3: Senzorické zkoušení

125 Kč

ČSN 56 0290-4 (560290) - červen 2001

Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 4: Stanovení vody

125 Kč

ČSN 56 0290-5 (560290) - červen 2001

Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 5: Stanovení chloridu sodného

125 Kč

ČSN 56 0290-6 (560290) - červen 2001

Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 6: Stanovení tuku

125 Kč

ČSN 56 0290-7 (560290) - květen 2016

Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 7: Měření teplot

125 Kč

ČSN ISO 2173 (560292) - duben 2014 aktuální vydání

Výrobky z ovoce a zeleniny - Stanovení obsahu rozpustné sušiny - Refraktometrická metoda

190 Kč

ČSN ISO 763 (560293) - duben 2014 aktuální vydání

Výrobky z ovoce a zeleniny - Stanovení popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové

125 Kč

ČSN ISO 750 (560294) - duben 2014 aktuální vydání

Výrobky z ovoce a zeleniny - Stanovení titrační kyselosti

190 Kč

ČSN ISO 6557-2 (560296) - květen 1996

Ovoce, zelenina a výrobky z nich. Stanovení obsahu kyseliny askorbové. Část 2: Běžné metody

125 Kč

ČSN ISO 5523 (560297) - únor 1996

Tekuté ovocné a zeleninové výrobky. Stanovení obsahu oxidu siřičitého (Běžná metoda)

190 Kč

ČSN 56 0303 (560303) - duben 1997

Metody zkoušení zmrazených výrobků - Normalizovaný postup pro rozmrazování zmrazeného ovoce a zeleniny

65 Kč

ČSN 56 0304 (560304) - duben 1997

Metody zkoušení zmrazených výrobků - Normalizovaný postup pro vaření zmrazené zeleniny

65 Kč

ČSN 56 0305 (560305) - duben 1997

Metody zkoušení zmrazených výrobků - Stanovení čisté hmotnosti zmrazeného ovoce a zeleniny

32 Kč

ČSN EN 13196 (560401) - květen 2001

Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení celkového oxidu siřičitého destilační metodou

190 Kč

ČSN EN 1131 (560402) - říjen 1996

Ovocné a zeleninové šťávy. Stanovení relativní hustoty

125 Kč

ČSN EN 1132 (560403) - říjen 1996

Ovocné a zeleninové šťávy. Stanovení hodnoty pH

125 Kč

ČSN EN 1133 (560404) - říjen 1996

Ovocné a zeleninové šťávy. Stanovení formolového čísla

125 Kč

ČSN EN 1134 (560405) - říjen 1996

Ovocné a zeleninové šťávy. Stanovení obsahu sodíku, draslíku, vápníku a hořčíku atomovou absorpční spektrometrií (AAS)

190 Kč

ČSN EN 1135 (560406) - říjen 1996

Ovocné a zeleninové šťávy. Stanovení popela

125 Kč

ČSN EN 1136 (560407) - říjen 1996

Ovocné a zeleninové šťávy. Stanovení obsahu fosforu. Spektrofotometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 1137 (560408) - říjen 1996

Ovocné a zeleninové šťávy. Enzymové stanovení obsahu kyseliny citronové (citrátu). NADH spektrofotometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 1138 (560409) - říjen 1996

Ovocné a zeleninové šťávy. Enzymové stanovení obsahu kyseliny L-jablečné (L-malátu). NADH spektrofotometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 1139 (560410) - říjen 1996

Ovocné a zeleninové šťávy. Enzymové stanovení obsahu kyseliny D-isocitronové. NADPH spektrofotometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 1140 (560411) - říjen 1996

Ovocné a zeleninové šťávy. Enzymové stanovení obsahu D-glukózy a D-fruktózy. NADPH spektrofotometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 1141 (560412) - říjen 1996

Ovocné a zeleninové šťávy. Spektrometrické stanovení obsahu prolinu

190 Kč

ČSN EN 1142 (560413) - říjen 1996

Ovocné a zeleninové šťávy. Stanovení obsahu síranů

125 Kč

ČSN EN 12143 (560414) - leden 1998 aktuální vydání

Ovocné a zeleninové šťávy - Odhad obsahu rozpustné sušiny - Refraktometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 12144 (560415) - prosinec 1997 aktuální vydání

Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení celkové alkality popela - Titrační metoda

190 Kč

ČSN EN 12145 (560416) - prosinec 1997 aktuální vydání

Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení celkové sušiny - Vážková metoda ztráty hmotnosti sušením

190 Kč

ČSN EN 12146 (560417) - prosinec 1997 aktuální vydání

Ovocné a zeleninové šťávy - Enzymatické stanovení obsahu sacharózy - NADP spektrofotometrická metoda

230 Kč

ČSN EN 12147 (560418) - únor 1998

Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení titrační kyselosti

190 Kč

ČSN EN 12148 (560419) - prosinec 1997 aktuální vydání

Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení hesperidinu a naringinu v citrusových šťávách - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

230 Kč

ČSN EN 12630 (560421) - srpen 1999

Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení obsahu glukózy, fruktózy, sorbitolu a sacharózy - Metoda využívající HPLC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12631 (560422) - srpen 1999

Ovocné a zeleninové šťávy - Enzymové stanovení obsahu D- a L- kyseliny mléčné (laktátu) - NAD spektrofotometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12632 (560423) - srpen 1999

Ovocné a zeleninové šťávy - Enzymové stanovení obsahu kyseliny octové (octanu) - NAD spektrofotometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12133 (560424) - říjen 1998

Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení obsahu chloridů - Metoda potenciometrické titrace

190 Kč

ČSN EN 12134 (560425) - říjen 1998

Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení odstředitelné dužniny

190 Kč

ČSN EN 12135 (560426) - říjen 1998

Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení obsahu dusíkatých látek - Kjeldahlova metoda

190 Kč

ČSN EN 12136 (560427) - říjen 1998

Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení celkového obsahu karotenoidů a obsahu jednotlivých frakcí karotenoidů

230 Kč

ČSN EN 12137 (560428) - říjen 1998

Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení obsahu kyseliny vinné v hroznové šťávě - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

190 Kč

ČSN EN 12138 (560429) - říjen 1998

Ovocné a zeleninové šťávy - Enzymatické stanovení obsahu kyseliny D-jablečné - NAD spektrofotometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 12742 (560437) - srpen 1999

Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení obsahu volných aminokyselin - Metoda kapalinové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 1842 (560440) - srpen 2000

Ovocné a zeleninové výrobky - Stanovení pH

125 Kč

ČSN 56 0512-1 (560512) - březen 1993

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN 56 0512-10 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 10: Stanovení obsahu mokrého lepku

125 Kč

ČSN 56 0512-11 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 11: Stanovení bobtnavosti lepku

65 Kč

ČSN 56 0512-13 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 13: Stanovení maltózy

125 Kč

ČSN 56 0512-14 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 14: Stanovení diastatické mohutnosti

125 Kč

ČSN 56 0512-15 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 15: Stanovení cukru podle Schoorla

125 Kč

ČSN 56 0512-16 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 16: Stanovení škrobu podle Ewerse

125 Kč

ČSN 56 0512-17 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 17: Stanovení poškozeného škrobu

125 Kč

ČSN 56 0512-19 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 19: Stanovení popela nerozpustného v kyselině

65 Kč

ČSN 56 0512-3 (560512) - březen 1993

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 3: Senzorické zkoušení

65 Kč

ČSN 56 0512-4 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 4: Stanovení škůdců

65 Kč

ČSN 56 0512-5 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 5: Stanovení zrnitosti

65 Kč

ČSN 56 0512-6 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 6: Stanovení očkovitosti

65 Kč

ČSN 56 0512-9 (560512) - březen 1993

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 9: Stanovení titrovatelných kyselin

125 Kč

ČSN 56 0520-1 (560520) - březen 1995

Metody zkoušení krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin. Část 1: Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN 56 0520-2 (560520) - březen 1995

Metody zkoušení krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin. Část 2: Odběr vzorků

190 Kč

ČSN 56 0520-3 (560520) - březen 1995

Metody zkoušení krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin. Část 3: Senzorické zkoušení

65 Kč

ČSN 56 0520-4 (560520) - březen 1995

Metody zkoušení krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin. Část 4: Stanovení škůdců

65 Kč

ČSN 56 0520-5 (560520) - březen 1995

Metody zkoušení krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin. Část 5: Stanovení příměsí, nečistot a zrnitosti

65 Kč

ČSN 56 0520-6 (560520) - březen 1995

Metody zkoušení krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin. Část 6: Stanovení vody

65 Kč

ČSN EN ISO 11746 (560530) - červenec 2012

Rýže - Stanovení biometrických charakteristik zrn

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

420 Kč

ČSN 56 0576 (560576) - říjen 2000

Čokoláda a čokoládové cukrovinky - Stanovení obsahu mléčného tuku

190 Kč

ČSN 56 0577 (560577) - říjen 2000

Čokoláda a čokoládové cukrovinky - Stanovení obsahu tukuprosté mléčné sušiny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.10t

145 Kč

ČSN 56 0578 (560578) - září 2017 aktuální vydání

Čokoláda a čokoládové cukrovinky - Stanovení obsahu tukuprosté kakaové sušiny

190 Kč

ČSN EN ISO 34101-1 (560579) - prosinec 2020

Udržitelné a sledovatelné kakao - Část 1: Požadavky na systémy managementu udržitelnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 34101-2 (560579) - prosinec 2020

Udržitelné a sledovatelné kakao - Část 2: Výkonnostní požadavky (související s ekonomickými, sociálními a environmentálními aspekty)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 34101-3 (560579) - prosinec 2019

Udržitelné a sledovatelné kakao - Část 3: Požadavky na sledovatelnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 34101-4 (560579) - prosinec 2019

Udržitelné a sledovatelné kakao - Část 4: Požadavky na certifikační schémata

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16618 (560601) - prosinec 2015

Analýza potravin - Stanovení akrylamidu v potravinách kapalinovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-ESI-MS-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 56 0604 (560604) - únor 2006

Stanovení obsahu kyseliny erukové v olejích a tucích určených k lidské spotřebě

125 Kč

ČSN P CEN/TS 16621 (560605) - srpen 2015

Analýza potravin - Stanovení benzo[a]pyrenu, benzo[a]antracenu, chrysenu a benzo[b]fluorantenu v potravinách metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí (HPLC-FD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16619 (560606) - prosinec 2015

Analýza potravin - Stanovení benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu, chrysenu a benzo[b]fluoranthenu plynovou chromatografií s hmotnostní spektrometrií (GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 56 0607 (560607) - únor 2006

Metody stanovení čistoty potravinářských přídatných látek - Všeobecné požadavky a metoda stanovení pH

125 Kč

ČSN 56 0608 (560608) - březen 2006

Metoda stanovení látek extrahovatelných diethyletherem z potravinářských sulfonovaných organických barviv rozpustných ve vodě

125 Kč

ČSN 56 0609 (560609) - březen 2006

Metoda stanovení kyseliny mravenčí, mravenčanů a dalších oxidovatelných nečistot v kyselině octové (E 260), octanu draselném (E 261), dioctanu sodném (E 262) a octanu vápenatém (E 263)

125 Kč

ČSN 56 0610 (560610) - únor 2006

Metoda stanovení netěkavých látek v kyselině propionové (E 280)

65 Kč

ČSN 56 0611 (560611) - březen 2006

Metody stanovení úbytku hmotnosti sušením dusitanu sodného (E 250)

125 Kč

ČSN 56 0612 (560612) - březen 2006

Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství kyseliny salicylové v ethyl-4-hydroxybenzoátu (E 214), ethyl-4-hydroxybenzoátu sodném (E 215), propyl-4-hydroxybenzoátu (E 216), propyl-4-hydroxybenzoátu sodném (E 217), methyl-4-hydroxybenzoátu (E 218) a methyl-4-hydroxybenzoátu sodném (E 219)

125 Kč

ČSN 56 0613 (560613) - březen 2006

Metoda stanovení volné kyseliny octové a octanu sodného v dioctanu sodném (E 262)

125 Kč

ČSN 56 0614 (560614) - březen 2006

Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství aldehydů v kyselině sorbové (E 200), sorbanu sodném, draselném a vápenatém (E 201, E 202, E 203) a v kyselině propionové (E 280)

125 Kč

ČSN 56 0615 (560615) - březen 2006

Metoda stanovení peroxidového čísla lecithinů a látek nerozpustných v toluenu obsažených v lecithinech (E 322)

125 Kč

ČSN 56 0616 (560616) - březen 2006

Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství redukujících látek v mléčnanu sodném, draselném a vápenatém (E 325, E 326, E 327)

65 Kč

ČSN 56 0617 (560617) - březen 2006

Metoda stanovení těkavých kyselin a důkazu vyššího než mezního množství dusičnanů v kyselině orthofosforečné (E 338)

125 Kč

ČSN 56 0618 (560618) - březen 2006

Metoda stanovení látek nerozpustných ve vodě přítomných v orthofosforečnanu sodném, disodném a trisodném a v orthofosforečnanu draselném, didraselném a tridraselném (E 339(i), E 339(ii), E 339(iii), E340(i), E 340(ii), E 340 (iii))

65 Kč

ČSN EN ISO 22117 (560624) - listopad 2019

Mikrobiologie potravinového řetězce - Specifické požadavky a návod pro zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním

440 Kč

ČSN EN ISO 19036 (560625) - květen 2020

Mikrobiologie potravinového řetězce - Odhad nejistoty měření při kvantitativním stanovení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 18593 (560626) - květen 2019 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metody specifikující techniky vzorkování z povrchů

230 Kč

ČSN ISO 18787 (560627) - duben 2022

Potraviny - Stanovení aktivity vody

190 Kč

ČSN EN ISO 21871 (560628) - září 2006

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda pro stanovení nízkých počtů presumptivních Bacillus cereus - Technika MPN a metoda průkazu

230 Kč

ČSN EN 14663 (560629) - červenec 2006

Potraviny - Stanovení vitamínu B₆ (včetně jeho glykosilovaných forem) metodou HPLC

340 Kč

ČSN EN ISO 20836 (560630) - červen 2022

Mikrobiologie potravinového řetězce - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů - Zkoušení teplotní výkonnosti termocyklérů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14546 (560631) - listopad 2005

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení celkového obsahu arsenu atomovou absorpční spektrometrií s generací hydridů (HGAAS) po suchém zpopelnění

190 Kč

ČSN EN 14627 (560632) - listopad 2005

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení celkového obsahu arsenu a selenu atomovou absorpční spektrometrií s generací hydridů (HGAAS) po tlakovém rozkladu

230 Kč

ČSN EN 15111 (560633) - říjen 2007

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení jódu metodou ICP-MS (hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 56 0634 (560634) - srpen 2011 aktuální vydání

Ryby a vodní živočichové - Terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.14t

790 Kč

ČSN EN ISO 20837 (560635) - říjen 2006

Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Požadavky na přípravu vzorku ke kvalitativnímu průkazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20838 (560636) - říjen 2006

Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Požadavky k amplifikaci a průkazu pro kvalitativní metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15086 (560637) - srpen 2006

Potraviny - Stanovení isomaltu, laktitolu, maltitolu, mannitolu, sorbitolu a xylitolu v potravinách

230 Kč

ČSN EN 15054 (560638) - říjen 2006

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení chlormequatu a mepiquatu - Metoda LC-MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15055 (560639) - říjen 2006

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení chlormequatu a mepiquatu - Metoda LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22964 (560640) - květen 2020 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Cronobacter

340 Kč

ČSN ISO 8870 (560641) - leden 2007

Mléko a výrobky na bázi mléka - Průkaz termonukleázy produkované koagulázopozitivními stafylokoky

190 Kč

ČSN ISO 20128 (560642) - leden 2007

Mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivního Lactobacillus acidophilus na selektivní živné půdě - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 37 °C

230 Kč

ČSN ISO 17792 (560643) - září 2007

Mléko, mléčné výrobky a mezofilní startovací kultury - Stanovení počtu bakterií mléčného kvašení fermentujících citráty - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 °C

230 Kč

ČSN ISO 13559 (560644) - září 2007

Máslo, kysaná mléka a čerstvé sýry - Stanovení počtu kontaminujících mikroorganismů - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

230 Kč

ČSN P ISO/TS 26844 (560645) - září 2007

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení reziduí antimikrobních látek - Zkumavková difuzní zkouška

230 Kč

ČSN ISO 8553 (560647) - listopad 2007

Mléko - Stanovení počtu mikroorganismů - Plotnová technika očkování kličkou s inkubací při 30 °C

190 Kč

ČSN P ISO/TS 11059 (560648) - prosinec 2009

Mléko a mléčné výrobky - Metoda stanovení počtu bakterií rodu Pseudomonas

230 Kč

ČSN ISO 29981 (560649) - listopad 2010

Mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních bifidobakterií - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 37 °C

230 Kč

ČSN ISO 21527-1 (560650) - leden 2009

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní - Část 1: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody vyšší než 0,95

190 Kč

ČSN ISO 21527-2 (560650) - leden 2009

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní - Část 2: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody nižší než nebo rovnou 0,95

230 Kč

ČSN EN ISO 21872-1 (560651) - leden 2018

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu potenciálně enteropatogenních bakterií rodu Vibrio - Část 1: Průkaz Vibrio parahaemolyticus a Vibrio cholerae

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P ISO/TS 21872-2 (560651) - květen 2021 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu bakterií druhu Vibrio - Část 2: Stanovení celkového počtu a počtu potenciálně enteropatogenních bakterií Vibrio parahaemolyticus v mořských plodech pomocí hybridizace nukleové kyseliny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 15213 (560652) - září 2009

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu bakterií redukujících sulfity za anaerobních podmínek růstu

190 Kč

ČSN EN ISO 22118 (560653) - prosinec 2011

Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu a kvantifikaci mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Charakteristiky metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22119 (560654) - prosinec 2011

Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) v reálném čase k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Všeobecné požadavky a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15506 (560660) - září 2007

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení cínu v ovoci a zelenině konzervované v plechovkách pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (AAS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15505 (560661) - září 2008

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení sodíku a hořčíku pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (AAS) po mikrovlnném rozkladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15517 (560662) - září 2008

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení anorganického arsenu v mořských řasách atomovou absorpční spektrometrií s generací hydridů (HGAAS) po kyselé extrakci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15763 (560663) - červen 2010

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení arsenu, kadmia, mědi a olova v potravinách pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) po tlakovém rozkladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15764 (560664) - červen 2010

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení cínu plamenovou atomovou absorpční spektrometrií a atomovou absorpční spektrometrií v grafitové pícce (FAAS a GFAAS) po tlakovém rozkladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15765 (560665) - červen 2010

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení cínu pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) po tlakovém rozkladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17254 (560666) - květen 2020

Potraviny - Minimální požadavky na výkonnost pro stanovení lepku metodou ELISA

190 Kč

ČSN EN 17521 (560667) - únor 2022

Potraviny - Stanovení toxinů Alternaria v rajčatech, pšenici a slunečnicových semenech pomocí SPE předčištění a HPLC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15633-1 (560670) - duben 2020 aktuální vydání

Potraviny - Detekce potravinových alergenů imunologickými metodami - Část 1: Obecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15633-2 (560670) - říjen 2013

Potraviny - Detekce potravinových alergenů imunologickými metodami - Část 2: Kvantitativní stanovení lískových ořechů imunoenzimatickou metodou za použití monoklonálních protilátek a detekce bílkovin kyselinou bicinchoninovou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 15633-3 (560670) - únor 2013

Potraviny - Detekce potravinových alergenů imunologickými metodami - Část 3: Kvantitativní stanovení lískových ořechů imunoenzymatickou metodou za použití polyklonálních protilátek a detekce bílkovin podle Lowryho

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15634-1 (560671) - duben 2020 aktuální vydání

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 1: Obecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15634-2 (560671) - duben 2020

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 2: Celer (Apium graveolens) - Detekce specifické sekvence DNA pomocí PCR v reálném čase v tepelně opracovaných uzeninách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15634-3 (560671) - říjen 2016

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 3: Lískové ořechy (Corylus avellana) - Kvalitativní detekce specifické DNA sekvence v čokoládě pomocí PCR v reálném čase

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15634-4 (560671) - říjen 2016

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 4: Podzemnice olejná (Arachis hypogaea) - Kvalitativní detekce specifické DNA sekvence v čokoládě pomocí PCR v reálném čase

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15634-5 (560671) - prosinec 2016

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 5: Hořčice (Sinapis alba) a sója (Glycine max) - Kvalitativní stanovení specifické sekvence DNA pomocí PCR v reálném čase v tepelně opracovaných uzeninách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15607 (560672) - listopad 2009

Potraviny - Stanovení d-biotinu metodou HPLC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14166 (560673) - listopad 2009

Potraviny - Stanovení vitamínu B6 mikrobiologickou zkouškou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15652 (560674) - listopad 2009

Potraviny - Stanovení niacinu metodou HPLC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15842 (560675) - duben 2020 aktuální vydání

Potraviny - Detekce potravinových alergenů - Obecné zásady a validace metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15850 (560676) - leden 2012 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení zearalenonu v dětské výživě na bázi kukuřice, ječné mouce, kukuřičné mouce, polentě, pšeničné mouce a výživě na bázi obilovin pro kojence a malé děti - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí

230 Kč

ČSN EN 15851 (560677) - září 2010

Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 v potravinách pro kojence a malé děti vyrobených z obilovin - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15890 (560678) - únor 2012 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení patulinu v ovocných šťávách a pyré na bázi ovoce pro kojence a malé děti - HPLC metoda s přečištěním kapalina/kapalina, extrakcí na pevnou fázi a UV detekcí

230 Kč

ČSN EN 15891 (560679) - leden 2012 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení deoxynivalenolu v obilovinách, výrobcích z obilovin a výživě na bázi obilovin pro kojence a malé děti - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce a UV detekcí

230 Kč

ČSN EN 15662 (560680) - listopad 2018 aktuální vydání

Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů s použitím analýzy založené na GC a LC po extrakci acetonitrilem/separaci a předčištění pomocí disperzní SPE - Modulární metoda QuEChERS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P CEN/TS 15606 (560681) - březen 2010

Potraviny - Stanovení acesulfamu K, aspartamu, neohesperidinu dihydrochalconu a sacharinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13751 (560682) - leden 2010 aktuální vydání

Potraviny - Detekce ozářených potravin fotostimulační luminiscencí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15829 (560683) - únor 2012 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v korintkách, rozinkách, sultánkách, směsích sušeného ovoce a sušených fících - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí

230 Kč

ČSN EN 15835 (560684) - červenec 2010

Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v potravinách z obilovin pro kojence a malé děti - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15911 (560685) - duben 2011

Potraviny - Simultánní stanovení devíti sladidel metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s evaporativní detekcí pomocí rozptylu světla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16187 (560686) - prosinec 2015

Potraviny - Stanovení fumonisinu B1 a fumonisinu B2 v potravinách pro kojence a malé děti obsahujících zpracovanou kukuřici - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí po předkolonové derivatizaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16233-1 (560687) - květen 2013 aktuální vydání

Potraviny - Metoda HPLC pro stanovení xantofylů v rybím mase - Část 1: Stanovení astaxantinu a kantaxantinu

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16233-2 (560687) - květen 2013 aktuální vydání

Potraviny - Metoda HPLC pro stanovení xantofylů v rybím mase - Část 2: Určení poměru enantiomerů astaxantinu

230 Kč

ČSN EN 16155 (560688) - prosinec 2012 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení sukralózy - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

190 Kč

ČSN EN 16204 (560689) - říjen 2012

Potraviny - Stanovení lipofilních řasových toxinů (toxinů DSP, yessotoxinů, toxinů ze skupiny azaspirových kyselin, pektenotoxinů) v korýších a výrobcích z nich pomocí LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 16820 (560691) - leden 2022 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Sekvenční analýza

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 13302 (560692) - listopad 2011

Senzorická analýza - Metody hodnocení vlivu obalového materiálu na chuť a vůni výrobku

340 Kč

ČSN ISO 13300-1 (560693) - listopad 2011

Senzorická analýza - Všeobecné pokyny pro pracovníky senzorické laboratoře - Část 1: Odpovědnosti pracovníků

230 Kč

ČSN ISO 13300-2 (560693) - listopad 2011

Senzorická analýza - Všeobecné pokyny pro pracovníky senzorické laboratoře - Část 2: Najímání a školení vedoucích panelů

230 Kč

ČSN ISO 29842 (560694) - únor 2012

Senzorická analýza - Metodologie - Návrhy vyváženého nekompletního bloku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 10.15t

405 Kč

ČSN ISO 5497 (560695) - únor 2012

Senzorická analýza - Metodologie - Pokyny pro přípravu vzorků, pro které není vhodné použít přímou senzorickou analýzu

125 Kč

ČSN EN ISO 11132 (560696) - březen 2022 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Směrnice pro měření výkonu kvantitativního popisného senzorického panelu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11136 (560697) - prosinec 2017

Senzorická analýza - Metodologie - Obecný návod pro provádění hédonických spotřebitelských testů v kontrolovaném prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

780 Kč

ČSN 56 5840 (565840) - březen 1994

Melasa

190 Kč

ČSN EN ISO 1666 (566111) - prosinec 1998 aktuální vydání

Škrob - Stanovení obsahu vlhkosti sušením

125 Kč

ČSN EN ISO 5809 (566112) - říjen 1996

Škroby a deriváty škrobů. Stanovení síranového popela

125 Kč

ČSN EN ISO 5810 (566113) - září 1996

Škroby a deriváty škrobů. Stanovení obsahu chloridů. Potenciometrická metoda

125 Kč

ČSN EN ISO 3188 (566114) - říjen 1996

Škroby a deriváty škrobů. Stanovení obsahu dusíku Kjeldahlovou metodou. Titrační metoda (ISO 3188:1978)

125 Kč

ČSN EN ISO 5378 (566115) - září 1996

Škroby a deriváty škrobů. Stanovení obsahu dusíku Kjeldahlovou metodou. Spektrofotometrická metoda (ISO 5378:1978)

125 Kč

ČSN EN 1185 (566116) - září 1996

Škroby a deriváty škrobů. Stanovení obsahu oxidu siřičitého. Acidimetrická metoda (ISO 5379:1983 modifikovaná)

190 Kč

ČSN EN ISO 3946 (566117) - září 1996

Škroby a deriváty škrobů. Stanovení celkového obsahu fosforu. Spektrofotometrická metoda (ISO 3946:1982)

125 Kč

ČSN EN ISO 11212-1 (566118) - únor 1998

Škrob a deriváty škrobu - Obsah těžkých kovů - Část 1: Stanovení obsahu arsenu atomovou absorpční spektrometrií

190 Kč

ČSN EN ISO 11212-2 (566118) - únor 1998

Škrob a deriváty škrobu - Obsah těžkých kovů - Část 2: Stanovení obsahu rtuti atomovou absorpční spektrometrií

190 Kč

ČSN EN ISO 11212-3 (566118) - únor 1998

Škrob a deriváty škrobu - Obsah těžkých kovů - Část 3: Stanovení obsahu olova atomovou spektrometrií s elektrotermickou atomizací

190 Kč

ČSN EN ISO 11212-4 (566118) - únor 1998

Škrob a deriváty škrobu - Obsah těžkých kovů - Část 4: Stanovení obsahu kadmia atomovou absorpční spektrometrií s elektrotermickou atomizací

190 Kč

ČSN EN ISO 11543 (566119) - listopad 2002

Modifikovaný škrob - Stanovení obsahu hydroxypropylu - Stanovení pomocí NMR spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10520 (566120) - červen 1999

Přírodní škrob - Stanovení obsahu škrobu - Ewersova polarimetrická metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 3947 (566140) - září 1996

Škroby přírodní nebo modifikované. Stanovení obsahu celkového tuku (ISO 3947:1977)

125 Kč

ČSN EN ISO 11213 (566141) - březen 1997

Modifikovaný škrob - Stanovení obsahu acetylu - Enzymatická metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 11214 (566142) - prosinec 1997 aktuální vydání

Modifikovaný škrob - Stanovení obsahu karboxylových skupin v oxidovaném škrobu

190 Kč

ČSN EN ISO 11215 (566143) - listopad 1998

Modifikovaný škrob - Stanovení obsahu kyseliny adipové v acetylovaných škrobových diadipátech - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11216 (566144) - listopad 1998

Modifikovaný škrob - Stanovení obsahu karboxymetylových skupin v karboxymetylovém škrobu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5381 (566150) - září 1996

Škrobové hydrolyzované výrobky. Stanovení obsahu vody. Modifikovaná metoda Karl Fischera (ISO 5381:1983)

190 Kč

ČSN EN ISO 10504 (566161) - únor 2016 aktuální vydání

Deriváty škrobu - Stanovení obsahu glukózového sirupu, fruktózového sirupu a hydrogenizovaného sirupu - Stanovení pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1741 (566230) - srpen 1996

Dextróza. Stanovení ztráty hmotnosti sušením. Metoda vakuové sušárny (ISO 1741:1980)

125 Kč

ČSN 56 6610 (566610) - září 2009 aktuální vydání

Slad

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.10t

190 Kč

ČSN 56 6635 (566635) - září 2009

České pivo

125 Kč

ČSN 56 6636 (566636) - únor 2012

Postup výroby sladu používaný při výběru odrůd jarního ječmene doporučených pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením „České pivo“

125 Kč

ČSN 56 6637 (566637) - únor 2012

Objektivní stanovení porostlosti ječmene metodami založenými na aktivitě alfa-amylasy

190 Kč

ČSN EN 13189 (567851) - březen 2002

Kyselina octová potravinářská - Produkt vyrobený ze surovin jiného než zemědělského původu - Definice, požadavky, značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.03t

210 Kč

ČSN EN 13188 (567852) - březen 2002

Kvasný ocet - Produkt vyrobený z tekutin zemědělského původu - Definice, požadavky, značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.03t

210 Kč

ČSN EN 16466-1 (567853) - červen 2013

Kvasný ocet - Izotopová analýza kyseliny octové a vody - Část 1: 2H-NMR analýza kyseliny octové

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16466-2 (567853) - červen 2013

Kvasný ocet - Izotopová analýza kyseliny octové a vody - Část 2: 13C-IRMS analýza kyseliny octové

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16466-3 (567853) - červen 2013

Kvasný ocet - Izotopová analýza kyseliny octové a vody - Část 3: 18O-IRMS analýza vody ve vinném octě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 4125 (568110) - srpen 1999

