Třída 8380 - Názvosloví odpadů

Zobrazit obsah třídy 83 - Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 13965-2 (838001) - květen 2011 aktuální vydání

Charakterizace odpadů - Názvosloví - Část 2: Názvy a definice vztahující se k nakládání s odpady

340 Kč

ČSN EN 14899 (838002) - červenec 2006

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití

340 Kč

ČSN EN 15002 (838003) - červenec 2016 aktuální vydání

Charakterizace odpadů - Příprava zkušebních podílů z laboratorního vzorku

440 Kč

ČSN EN 14735 (838004) - květen 2007 aktuální vydání

Charakterizace odpadů - Příprava vzorků odpadu pro testy ekotoxicity

440 Kč

ČSN EN 12457-1 (838005) - červenec 2003

Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 1: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 2 l/kg pro materiály s vysokým obsahem sušiny a zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)

340 Kč

ČSN EN 12457-2 (838005) - červenec 2003

Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 2: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)

340 Kč

ČSN EN 12457-3 (838005) - červenec 2003

Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 3: Dvoustupňová vsádková zkouška při poměrech kapalné a pevné fáze 2 l/kg a 8 l/kg pro materiály s vysokým obsahem sušiny a zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)

350 Kč

ČSN EN 12457-4 (838005) - červenec 2003

Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 4: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)

350 Kč

ČSN EN 14405 (838006) - listopad 2017

Charakterizace odpadů - Zkoušky vyluhovatelnosti - Perkolační zkouška s průtokem zdola nahoru (za specifikovaných podmínek)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15875 (838007) - duben 2012

Charakterizace odpadů - Statická zkouška stanovení kyselinotvorného potenciálu a neutralizačního potenciálu sulfidických odpadů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.12t

360 Kč

ČSN P CEN/TS 15862 (838008) - květen 2013

Charakterizace odpadů - Vyluhovací zkouška shody - Jednostupňová vsádková vyluhovací zkouška pro monolitické odpady při určeném poměru objemu kapaliny k ploše povrchu (L/A) pro zkušební podíly se stanovenými minimálními rozměry

230 Kč

ČSN EN 15863 (838009) - srpen 2017 aktuální vydání

Charakterizace odpadů - Základní charakterizační zkouška vyluhovatelnosti - Dynamická vyluhovací zkouška monolitických odpadů s pravidelně se opakující obnovou výluhu za stanovených zkušebních podmínek

550 Kč

ČSN EN 12920 +A1 (838011) - květen 2010 aktuální vydání

Charakterizace odpadů - Metodický postup pro stanovení vyluhovatelnosti odpadů za definovaných podmínek

230 Kč

TNI CEN/TR 16192 (838012) - listopad 2020

Odpady - Návod pro analýzu výluhů

350 Kč

ČSN EN 16424 (838013) - duben 2015

Charakterizace odpadů - Screeningové metody pro elementární analýzy přenosnými XRF přístroji

350 Kč

ČSN EN 13656 (838014) - červen 2003

Charakterizace odpadů - Mikrovlnný rozklad směsí kyselin fluorovodíkové (HF), dusičné (HNO₃) a chlorovodíkové (HCl) k následnému stanovení prvků

340 Kč

ČSN EN 13657 (838015) - červen 2003

Charakterizace odpadů - Rozklad k následnému stanovení prvků rozpustných v lučavce královské

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16023 (838017) - květen 2014

Charakterizace odpadů - Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15364 (838018) - srpen 2015

Charakterizace odpadů - Zkoušky vyluhovatelnosti - Zkouška kyselinové a zásadové neutralizační kapacity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16675 (838019) - březen 2019 aktuální vydání

Charakterizace odpadů - Zkušební metody pro stanovení monolitického stavu odpadu a ukládání na skládky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16377 (838020) - duben 2014

Charakterizace odpadů - Stanovení bromovaných zpomalovačů hoření (BFR) v pevných odpadech

340 Kč

ČSN EN 15192 (838022) - červenec 2007

Charakterizace odpadů a půd - Stanovení chromu(VI) v pevných materiálech alkalickým rozkladem a iontovou chromatografií se spektrofotometrickou detekcí