Suché plody a sušené ovoce - Definice a názvosloví

190 Kč

ČSN ISO 7701 (568114) - srpen 1999

Sušená jablka - Specifikace a metody zkoušení

230 Kč

ČSN ISO 7702 (568115) - červenec 1999

Sušené hrušky - Specifikace a metody zkoušení

230 Kč

ČSN ISO 7703 (568116) - červenec 1999

Sušené broskve - Specifikace a metody zkoušení

230 Kč

ČSN 56 8191 (568191) - červenec 1998

Datle celé

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.99t

145 Kč

ČSN 56 8192 (568192) - červenec 1999

Švestky sušené

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.05t

222 Kč

ČSN 56 8193 (568193) - červenec 1999

Rozinky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.05t

222 Kč

ČSN 56 8197 (568197) - únor 2001

Sušené fíky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.05t

222 Kč

ČSN 56 8198 (568198) - únor 2001

Sušené meruňky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.05t

222 Kč

ČSN 56 8310 (568310) - září 1998

Zmrazené jahody

340 Kč

ČSN 56 8311 (568311) - září 1998

Zmrazené maliny

125 Kč

ČSN 56 8312 (568312) - září 1998

Zmrazené broskve

340 Kč

ČSN 56 8313 (568313) - září 1998

Zmrazené borůvky

340 Kč

ČSN 56 8541 (568541) - duben 2001

Ovocné a zeleninové šťávy - Pomerančová šťáva

190 Kč

ČSN 56 8542 (568542) - duben 2001

Ovocné a zeleninové šťávy - Grapefruitová šťáva

190 Kč

ČSN 56 8543 (568543) - duben 2001

Ovocné a zeleninové šťávy - Jablečná šťáva

125 Kč

ČSN 56 9143 (569143) - leden 1996

Zmrazený hrášek

190 Kč

ČSN 56 9144 (569144) - říjen 1997

Zmrazené zelené a žluté fazolové lusky

190 Kč

ČSN 56 9146 (569146) - duben 1997

Zmrazený špenát

125 Kč

ČSN 56 9148 (569148) - říjen 1997

Zmrazená brokolice

190 Kč

ČSN 56 9149 (569149) - březen 1996

Zmrazené předsmažené bramborové hranolky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 11.97t, Z2 12.97t

347 Kč

ČSN 56 9151 (569151) - srpen 1998

Zmrazený květák

340 Kč

ČSN 56 9152 (569152) - září 1998

Zmrazená růžičková kapusta

125 Kč

ČSN ISO 5559 (569261) - leden 2001

Sušená cibule (Allium cepa Linnaeus) - Specifikace

190 Kč

ČSN 56 9431 (569431) - srpen 2021 aktuální vydání

Sušené jedlé houby

190 Kč

ČSN ISO 8243 (569501) - leden 2019

Cigarety - Odběr vzorků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 3308 (569503) - leden 2014

Cigarety - Rutinní analytický nakuřovací přístroj - Definice a standardní podmínky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 10362-1 (569504) - duben 2020

Cigarety - Stanovení obsahu vody v surovém kouřovém kondenzátu z hlavního proudu kouře - Část 1: Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 3402 (569505) - červenec 2003 aktuální vydání

Tabák a tabákové výrobky - Atmosféra pro kondicionaci a zkoušení

125 Kč

ČSN ISO 8454 (569506) - srpen 2008 aktuální vydání

Cigarety - Stanovení oxidu uhelnatého v kouřových kondenzátech - Metoda NDIR

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1 3.10t, Amd. 2 3.20t

320 Kč

ČSN ISO 10315 (569507) - prosinec 2013

Cigarety - Stanovení obsahu nikotinu v kouřových kondenzátech - Metoda plynové chromatografie

190 Kč

ČSN ISO 15592-1 (569510) - srpen 2003

Jemně řezaný tabák a kusové tabákové výrobky určené ke kouření z něho vyrobené - Metody vzorkování, kondicionování a analýzy - Část 1: Vzorkování

230 Kč

ČSN ISO 4873 (569511) - červenec 2003

Tabák - Vzorkování surovinové šarže - Všeobecná ustanovení

190 Kč

ČSN ISO 4387 (569512) - duben 2020 aktuální vydání

Cigarety - Stanovení surového a beznikotinového bezvodého kondenzátu kouře za použití rutinního analytického nakuřovacího přístroje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 3550-1 (569513) - únor 2002

Cigarety - Stanovení ztrát tabáku z konců - Část 1: Metoda rotační válcové klece

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 3550-2 (569513) - únor 2002

Cigarety - Stanovení ztrát tabáku z konců - Část 2: Metoda rotační krychlové schránky (sismelatophare)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 7210 (569515) - leden 2014

Rutinní analytický nakuřovací přístroj - Doplňkové metody zkoušení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 15152 (569516) - říjen 2004

Tabák - Stanovení celkového obsahu alkaloidů jako nikotinu - Kontinuální průtoková analytická metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 9.13t

295 Kč

ČSN ISO 15153 (569517) - říjen 2004

Tabák - Stanovení obsahu redukujících látek - Kontinuální průtoková analytická metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 9.13t

255 Kč

ČSN ISO 15154 (569518) - říjen 2004

Tabák - Stanovení obsahu redukujících cukrů - Kontinuální průtoková analytická metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 9.13t

255 Kč

ČSN ISO 15517 (569519) - říjen 2004

Tabák - Stanovení obsahu dusičnanů - Kontinuální průtoková analytická metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 9.13t

255 Kč

ČSN EN ISO 12863 (569521) - listopad 2022 nové vydání

Standardní metoda zkoušení pro posouzení náchylnosti cigaret ke vznícení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16156 (569522) - listopad 2011 aktuální vydání

Cigarety - Posouzení náchylnosti ke vznícení - Bezpečnostní požadavek

125 Kč

ČSN P CEN/TS 17287 (569551) - únor 2020

Požadavky a zkušební metody pro elektronické cigarety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17375 (569552) - únor 2021

Elektronické cigarety a náplně do elektronických cigaret - Referenční náplně do elektronických cigaret

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 20714 (569553) - červen 2022

Náplně do elektronických cigaret - Stanovení nikotinu, propylenglykolu a glycerolu v kapalinách používaných v elektronických zařízeních pro dodávání nikotinu - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20768 (569554) - červen 2022

Vaporizační produkty - Rutinní analytický vapovací přístroj - Definice a standardní podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 24199 (569555) - prosinec 2022

Vaporizační produkty - Stanovení nikotinu v emisích vaporizačních produktů - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17633 (569556) - únor 2023

Základní principy a požadavky na zkoušení kvality a úrovně nikotinu v náplních do elektronických cigaret

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17647 (569557) - leden 2023

Obecné principy pro výrobu, plnění a uchovávání náplní do elektronických cigaret pro předplněné nádoby nebo výrobky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17648 (569558) - leden 2023

Složky náplní do elektronických cigaret

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24211 (569559) - únor 2023

Vaporizační produkty - Stanovení vybraných karbonylů v emisích vaporizačních produktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22000 (569600) - květen 2019 aktuální vydání

Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci

570 Kč

ČSN 56 9601 (569601) - srpen 2006

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mléko a mléčné výrobky

340 Kč

ČSN 56 9602 (569602) - duben 2006

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Ryby, vodní živočichové a výrobky z nich

340 Kč

ČSN 56 9603 (569603) - prosinec 2011 aktuální vydání

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Vejce a vaječné výrobky

440 Kč

ČSN 56 9604 (569604) - duben 2006

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Sterilovaná zelenina a ovoce

340 Kč

ČSN 56 9605 (569605) - leden 2007

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Hluboce zmrazené potraviny - Základní požadavky

340 Kč

ČSN 56 9606 (569606) - leden 2007

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Obecné principy hygieny potravin

340 Kč

ČSN 56 9607 (569607) - únor 2007

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Ovocné pomazánky

230 Kč

ČSN 56 9608 (569608) - prosinec 2007

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mražené krémy a zmrzliny

340 Kč

ČSN 56 9609 (569609) - únor 2008

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mikrobiologická kritéria pro potraviny. Principy stanovení a aplikace

440 Kč

ČSN P ISO/TS 22003 (569611) - říjen 2014 aktuální vydání

Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin

440 Kč

ČSN EN ISO 22005 (569612) - únor 2008

Sledovatelnost v krmivovém a potravinovém řetězci - Obecné zásady a základní požadavky na návrh a uplatnění systému

230 Kč

ČSN P ISO/TS 22002-1 (569613) - listopad 2010

Programy nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin - Část 1: Výroba potravin

340 Kč

ČSN P ISO/TS 22002-6 (569613) - únor 2020

Programy nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin - Část 6: Výroba krmiv a potravy pro zvířata

230 Kč

ČSN ISO 22006 (569614) - leden 2011

Systémy managementu kvality - Směrnice pro aplikaci ISO 9001:2008 na rostlinnou výrobu

770 Kč

ČSN EN 17444 (569615) - srpen 2021

Prevence dopingu ve sportu - Správná praxe pro vývoj a výrobu zaměřená na předcházení přítomnosti zakázaných látek v potravinách určených pro sportovce a v doplňcích stravy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3218 (569701) - leden 2015

Éterické oleje - Principy nomenklatury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9235 (569805) - leden 2022 aktuální vydání

Přírodní aromatické suroviny - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21572 (569901) - duben 2020 aktuální vydání

Potraviny - Analýza molekulárních biomarkerů - Imunochemické metody pro průkaz a kvantifikaci proteinů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 21571 (569902) - březen 2007 aktuální vydání

Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Extrakce nukleové kyseliny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.13t

780 Kč

ČSN EN ISO 21569 (569903) - prosinec 2005

Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Metody založené na kvalitativním stanovení kyseliny nukleové

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 360 Kč

ČSN EN ISO 21570 (569904) - květen 2006

Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Metody založené na kvantitativním stanovení kyseliny nukleové

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 285 Kč

ČSN EN ISO 24276 (569905) - leden 2008 aktuální vydání

Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Všeobecné požadavky a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.13t

570 Kč

ČSN P CEN/TS 15568 (569906) - červenec 2007

Potraviny - Analytické metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Strategie vzorkování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16707 (569907) - červen 2015

Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Screeningové strategie založené na polymerázové řetězové reakci (PCR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16731 (569908) - srpen 2015

Potraviny - Stanovení sloučenin arsenu tvořících hydridy v rýži metodou atomové absorpční spektrometrie (Hydrid-AAS), po extrakci kyselinou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč
foo