340 Kč

ČSN EN 14582 (838023) - březen 2017 aktuální vydání

Charakterizace odpadů - Obsah halogenů a síry - Spalování v kyslíku v uzavřených systémech a metody stanovení

350 Kč

ČSN EN 14345 (838024) - květen 2005

Charakterizace odpadů - Stanovení obsahu uhlovodíků gravimetrickou metodou

230 Kč

ČSN EN 14039 (838025) - květen 2005

Charakterizace odpadů - Stanovení obsahu uhlovodíků C₁₀ až C₄₀ plynovou chromatografií

340 Kč

ČSN EN 15169 (838026) - září 2007

Charakterizace odpadů - Stanovení ztráty žíháním v odpadech, kalech a sedimentech

230 Kč

ČSN EN 15216 (838027) - duben 2008

Charakterizace odpadů - Stanovení celkového obsahu rozpuštěných látek ve vodách a výluzích

190 Kč

ČSN EN 15527 (838029) - leden 2009

Charakterizace odpadů - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v odpadech plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC/MS)

350 Kč

ČSN 83 8030 (838030) - říjen 2018 aktuální vydání

Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování, výstavbu a provoz skládek

230 Kč

ČSN 83 8032 (838032) - červenec 2018 aktuální vydání

Skládkování odpadů - Těsnění skládek

230 Kč

ČSN 83 8033 (838033) - červenec 2018 aktuální vydání

Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek

190 Kč

ČSN 83 8034 (838034) - září 2018 aktuální vydání

Skládkování odpadů - Odplynění skládek

230 Kč

ČSN 83 8035 (838035) - červenec 2018 aktuální vydání

Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek

230 Kč

ČSN 83 8036 (838036) - červenec 2018 aktuální vydání

Skládkování odpadů - Monitorování skládek

125 Kč

TNO 83 8039 (838039) - červen 2018 aktuální vydání

Skládkování odpadů - Provozní řád skládek

166 Kč

TNI CEN/TR 15310-1 (838040) - listopad 2007

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 1: Pokyny pro výběr a použití kritérií pro odběr vzorků v různých podmínkách

570 Kč

TNI CEN/TR 15310-2 (838040) - listopad 2007

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 2: Pokyny pro výběr způsobu vzorkování

550 Kč

TNI CEN/TR 15310-3 (838040) - listopad 2007

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 3: Pokyny pro získávání podvzorku v terénu

340 Kč

TNI CEN/TR 15310-4 (838040) - listopad 2007

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 4: Pokyny pro balení vzorku, jeho skladování, konzervaci, dopravu a doručování

230 Kč

TNI CEN/TR 15310-5 (838040) - listopad 2007

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 5: Pokyny pro přípravu plánu vzorkování

440 Kč

ČSN EN 14997 (838041) - září 2015

Charakterizace odpadů - Zkouška vyluhovatelnosti - Vliv pH na vyluhování s kontinuálním řízením pH

440 Kč

ČSN EN 14429 (838042) - září 2015

Charakterizace odpadů - Zkouška vyluhovatelnosti - Vliv pH na vyluhování s počátečním přídavkem kyseliny/zásady

440 Kč

ČSN EN 15309 (838046) - prosinec 2007

Charakterizace odpadů a půd - Stanovení elementárního složení metodou rentgenové fluorescence

440 Kč

TNI CEN/TR 16130 (838051) - prosinec 2011

Charakterizace odpadů - Ověření na místě

190 Kč

ČSN EN 16123 (838052) - září 2013

Charakterizace odpadů - Návod pro výběr a použití screeningových metod

230 Kč

ČSN EN 16457 (838053) - říjen 2014

Charakterizace odpadů - Zásady pro přípravu a aplikaci programu zkoušení - Cíle, plánování a zpráva

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16229 (838060) - leden 2012

Charakterizace odpadů - Vzorkování a analýza kyanidů oddělitelných slabou kyselinou, vypouštěných do odkališť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16660 (838061) - prosinec 2015

Charakterizace odpadů - Zkouška chování při vyluhování - Stanovení redukčního charakteru a redukční kapacity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč